สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 19 7 2 5 28
2 อุดมวิทยา 14 5 0 1 19
3 เพชรพินิตศึกษา 14 1 3 1 18
4 บ้านแก่งหินปูน 13 5 3 2 21
5 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 13 4 4 1 21
6 บ้านหนองสรวง 12 8 1 1 21
7 บ้านคลองทราย 12 3 1 2 16
8 บ้านโป่งบุญเจริญ 12 3 0 0 15
9 บ้านซับไม้แดง 11 8 0 0 19
10 ชุมชนบ้านพุเตย 10 7 5 0 22
11 บ้านกลาง 10 7 0 1 17
12 บ้านโคกสำราญ 10 4 1 0 15
13 อนุบาลหนองไผ่ 10 1 2 1 13
14 ศิริรัตน์วิทยา 10 0 2 1 12
15 บ้านบ่อไทย 9 6 0 0 15
16 บ้านเนินถาวร 9 4 12 0 25
17 อนุบาลศรีเทพ 9 2 0 0 11
18 วัดซับบอนวิทยา 9 1 0 0 10
19 อนุบาลพร้อมจิต 8 8 0 2 16
20 บ้านวังไผ่ 8 7 1 2 16
21 บ้านหนองย่างทอย 8 6 2 0 16
22 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 8 6 0 0 14
23 บ้าน กม.35 8 5 1 2 14
24 บ้านโคกรังน้อย 8 5 1 1 14
25 บ้านวังโบสถ์ 8 3 4 2 15
26 บ้านตะกุดไผ่ 8 2 1 1 11
27 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 8 0 0 0 8
28 บ้านซับน้อยพัฒนา 7 8 3 0 18
29 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 7 5 3 2 15
30 บ้านเกาะแก้ว 7 5 1 0 13
31 บ้านพญาวัง 7 1 0 0 8
32 บ้านนาไร่เดียว 7 0 1 0 8
33 ชุมชนบ้านโภชน์ 6 10 3 0 19
34 บ้านคลองดู่ 6 5 1 0 12
35 บ้านนาตะกุด 6 4 1 2 11
36 บ้านเพชรละคร 6 2 2 2 10
37 บ้านคลองกระจังวังไทร 6 1 0 0 7
38 บ้านราหุล 6 0 0 0 6
39 บ้านโคกสะอาด 6 0 0 0 6
40 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 5 5 0 0 10
41 บ้านนาทุ่ง 5 4 4 2 13
42 บ้านไร่เหนือ 5 3 3 1 11
43 วิทยานนท์ศึกษา 5 2 2 1 9
44 บ้านคลองยาง 5 2 0 0 7
45 บ้านปากตก 5 1 1 0 7
46 บ้านเขายางโปร่ง 5 1 1 0 7
47 บ้านลำตาเณร 5 1 0 1 6
48 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 1 0 0 6
49 บ้านวังท่าดี 5 1 0 0 6
50 บ้านฟุบสะแก 5 0 2 0 7
51 บ้านโคกเจริญ 5 0 1 2 6
52 บ้านคลองกรวด 5 0 0 0 5
53 บ้านโคกคงสมโภชน์ 5 0 0 0 5
54 บ้านหนองบัว 4 5 3 2 12
55 บ้านวังไลย์ 4 4 1 1 9
56 บ้านรังย้อย 4 4 1 0 9
57 บ้านรวมทรัพย์ 4 3 4 1 11
58 บ้านหนองสะแก 4 3 2 1 9
59 แสงธรรมวิทยา 4 3 1 0 8
60 บ้านกองทูล 4 2 1 2 7
61 บ้านหนองชุมแสง 4 2 0 2 6
62 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 2 0 0 6
63 วัดเขาเจริญธรรม 4 1 0 1 5
64 บ้านคลองกะโบน 4 1 0 1 5
65 บ้านถ้ำมงคลชัย 4 1 0 0 5
66 บ้านวังเหว 4 1 0 0 5
67 ใจจำนงศึกษา 4 1 0 0 5
68 บ้านหนองบัวทอง 4 0 1 0 5
69 บ้านซับวารินทร์ 4 0 0 1 4
70 บ้านหนองหมู 4 0 0 0 4
71 บ้านหนองโป่ง 3 6 0 1 9
72 สัมพันธ์วิทยา 3 5 1 1 9
73 อนุบาลกาญจนาวิทยา 3 5 1 0 9
74 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 3 4 1 2 8
75 บ้านลำนารวย 3 3 1 0 7
76 บ้านท่าไม้ทอง 3 2 0 1 5
77 วีรสัมพันธ์วิทยา 3 2 0 1 5
78 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 3 2 0 0 5
79 บ้านวังขาม 3 2 0 0 5
80 บ้านเนินสะอาด 3 1 4 0 8
81 บ้านบึงกระจับ 3 1 3 1 7
82 บ้านหนองแจง 3 1 2 0 6
83 บ้านหนองสะแกสี่ 3 1 1 0 5
84 บ้านเนินคนธา 3 1 0 0 4
85 บ้านเนินสวรรค์ 3 1 0 0 4
86 วัลลภานุสรณ์ 3 1 0 0 4
87 โชติวิทยา 3 1 0 0 4
88 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 3 0 0 1 3
89 บ้านวังลึก 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองบัวขาว 2 4 2 0 8
91 บ้านลำตะคร้อ 2 3 1 3 6
92 บ้านสระประดู่ 2 3 1 0 6
93 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 3 1 0 6
94 อนุบาลบึงสามพัน 2 3 0 2 5
95 บ้านซับสมบูรณ์ 2 2 3 1 7
96 บ้านซับกระถินทอง 2 1 1 0 4
97 บ้านห้วยทราย 2 1 0 1 3
