หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 33 19 57.58% 7 21.21% 2 6.06% 5 15.15% 33
2 โรงเรียนอุดมวิทยา 20 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
3 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 19 14 73.68% 1 5.26% 3 15.79% 1 5.26% 19
4 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 23 13 56.52% 5 21.74% 3 13.04% 2 8.7% 23
5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 24 13 59.09% 4 18.18% 4 18.18% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 23 12 54.55% 8 36.36% 1 4.55% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านคลองทราย 21 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
8 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 20 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 21 11 57.89% 8 42.11% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 24 10 45.45% 7 31.82% 5 22.73% 0 0% 22
11 โรงเรียนบ้านกลาง 24 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 16 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 14 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 15 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 27 9 36% 4 16% 12 48% 0 0% 25
17 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 18 8 44.44% 8 44.44% 0 0% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 18 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 17 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
22 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 16 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้าน กม.35 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 17 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 19 7 38.89% 8 44.44% 3 16.67% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 17 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านพญาวัง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 19 6 31.58% 10 52.63% 3 15.79% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านราหุล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 16 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านคลองยาง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านปากตก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านรังย้อย 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 14 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 12 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านกองทูล 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 9 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านวังเหว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองหมู 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 12 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
72 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
73 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
74 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านลำนารวย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านวังขาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองแจง 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนโชติวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
92 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 12 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านปางยาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 13 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 10 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนบ้านท่าแดง 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
109 โรงเรียนบ้านซับน้อย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้าน กม.30 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านพุขาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านจัดสรร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
143 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านวังน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านสระเกษ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
170 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหัวโตก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
179 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านซับบอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]