สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 5 6 3 14 19 7 2 5 28
2 บ้านแก่งหินปูน 5 5 1 11 13 5 3 2 21
3 เพชรพินิตศึกษา 5 3 3 11 14 1 3 1 18
4 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 5 3 1 9 13 4 4 1 21
5 บ้านราหุล 5 0 0 5 6 0 0 0 6
6 บ้านคลองทราย 4 3 1 8 12 3 1 2 16
7 อนุบาลศรีเทพ 4 1 0 5 9 2 0 0 11
8 บ้านคลองกระจังวังไทร 4 1 0 5 6 1 0 0 7
9 บ้านซับน้อยพัฒนา 3 6 1 10 7 8 3 0 18
10 บ้านตะกุดไผ่ 3 2 1 6 8 2 1 1 11
11 บ้านคลองกรวด 3 2 0 5 5 0 0 0 5
12 บ้านพญาวัง 3 1 2 6 7 1 0 0 8
13 ศิริรัตน์วิทยา 3 0 2 5 10 0 2 1 12
14 บ้านหนองจอกวังกำแพง 3 0 0 3 5 1 0 0 6
15 บ้านนาไร่เดียว 2 4 0 6 7 0 1 0 8
16 บ้านเนินถาวร 2 3 2 7 9 4 12 0 25
17 บ้านโป่งบุญเจริญ 2 2 2 6 11 3 0 0 14
18 ชุมชนบ้านโภชน์ 2 2 2 6 6 10 3 0 19
19 ชุมชนบ้านพุเตย 2 2 1 5 10 7 5 0 22
20 บ้านซับไม้แดง 2 2 0 4 6 5 0 0 11
21 วัดเขาเจริญธรรม 2 2 0 4 4 1 0 1 5
22 อนุบาลพร้อมจิต 2 1 2 5 8 8 0 2 16
23 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 2 1 2 5 8 0 0 0 8
24 บ้านโคกรังน้อย 2 1 1 4 8 5 1 1 14
25 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2 1 1 4 4 2 0 0 6
26 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2 1 0 3 7 5 3 2 15
27 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 3 6 0 0 0 6
28 บ้านฟุบสะแก 2 1 0 3 5 0 2 0 7
29 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 2 1 0 3 3 2 0 0 5
30 บ้านปากตก 2 0 2 4 5 1 1 0 7
31 บ้านนาทุ่ง 2 0 1 3 4 4 4 2 12
32 บ้านถ้ำมงคลชัย 2 0 1 3 4 1 0 0 5
33 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2 0 0 2 8 6 0 0 14
34 บ้านกลาง 1 3 1 5 9 6 0 1 15
35 บ้านหนองย่างทอย 1 2 2 5 8 6 2 0 16
36 วัดซับบอนวิทยา 1 2 1 4 9 1 0 0 10
37 บ้านวังลึก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4 4 3 2 1 9
39 บ้านวังโบสถ์ 1 1 1 3 6 2 3 2 11
40 บ้านหนองชุมแสง 1 1 1 3 4 2 0 2 6
41 บ้านวังขาม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
42 วิทยานนท์ศึกษา 1 1 0 2 5 2 2 1 9
43 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 0 2 3 4 1 2 8
44 บ้านลำตะคร้อ 1 1 0 2 2 3 1 3 6
45 บ้านซับกระถินทอง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
46 บ้านเขายางโปร่ง 1 0 3 4 5 1 1 0 7
47 บ้านโคกเจริญ 1 0 2 3 5 0 1 2 6
48 บ้านวังท่าดี 1 0 1 2 4 1 0 0 5
49 บ้านเนินคนธา 1 0 1 2 3 1 0 0 4
50 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
51 บ้านสระประดู่ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
52 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
53 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
54 บ้านจัดสรร 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านบ่อไทย 0 2 2 4 9 6 0 0 15
60 บ้านหนองบัวทอง 0 2 1 3 4 0 1 0 5
61 ใจจำนงศึกษา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองโป่ง 0 2 0 2 3 6 0 1 9
63 บ้านวังไลย์ 0 2 0 2 3 4 1 1 8
64 บ้านหนองหมู 0 2 0 2 3 0 0 0 3
65 อุดมวิทยา 0 1 5 6 14 5 0 1 19
66 บ้านหนองสรวง 0 1 4 5 10 8 1 1 19
67 บ้านวังไผ่ 0 1 4 5 5 7 1 2 13
68 บ้านเกาะแก้ว 0 1 2 3 7 5 1 0 13
69 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 4 5 3 2 12
70 บ้านเพชรละคร 0 1 1 2 6 2 2 2 10
71 บ้านไร่เหนือ 0 1 1 2 5 3 3 1 11
72 บ้านคลองยาง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
73 บ้านคลองกะโบน 0 1 1 2 4 1 0 1 5
74 บ้านบึงกระจับ 0 1 1 2 3 1 3 1 7
75 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
76 บ้านนาเฉลียงใต้ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
77 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 1 5 1 0 7
78 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 6 5 1 0 12
79 บ้านรังย้อย 0 1 0 1 4 4 1 0 9
80 บ้านรวมทรัพย์ 0 1 0 1 4 3 4 1 11
81 บ้านท่าไม้ทอง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
82 บ้านซับสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 2 3 1 7
83 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านท่าแดง 0 1 0 1 1 4 1 0 6
85 บ้านลำนารวย 0 1 0 1 1 3 1 0 5
86 บ้านหนองสะแกสี่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
87 บ้านเขาพลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านเนินพัฒนา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
89 บ้าน กม.35 0 0 2 2 8 5 1 2 14
90 สัมพันธ์วิทยา 0 0 2 2 3 5 1 1 9
91 บ้านโคกสำราญ 0 0 1 1 9 4 1 0 14
92 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 1 1 5 5 0 0 10
93 แสงธรรมวิทยา 0 0 1 1 4 3 1 0 8
94 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 0 1 1 3 2 0 1 5
