สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 14 5 4 1 23
2 เมตตาชนูปถัมภ์ 14 4 1 0 19
3 บ้านสงเปลือย 13 9 1 0 23
4 บ้านเข็กน้อย 13 2 0 1 15
5 บ้านศิลา 12 1 0 0 13
6 ผดุงวิทย์ 11 7 3 1 21
7 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 11 3 3 0 17
8 บ้านแก่งโตน 11 3 2 3 16
9 บ้านเหล่าหญ้า 10 3 4 0 17
10 บ้านฝาย 9 11 3 0 23
11 บ้านห้วยลาด 9 6 1 2 16
12 บ้านบุ่งคล้า 9 5 2 1 16
13 บ้านท่าขาม 9 3 1 2 13
14 บ้านห้วยสวิง 9 3 0 0 12
15 บ้านวังร่อง 8 8 0 0 16
16 บ้านโจะโหวะ 8 6 2 0 16
17 บ้านห้วยระหงส์ 8 3 1 2 12
18 อนุบาลหล่มเก่า 8 3 0 0 11
19 บ้านหนองไขว่ 8 2 3 2 13
20 บ้านดงน้ำเดื่อ 7 3 1 2 11
21 บ้านหลักด่าน 6 4 3 0 13
22 บูรณวิทยา 6 4 1 1 11
23 บ้านวังกวาง 6 1 2 0 9
24 บ้านน้ำชุน 6 1 0 0 7
25 อนุบาลสุภาพพิทยา 6 0 0 0 6
26 บ้านวังบาล 5 7 2 1 14
27 บ้านธารทิพย์ 5 4 2 2 11
28 บ้านโคกมน 5 4 1 0 10
29 บ้านทับเบิกร่วมใจ 5 3 2 0 10
30 เมตตาวิทยา 5 3 0 0 8
31 บ้านทรัพย์สว่าง 5 2 3 3 10
32 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 5 1 1 1 7
33 บ้านนายาว 5 1 1 0 7
34 บ้านวังยาว 5 1 0 1 6
35 บ้านห้วยกะโปะ 5 1 0 0 6
36 บ้านห้วยหญ้าเครือ 4 5 1 0 10
37 บ้านทุ่งสมอ 4 4 1 0 9
38 บ้านดงขวาง 4 3 2 2 9
39 บ้านห้วยลาน 4 2 1 0 7
40 บ้านป่าบง 4 2 0 0 6
41 บ้านน้ำพุ 4 2 0 0 6
42 บ้านห้วยอีจีน 4 2 0 0 6
43 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 4 1 1 1 6
44 วัดหนองปลาซิว 4 0 1 0 5
45 บ้านวังก้นหวด 4 0 0 0 4
46 เอื้ออังกูรวิทยา 3 6 0 0 9
47 บ้านหนองแม่นา 3 4 0 1 7
48 บ้านวังรู 3 3 1 0 7
49 บ้านท่าอิบุญ 3 2 2 0 7
50 บ้านช้างตะลูด 3 2 0 0 5
51 บ้านกลาง 3 1 1 1 5
52 บ้านหินฮาว 3 1 1 0 5
53 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 1 1 0 5
54 บ้านหนองยาว 3 1 0 0 4
55 บ้านท่าช้าง 3 1 0 0 4
56 บ้านป่าแกเครือ 3 0 2 1 5
57 อนุบาลน้ำหนาว 3 0 1 1 4
58 ฤทัยทิพย์ 3 0 0 0 3
59 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 2 3 0 0 5
60 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 2 2 3 0 7
61 บ้านตาดกลอย 2 2 1 1 5
62 บ้านฝายวังบอน 2 2 1 0 5
63 วัดทุ่งธงไชย 2 2 0 0 4
64 บ้านอุ่มกะทาด 2 2 0 0 4
65 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 1 2 1 5
66 บ้านวังเวิน 2 1 0 1 3
67 บ้านห้วยขอนหาด 2 1 0 1 3
68 วัดศรีทอง 2 1 0 1 3
69 บ้านปากดุก 2 1 0 0 3
70 บ้านบึง 2 1 0 0 3
71 บ้านห้วยหินลับ 2 1 0 0 3
72 บ้านนาเกาะ 2 0 2 0 4
73 บ้านหินโง่น 2 0 1 0 3
74 บ้านวังมล 2 0 1 0 3
75 บ้านดงคล้อ 2 0 1 0 3
76 บ้านน้ำก้อ 2 0 0 1 2
77 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 0 0 0 2
78 บ้านหินกลิ้ง 2 0 0 0 2
79 บ้านดอนสว่าง 2 0 0 0 2
80 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 0 2
81 บ้านนาซำ 2 0 0 0 2
82 บ้านซำภู 2 0 0 0 2
83 บ้านภูผักไซ่ 1 5 0 0 6
84 บ้านน้ำดุกเหนือ 1 2 1 1 4
85 บ้านน้ำคำ 1 2 1 0 4
86 บ้านหัวนาเลา 1 2 0 0 3
87 บ้านลานบ่า 1 1 1 0 3
88 บ้านห้วยผักกูด 1 1 0 1 2
89 บ้านท่าโก 1 1 0 0 2
90 บ้านกกโอ 1 1 0 0 2
91 บ้านวังขอนดู่ 1 1 0 0 2
92 บ้านหนองเล 1 1 0 0 2
93 วัดศรีจันดาธรรม 1 1 0 0 2
94 บ้านซำม่วง 1 0 1 0 2
95 บ้านท่าผู 1 0 1 0 2
96 บ้านห้วยน้ำขาว 1 0 0 1 1
97 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 0 1 1
98 นราทิพย์พิทยา 1 0 0 0 1
99 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
101 บ้านฝายนาแซง 1 0 0 0 1
102 บ้านฟองใต้ 1 0 0 0 1
103 บ้านร่องดู่ 1 0 0 0 1
104 บ้านวังโป่ง 1 0 0 0 1
105 บ้านห้วยสนามทราย 1 0 0 0 1
106 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 0 1
107 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 1 1 4
108 สิรินคริสเตียน 0 3 0 0 3
109 บ้านไร่นางาม 0 2 1 1 3
110 บ้านร่องกะถิน 0 2 1 0 3
111 บ้านห้วยคนทา 0 2 0 1 2
112 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 0 2 0 0 2
113 ไทยรัฐวิทยา 25 0 2 0 0 2
114 บ้านดงทิพย์ 0 1 2 2 3
115 บ้านหนองขาม 0 1 2 0 3
116 บ้านโนนทอง 0 1 1 1 2
117 ชุมชนบ้านติ้ว 0 1 1 0 2
118 หยกฟ้า 0 1 0 1 1
119 บ้านน้ำขอบ 0 1 0 1 1
120 บ้านท่าข้าม 0 1 0 0 1
121 บ้านคลองสีฟัน 0 1 0 0 1
122 บ้านนครเดิด 0 1 0 0 1
123 บ้านน้ำสร้าง 0 1 0 0 1
124 บ้านบุ่ง 0 1 0 0 1
125 บ้านหัวนา 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 0 1
127 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 1 0 1
128 บ้านจางวาง 0 0 1 0 1
129 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 0 1
130 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 1 0 1
131 บ้านปากออก 0 0 1 0 1
132 บ้านวังเวินพัฒนา 0 0 1 0 1
133 พอจิตวิทยา 0 0 1 0 1
134 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 2 0
135 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 1 0
136 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 1 0
137 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 0
138 บ้านภูปูน 0 0 0 0 0
139 บ้านร่องบง 0 0 0 0 0
รวม 432 237 99 55 823