หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ ขันบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคัน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
2 นางชนม์ลภัทร เมืองน้อย นักวิชาการศึกษา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
3 นางวิไล วันเมือง ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
4 นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
5 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.ศูนย์ ICT คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นางนันทนา ริจนา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 นางวิลาวัณย์ พูลทอง เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นางเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายธวัช บุญกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางสาวสุมนา ผิวสานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นางปภาดา ทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นางชลธิชา ชัยวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นายพิเชษฐ์ ขำประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นางอรหทัย จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
34 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
35 นายโกวิทย์ ฝ่ายเทศ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านฝาย คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
36 นายภราดร สาตรี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
37 นางธนพร ชัยศรี อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
38 นางสุพรรษา หย่ำวิลัย อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านท่ากกแก คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
39 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
40 นางสาวกาญจนา จันเทียน อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
41 นางพจนีย์ เพ็ญงาม อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านแก่งโตน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
42 นางอริศรา แก้วเพียร อัตราจ้างธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล
43 นายเสกสรรค์ สีใส รองผอ สพป.เพชรบูรณ์เขต2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
44 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
45 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
46 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
47 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
48 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
49 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผอ สพป.เพชรบูรณ์เขต2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
50 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
51 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผอ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
52 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
53 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
54 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
55 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.พช.2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
56 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รอง ผอ.สพป.พช.2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
57 นายสุมิตร ฤาชัย ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
58 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
59 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
60 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
61 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
62 นายประวัติ ยงบุตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
63 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
64 นางสุพัตรา กองเกตุ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
65 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
66 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
67 นายสลับ ชมพลมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
68 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
69 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
70 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางสาวมยุรี ปิ่นเมือง รองผอ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นางธิดา มาสีจันทร์ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายมนัส ไสลภูมิ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางสาววันทนา บุญจอม ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางเพ็ญศรี จันมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางวราภรณ์ สีมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายวิษณุ ลาคำ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางปพิชญา รักษาศรี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายจำรัส วงศ์ศรีรักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายวสุพล ชินอาจ ครูโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นางสาวสุวภา จำเริญสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองแม่นา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายบุญเทียน สิงห์ทอง ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายสุมิตร ฤาชัย ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวระพีพรรณ วันพุธ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางสุมิตร เวชเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางศิริลักษณ์ เขียวฉ่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางสุวรรณา แปววัง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายทศพล เจ็กรัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายสุรชาติ แดงคง ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางรักษิณา รักษาบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายสมจิต เฮ้าปาน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายนิวัต เพ็งสาย ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายสุริยะ นามวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางเบญจมาศ โภชน์มาก ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางนิษานาถ สร้อยสน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางพรรณราย แพสา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
101 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
102 นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
103 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
104 นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรม โรงเรียนบ้านโสก กรรมการกลาง
105 นางรักษิณา รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก กรรมการกลาง
106 นางทิพย์รัตน์ จำนงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า กรรมการกลาง
107 นางรติชา คงศรีไพร โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) กรรมการกลาง
108 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการกลาง
109 นางวาสนา บุญมี โรงเรียนบ้านหลักด่าน กรรมการกลาง
110 นางสาววิไลวรรณ ทิศพรม โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ กรรมการกลาง
111 นางเทียมจันทร์ ศรียา โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย กรรมการกลาง
112 นายพีระวัตร จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการกลาง
113 นายสุวิทย์ พลยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก กรรมการกลาง
114 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
115 นานอนัต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.พช.2 กรรมการกลาง
116 นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
117 นางอัสรินทร์นาฎ สังข์ปทีป ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ กรรมการกลาง
118 นางวรรณิกา ศรียา ครู โรงเรับนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) กรรมการกลาง
119 นางพรทิภา ขันบุญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย กรรมการกลาง
120 นางทองย้วน ตรีเดช ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด กรรมการกลาง
121 นางณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยลาด กรรมการกลาง
122 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการกลาง
123 นางกำไล มีไทย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กรรมการกลาง
124 นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด กรรมการกลาง
125 นายวิริทธิ์นันท์ ขวัญตึก ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน กรรมการกลาง
126 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
127 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลาง
128 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 กรรมการกลาง
129 นางศรีชา คำพา ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 กรรมการกลาง
130 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการกลาง

ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน : โทรศัพทฺ์ => 056-713877, 081-3795665 ,082-2254272 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทรศัพทฺ์ => 088-2735822 , 094-6298665
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]