หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 13 30 19
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 24 41 36
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 33 71 51
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2 4 2
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 4 6 6
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 19 37 32
7 011 โรงเรียนบ้าน กม.30 4 7 5
8 012 โรงเรียนบ้าน กม.35 16 47 30
9 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2 3 3
10 014 โรงเรียนบ้านกลาง 24 36 30
11 015 โรงเรียนบ้านกองทูล 9 22 11
12 016 โรงเรียนบ้านกันจุ 0 0 0
13 025 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 5 19 8
14 026 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 7 17 10
15 027 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 6 9 7
16 028 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 12 37 26
17 029 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 0 0 0
18 030 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 3 2
19 031 โรงเรียนบ้านคลองทราย 21 90 46
20 032 โรงเรียนบ้านคลองบง 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านคลองยาง 8 20 12
22 048 โรงเรียนบ้านจัดสรร 2 5 3
23 051 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 4 17 9
24 050 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 0 0 0
25 053 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1 2 2
26 055 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 3 4 4
27 056 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1 2 1
28 058 โรงเรียนบ้านซับน้อย 6 22 10
29 057 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 19 56 29
30 059 โรงเรียนบ้านซับบอน 1 3 2
31 061 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 5 8 6
32 062 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 8 15 12
33 063 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 0 0 0
35 065 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 0 0 0
36 067 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 0 0 0
37 066 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 2 0 0
38 068 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 3 2
39 069 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 2 1
40 052 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 3 2
42 060 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 21 31 27
43 070 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 6 6 6
44 071 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1 2 1
45 072 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 1 1
46 073 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 2 8 5
47 074 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 23 8
48 075 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 13 48 25
49 076 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2 6 4
50 077 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 5 11 9
51 078 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 4 10 6
52 085 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 3 3
53 086 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 7 5
54 079 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 3 7 4
55 084 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 1 1
56 082 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านท่าแดง 7 16 12
58 083 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 4 4
59 081 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 21 13
60 092 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 14 33 26
61 093 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 16 45 25
62 094 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1 3 2
63 096 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 2 4 2
64 097 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3 10 3
65 098 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 0 0 0
66 091 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1 3 2
67 090 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 6 18 11
68 095 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 61 26
69 101 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2 3 3
70 102 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 4 3
71 099 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 0 0 0
72 100 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 0 0 0
73 112 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 0 0 0
74 113 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 8 19 14
75 114 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 0 0 0
76 115 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 4 4 4
77 116 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2 2 2
78 117 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1 2 1
79 111 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 1 1
80 110 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 15 28 21
81 118 โรงเรียนบ้านปากตก 7 14 13
82 120 โรงเรียนบ้านปางยาง 4 5 3
83 121 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 0 0 0
84 119 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 3 2
85 123 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 5 3 3
86 124 โรงเรียนบ้านพญาวัง 8 24 18
87 125 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 0 0 0
88 126 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 0 0 0
89 127 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 1 2 1
90 128 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 3 7 3
91 129 โรงเรียนบ้านพุขาม 2 6 4
92 132 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 7 8 7
93 133 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 2 4 2
94 135 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 0 0 0
95 134 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1 3 1
96 136 โรงเรียนบ้านยางสาว 0 0 0
97 137 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 14 23 19
98 139 โรงเรียนบ้านรังย้อย 9 9 9
99 140 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
100 141 โรงเรียนบ้านราหุล 6 22 10
101 138 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
102 145 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 10 22 17
103 146 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 7 15 10
104 147 โรงเรียนบ้านลำนารวย 7 11 9
105 148 โรงเรียนบ้านลำพาด 0 0 0
106 149 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 3 2
107 150 โรงเรียนบ้านวังขาม 5 11 9
108 151 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 6 14 12
109 152 โรงเรียนบ้านวังน้อย 2 5 4
110 154 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
111 156 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 9 6
112 160 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 0 0 0
113 158 โรงเรียนบ้านวังเหว 5 9 5
114 153 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 17 32 27
115 159 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 7 12 7
116 155 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 18 31 23
117 157 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 12 34 20
118 162 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 8 3
119 161 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 3 5 3
120 163 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 3 2
121 166 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 7 17 12
122 167 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2 2 2
123 164 โรงเรียนบ้านสระเกษ 2 5 4
124 165 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 4 3
125 169 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 0 0 0
126 168 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 17 40 29
127 170 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 2 2
128 172 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
129 173 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 3 2
130 174 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 6 12 6
131 176 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 9 14 12
132 179 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 29 23
133 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 8 16 14
134 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5 8 8
135 181 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 0 0 0
136 183 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 17 102 39
137 184 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 23 41 33
138 186 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 12 27 17
139 185 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 5 14 9
140 187 โรงเรียนบ้านหนองหมู 5 12 6
141 175 โรงเรียนบ้านหนองแจง 8 10 8
142 180 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 12 45 21
143 182 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 4 11 7
144 191 โรงเรียนบ้านหัวโตก 1 1 1
145 192 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 0 0 0
146 193 โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ 0 0 0
147 188 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 2 4 3
148 189 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 10 8
149 190 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 24 33 26
150 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 13 17 14
151 020 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1 2 2
152 021 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 0 0 0
153 022 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2 4 3
154 023 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 7 13 9
155 024 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 0
156 019 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 0 0 0
157 049 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 0 0 0
158 103 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 11 7
159 104 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 27 51 40
160 105 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2 4 3
161 106 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 9 2
162 107 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2 3 1
163 108 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 4 15 6
164 109 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 8 17 12
165 130 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 12 33 24
166 018 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 23 31 23
167 034 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2 6 3
168 171 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 3 13 7
169 035 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 10 11 10
170 036 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 6 10 8
171 037 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 12 9
172 039 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 0 0 0
173 040 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 5 3
174 041 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 15 45 25
175 043 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 6 3
176 042 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 6 13 12
177 045 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 6 6
178 044 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 9 6
179 046 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 15 55 30
180 047 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 5 4
181 038 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 8 12 9
182 122 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 20 31 28
183 131 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2 5 3
184 194 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 8 14 12
185 195 โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา 0 0 0
186 087 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 7 6
187 088 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 0 0 0
188 089 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 2 9 5
189 142 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 2 6 4
190 143 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 5 6 5
191 144 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 13 24 18
192 200 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 4 10 7
193 201 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 9 30 9
194 203 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 4 11 8
195 214 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 12 27 17
196 216 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 16 60 28
197 217 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 11 18 14
198 218 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 16 37 26
199 001 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 10 13 9
200 196 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 4 29 8
201 197 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 2 9 3
202 202 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 12 26 20
203 204 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 11 23 18
204 205 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 6 15 11
205 206 โรงเรียนศรีปัญญา 0 0 0
206 207 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 14 45 25
207 208 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 7 5 4
208 209 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 4 10 8
209 210 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 10 28 11
210 212 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 9 14 13
211 215 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 18 30 24
212 213 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต 0 0 0
213 220 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 1 3 2
214 219 โรงเรียนอุดมวิทยา 20 35 25
215 010 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 10 31 20
216 198 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1 3 2
217 199 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 19 67 36
218 211 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 8 14 8
219 009 โรงเรียนโชติวิทยา 4 8 7
220 002 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 5 37 18
รวม 1305 3068 1993
5061


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]