รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  หลีเกษม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผ่องปัญญา
 
1. นายวรวิทย์  วังโสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีดา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมราย
 
1. นางสาวชัยปราง  วงศา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายจีรภัทร  ชะงอรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มสังข์
 
1. นายสำเภา  แสงบุญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายณัฐพล  แพลอย
2. เด็กชายอัคคเดช  อินทชัย
 
1. นายสงกรานต์  สังขกรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายธนพล  บัวบาน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์ภักดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คณเกณฑ์
2. เด็กหญิงณิชาภา  แรงมาก
3. เด็กหญิงนัฐชา  นพคุณ
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  วินัยธรรม
5. เด็กชายอนวัช  คำทา
 
1. นายประสงค์  พัฒนานุพงษ์
2. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  พิมดี
2. เด็กชายอติชาติ  ต้นสกุล
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พุฒแก้ว
2. เด็กชายพชร  เพ็งเวียง
 
1. นางสุรัสวดี  ยศปัญญา
2. นางประทินพร  กองจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายวรรณภูมิ  ทองนาค
2. เด็กหญิงวิยะดา  ปิดตาสังข์
 
1. นางกัลยารัตน์  แก้วแดง
2. นางสุจิตรา  ลีสินลา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แก้วมุกดา
 
1. นางนุภารัตน์   กุมพล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กชายทิชานนท์  ขจรสมบัติ
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1. เด็กหญิงเณศรา  หีบแก้ว
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ผลไพร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงอัญชลี  บุตรพิมพ์
 
1. นางนุภารัตน์  กุมพล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายคุณากร  สิมมาโคตร
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปณิศา   บุญลือ
2. เด็กหญิงสายธาร   แดงทองดี
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางสาวเสาวภา  เพชรสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วัฒนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์อาษา
 
1. นางปาริชาติ  มันตะสูตร
2. นายชนาธิป  จอมเพ็ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กชายมนัสนันท์  เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงเกษรา  นิลค้าเมือง
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
2. นางปรีดาภรณ์  ขำยิ่งเกิด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศธร  สิมมาโคตร
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทอินทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  คงที่อยู่
3. เด็กหญิงไอลัดดา  บุญรวย
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจตุพร  อ่ำเพชร
2. เด็กชายณรงค์กร  สังสงค์
3. เด็กชายธีรพงศ์  ห้วยดอกหอม
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใบบัว
2. เด็กหญิงพัชรีพร   กมลคร
3. เด็กหญิงสโรชา  พุ่มมะละ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
2. นายมนตรี  เกตุถาวร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงพันนิภา เชื้อธรรม  เชื้อธรรม
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐดนัย  มีสวัสดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายรัชพล   มาสุก
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  อังชุน
 
1. นายสมจิตร  พ้ดเสือ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงจีราภรณ์   บุญมี
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกันตชาติ  เปี่ยมสุข
 
1. นายสมจิตร  พ้ดเสือ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงณัฐนารา  บุญแต่ง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายไพฑูรย์  หมื่อกา
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
 
1. นายมนตชัย  บุญเพชร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โลหะเวช
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  โตจีน
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หรั่งเอม
 
1. นางสายบัว  สอาดพรม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงอินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีสวัสดิ์
3. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  อุทัยธรรม
5. เด็กหญิงนลพรรณ  สอนจันทร์แดง
6. เด็กชายพรหมมินทร์  พรหมพงษ์
7. เด็กหญิงพัฒน์ธวัลย์  ลำภูเพ็ชร
8. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  โตจีน
9. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. นางวัลลภา  สายบุญ
3. นางสาวสัมฤทธิ์  ก้านขุนทด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงกนกอร  ภักดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาชอบ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงคำพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียสุริวงศ์
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงกระทุ่ม
6. เด็กหญิงนภาพร  รักษาชอบ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองนุ่ม
8. เด็กหญิงพิชชาพร  คะโมระวงศ์
9. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สระพรม
10. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรา
11. เด็กชายศักดา  พุดมี
12. เด็กหญิงศิริยา  คำแสนเดช
13. เด็กหญิงอธิตติญา  อากาศสุภา
14. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
15. เด็กหญิงเพชรดา  บุตรพันธ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
2. นางวันเพ็ญ  โพธิ์เหลือง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
4. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกันตชาติ  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายคฑาวุธ  อังชุน
3. เด็กชายจิรายุ  จิตชู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนบุญนาค
5. เด็กชายทัศนัย  แก้วมงคล
6. เด็กชายนนทชัย  ใหมทอง
7. เด็กชายภูมิพัฒน์  โชมขุนทด
8. เด็กชายรณชัย  เกิดศรี
9. เด็กชายวสันต์  พินิจมนตรี
10. เด็กชายศุภกรณ์  ทิมเปีย
11. เด็กชายสุรชัย  สุขแจ่ม
12. เด็กชายโยธิน  ต่วนกระโทก
 
