รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กชายดนุพร  กิ่งกันยา
2. เด็กชายไชยวัฒน์  คำมี
 
1. นางทัศนีย์  จำปาแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พิมพา
2. เด็กชายโชคชัย  ขวัญแก้ว
 
1. นางสดใส  หลาวทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายสุรศักดิ์   แก้วดี
2. เด็กชายเด็กชายภูมินทร์   ทองดี
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายต่อตระกลู   กาแก้ว
2. เด็กชายปริญญา   ชัยมัง
 
1. นางนพวรรณ  ป้องคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คงสร
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายปราการ  สว่างจิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองกวด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุนมล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  จรัสฤทธิ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วลา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นชัย
 
1. นายผดุงชาติ  พาหา
2. นางประภา  จันทหอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วขาว
2. เด็กชายธินกรณ์  อุ่นบุญ
3. เด็กชายปฏิภาณ  ภักดี
4. เด็กหญิงปิยะพัชร์  คำดี
5. นางสาวอังคณา  สายสวรรค์
 
1. นางไพรวรรณ   อุปโคตร
2. นางสังวาล  ใหม่สวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  สมศักดิ์
2. เด็กชายภูมินทร์  บานบุรี
 
1. นางเพ็ญพิศ  เฉยเกิด
2. นางดวงใจ  คำแว่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศปัญญา
2. เด็กชายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า
 
1. นางปฐมพร  ตุลสุข
2. นางจีรมาตร  ฤทธิ์เม้า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์ไหว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  จันทักษ์
 
1. นางทศพร  น่วมเจิม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงวัลภา  แสนขาล
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร์ดี
 
1. นางการัญญา  สีเสือ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสาริน   แก้วเสน
 
1. นางกนกวรรณ  ทองศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวสายไหม  โรจน์แสงสิทธิกุล
 
1. นายวิชัย  ตัณฑมาสน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองรัก
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กชายบรรฤทธิ์  ศรีสุรินทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  มืดหล้า
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกรวิกา  นวนทัด
2. เด็กหญิงปัทธวรรณ   อินอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
2. นางสาวพิชญาภัค  จำนงค์จิตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ก้อนเอีย
2. เด็กหญิงวิไลพร  วังคีรี
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางสาวเพชรรินทร์  พิลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงพัชรี  ขุนสงคราม
2. เด็กหญิงวันวิภา  มาทา
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางสาวเพชรรินทร์  พิลา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาววิไลพร  แซ่ลี
 
1. นายวิชัย  ตัณฑมาสน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิราทิพย์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายธนธฤต  ชุมเสน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผมงาม
 
1. นางพูลทรัพย์  สิงหกำ
2. นางสิริกานต์  บุญมี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงมณีณินทร์   คงสิงห์
2. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีคำจีน
3. เด็กหญิงสรวงสุดา   โคกไพร
 
1. นางเยาวนาฏ   แก้วธรรม
2. นายสุวิทย์  แก้วธรรม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายภูผา  แซ่ท่อ
2. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายอนุชาญ  เถารักตระกุล
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายทศพล  เจ็กรัก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กชายชัยนรินทร์  คำอาบ
 
1. นายเสรีรัฐ  คำตุ้ม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงฐิติกา  ปาพรม
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธ์ุ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายกันติพจน์  นิตฐิพันธ์
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงสโรชินี  วรวงค์อุดม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆาพันธ์ุ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชยพล  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงชุติพร  ทิพา
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธ์ุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายเทิดทูน  ขันทองหล่อ
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงพรวรดา  มารอด
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  นวสุจินดา
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมธิ
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงพรรษมน  แก่นสารี
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร  สวรรณขัน
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นาบุตรดี
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  พรมทา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  คงวังทอง
 
