หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมงคล ปิดจัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง พุทธาโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นายจงรัก จันคณาโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวนภาวัลย์ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา แสนใจโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ช้างทองโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเมืองทอง จึงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเยาวลักษณ์ บัวขาวสุทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอัครวิชช์ เชิญทองโรงเรียนบ้านบุมะกรูดกรรมการ
4. นายนิรุต พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านปางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวุทธิ์ ดีอุดมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายจำลักษณ์ เพชรน่าชมโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นายทินกร จันทร์เกตุโรงเรียนบ้านคลองกระวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพรมเมศร์ โดนดาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
3. นายนิคม เพชรบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางสาวจารุณี บุตรพรมโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางปัทมา สาริกาโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นายสมนึก มีสุขโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านแควป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร โคตวงษ์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายวรพจน์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ก้อนวิมลบ้านซับน้อยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทองย้อย บุญสินโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล คำแก้วโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยากรรมการ
3. นางพยอม ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายพิษณุ เอี่ยมละออโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช ตรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการ
3. นางวิชุดา น้อยวัฒนกูลโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางพูลศรี มีประจำโรงเรียนบ้านกม.30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามณี ธงห้าโรงเรียนบ้านพญาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อุดมโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บรรหารโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นางภาวนา ทวีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ ปานใจงามโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นายชาญชัย หนูเมืองโรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่)กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิรัชร์ ศรีโมราผอ.โรงเรียนบ้านพรหมยามประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านบาสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสันติ อบอายโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พสังกรณ์โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคีกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ ทะบรรหารโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นายประธาน ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายคมกฤช พากเพียรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางบุณยาพร อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านหนคลองดู่ประธานกรรมการ
2. นางกำไล แก้วกันโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
3. นายเสงี่ยม จันทร์โทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นางเอื้อมพร เอกภพอนุกุลโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ศรีไพรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางพยอม คำแพงโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กงยนต์โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทองทุมโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นายเอนก แนวโนนทันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการ
3. นายรักษพล ธาราสุโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัยโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ คำหมื่นโรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหกนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวณิชชา พลขันธ์โรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายมนตรี เกตุถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โมรารายโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้าโรงเรียนบ้านวังขามกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กฤษวงษ์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา ธนาจริระไพศาลโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประทุม สีดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ โปรเฑียรณ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
3. นายศุภชัย อ่องละออโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. นางพรทนา หนูแสงโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพลอยนภัส วิศัลยาพลโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ เหลี่ยมมะลังโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นางอำพันธ์ พิมพ์ประสานต์โรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย แสงลาโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นายศุภชัย เที่ยงมากโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางวันแรม ยอดแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร ปัญญาแก้วโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อินทร์บุหรั่นโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นายเสงี่ยม จันโทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นายสากล พิมานโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสมบัติ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมนึก พันธุ์วงศ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมนึก พันธุ์วงศ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวคีตภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายชัยชาญ หมื่นชนะมาศน.สพป.เพชรบูรณ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
4. นายชัยชาญ หมื่นชนะมาศน.สพป.เพชรบูรณ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายชัยชาญ หมื่นชนะมาศน.สพป.เพชรบูรณ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข ทองทัยบโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนบ้านนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
3. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายชัยชาญ หมื่นชนะมาศน.สพป.เพชรบูรณ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายชยนันต์ เชื้อลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายชยนันต์ เชื้อลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านนวังขอนกรรมการ
3. นางสมหมาย ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางศรีวัน ศรีพลังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายิอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางสมหมาย ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางศรีวัน ศรีพลังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวางกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ญาติวงษ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ วิชชากูลโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวางกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ญาติวงษ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ วิชชากูลโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ผารีโรงเรียนบ้านโพทะเบประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรศิริ จันทร์ประเทศโรงเรียนซับตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ เตจจะวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวาทินี ผารีโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรศิริ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ เตจจะวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางสาวปาณิศา ฉายแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางสาวปาณิศา ฉายแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชาญชัย วิเศษกุลพรหมผอ.โรงเรียนบ้านท่าเสาประธานกรรมการ
2. นายสีสวาท เกียงมีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นายจรัญ ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ หมายเจริญผอ.โรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ยอดบุตรดีผอ.โรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
3. นายกิตติภพ อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นายทองมี สัญญะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจีรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร อาจจีนโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายต้องตา สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นางประทุมรัตน์ หลวงนิหารโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านหนองโป่งประธานกรรมการ
2. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายจรัญ ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นายดำรงค์ พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ พินดอนรองผอ.รร.บ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นายวิทยา แก้วโสดาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสวาท สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มีนาคโรงเรียนบ้านพงเพชร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุฬามณี ลาภอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นางภาวี วงษ์เคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางกานดา วงษ์กษัริย์โรงเรียนบ้านตะกรุดหินกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ผลไพรโรงเรียนบ้านซับวารินทร์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านวังขามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสากร ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ทองห่อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายบวร บุญนาคโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ กิจติยาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นายจีรพันธ์ รักผึ้งโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางนันทพร ลำใยโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมชญา สนิทนอกโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนพมาศ พรมท้าวโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประยูร ภูแข่งหมอกโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูรโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรชา เขียวมณีผอ.โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ประธานกรรมการ
2. นางพรหมภัสสร กอนวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกหินกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นายเฉลิมพล แสงบำรุงโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย หน่อนางโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดีวันโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ตุ้มทองศน.สพป.เพชรบูรณ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ขาวประพันธ์โรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
3. นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัยโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ชำนาญไพรโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สุขไมตรีโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ฟองจันสมโรงเรียนบึงนาจานกรรมการ
3. นายกิติกร มะโนสาโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ อหันตะโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านสระเกษประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ยิ้มสาระโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นางสาววราลักษณ์ กุลเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ปานนิลโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกล็ดดาว นนท์สระเกษโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวอนุรักษ์ กุญแจทองโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นายปวรัคค์ เที่ยงมากโรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นางลักณณียา วงษ์สมบัติโรงเรียนหนองไม้สอกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา นมนานโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็นโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล มีมุขโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ โพธิ์เหลืองโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายสมปอง ก้านสันเทียะโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายทศพล น้อยใสผอ.โรงเรียนบ้านหัวโตกประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางกุลนิษฐ์ กำลังเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทศพล น้อยใสผอ.โรงเรียนบ้านหัวโตกประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายดิเรก อุ่มชะอุ้มโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางเมษา ศาสตร์นิยมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายดิเรก อุ่มชะอุ้มโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางเมษา ศาสตร์นิยมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางยุพิน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นายถาวร แป้งนุชโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
3. นางดวงเดือน เหล็กผาโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิรา ชาลีโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางเมธินี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แก้วฟองโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เชื้อกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผลขวัญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางแจ่มใจ ตาลสุกโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช หลอดทองโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านท่าสวายกรรมการ
3. นางบังอร ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านหนองจองวังกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดุสิต เชื้ออินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นางการย์สิริ รวีศักดิ์สุขธนาโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางบังอร เที่ยงมากโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา เพชรคงโรงเรียนบ้านสระกรวดประธานกรรมการ
2. นางรัชดา นาคเสนโรงเรียนบ้านหินดาดน้อยกรรมการ
3. นางจำรัส สุวรรณเกตุโรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี)กรรมการ
4. นางฐิติพร ศรีพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน สุทธิสุขโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นางอารี ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางเพญภาสษ์ พึ่งบัวโรงเรียนบ้านราหุลประธานกรรมการ
2. นายอุดม อุตะมะโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสมนึก บุญคงโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
4. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นแก้ว ยังคำมั่นโรงเรียนบ้านวังน้อยประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล พันธ์อาทิตย์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นางศิรินันท์ ลิ้มเจียมรังษีโรงเรียนบ้านตะกุดงามกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีสุราชโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายอุดม กุลจรัสเวชโรงเรียนบ้านวังน้อยกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสวก คะระนันท์โรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางบุญส่ง นนท์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
4. นางถนอมศรี พวงสมบัติโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สุ่มหลิมโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก ถิระสาโรชโรงเรียนบ้านแควป่าสักกรรมการ
3. นางวัลยา เพชรสุกใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางสายธาร บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ นาสมชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสุจินต์ สัตตะบุตรโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นายสมบัติ เหมือนนิลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประทิน สนประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
4. นางพรเพ็ญ กลิ่นผกาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกุลยา ภุชฌงค์โรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ อิงคนินันท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิไล ทองสมโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางบุษบา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนุสรา บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แสนทนโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม ภูเยี่ยมจิตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางมณี มั่นฟักโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางจิตรา สุวรรณีโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
4. นางตันติมา มุยคำโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสนธยา ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จินตนาโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
3. นางสุภาพ นวลน้อมโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการ
4. นางสาวจิตตาภา เขียวคำโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุญนาค เนียมเปรมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางรจนา คำแก้วโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่นโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัยโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีประธานกรรมการ
2. นางนเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ทุมวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
4. นางสาววิชุตา วังโสมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวฑิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นางสาวชฎาธาร คุมขุนทดโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวฑิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
4. นางสาวชฎาธาร คุมขุนทดโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงศ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงศ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงศ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรียามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลาครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนันทภัค ตยะโคตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนันทภัค ยตะโคตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภา ศรีชามกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
4. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ สารบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
5. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
5. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังไลย์ประธานกรรมการ
2. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
5. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางพิทยา ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]