1. นายสมจิตร  พ้ดเสือ
2. นายสมชาย  พิมพ์หนู
3. นางกุศล  คำทอง
4. นายธนากร  สีดา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ซาสอนตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทรี
3. เด็กหญิงจีราภรณ์   บุญมี
4. เด็กชายนครินทร์   ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงนันธกานต์  ซาสอนตา
6. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
7. เด็กหญิงพรชิตา   คำพา
8. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
9. เด็กหญิงมณฑิตา   ซาสอนตา
10. เด็กชายรัชพล   มาสุก
11. เด็กชายสิทธิชัย   มาสุก
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีพัฒน์
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
2. นางประดับ  ราชวงษ์
3. นายศิลป์ชัย  เหล่าดี
4. นางกาญจมาศ   อินทสร้อย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
4. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์พันธิ์พันธุ์
8. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
9. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
11. เด็กชายภูตะวัน  ชาติวิเศษ
12. เด็กหญิงมณีนัฐ  เพิ่มพูน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กหญิงมารินีย์  น้อยจันทร์วงษ์
15. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์ถวิลเกียรติ์
16. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
17. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
18. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
19. เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
20. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวจิตรา  ตั้งพงษ์
3. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
4. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
5. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
6. นางนวลอนงค์  โพธิ์ช่วย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันมี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ภักดีนอก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงชนาพร  คชสารทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยสูงเนิน
6. เด็กชายดนัย  สังกะสี
7. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
8. เด็กหญิงนริศรา  กระแสเทพ
9. เด็กหญิงนุชนาถ  ภาพชา
10. เด็กชายปลิพัต  อุดด้วง
11. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
13. เด็กชายศราวุฒิ  ผินสูงเนิน
14. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
15. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมีรักษ์
16. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
17. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  อรรถโสภา
19. เด็กหญิงอินทิรา  พุธมา
20. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพาพันธ์
21. เด็กชายเฉลิมพล  หงษาชัย
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นายกิตติศักดิ์  กิจติยา
3. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
4. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
5. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
6. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โลหะเวช
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขวัญแจ่ม
3. เด็กหญิงจินตนา  บริหาร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัตตาเทสังข์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยนรา
6. เด็กชายทินกร  โตมะนิตย์
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  ต้นข้าว
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมขุนทด
9. เด็กชายธัชพล  เสนาฤทธิ์
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  อำพันธ์
11. เด็กหญิงน้ำฝน  นพคุณ
12. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์วาสน์
13. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมเนียมมี
14. เด็กหญิงพิชเลขา  พรมนอก
15. เด็กชายรัชตกุล  สมภักดี
16. เด็กชายรัตนพร  สมภักดี
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระต่ายทอง
18. เด็กหญิงรุ่งธิดา  กระต่ายทอง
19. เด็กหญิงวาสินี  ประคองทรัพย์
20. เด็กชายวิทยา  แก้วละมุน
21. เด็กชายศุภกิตติ์  ขุนจารย์
22. เด็กหญิงศุภรัตน์  แสงทอง
23. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงเงิน
24. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ยอดหมวก
25. เด็กหญิงสุจิตรา  โลหะเวช
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานพูล
27. เด็กหญิงสุพิชชา  สมภักดี
28. เด็กชายอนุชิต  ประกอบกิจ
29. เด็กหญิงอัญริว  เดชโนนสังข์
 