1. นางรุจิเรข  เหมลา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมธิ
2. เด็กหญิงกัญญาภัคร  สวรรณขัน
3. เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรดี
4. เด็กชายจักรพันธ์  อินผา
5. เด็กชายชยพล  มงคลสวัสดิ์
6. เด็กชายชาญวิทย์  ชาญบำรุง
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ปลาดตา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวเปรม
9. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พิมเสน
10. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  จีนบางช้าง
11. เด็กหญิงปนัดดา  จันมิตร
12. เด็กชายปุญญพัฒน์  งามระเบียบ
13. เด็กหญิงรัตติกาล  ดีอินทร์
14. เด็กชายอชิตพล  สุทธิสน
15. เด็กหญิงแพรนภา  สร้อยเสนา
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
2. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
3. นางสาวละมัย  พิมเสน
4. นายอัศวิน  ทองริ้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  กัปโก
2. เด็กหญิงชิญาธิป  ทองมุข
3. เด็กชายณปวร  แก้วโชติ
4. เด็กชายณัฐนนท์  พามา
5. เด็กหญิงณิชานันท์  ขันเงิน
6. เด็กหญิงณิชารีย์  ภู่ประเสริฐ
7. เด็กชายทักษิณ  วงศ์ศรีลักษณ์
8. เด็กชายปรเมฆ  ใจนาม
9. เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย
10. เด็กชายพงศ์พล  ต่ายลำยงค์
11. เด็กชายพรหมศิริ  ม่านตา
12. เด็กหญิงพริมภัทร์  คำพา
13. เด็กชายพลกฤต  นพรัตน์
14. เด็กชายพสิษฐพล  กองทอง
15. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมประศรี
16. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยาทองไชย
17. เด็กหญิงลักษณรีย์  เรือนคำ
18. เด็กชายวชิรวิชญ์  กัปโก
19. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงกำเนิด
20. เด็กหญิงเพชรดา  คำโฉม
 
1. นายณรงค์  นพรัตน์
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นสารี
2. เด็กชายชานุเดช  สาลี
3. เด็กชายธนดล  คำวงษ์
4. เด็กชายนทินโญ  คำกุ้ง
5. เด็กชายศรราม  อะนาบาล
6. เด็กหญิงอารียา  บุญเจียง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
2. นางสาวยุวธิดา  เบ้าทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นางนิตยา  สุวรรณรงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมสาย
 
1. นางลดาวัลย์  วิไลธัญญา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์สว่างวงศ์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายเพชรายุทธ   เกษียรจังหรีด
 
1. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายทศพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงนัธนา  ทองวัน
 
1. นางจุฑามณี  สิงห์สถิต
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองสี
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายณัฒกรณ์  สายสังข์
 
1. นายเผด็จ  กาศร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเพชรศรี  โรจน์แสงสิทธิกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายธนบัตร  มีโชค
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  แซนโม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นายปัญญา  ชัยวิชิต
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายทศพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  แซนโม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤษณาวาเลน  เป็ดดา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุรสรณ์
3. เด็กชายจันทรเดช  หาญรักษ์
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  เมืองพนอม
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  หมื่นศรี
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ณะมาน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข้าทิพพาที
8. เด็กชายธนกฤต  พาแก้ว
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงปวีณา  อ้อมชมภู
11. เด็กหญิงปัญจิรา  แต้มเนียม
12. เด็กชายผดุงสิทธิ์  สุกรณ์
13. เด็กหญิงพัชราภา  พุทธโค
14. เด็กชายพัทธวี  โนอิน
15. เด็กหญิงมนฤดี  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงมลทกานร์  แอมาลี
17. เด็กหญิงวรรณนิศา  อินทะวัน
18. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสินธ์
19. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลาคำ
20. เด็กหญิงสิริภัทร  พวงแก้ว
21. เด็กหญิงสุกฤตา  ใจเย็น
22. เด็กหญิงสุนิสา  สุรสรณ์
23. เด็กชายอมรเทพ  อิเหลา
24. เด็กหญิงอัญชลี  คงสิงห์
25. เด็กชายอัษฎา  แก้วบุตร
26. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สีม่วง
 