95 บ้านเนินสวรรค์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
96 อนุบาลบึงสามพัน 0 0 1 1 2 3 0 2 5
97 บ้านตะกุดงาม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
98 บ้านวังเหว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองไม้สอ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
100 บ้านศรีมงคล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
101 บ้านนาวังแหน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านพุขาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
103 บ้านซับเดื่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านสระกรวด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 อนุบาลกาญจนาวิทยา 0 0 0 0 3 5 1 0 9
106 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 3 1 4 0 8
107 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
108 บ้านลำตาเณร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
109 วัลลภานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
110 โชติวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
111 บ้านหนองบัวขาว 0 0 0 0 2 4 2 0 8
112 บ้านกองทูล 0 0 0 0 2 2 1 2 5
113 บ้านปางยาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
115 บ้านพระที่นั่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 บ้านดาดอุดม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
117 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
118 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
119 บ้านนาตะกุด 0 0 0 0 1 2 1 2 4
120 อนุบาลหนองไผ่ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
121 บ้านบึงนาจาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
122 รัฐประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
123 บ้านนาสนุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 ชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านแควป่าสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
128 ศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
129 บ้านบึงสามพัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 บ้านสระหมื่นเชียง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านภูน้ำหยด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านบ่อรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านเขาคลัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านโคกคงสมโภชน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
140 สมอทอดศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
141 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
142 บ้านศรีเทพน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
143 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
146 บ้านท่าด้วง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 บ้านแสงมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 บ้านตีบใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านท่าโรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านวังน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านห้วยตลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านไร่ขอนยางขวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
155 บ้านซับตะแบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านนาน้ำโครม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านนาเฉลียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านพรหมยาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโคกสะแกลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโคกหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 ปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้าน กม.30 0 0 0 0 0 0 2 0 2
166 บ้านตะกรุดหิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
167 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
168 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 บ้านเนินมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
170 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านซับชมภู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านบุมะกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านหัวโตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 อนุบาลใจทิพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านโคกปรือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านซับอีลุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าสวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านซับสำราญใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 111 94 323 563 329 160 91 1,052