98 บ้านโคกสะแกลาด 2 1 0 0 3
99 บ้านปางยาง 2 1 0 0 3
100 ชุมชนบ้านท่าเสา 2 0 1 1 3
101 บ้านพระที่นั่ง 2 0 1 0 3
102 บ้านตะกุดงาม 2 0 0 1 2
103 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 2 0 0 0 2
104 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 5 1 0 7
105 บ้านท่าแดง 1 4 1 0 6
106 บ้านดาดอุดม 1 3 2 0 6
107 บ้านไทรงาม 1 3 1 0 5
108 บ้านวังใหญ่ 1 2 2 2 5
109 บ้านซับน้อย 1 2 1 2 4
110 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 2 0 0 3
111 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 1 1 1 3
112 บ้านหนองไม้สอ 1 1 1 1 3
113 บ้านบึงนาจาน 1 1 1 1 3
114 รัฐประชานุสรณ์ 1 1 1 1 3
115 บ้านศรีมงคล 1 1 1 0 3
116 บ้านนาวังแหน 1 1 0 0 2
117 บ้านนาสนุ่น 1 1 0 0 2
118 ชุมชนบ้านโคกปรง 1 1 0 0 2
119 บ้านน้ำร้อน 1 1 0 0 2
120 บ้านแควป่าสัก 1 1 0 0 2
121 บ้านทรัพย์เกษตร 1 0 2 1 3
122 บ้าน กม.30 1 0 2 0 3
123 ศิริวัฒนาวิทยา 1 0 1 1 2
124 บ้านเขาพลวง 1 0 1 0 2
125 บ้านพุขาม 1 0 1 0 2
126 บ้านบึงสามพัน 1 0 1 0 2
127 บ้านสระหมื่นเชียง 1 0 1 0 2
128 บ้านจัดสรร 1 0 0 1 1
129 บ้านภูน้ำหยด 1 0 0 1 1
130 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1
131 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
132 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
133 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
134 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
135 บ้านซับเดื่อ 1 0 0 0 1
136 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
137 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
138 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0 0 1
139 บ้านบ่อรัง 1 0 0 0 1
140 บ้านม่วงชุม 1 0 0 0 1
141 บ้านเขาคลัง 1 0 0 0 1
142 บ้านไร่ตาพุฒ 0 4 0 1 4
143 สมอทอดศึกษา 0 3 1 0 4
144 บ้านโคกหิน 0 3 0 0 3
145 บ้านศรีเทพน้อย 0 2 1 0 3
146 บ้านเนินพัฒนา 0 2 0 0 2
147 บ้านหนองคล้า 0 2 0 0 2
148 บ้านซับตะเคียนทอง 0 1 2 0 3
149 บ้านท่าด้วง 0 1 2 0 3
150 บ้านแสงมณีวิทยา 0 1 2 0 3
151 บ้านตีบใต้ 0 1 1 0 2
152 บ้านท่าโรง 0 1 1 0 2
153 บ้านวังน้อย 0 1 1 0 2
154 บ้านสระเกษ 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยตลาด 0 1 1 0 2
156 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 1
157 บ้านไร่ขอนยางขวาง 0 1 0 1 1
158 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
159 บ้านซับตะแบก 0 1 0 0 1
160 บ้านซับหินเพลิง 0 1 0 0 1
161 บ้านนาน้ำโครม 0 1 0 0 1
162 บ้านนาเฉลียง 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าคาย 0 1 0 0 1
164 บ้านพรหมยาม 0 1 0 0 1
165 ปาลพันธุ์วิทยา 0 1 0 0 1
166 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 1 0 0 1
167 บ้านตะกรุดหิน 0 0 2 0 2
168 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 1
169 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 1 1 1
170 บ้านเนินมะค่า 0 0 1 1 1
171 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
172 บ้านซับชมภู 0 0 1 0 1
173 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 0 1
174 บ้านบุมะกรูด 0 0 1 0 1
175 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 1 0 1
176 บ้านหัวโตก 0 0 1 0 1
177 อนุบาลใจทิพ 0 0 1 0 1
178 บ้านโคกปรือ 0 0 0 2 0
179 บ้านซับอีลุม 0 0 0 1 0
180 บ้านท่าสวาย 0 0 0 1 0
181 บ้านซับสำราญใต้ 0 0 0 0 0
182 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0
รวม 616 340 161 91 1,208