1. นายวีระพล   พูลยอด
2. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
3. นายศุภชัย  สนธิกิจการ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหาพรม
2. เด็กชายจันทร์เกษม  จันทร์เที่ยง
3. เด็กชายชวลิต  แซ่ลี
4. เด็กหญิงนฤมล  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรรวิสา  เมืองแวง
6. เด็กชายศตวรรษ  ข้าวโพธิ์
7. เด็กหญิงศุภศิริ  บัณฑิต
8. เด็กหญิงอพัชชา  สร้อยสนธิ์
9. เด็กชายอาทิตย์  สอดตา
10. เด็กชายเศกสรรค์  พนมเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสาววราภรณ์  โยธาภักดี
3. นางสุมิตรา  ดอกหอม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จีนคง
2. เด็กชายคเชนทร์  มาเทศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำสว่าง
4. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิลัยรัตน์
5. เด็กชายยงยุทธ  ลวงโคกสูง
6. เด็กหญิงลลิตา  ขันตรี
7. เด็กหญิงวรรวิษา  วรพุฒ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณลพิศ
9. เด็กชายอนุชิต  ดีดาร์
10. เด็กชายอำนาจ  ดีดาร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสาววราภรณ์  โยธาภักดี
3. นางสุมิตรา  ดอกหอม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ตากวด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาศจันทร์
3. เด็กหญิงวรนุช  จันมา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายผา
5. เด็กหญิงอรสา  ไชยสีทา
6. เด็กหญิงเปรมสินี  วงษ์แพง
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี  จันอุดร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  พึ่งพา
2. เด็กหญิงจันจิรา  จังพินิจกุล
3. เด็กหญิงฉริสา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงนันทนา  บำรุงคีรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  วัชระพงษ์ไพบูลย์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่วื่อ
7. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงอรสา  บำรุงคีรี
 
1. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสาวน้ำฝน  วรพล
3. นางสายทอง  เสนะจำนงค์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงผ่องอำไพร  ครบุรี
2. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชัย
4. เด็กหญิงอรณี  ทิพย์เคลือบ
5. เด็กหญิงอุมาวรรณ  วงศ์สอน
 
1. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
2. นางสงวน  คงกำเหนิด
3. นายจงรักษ์  สร้อยสน
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงคัทลิยา  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  บุญที
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  คำสุข
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พาทา
5. เด็กหญิงศศิธร  ล้อมแพน
6. เด็กหญิงสาวิตรี  จิราพงค์
 
1. นางวิถี  คำโฉม
2. นางคนึงนิตย์  จันทร์แซ
3. นางมยุรี  บุญนิล
4. นางสมนึก  สืบกินนนอ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อุทธกัง
2. เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐผล
3. เด็กชายจีรพัฒน์  คำแว่น
4. เด็กหญิงฐิติชญาน์  คำยัง
5. เด็กหญิงดาริกา  คำแว่น
6. เด็กหญิงธัญทิพย์  จิตรจำนงค์
7. เด็กหญิงนันท์ญพัตร์  เกตุเทียน
8. เด็กหญิงปพิชญา  กุลกิ่ง
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลกิ่ง
10. เด็กหญิงปภาวรินท์  เขียวปัญญา
11. เด็กหญิงพิณลดา  ดีไร่
12. เด็กหญิงภิญญดา  คำวิ่ง
13. เด็กหญิงศรัณยา  เทียมเพ็ง
14. เด็กชายศุภฤกษ์  คำโสม
15. เด็กหญิงสีสัตตนารถ  คำหริ่ง
 
1. นางสาวจารุหทัย  ผงทอง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นกคุ้ม
2. เด็กหญิงชุลีพร   คงหอม
3. เด็กหญิงลลิตา  เทพมณีกร
4. เด็กชายสำฤทธิ์   แสนเรืองเดช
5. เด็กหญิงสุนันธา   ผลจันทร์
 
1. นางขันทอง  ปานันท์
2. นางนพวรรณ  ป้องคำ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีรักษา
2. เด็กชายธนัญชัย  กระปี
3. เด็กชายปรัชญา  กองเพียร
4. เด็กชายปรเมศร์  กางถิ่น
5. เด็กชายพงศ์พิชญ์  หมวดชา
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อหงษ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
2. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
3. นางนงลักษณ์  รามศิริ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายกิติพิชญ์  บุญปลูก
2. เด็กชายภัทรพล  สุ่นเดช
3. เด็กชายรามัญ  แซ่คำ
4. เด็กชายวุฒิไชย  ทานะเวช
5. เด็กชายเด่นภูมิ  แซ่ยั้ง
6. เด็กชายเอกชัย  สินเช้า
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โชคหิรัณยรัศมี
2. นางสาววิไลวรรณ  ทิศพรม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กชายจารุทัศย์  ศิลาทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ทองปั้น
3. เด็กชายวัชระ  แก้วเจิม
4. เด็กชายวีรยุทธ  คำกัง
5. นายศรัณทร  สีชมพู
6. เด็กชายศราวุธ  เชี่ยวชาญ
7. นายอัษฎายุธ  วังคีรี
8. เด็กชายเทวราช  คำตุ้ม
 