1. นายประยูร  มูลสาร
2. นายชัยณรงค์  ก้อนวิมล
3. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
4. นางสาวจีราภรณ์  บุญที
5. นางสาวนิศาวรรณ  ปิ่นทอง
6. นางอรนุช  เขียวเนตร
7. นางสาวสุริวรรณ  จำวัน
8. นางสาวสมปอง  สลุงอยู่
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายกิตตินันท์  น้อยเจริญ
2. เด็กชายณัฐกร  ธนวิริยกิจ
3. นายตะวัน  คูณศรี
4. เด็กหญิงปรียา  กงทอง
5. เด็กชายวัฒนา  โลจนวิสุทธิกุล
6. เด็กชายสุรเศรษฐ์  แสนใจ
 
1. นายอภิชาติ  ป้องชาลี
2. นางสาวสุภานิตย์  คำก่อ
3. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชาตรี  เทียนนอก
 
1. นางพิกุล  บุญมาก
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นายธานััท  หงษ์โม่
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  แสงสว่าง
 
1. นางยุวดี  ดุนขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายเอกกวี  ฉิมลี
 
1. นางทองประศรี  อุดม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงภัทรมน  คำหอม
 
1. นายอิสรา  คำสุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายวสันต์  คุ้มชู
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มสำราญ
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
 
1. นางวิศรุตา  ลำพึงกาล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำเอก
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  โชติกุล
2. เด็กชายกฤษฎา  หมู่สุข
3. เด็กชายกัณฑพล  บัวสนิท
4. เด็กชายจักรพรรณ  ก้อนจันทึก
5. เด็กหญิงจันทิมา  ปั้นงาม
6. เด็กชายณัฐนันท์  ทิพย์ประทุม
7. เด็กชายทินกร  ข้อสกุล
8. เด็กชายนนทศักดิ์  นุชทองม่วง
9. เด็กหญิงนาฏยา  หรหมชุลี
10. เด็กชายนิธินัย  นาสิงคาร
11. เด็กชายนิพัทธ์  บัวจัตุรัส
12. เด็กชายประวิทย์  สินธุรักษ์
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นำรักษ์
14. เด็กหญิงปิยะดา  จันพิทักษ์
15. เด็กชายพงเพชร  บุญช่วย
16. เด็กหญิงพรพรหม  คำภักดี
17. เด็กหญิงพิมนภา  คำอินทร์
18. เด็กชายภานุพงศ์  บุญไทย
19. เด็กชายมานะ  สุจริต
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  บุญไทย
21. เด็กหญิงรุ้งนภา  เย็นวัฒนา
22. เด็กชายวัชรภูมิ  นิโรทัต
23. เด็กชายวัชระ  ยาใจ
24. เด็กชายวุฒิชัย  สุขี
25. เด็กชายศักดิ์ดา  คงดี
26. เด็กชายศิขริรทร์  ปล้องจันทา
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพรม
28. เด็กชายสุทธิชัย  พาซื่อ
29. เด็กหญิงสุนันทา  เนาขุนทด
30. เด็กหญิงสุปราณี  บุญทอง
31. เด็กชายสุรัตน์  คนสำโรง
32. เด็กชายสุเมธ  แก้วระดี
33. เด็กหญิงอนันยะตา  มลชัยภูมิ
34. เด็กชายอนุชิต  สายสิงห์
35. เด็กชายอภิชัย  กองยอด
36. เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนบา
37. เด็กชายอรรถพล  จากศาลา
38. เด็กหญิงอรวรรณ  จำเรือนกิจ
39. เด็กชายเจษฎา  ดาวดอน
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แม่พันดุง
 
