หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 181 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 2 6 4
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 1 1
3 008 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 7 32 13
4 010 โรงเรียนบ้านกกกะบก 1 1 1
5 011 โรงเรียนบ้านกกโอ 3 11 7
6 012 โรงเรียนบ้านกลาง 6 14 10
7 015 โรงเรียนบ้านขี้นาค 0 0 0
8 017 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 1 3 2
9 019 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 4 3
10 021 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 9 16 15
11 022 โรงเรียนบ้านซำภู 3 10 6
12 023 โรงเรียนบ้านซำม่วง 2 4 2
13 024 โรงเรียนบ้านดงขวาง 11 23 12
14 025 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 3 3 3
15 026 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 6 11 7
16 027 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 14 25 20
17 028 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 2 5 4
18 029 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 13 10
19 030 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 7 22 12
20 032 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 2 5 3
21 031 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 16 24 20
23 034 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 10 27 16
24 043 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 13 26 20
25 035 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านท่าขาม 17 25 22
27 037 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 3 2
28 039 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 12 6
29 040 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านท่าผู 2 6 4
31 042 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 9 28 19
32 036 โรงเรียนบ้านท่าโก 3 8 3
33 044 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 13 23 16
34 045 โรงเรียนบ้านนครเดิด 1 1 1
35 047 โรงเรียนบ้านนาซำ 3 6 4
36 049 โรงเรียนบ้านนายาว 9 36 17
37 046 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 5 9 7
38 048 โรงเรียนบ้านนาแซง 0 0 0
39 050 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 5 18 10
40 051 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 2 4 2
41 052 โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 7 6
43 054 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 9 21 10
44 055 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 5 9 7
45 056 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 17 11
46 057 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1 3 2
47 058 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1 2 1
48 059 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 3 8 3
49 060 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0
50 061 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านบึง 4 4 4
52 066 โรงเรียนบ้านบุ่ง 2 6 4
53 065 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 18 38 29
54 067 โรงเรียนบ้านปากดุก 3 15 7
55 068 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 0
56 069 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 1 3 2
57 070 โรงเรียนบ้านปากออก 1 1 1
58 073 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 18 10
59 071 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 6 19 12
60 072 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 9 5
61 079 โรงเรียนบ้านฝาย 23 41 34
62 077 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 1 3 2
63 078 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 5 8 7
64 080 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
65 081 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 3 2
66 082 โรงเรียนบ้านภูปูน 1 2 1
67 083 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 6 6 6
68 084 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 4 4 4
69 085 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 1 1 1
70 086 โรงเรียนบ้านร่องบง 1 0 0
71 088 โรงเรียนบ้านลานบ่า 3 5 4
72 090 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 22 16
73 089 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 4 10 7
74 092 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 3 1
75 091 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 2 4 2
76 093 โรงเรียนบ้านวังบาล 17 36 24
77 095 โรงเรียนบ้านวังมล 3 6 4
78 096 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 27 13
79 098 โรงเรียนบ้านวังรู 9 19 14
80 097 โรงเรียนบ้านวังร่อง 16 23 19
81 100 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 8 6
82 099 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 2 1
83 094 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 1 1
84 101 โรงเรียนบ้านศิลา 14 22 19
85 102 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 23 40 35
86 104 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 13 10
87 105 โรงเรียนบ้านสักหลง 0 0 0
88 103 โรงเรียนบ้านส้มเลา 0 0 0
89 108 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 3 3
90 111 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
91 113 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
92 112 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0
93 114 โรงเรียนบ้านหนองปลา 0 0 0
94 117 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 6 4
95 119 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 0 0 0
96 121 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 0 0 0
97 109 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
98 118 โรงเรียนบ้านหนองเล 2 5 4
99 116 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 9 14 10
100 120 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
101 110 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 16 47 27
102 115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
103 122 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 14 26 19
104 142 โรงเรียนบ้านหวาย 0 0 0
105 145 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 2 2
106 144 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 3 10 4
107 143 โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาไร่นาเจริญ 0 0 0
108 146 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 2 5 3
109 149 โรงเรียนบ้านหินฮาว 5 11 8
110 147 โรงเรียนบ้านหินโง่น 3 15 6
111 148 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาสักง่า 0 0 0
112 123 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 0 0 0
113 124 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 6 18 12
114 125 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 4 9 6
115 126 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 0 0 0
116 127 โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาซำบุ่น 0 0 0
117 128 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 3 5 5
118 129 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 4 2
119 130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 3 4 3
120 131 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 14 29 22
121 133 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 21 43 32
122 134 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 7 18 13
123 135 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1 2 2
124 136 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 12 22 17
125 137 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 0 0 0
126 138 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 10 24 18
127 139 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 3 6 5
128 140 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 6 15 8
129 141 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0
130 132 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 2 2
131 153 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 0 0 0
132 154 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 4 14 7
133 016 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 16 24 20
134 062 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 6 14 12
135 150 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 5 9 8
136 151 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 22 38 33
137 014 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 0 0 0
138 013 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 19 46 30
139 018 โรงเรียนบ้านโคกมน 12 21 18
140 020 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 16 35 18
141 063 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 5 5
142 074 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 2 1
143 076 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 11 4
144 075 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สาขาโคกใหม่ 0 0 0
145 107 โรงเรียนบ้านโสก 0 0 0
146 106 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 2 4 3
147 152 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 0 0 0
148 087 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 13 8
149 157 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 12 7
150 158 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0
151 164 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 6 8 6
152 165 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 2 6 4
153 166 โรงเรียนวัดศรีทอง 4 12 4
154 167 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 15 10
155 170 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 17 30 23
156 174 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 6 27 10
157 179 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 10 16 11
158 178 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 11 53 20
159 172 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 26 61 31
160 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 2 5 4
161 009 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1 15 1
162 155 โรงเรียนบูรณวิทยา 12 26 22
163 156 โรงเรียนผดุงวิทย์ 22 84 39
164 159 โรงเรียนพอจิตวิทยา 1 1 1
165 163 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 3 5 4
166 168 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
167 169 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 3 7 5
168 171 โรงเรียนหยกฟ้า 2 14 5
169 173 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 2 4 4
170 177 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 6 8 7
171 176 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 0 0 0
172 160 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 20 88 39
173 161 โรงเรียนเมตตาวิทยา 8 10 9
174 162 โรงเรียนเมตตาศึกษา 0 0 0
175 180 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 9 13 12
176 001 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 1 3 2
177 004 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 0 0 0
178 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 0 0 0
179 006 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 0 0
รวม 894 2061 1337
3398

ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน : โทรศัพทฺ์ => 056-713877, 081-3795665 ,082-2254272 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทรศัพทฺ์ => 088-2735822 , 094-6298665
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]