1. นายมนัส  แก้วบท
2. นายเสรีรัฐ  คำตุ้ม
3. นางสาววรรณจันทร์  ก้อนดี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์หม่อน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์หม่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แก้วคง
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
2. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แดงด้วง
2. เด็กชายธวัชชัย  รักษา
3. เด็กหญิงบุษบา  โพธินา
 
1. นายชูพงษ์  เมฆพัฒน์
2. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วังคีรี
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  นามโคตร
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นายสำเนา  ภู่สงค์
 
76 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวธนภรณ์  หางาม
2. นางสาวณฐมณ   คำมูล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. นางสาวสุธิดา  ทัศคำพูน
2. นางสาวเอื้ออารี  คำบัง
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสัญญา  ชูกลิ่น
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กชายคมกริช   บุตรวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  คำเจียก
 
1. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
2. นายธนพล  น้อยซาคำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 1. เด็กหญิงนัทธมน  มากมา
2. เด็กหญิงวริญญา  สอนทอง
 
1. นางรุ่งรัฐ  ชมชื่น
2. นางนิลุบล  ไข่มุกข์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายกิตติพัฒน์  แก้วเสน
2. เด็กชายเจษฎา  สำเภา
 
1. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
2. นางสาวรัตนา  แก้วเต็ม
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงปริยากร  คำแกม
2. เด็กชายศุทธิพัฒน์  บุญญาน้อย
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นายเตชินท์  นันตา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. นางสาวศศินา  แสนวงศ์
2. นางสาวสรัลพร  แดงนวล
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ  มลวัง
2. นางทรัพย์  คำเวียง
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กชายธนวัตน์  ภาสีดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนฝา
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ  มลวัง
2. นางทรัพย์  คำเวียง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายสิริวิชญ์  รอดงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองจ้อน
 
1. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต
2. นายสถิตย์  ฟักฟูม
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทิยา
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นางสาวพรนภา  คนเกณฑ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กชายพนากร  วังคีรี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  คำผิว
3. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ลาตุง
 
1. นางสาวสมร  ป้องไฝ
2. นางกมลรัตน์  สุริยเมธีกุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กชายชวัลกร  เหง่าดี
2. เด็กชายพงศกร  คำน้อม
3. เด็กชายรัตติพงษ์  ประเสริฐสุข
 
1. นายวชิระ  แก้วเข้ม
2. นายอภิโชติ  จันทร์แซ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงจิรายุ  จังพินิจกุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปานแดง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่จาง
 
1. นางนนท์ปิญา  ศตะกูรมะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงชลิตา  ธรรมสมบัติ
2. เด็กชายพีรดนย์  ลิมแจ๋ม
3. เด็กหญิงเกษร  ประสมศรี
 
1. นางปาริชาติ  จันอิน
2. นายสงกรานต์  คงค่าย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีทอง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำเรืองบุญ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  คำเรืองบุญ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   คมคาย
4. เด็กหญิงพนมรุ้ง  สีบุญ
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขันยศ
6. เด็กหญิงสุทัตตา  สาริน
 
1. นางศรีมล  เรืองหิรัญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก่
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม
3. เด็กหญิงฐาณิฏา  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายธนากร  วิชาวรณ์
5. นายภาณุพงษ์  อินแนน
6. เด็กหญิงวิไลพร   คำแก่
 
1. นางเอนกภรณ์  คำมา
2. นางเกยูร  สีมา
3. นางสีแพ  พั้วป้อง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงยุวดี  คำนบ
3. เด็กหญิงวณิษา  สมวงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญเพ็ง
2. นายจรูญ  ศิลาคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกัญญา  มัสสุ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ธรรมสรณกุล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นวนทัด
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
2. นางสาวสุชารัตน์  มาทันใจ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงบุปฝา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงปรีญา  ตันยศ
3. เด็กหญิงอารียา  สีเสน
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี   น้อยวัน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา   รอดภัย
2. เด็กหญิงจิดาภา  มากคำ
3. เด็กหญิงอังคณาธร  ปาพรม
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี   น้อยวัน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  คำฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษยา   พิลาบุตร
3. เด็กหญิงอริสรา   ขวัญนาง
 
