สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 19 7 2 5 28
2 อุดมวิทยา 14 5 0 1 19
3 เพชรพินิตศึกษา 14 1 3 1 18
4 บ้านแก่งหินปูน 13 5 3 2 21
5 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 13 4 4 1 21
6 บ้านคลองทราย 12 3 1 2 16
7 บ้านโป่งบุญเจริญ 11 3 0 0 14
8 บ้านหนองสรวง 10 8 1 1 19
9 ชุมชนบ้านพุเตย 10 7 5 0 22
10 ศิริรัตน์วิทยา 10 0 2 1 12
11 บ้านกลาง 9 6 0 1 15
12 บ้านบ่อไทย 9 6 0 0 15
13 บ้านเนินถาวร 9 4 12 0 25
14 บ้านโคกสำราญ 9 4 1 0 14
15 อนุบาลศรีเทพ 9 2 0 0 11
16 วัดซับบอนวิทยา 9 1 0 0 10
17 อนุบาลพร้อมจิต 8 8 0 2 16
18 บ้านหนองย่างทอย 8 6 2 0 16
19 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 8 6 0 0 14
20 บ้าน กม.35 8 5 1 2 14
21 บ้านโคกรังน้อย 8 5 1 1 14
22 บ้านตะกุดไผ่ 8 2 1 1 11
23 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 8 0 0 0 8
24 บ้านซับน้อยพัฒนา 7 8 3 0 18
25 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 7 5 3 2 15
26 บ้านเกาะแก้ว 7 5 1 0 13
27 บ้านพญาวัง 7 1 0 0 8
28 บ้านนาไร่เดียว 7 0 1 0 8
29 ชุมชนบ้านโภชน์ 6 10 3 0 19
30 บ้านคลองดู่ 6 5 1 0 12
31 บ้านซับไม้แดง 6 5 0 0 11
32 บ้านวังโบสถ์ 6 2 3 2 11
33 บ้านเพชรละคร 6 2 2 2 10
34 บ้านคลองกระจังวังไทร 6 1 0 0 7
35 บ้านราหุล 6 0 0 0 6
36 บ้านโคกสะอาด 6 0 0 0 6
37 บ้านวังไผ่ 5 7 1 2 13
38 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 5 5 0 0 10
39 บ้านไร่เหนือ 5 3 3 1 11
40 วิทยานนท์ศึกษา 5 2 2 1 9
41 บ้านปากตก 5 1 1 0 7
42 บ้านเขายางโปร่ง 5 1 1 0 7
43 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 1 0 0 6
44 บ้านฟุบสะแก 5 0 2 0 7
45 บ้านโคกเจริญ 5 0 1 2 6
46 บ้านคลองกรวด 5 0 0 0 5
47 บ้านหนองบัว 4 5 3 2 12
48 บ้านนาทุ่ง 4 4 4 2 12
49 บ้านรังย้อย 4 4 1 0 9
50 บ้านรวมทรัพย์ 4 3 4 1 11
51 บ้านหนองสะแก 4 3 2 1 9
52 แสงธรรมวิทยา 4 3 1 0 8
53 บ้านหนองชุมแสง 4 2 0 2 6
54 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 2 0 0 6
55 บ้านคลองยาง 4 2 0 0 6
56 วัดเขาเจริญธรรม 4 1 0 1 5
57 บ้านคลองกะโบน 4 1 0 1 5
58 บ้านถ้ำมงคลชัย 4 1 0 0 5
59 บ้านวังท่าดี 4 1 0 0 5
60 ใจจำนงศึกษา 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองบัวทอง 4 0 1 0 5
62 บ้านซับวารินทร์ 4 0 0 1 4
63 บ้านหนองโป่ง 3 6 0 1 9
64 สัมพันธ์วิทยา 3 5 1 1 9
65 อนุบาลกาญจนาวิทยา 3 5 1 0 9
66 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 3 4 1 2 8
67 บ้านวังไลย์ 3 4 1 1 8
68 บ้านท่าไม้ทอง 3 2 0 1 5
69 วีรสัมพันธ์วิทยา 3 2 0 1 5
70 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 3 2 0 0 5
71 บ้านวังขาม 3 2 0 0 5
72 บ้านเนินสะอาด 3 1 4 0 8
73 บ้านบึงกระจับ 3 1 3 1 7
74 บ้านหนองแจง 3 1 2 0 6
75 บ้านลำตาเณร 3 1 0 1 4
76 บ้านเนินคนธา 3 1 0 0 4
77 บ้านเนินสวรรค์ 3 1 0 0 4
78 วัลลภานุสรณ์ 3 1 0 0 4
79 โชติวิทยา 3 1 0 0 4
80 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 3 0 0 1 3
81 บ้านวังลึก 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองหมู 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองบัวขาว 2 4 2 0 8
84 บ้านลำตะคร้อ 2 3 1 3 6
85 บ้านสระประดู่ 2 3 1 0 6
86 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 3 1 0 6
87 อนุบาลบึงสามพัน 2 3 0 2 5
88 บ้านซับสมบูรณ์ 2 2 3 1 7
89 บ้านกองทูล 2 2 1 2 5
90 บ้านซับกระถินทอง 2 1 1 0 4
91 บ้านห้วยทราย 2 1 0 1 3
92 บ้านปางยาง 2 1 0 0 3
93 ชุมชนบ้านท่าเสา 2 0 1 1 3
94 บ้านพระที่นั่ง 2 0 1 0 3