1. นายวันชัย  เมฆพัฒ
2. นายชัยวัฒน์  ปานนิล
3. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
4. นางอุดมลักษณ์  สถาพรศรีสวัสดิ์
5. นางบังอร  วงษ์พิทักษ์
6. นางสาวสมส่วน  สีสัตย์ซื่อ
7. นางพัชรี  เพชรน่าชม
8. นางอุ่นเรือน  ทวนขุนทด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายปกรณ์  แน่กลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกพร  ปทุมธานี
2. เด็กหญิงกรกช  บุราณคำ
3. เด็กหญิงกรวิภา  ปะทานัง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วฆ้องวง
5. เด็กหญิงขวัญดาว  พาสกุล
6. เด็กชายจักริน  แถมจำเริญ
7. เด็กชายชาลี  มีสูงเนิน
8. เด็กชายชุติเทพ  บุญประเสริฐ์
9. เด็กหญิงชไมพร  เปลื้องทุกข์
10. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ตอศรี
11. เด็กชายณัฐนนท์  บุญศรี
12. เด็กหญิงดารุณี  ปิ่นสุวรรณ์
13. เด็กชายทนงกร  วงษ์ดี
14. เด็กชายธนัฐ  นาคคำ
15. เด็กชายปภาดา  พรมตา
16. เด็กหญิงประภาพรรณ  ถังทอง
17. เด็กหญิงประภาศิริ  จานสูงเนิน
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญบุตร
19. เด็กชายพงศกร  เสาร์อ้าย
20. เด็กชายพชร  ทัดมาลา
21. เด็กชายพชรดนัย  ทองหนุน
22. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ก้อนคำ
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามน้อย
24. เด็กหญิงภัทรชา  แก้วทรัพย์
25. เด็กหญิงภัทราพร  ผาสุข
26. เด็กชายรัฐศาสตร์  ด่วนมีสุข
27. เด็กหญิงรินลณี  ปานพูล
28. เด็กหญิงวรรณพร  สุขชื่น
29. เด็กหญิงวรรณวิภา  ฉลาดทำ
30. เด็กชายสัญญา  สุวรรณา
31. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์ท้าว
32. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์คำ
33. เด็กชายสุระเดช  น้อยคูณ
34. เด็กชายอนุชิต  บริวาร
35. เด็กหญิงอังสณา  เชื้อสาวถี
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  เสพสุข
37. เด็กชายอาทิตย์   งอนจันทึก
38. เด็กหญิงอารยา  ขำชุ่ม
39. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  อินทรัพย์
40. เด็กหญิงแจ่มจรัส  ศิริสุวรรณ์
 
1. นายอัตพล  พูนกลาง
2. นายสมคิด  สุขโฉม
3. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
4. นายบวร  บุญนาค
5. นายธนะศักดิ์  เคสา
6. นางสาวนิตยา  จันนารี
7. นางมณีรัตน์  มีสท้าน
8. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  สิงหะ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญพัก
3. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญแน่น
4. เด็กหญิงนภัสรา  กรอบพุดซา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เหลืองโม
6. เด็กชายวราพล  คำนึง
7. เด็กชายวีระพงษ์  ป้องผัด
8. เด็กหญิงสลินทิพย์  ลาเสน
9. เด็กชายสิทธิกร  ดีปาวี
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ด่านทาง
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางสาวปัทมา  ชังคะนารถ
3. นางจรัสศรี  มาจาก
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาเสน
2. เด็กชายธนโชติ  บึกนันตา
3. เด็กชายพรธนา  คชเลขา
4. เด็กชายภานุพงศ์  อัศวภูมิ
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจบุญมา
6. เด็กหญิงรัตนากร  ฤาชา
7. เด็กหญิงสุธิตา  เอี่ยมนิล
8. เด็กหญิงสุธิภรณ์  พลหาร
9. เด็กหญิงสุพิชญา  อุ่มครบุรี
10. เด็กชายสุริยา  แก้วพิลา
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางบุญเรือน  กิจจรัส
3. นางอรรถพร  วิรัติสกุล
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันจันทึก
3. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
4. เด็กชายบุญเกิด   ระโรงสูงเนิน
5. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ผิวพรม
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์   สุขวิเศษ
8. เด็กหญิงไพลิน  โคตวงษ์
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นางวิวรรธกา   ฤทธิ์จรูญ
3. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
4. นางอิงอร  ศิริกาศ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. นางสาวกฤษณธร  วันตะโคตร์
2. เด็กหญิงจารุวัลย์  บุญดา
3. เด็กหญิงฉัตรประภา  พลหาญ
4. นางสาวศรัณยา  สร้อยศรี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เลขนอก
6. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วแสง
7. นางสาวอนุสรา  ไม้หอม
8. เด็กหญิงโบลว์หลัน  ชูเสน
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
4. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กุคำ
2. เด็กหญิงดารินทร์  สุภาวหา
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  แดงด้วง
4. เด็กหญิงปัณณพร  กระจ่างพันธ์
5. เด็กหญิงพิมดาว  โฆษ์สงวน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยันต์
7. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุขดี
8. เด็กหญิงแพรเดือน  โฆษ์สงวน
 