1. นางภัทรา  อินดีคำ
2. นางจิราวรรณ์  แสงโท
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินทศเพชร
2. เด็กหญิงธันย์ณิชา  ธันยาปิยวัฒน์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ภักดีสอน
 
1. นางสาวพจนีย์  พรหมบุญตา
2. นางอารี  วิเชียรศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงปรินยาพร  มหาวัน
2. เด็กหญิงพัชราภา  วันเพ็ง
3. เด็กหญิงวลิดา  ด้วยสาร
 
1. นางเสาวณีย์  คำนนท์
2. นางบุญชู  กมลเสถียร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สายบุญยัง
2. เด็กหญิงปณิตา  จันอาสา
3. เด็กชายศราวุธ  จรเดช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงหกำ
2. นางอัญชลี  เลิศสุวรรณไพศาล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จันแสน
2. เด็กหญิงธัญชนก  อาระสา
3. เด็กหญิงวาริศา  วิจิตรปัญญา
 
1. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
2. นางประไพ  สิงห์เวิน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจุฬาเนตร  ดีพรม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริน้อย
3. เด็กหญิงวิชุดา  คำแพง
 
1. นางพจนารถ  วรรณวิมลกุล
2. นายทนงศักดิ์  แสนลี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กหญิงสุริสา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไพริน
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
2. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กชายวัชระ  เต็มจันทร์
3. เด็กหญิงโศรยา  นวลปัน
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
2. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  กองพิมพ์
2. เด็กชายพัจนกร  บุญฟุ้ง
3. เด็กหญิงรัตนากร  บุญสิงห์
 
1. นางบุษรากร  สำราญถิ่น
2. นางเพชราวรรณ  จันทร์ฟู
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุณัฐ  อุ่นจันทึก
2. เด็กหญิงภัทราพร  แซ่เถา
3. เด็กหญิงวิรศรา  แอ่งสุข
 
1. นางอัญชลี  เพชรนันท์
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญปิติโชคสกุล
2. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
 
1. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
2. นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงกิตติพัชญ์  พรมน้อย
2. เด็กชายพิทักษ์  โขมสันเทียะ
 
1. นางภาวนา  นวลบุญ
2. นางอุทัยวรรณ   สิงห์นนท์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สารีพรม
 
1. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายธนธร  มงคล
 
1. นายกิตติธัช  ขันทอง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  จิตประสงค์พานิช
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สิงมิ่ง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเดิน
 
1. นางณัฐชริดาวัณ  จันทร์นวม
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองศรีจันทร์
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายภาสกร  วงค์โสม
 
1. นางสมทรง  แดงด้วง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันธนโรจน์
 
1. นางปิยนาฎ  บุญศรี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายธีระพล  ศรีสุนทร
 
1. นางรัตนา  ทองแถว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชุ่มเย็น
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปิยศทิพย์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศรจันทร์
3. เด็กชายประสาร  จีแจ่ม
 
1. นางพรรณนิภา  คลังภูเขียว
2. นางสาวณัฐรินีย์  เห็มชัย
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายกฤษฎา  ฤาชา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังคีรี
3. เด็กชายณัตพล  จันทร์จร
 
1. นางอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์
2. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กชายวีรชัย  การุณบริรักษ์
2. เด็กชายโสภณ  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สิงมิ่ง
2. นางสาวภัทรจารินทร์  กล้าหาญ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายนันทยศ   ศรีสุนทร
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    แก้วโยน
 
1. นางกาญจนา  แก้วพิลา
2. นายกิตติธัช  ขันทอง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพิชัย  คำรัตน์
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ลึกบุ่ง
 
1. นางสมทรง  แดงด้วง
2. นายสนิท  หล้าน้อย
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายนพดล  เกิดวิชัย
2. เด็กชายภูวดล  เกิดวิชัย
3. เด็กหญิงวรนุช  มาคำ
 
1. นางอรวรรณ  โนนคำ
2. นางประคอง  มาสี