95 บ้านตะกุดงาม 2 0 0 1 2
96 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 2 0 0 0 2
97 บ้านวังเหว 2 0 0 0 2
98 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 5 1 0 7
99 บ้านท่าแดง 1 4 1 0 6
100 บ้านดาดอุดม 1 3 2 0 6
101 บ้านลำนารวย 1 3 1 0 5
102 บ้านไทรงาม 1 3 1 0 5
103 บ้านซับน้อย 1 2 1 2 4
104 บ้านนาตะกุด 1 2 1 2 4
105 อนุบาลหนองไผ่ 1 1 2 1 4
106 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 1 1 1 3
107 บ้านหนองไม้สอ 1 1 1 1 3
108 บ้านบึงนาจาน 1 1 1 1 3
109 รัฐประชานุสรณ์ 1 1 1 1 3
110 บ้านหนองสะแกสี่ 1 1 1 0 3
111 บ้านศรีมงคล 1 1 1 0 3
112 บ้านนาวังแหน 1 1 0 0 2
113 บ้านนาสนุ่น 1 1 0 0 2
114 ชุมชนบ้านโคกปรง 1 1 0 0 2
115 บ้านน้ำร้อน 1 1 0 0 2
116 บ้านแควป่าสัก 1 1 0 0 2
117 บ้านทรัพย์เกษตร 1 0 2 1 3
118 ศิริวัฒนาวิทยา 1 0 1 1 2
119 บ้านเขาพลวง 1 0 1 0 2
120 บ้านพุขาม 1 0 1 0 2
121 บ้านบึงสามพัน 1 0 1 0 2
122 บ้านสระหมื่นเชียง 1 0 1 0 2
123 บ้านจัดสรร 1 0 0 1 1
124 บ้านภูน้ำหยด 1 0 0 1 1
125 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1
126 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
127 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
128 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
129 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
130 บ้านซับเดื่อ 1 0 0 0 1
131 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
132 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
133 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0 0 1
134 บ้านบ่อรัง 1 0 0 0 1
135 บ้านม่วงชุม 1 0 0 0 1
136 บ้านเขาคลัง 1 0 0 0 1
137 บ้านโคกคงสมโภชน์ 1 0 0 0 1
138 บ้านไร่ตาพุฒ 0 4 0 1 4
139 สมอทอดศึกษา 0 3 1 0 4
140 บ้านวังใหญ่ 0 2 2 2 4
141 บ้านศรีเทพน้อย 0 2 1 0 3
142 บ้านเนินพัฒนา 0 2 0 0 2
143 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 2 0 0 2
144 บ้านหนองคล้า 0 2 0 0 2
145 บ้านซับตะเคียนทอง 0 1 2 0 3
146 บ้านท่าด้วง 0 1 2 0 3
147 บ้านแสงมณีวิทยา 0 1 2 0 3
148 บ้านตีบใต้ 0 1 1 0 2
149 บ้านท่าโรง 0 1 1 0 2
150 บ้านวังน้อย 0 1 1 0 2
151 บ้านสระเกษ 0 1 1 0 2
152 บ้านห้วยตลาด 0 1 1 0 2
153 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 1
154 บ้านไร่ขอนยางขวาง 0 1 0 1 1
155 บ้านซับตะแบก 0 1 0 0 1
156 บ้านซับหินเพลิง 0 1 0 0 1
157 บ้านนาน้ำโครม 0 1 0 0 1
158 บ้านนาเฉลียง 0 1 0 0 1
159 บ้านป่าคาย 0 1 0 0 1
160 บ้านพรหมยาม 0 1 0 0 1
161 บ้านโคกสะแกลาด 0 1 0 0 1
162 บ้านโคกหิน 0 1 0 0 1
163 ปาลพันธุ์วิทยา 0 1 0 0 1
164 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 1 0 0 1
165 บ้าน กม.30 0 0 2 0 2
166 บ้านตะกรุดหิน 0 0 2 0 2
167 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 1
168 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 1 1 1
169 บ้านเนินมะค่า 0 0 1 1 1
170 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
171 บ้านซับชมภู 0 0 1 0 1
172 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 0 1
173 บ้านบุมะกรูด 0 0 1 0 1
174 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 1 0 1
175 บ้านหัวโตก 0 0 1 0 1
176 อนุบาลใจทิพ 0 0 1 0 1
177 บ้านโคกปรือ 0 0 0 2 0
178 บ้านซับอีลุม 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าสวาย 0 0 0 1 0
180 บ้านซับสำราญใต้ 0 0 0 0 0
181 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0
รวม 563 329 160 91 1,143