1. นายศรัญณภัทร  คำภู
2. นางสาวพรรนภา  ประดับเชื้อ
3. นางสาวชมพูนุช  หล้าประเสริฐ
4. นางสาวพานี  นิลเพชร
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกวินธิดา   โบยขุนทด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ติตะปัญญา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   เมฆโพธิ์
4. เด็กชายธนายุทธ   อรัญเวศ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   พันจันทึก
6. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
7. เด็กชายบัญชา  เนตรแสงสี
8. เด็กชายบุญเกิด   ระโรงสูงเนิน
9. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ผิวพรม
11. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์   สุขวิเศษ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
14. เด็กหญิงอภัสรา   สุขกันหา
15. เด็กชายอโณทัย  ศรีสะอาด
16. เด็กหญิงไพลิน  โคตวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
2. นางดวงเนตร   วารีศรี
3. นางวิวรรธกา   ฤทธิ์จรูญ
4. นางอิงอร  ศิริกาศ
5. นายสันติ  จันทา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1. เด็กชาย พรหมมินทร์   พิมพิลา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  พานิช
3. เด็กชายณัฐภูมิ  โทอุดตา
4. เด็กหญิงต้องใจ  ทองใจกล้า
5. เด็กหญิงทิวาพร  ทีจันทึก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ระภักดี
7. เด็กชายธีรภัทร  มาแพ
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช้างทอง
9. เด็กหญิงปวริศา  ช้างทอง
10. เด็กชายปวฤทธิ์  ศรีบุรินทร์
11. เด็กชายปิยวัฒน์  ผิวงาม
12. เด็กหญิงพัชราภา  หัวไผ่
13. เด็กชายพีรพัฒน์  วิสุทธิศักดิ์
14. เด็กหญิงศุภากร  แก้วอ่อง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์จันทร์
16. เด็กหญิงสุธาสินี  กลหลัด
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสงบดี
2. นางกฤษณา  แก้วดี
3. นายสมคิด  เดขุนทด
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยนรา
2. เด็กชายธัชพล  เสนาฤทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นพคุณ
4. เด็กชายศุภกิตติ์  ขุนจารย์
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ยอดหมวก
 
1. นายประยูร  มูลสาร
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤษดา  สุทธิประภา
2. เด็กชายไตรทศ  เรืองไพศาล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นายธนภัทร  โพธิ์ศรีคุณ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กชายกฤษดา  ภูมีดี
2. เด็กชายนันทกร  ก้อนคำ
3. เด็กชายพนัชกร  ใจหลวง
4. เด็กชายวสุพล  สุตตาภักดี
5. เด็กชายอัฑฒ์  มังคละไพศาล
6. เด็กชายเดชเดชา  คำเมือง
 
1. นางสาวสุวภา  นาอุดม
2. นางสาวภัทราภรณ์  นาราศรี
3. นางสาวจารุณี  กงยนต์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงจิตราพร  โสภี
3. เด็กชายพิทักษ์  อยู่สุข
4. เด็กชายภัทรพงษ์  เรณูแย้ม
5. เด็กหญิงมณีรัตรน์  โชติกะคาม
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขวัญเพ็ง
 
1. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว
2. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
3. นางธันยาภัทร์  แสงวิโรจน์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงกรกนก  เฉิดจินดา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูเขม่า
3. เด็กหญิงมัญฑิตา  แป้นเพชร
 
1. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
2. นางดรรชนี  ปิ่นทอง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงนฤชา  นาทอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ประตูทอง
3. เด็กหญิงษมาฤดี  ทิพาหา
 
1. นายสายสวาท  สนิทไทย
2. นางอรณิชา  ศรีไพร
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนอ้วน
2. เด็กชายธีรภัทร์  เจียมทอง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายบวรวิทย์  คำผง
2. เด็กชายพัทธดนย์  เพชรสุข
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นางสายฝน  โกหนองแวง
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุรัชการ
3. เด็กชายเชษฐา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางสาวอนงค์  กันต์นิกุล
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงนุชรา   แสนคำ
2. เด็กชายพันธกิจ  บุญเกตุ
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นายทรงเกียรติ  สิงห์บัวขาว
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนกร   โสขุมา
2. เด็กชายธนวัฒน์   ปะพงษ์
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายชัยศิริ  เทียมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เภาจันทึก
 
1. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
2. นายเฉลิมเกียรติ  สกุลด่าน
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่างทำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ผิวขม
 
1. นายสุริยะ  ยอดมนต์
2. นางเพลินพิศ  ทองจันทนาม
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงวิรดา  ใจหยุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์สัตย์
 
1. นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ์
2. นางอัจฉรา  นามปัญญา
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวีรยา  โปร่งจิต
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
 
93 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายศรุต  งามสง่า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ต่ายตามบุญ
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางปัณฑารีย์  ขุนสุรินทร์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายจิรภิญญา  ปู่มูล
2. เด็กชายณัฐพล  อ่อนอ้วน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงวนิดา  แพ่งผล
2. เด็กหญิงอารยา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายมานิตย์  จูสถิตย์
3. เด็กชายอมรเทพ  พิจิตรคดีพล
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางประไพ  แสงเปี่ยม
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายกฤษดา  อ่อนรอด
2. เด็กชายชญานนท์  สุขผล
3. เด็กชายธัชกร  ดวงทิพย์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายธวัช  ศรีบรรเทา
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. นายธนกร  หมีทอง
2. นายสุรินทร  ปั้นดี
3. นางสาวเสาวณีย์   บุตรสำราญ
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายถนัด  เชยกิจ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงพัชรี  วงค์สวัสดิ์
2. เด็กชายวรพล  ชัยภักดี
3. เด็กชายสำราญ  คุงดิน
 
1. นายถาวร  แป้งนุช
2. นายไพโรจน์  จงใจมั่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพงค์เพชร  อุดมเดช
2. เด็กชายพิเชฐ  ขวัญมิ่ง
3. เด็กชายวัชรชัย  เริญศรี
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีสุข
2. เด็กหญิงพราวนภา  ปาระพิม
3. เด็กหญิงศศิประภา  พั่วทัด
 
1. นางรัทติกา  อินฉุย
2. นางสาวธนรัตน์  ซาวทองคำ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายชนะพาร  ปลื้มจันอัด
2. เด็กชายณรงค์  มะเห
3. เด็กชายธีรภัทธ์  ภูเวียงแก้ว
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาวจิตตาภา  เขียวคำ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ซาไซ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จงหมวด
3. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
4. เด็กหญิงศิรประภา  บุญใจ
5. เด็กหญิงสโรชา  สุนา
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  โคนา
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
3. นางจิราภรณ์  มีเดช
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สุระทม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงพรณธี   รัตนทอง
4. เด็กชายพีรพัฒน์    พิศนอก
5. เด็กหญิงอาทิตยา   จุ้ยกลาง
6. เด็กหญิงอาริยาพร   ศรีจันทร์
 
1. นายรัฐพล   โยพันดุง
2. นางนิศรา   รักษาศรี
3. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชลาธรศิริ  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  กุณฑล
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางเสาวลักษณ์  ศีลกุล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมนิธา
2. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีละม้าย
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงจินตนา  รักมิตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใยคง
3. เด็กหญิงสุธิมา  โตล่ำ
 
1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. นางอารีย์  ชัยรัตน์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา   คำมั่น
2. เด็กชายวัฒนศิลป์   พันธ์โนราช
3. เด็กหญิงหนึ่งนภา    เปไธสง
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางอนงค์  ศิริโพธิ์แพง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจิดาภา   เถื่อนเหลือ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ผสมโค
3. เด็กหญิงอภัสรา    จูงจิตร
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จุลพันธ์
2. เด็กชายชนะพงศ์  เพียงพรม
3. เด็กหญิงอรณิช  หาญนา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์ทองดี
2. นางสาวแสงอรุณ  ไชยเทพา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ผาสี
2. เด็กหญิงมรกต  วงษ์สิงห์ขัน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศสนอง
 
1. นางทัชฤทัย  ระลอกแก้ว
2. นายชุมพล  สติคราม
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกาญจนา  กรรขำ
2. เด็กหญิงพัชราภา  สุ่นจันทร์
3. เด็กชายรัตติกุล  ศรีมาไร
 
