หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ขันบุญโรงเรียนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จันทร์ลาโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สร้อยมีโรงเรียนบ้านฝายวังบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายยนต์ อินดีคำโรงเรียนวัดศรีทองประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกจีระศักดิ์ สิงห์มนต์โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นายก้องนคร เติมพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสวาท สร้อยทองโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา บุดดาคำโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นายรณฤทธิ์ จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมนัฐ นุชเนื่องโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ พรมอินทร์โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการ
3. นายพจพงษ์ เดชมีโรงเรียนบ้านโสกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรพล ธิกะโรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการ
3. นายอภิโชติ จันทร์แซโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ เทพโพธาผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางจงรัตน์ พิมพ์สอนครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญวิก สาธรรมผอ.โรงเรียนบ้านไร่นางามประธานกรรมการ
2. นายนาวี ป้อมนารถครูโรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
3. นางบุปผชาติ คนโฑทองครูโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนพรัตน์ จันแก่นผอ.โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ กับโกครูโรงเรียนบ้านวังขอนดู่กรรมการ
3. นางพรรณิภา กลีบบัวทองครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พาคำผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ลอดทอนครูโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนภกัญจน์ ชมชื่นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญจิตร์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวนารี ปรีดีครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกนกวรรณ ทองศรีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย กุไธสงค์โรงเรียนบ้านดงคล้อกรรมการ
3. นางประภา จันทหอมโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวกรองแก้ว พิมพ์คูณโรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ นารีโรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
3. นางละมัย พิมเสนโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รูปศรีโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายวีรวรรธน์ วิวัฒน์พุทธากุลโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาววารี คงปราการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดประธานกรรมการ
2. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการ
3. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ปัญญาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นายวันชัย สิงห์อำพลโรงเรียนบ้านลานบ่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษมพันธ์ุ สุวรรณราชโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นายชีวะ ลีปรีชาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ สีใสโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่229กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย ตัณฑมาสน์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำรวย ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางทศพร น่วมเจิมโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางณัฐนิจ บุญจรัสโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจินตนา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินประธานกรรมการ
2. นายสุทอน แสวงศรโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วัฒนะโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางศรีสุดา ฮอพิมายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านเข้กน้อยประธานกรรมการ
2. นายทรงกรด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการ
3. นายสุชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเลิศฤทธิ์ ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านวัดศรีทองกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข้กน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายแสนศักดิ์ วาสนาวนิชโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา อินทรชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางคมคาย คำเทพโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ภาคพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราพร เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
3. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
5. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธ์ุโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ คำวัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานันท์ หงส์พันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายนิรศักดิ์ นารีโรงเรียนบ้านปากดุกกรรมการ
3. นายสัญญา ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
4. นางขันทอง ปานันท์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
5. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายอนุชาต บัวพรวนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางศศิกานต์ อุชชินโรงเรียนไร่นางามกรรมการ
5. นางสาวประดับ พลกลางโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตตชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่นโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นายนพดล นามวงษาโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑา ทองพัดโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
5. นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญแจ้งโรงเรียนบ้านร่องกะถินประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางจงจิตร แก้วเบี่ยงโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการ
4. นางประไพ สิงห์เวินโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการ
5. นางเนียรวิภา สมภักดีโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลาประธานกรรมการ
2. นางภาวินี พานิชโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชำนาญโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
4. นางแสงดาว ทองสิทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางมณสิชา ตั้งตระกูลเอ็งโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวรรตน์ บัวเรืองโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา กันดกโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ รัตนาโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกุล บรรเทิงสุขโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญยังโรงเรียนบ้านห้วยกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการ
3. นางสาวฐิติชญา พุทธาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ กินรีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พาอั้งโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการ
3. นางวิชุลดา ดิษฐกรโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณูมาศ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวภัทรภร บุญรักษาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญหลาย เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวัฑฒ์ เหล็กลาโรงเรียนสิรินคริสเตียนกรรมการ
3. นางกาญจนา คำภีระโรงเรียนบ้านวังมลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชัน จีกันโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
3. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวชิระ แก้วเข้มโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นางกัลชนา สีใจโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร จันทรสุกรีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บุญไทยโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการ
3. นายขันติ เนาว์แก้วโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม เนาว์แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางมยุรี บุญนิลโรงเรียนบ้านป่าแกเครือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ แดงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ)ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ พูลทองสพป.พช.2กรรมการ
3. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวังโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายบุญเจียม ปิ่นตามูลโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รายะโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยากรรมการ
3. นางสายชล พลสีดาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเต็มโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายสงัด จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายชยวัฒน์ ขันยศโรงเรียนบ้านกกกะบกประธานกรรมการ
2. นางเกยูร สีมาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายโสภณ จิตเสือโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางอัสรินทร์นาฎ สังข์ปทีปโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรินทร์ พิลาโรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการ
3. นางกชนันท์ โนรินทร์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา อนันตบุญเอื้อโรงเรียนธารทิพย์กรรมการ
3. นางร่วมมิตร ขวัญติงโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กันตุ่มโรงเรียนบ้านน้ำอ้อยประธานกรรมการ
2. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ทับสีแก้วโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวนัสสุดา มลพงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ คำก่อโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางพิมลพรรณ แก่นชาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นางสำรวล มุ่งงามโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางศศิวิมล ทัดแก้วโรงเรียนธรรมนุญกองช่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ยงบุตรโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางรัชตฤดี วัดบุยเลี้ยงโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายชล เป๋าสูงเนินโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางชูศรี ศรีจริยาโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล พัฒน์พระพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ พวงคำโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แสงคำโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พันธุ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายอรรถพล อุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ไตรรักษ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นางนิตยา น้อยนนท์โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
3. นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางแพรว อนุศาสนนันท์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางประคอง ทองหมู่โรงเรียนบ้านน้ำขอบกรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวันพร พุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ คงเพ็งสพป.พช.2กรรมการ
3. นางอรทัย คำยิ่งโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภรณ์ชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางลำยง แพงขะโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นางจรัสพร ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สร้อยมีโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล เครือคำโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางเปรมศิริ ปานลักษณ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี นวลจอนโรงเรียนบ้านโจโหวะกรรมการ
3. นางดรุณี ริเดชพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร พลกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุดหอมโรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
3. นางจิตติมา เรืองแสงโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปราณี สร้อยทองโรงเรียนบ้านร่องบงประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร ใจวงค์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสุรีย์ มูลเขียนโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัลยา ยาพรมโรงเรียนบ้านส้มเลาประธานกรรมการ
2. นางสถาพร เหล็กแจ้งโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางสรินทร ไตรสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลำแพน มงคลโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
3. นางรติชา คงศรีไพรโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปัทมา ดวงศรีโรงเรียนบ้านช้างตะลูดประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อุดทาโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ ตันอุดมโรงเรียนบ้านน้ำชุนประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางทิตยา แก้วงามโรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญแจ้งโรงเรียนบ้านร่องกระถินประธานกรรมการ
2. นางธีรารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางเนียรวิภา สมภักดีโรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอนรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขามะนามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขามะนามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขามะนามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขามะนามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขามะนามโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
3. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
3. นางละเอียด ศิลาสัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
4. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โนนคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
4. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปลัด สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทร์สุริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปลัด สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังร่องประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทร์สุริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซงรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางปราโมทย์ บุญมีมากโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนพวงศ์ ปาระมีโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางปราโมทย์ บุญมีมากโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายปัญญา พรหมศาลาเมฆโรงเรียนบ้านกกกะบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางภรชนัส ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมลประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ผ่านผิวโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
3. นางสาวพยม คนธาร์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน : โทรศัพทฺ์ => 056-713877, 081-3795665 ,082-2254272 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทรศัพทฺ์ => 088-2735822 , 094-6298665
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]