1. นางรชยา   ฉั่วตระกูล
2. นางสุรีรัตน์  ฉั่วตระกูล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงชริสรา  หาญวิชา
2. เด็กหญิงชลติมา  ทอนกำไร
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สอนกำปัง
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
2. นางสาวจิตตาภา  เขียวคำ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1. เด็กหญิงกันธิชา  ทองยอด
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สามานัน
3. เด็กหญิงวันทนีย์  ทองวัน
 
1. นางดวงหทัย  โฉมวันดี
2. ว่าที่พันตรีเรืองยศ  กันภัย
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงญาณิศา  เถาสันเทียะ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คำวันสา
3. เด็กหญิงภควดี  พรสูงเนิน
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงณัชชา  เฉลี่ยกลาง
2. เด็กหญิงพิมระพัฒน์  แผลงศาสตรา
3. เด็กชายโสภณวิทย์  วงษ์ไชยา
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางวัชรี  จงเรียน
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทสร้อย
2. เด็กหญิงภัทรีดา   พรมทอง
3. เด็กชายภาสกร   เชียมขุนทด
 
1. นางธีรารัตน์   ไชยวงศ์
2. นางอรวรรณ์  ดีเพ็ชร์
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายจักรพงค์  สันติพงษ์สกุล
2. เด็กชายปกรณ์  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายภานุวิชญ์  บุญแจ้ง
 
1. นางภาวี  วงษ์เคี่ยม
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  กุดแถลง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จำปาขาว
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางบุญมี  ศรีเลย
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายสยาม  ยุติธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  พิมาน
2. นางรัตณีย์  ปัทมะ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเหว 1. เด็กหญิงอาทิมา  แซ่ม้า
 
1. นางผดุง  นวมเทียน
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายปกรณ์  พิมพ์ใหม่
 
1. นางสมหมาย  ทองจันทนาม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายวิวัฒน์  เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงศิริประภา   คำสิงห์
 
1. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ดีบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วตู้
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กอพรม
4. เด็กหญิงรัศมี  คำปะทิก
5. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
6. เด็กชายสมทบ  แก้วดวงใน
7. เด็กชายอนนต์  ทองนิตย์
 
1. นางสาวนภาลัย  ผลอาหาร
2. นางสิวิลัย  แสงเพ็ชร
3. นางดาวเรือง  ชาอินทร์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายเอนก  พุ่มพวง
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายรุ่งภพ  จูน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายคำรณ  เกตุจันทร์
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายกิจจา  สุมาลี
 
1. นางอิ่มใจ  โสดา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาทางดี
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กหญิงคณิตา  ปลั่งกลาง
 
1. นางรัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายสิทธิโชค  นนทสิงห์
 
1. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีด่านจาก
2. เด็กชายธนากร  กลิ่นเทศ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  สงสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  สุวรรณี
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายพิชญะ  เมืองงาม
2. เด็กชายศราวุธ  จันที
3. เด็กชายสงกรานต์  สินคงป้อง
 
1. นางสาวคำสอน  มาทา
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มงสา
2. เด็กชายสมชาย  เปี้ยวโกฏิ์
3. เด็กชายสมพร  คุงบุงคล้า
 
1. นางนฤมล  แจ้งมรคา
2. นายสมชาย  แจ้งมรคา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายกรรณสูตร  สมศรี
2. เด็กหญิงมัทนียา  แสนธิ
3. เด็กหญิงวราพรณ์  ปานทอง
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายบุญมี  เสือเอี่ยม
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พาขึ้นพร้อม
3. เด็กชายมนตรี  แหนขุนทด
 
1. นางจตุพร  จงภักดี
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เณรแขก
2. เด็กชายธัธชัย  เดชพละ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ที่รัก
 
1. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
2. นางสาวจันทนา  แก้วบุดดี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. นายธนพล  ลูกแก้ว
2. เด็กชายนที  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวภัทร์รวี  บุญมี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทาตุ่น
 
1. นางสาวอภิญญาภรณ์  วิชชากูล
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศิลาจารย์
2. เด็กชายชนธีร์  คำดี
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวอัมภาภรณ์  ขัตติยะ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายนภัทร  อิ่มอุไร
2. เด็กชายวรพันธ์  สมศรี
3. เด็กชายสมิง  ศรีทา
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองห้าว
2. เด็กชายศักรินทร์  ทรัพย์ล้อม
3. เด็กชายสมพร  คำชวด
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน