รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี
2. เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร
 
1. นางสาวเมวดี  ธุระ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1. เด็กชายชินวัตร  สุพาพรรณ์
2. เด็กชายธนเทพ  จิตรชนะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายสิงห์คม  คำปวง
2. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์สุข
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสุวัฒน์  แพงศรี
2. เด็กชายอธิบดี  แก้วบุญขุน
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายนัฐพล  สีผง
2. เด็กชายภาณุพงษ์   โปรยเงิน
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  โรส เพิก์ส
2. เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช
3. เด็กหญิงภทรพร  จันทนา
4. เด็กหญิงวณิชยา  พันธ์อุ่น
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เพียมะลัง
 
1. นายอาลักษ์  จันทสุข
2. นายอรรถพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินช่างคำ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  คะชานันท์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาญบุตร
4. เด็กหญิงบุษราวรรณ  รูปสี
5. เด็กหญิงภาสินี  มาสีจันทร์
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสุภาพ  นกโวหาร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวิไล  นุชรอด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกรกต  โพธิ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ธีระภิญโญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ปานอำพันธ์
2. นางสุกัญญา  พูนสุขศิริวัฒนะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงผริตา  พรมสุข
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญชู
 
1. นางลัดดา  ศรีเลย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงศ์
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงปรากราย  แพทย์สีทา
 
1. นางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงยุภาลักษณ์  คำทุม
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญทองคำ
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สิงสถิตย์
 
1. นางสาวพัชรี  สุภาวะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กระเป๋าทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์   ภักชุมแสง
 
1. นางสาวอริตดา  มั่นเหมาะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  กองทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์โชติ
 
1. นางอรอุมา  นาลา
2. นางขนิษฐา  เสาองค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
2. นางกนกพร  วรรณตรง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  บุญเทียน
2. เด็กหญิงจันดา  พันเพชร
 
1. นางกานติญา  ดวงงา
2. นางสมใจ   บัวพา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  คำพา
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกัญญา  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ภารผุด
3. เด็กชายไพฑูรย์    พุกนิ่ม
 
1. นางเนืองนิตย์  พริ้งประยูร
2. นางสาวแสงอุษา  มั่นศรี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฉลาดเลิศ
 
1. นางสุมิตรา  ไชยมา
2. นางสาวปรารถนา  ฐานะราช
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายทัตพงษ์  นวลบุญ
2. เด็กชายพีรพล  โนคะติมา
3. เด็กชายสาธิต  ธิวัง
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินฟากท่า
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายศุภรากร  พึ่งแก้ว
 
1. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงฐิติพร  จวนตรง
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเอี่ยม
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมศักดิ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงมนต์นภา  เจียวรัมย์
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุ้มศรี
 
1. นายนริศ  พูลยอด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กชายปุณวิชย์  คุ้มศรี
 
1. นางวรรณดี  ด้วงทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สิงห์อำพล
 
1. นายชายน้อย  บุญทิพย์เจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายเกรียงไกร  เอี่ยมป้อ
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงวิชุดา  อึ้นนวล
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนากร  รอดมา
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   วันเสี่ยน
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุดานันท์  วรสารศิริ
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ม่วงจุ้ย
 
1. นางสาวอัมพร  บุญชูยะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เพ็ชสมัย
2. เด็กชายตะวันฉาย  มิ่งเมือง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คำมี
4. เด็กหญิงวิชุดา  อึ้นนวล
5. เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพี
7. เด็กชายอนิวัต  เพชรน้อย
8. เด็กหญิงเลิศอารีย์  เลิศสุนทร
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
2. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
2. เด็กชายณัฐนันท์  คงทนแท้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
4. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
5. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
6. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
7. เด็กชายภาณุพงษ์  บำรุงสุข
8. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงค์
9. เด็กชายเกรียงไกร  เอี่ยมป้อ
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ถนัดพงษ์
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินฟากท่า
3. เด็กชายตฤณโชติ  แก้วก้อ
4. เด็กชายธนชิต  จันทร์น้อย
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข
6. เด็กชายธีรนัย  สุทธีบุตร
7. เด็กชายนฤรงค์  มิยะ
8. เด็กชายปฏิญญา  ขวัญเปี้ย
9. เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงษ์
10. เด็กชายภูริณัฐ  คุ้ยต่วน
11. เด็กชายยศกร  สะอาดใจ
12. เด็กชายสรวิชญ์  บุญเรือง
13. เด็กหญิงสุดานันท์  วรสารศิริ
14. เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย
15. เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญประกอบ
 
1. นายชายน้อย  บุญทิพย์เจริญ
2. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขยายแสง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีคำภา
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุุตรเมือง
5. เด็กชายธีระทัศน์  คำขุ้ย
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
8. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
9. เด็กชายสรายุทธ  ขันขวา
10. เด็กชายสุธี  หลวงสา
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพนทอง
12. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
13. เด็กชายอาทิตย์  พิสิทธิคุณ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
15. เด็กชายเอกชัย  สิทธิ์
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
2. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
3. นางทองรวม  อินคล้าย
4. นางสาวนิภา  เสือดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมศักดิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  อินทำมา
3. เด็กชายณัฐนันท์  คงทนแท้
4. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
6. นายทนงศักดิ์  ฟองแพร่
7. เด็กหญิงธนภรณ์  อินต่างใจ
8. เด็กชายธราดล  อินอ่อน
9. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
10. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
11. เด็กชายสันติภาพ  แย้มสรวล
12. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงค์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
2. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
4. เด็กชายณัฐนันท์  คงทนแท้
5. เด็กชายณัฐภัทร  ฝาระลึก
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเมือง
7. เด็กชายธนกฤต  แก้วคงเมือง
8. เด็กชายธราดล  อินอ่อน
9. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
10. เด็กหญิงผุสรัตน์  รุ่งเรือง
11. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ยงกัน
12. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
13. เด็กชายภาณุพงษ์  บำรุงสุข
14. เด็กหญิงมิ่งกมล  ปราบมีชัย
15. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิต
16. เด็กชายสรพงษ์  อินปิ่น
17. เด็กหญิงอรพิน  แสนสุริยวงค์
18. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
19. เด็กชายเกรียงไกร  เอี่ยมป้อ
20. เด็กชายเริงชัย  แก้วแท้
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางปาลิตา  นันทะสร
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
5. นางสาววารินทร์  พลายละหาร
6. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปาริยะ
2. เด็กชายกิ่ง   คงเมือง
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  เย็นเจริญ
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงชลธิชา   คำมี
6. เด็กชายณัฐภัทร  คำติ่ง
7. เด็กชายธนัท  แป้นเงิน
8. เด็กชายธนเชษฐ์  ชัยแก้ว
9. เด็กหญิงธันยพร  ชัยแก้ว
10. เด็กหญิงธีรนันท์   สมนาม
11. เด็กชายธีรยุทธ  เหิงคำแก้ว
12. เด็กชายนพรุจ  ปลั่งกลาง
13. เด็กหญิงปรางค์มณี   เมืองแมน
14. เด็กหญิงปุณยวีย์  เหิงคำแก้ว
15. เด็กชายพนากร  ใจเย็น
16. เด็กหญิงพรฟ้า  กัลยา
17. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขึ้นทันตา
18. เด็กชายพิสิษฐ์  หมวกเทศ
19. เด็กหญิงยุวดี  ปิ่นดี
20. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์ประชุม
21. เด็กชายวรสันต์  ชาวยศ
22. เด็กชายวันชนะ  แจ่มแจ้ง
23. เด็กหญิงศจินธรา  ยงยุด
24. เด็กหญิงสาธิกา  อิดสันเทียะ
25. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทมาตย์
26. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตจำนง
27. เด็กชายสุวิทย์  พูนเกิด
28. เด็กชายอนุชา  แท่นทอง
29. เด็กหญิงอรัญญา  แท่นทอง
30. เด็กหญิงอารียา  ทองเหลือ
31. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีวัง
32. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันโย
33. เด็กชายเกรียงไกร  จันโย
34. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สิงห์ทา
 
1. นายพันธ์เรือง  รุ่งสว่าง
2. นางสุวรรณ  อิ่มคง
3. นายประสาท  คล้ายกัน
4. นางกาญจนา  อินเขียว
5. นางบุญนาค  นาดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แผงดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  เหิงคำแก้ว
3. เด็กชายพิสิษฐ์  หมวกเทศ
4. เด็กชายวรสันต์  ชาวยศ
5. เด็กชายวันชนะ  แจ่มแจ้ง
6. เด็กชายสุวิทย์  พูนเกิด
 
1. นายพันธ์เรือง  รุ่งสว่าง
2. นางสุวรรณ   อิ่มคง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 1. เด็กชายนภชล  มาใหญ่
 
1. นายหิรัญ  ทองสูงเนิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองมาก
 
1. นางขนิษฐา  เสาองค์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
 
1. นายจรูญ  แสนประสิทธิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
 
1. นางยินดี  งามรุ่งโรจน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายพงศธร  กองก่ำ
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายภัทรราช  วงษ์ธัญกรรม
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา   บุญมาต
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงพิญชาดา  จงเจริญโภคา
 
1. นายกรฤต  เพชรบังเกิด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายบุญมี  อุดมศิริกุล
 
1. นางชมนาด  คัณธานันท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา   บุญมาต
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายสุพจน์  น้อยอินทร์วง
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายปารเมศ    บัวรส
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงอรอนงค์   เพชรเกิด
 
1. นายชลธิชา   ศิลปชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แว่นแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  เสาองค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สายทองมาตย์
 
1. นายฐิติกานต์ภรฑ์  เรืองน้อย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุศยา   ดาหาญ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกรองกนก  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทับทิมงาม
3. เด็กหญิงกัลยา  แสงทอง
4. เด็กหญิงกิติญาดา  น้อยวงษ์
5. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีวังโป่ง
6. เด็กชายจิรเมธ  โสามาลี
7. เด็กหญิงจีรนันท์  วงษ์ศิลป์
8. เด็กชายชนกันต์  เสตะปุระ
9. เด็กหญิงชาลิสา  สีสะอาด
10. เด็กชายณภัทร  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงณิชนันทน์  เชิดเชื้อ
12. เด็กชายทวีชัย  เดือนเพ็ญ
13. เด็กชายธนเทพ  ชัฏขันธกิจ
14. เด็กชายธราดล  น้อยทรง
15. เด็กชายธวัชชัย  ภิลัยวรรณ
16. เด็กหญิงนารีนาฎ  เพชรนิล
17. เด็กชายนิธิโชติ  ศรีเมฆ
18. เด็กชายปกรณ์  สินทัพไทย
19. เด็กหญิงพรทิพย์  โมลีกุล
20. เด็กหญิงพรรัชดา  จำคำ
21. เด็กหญิงระวิวรรณ  อินแก้ว
22. เด็กชายรัตนชัย  ขุนนคร
23. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โฉมผา
24. เด็กชายลัทธพล  หมื่นอาน
25. เด็กหญิงศรัญญา  ทองคลัง
26. เด็กหญิงศศิธร  ทองคลัง
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  พุฒิดี
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  แข็งแรง
29. เด็กชายศุภกร  ปานคำ
30. เด็กหญิงสุดาดาว  ทองใส
31. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มทอง
32. เด็กหญิงสุทธิดา  จีนเมือง
33. เด็กหญิงสุพัชชา  ทองขำ
34. เด็กหญิงสโรชา  อวยชัย
35. เด็กหญิงอรวี  จันทร์ดวงโต
36. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทองคำ
37. เด็กชายอาชวิน  บุรีหลง
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีอ่อน
39. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  จันทร์ศรี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดโส
 
1. นางสาวฐิติยา  เง่าสารี
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
3. นางพัชรมัย  บัวเทศ
4. นายพิพัฒน์  บริบูรณ์
5. นายปรีชา  แก้วอาสา
6. นางดอกไม้  ศรีทอง
7. นางมนทิรา  ตะปะโจทย์
8. นางกาญจนา  บุญสวน
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ชาญเทียม
3. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บัวสระ
5. เด็กชายวีรชาติ  จุ้ยเย็น
6. เด็กชายสมพล  เพชรมา
7. เด็กหญิงสุนันทา  มิประทัง
8. เด็กหญิงสโรชา  ซาลาม
9. เด็กหญิงอนุรดี  อุ่นอก
10. เด็กชายอนุสรณ์  ธงสันเทียะ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดเพ็ง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กชายธนากร  วชิรเลิศวิชย์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  มีวงค์
5. เด็กชายนราวิชญ์  อิศราภรณ์
6. เด็กหญิงนิมิตพร  ครองผา
7. เด็กหญิงนิโลบล  สถานทุง
8. เด็กชายพชร  วัดบุญเลี้ยง
9. เด็กหญิงเสาวภา  มโนนัย
10. เด็กชายใหม่  แสงอ่อน
 
1. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
2. นายกิตติพงษ์  นุขุนทด
3. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยา   แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงชุติมา   ตรีกุย
3. เด็กชายทินภัทร    เข็มด้วง
4. เด็กชายปารเมศ   บัวรส
5. เด็กหญิงพัชรี    แก้วอัด
6. เด็กหญิงพุธิตา    เปี่ยมมนัส
7. เด็กหญิงยศวดี    วันเสาร์
8. เด็กหญิงสิรินทร์ธาน   ไหวพรม
9. เด็กหญิงสุชาดา    พวงแก้ว
10. เด็กหญิงสุภัสสรา    หางาม
11. เด็กหญิงอรอนงค์   เพชรเกิด
12. เด็กหญิงอารีญาพร   อุ่นเรือน
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางกานต์จรีย์  ละคำ
4. นางชลธิชา   ศิลปชัย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขยายแสง
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุตรเมือง
4. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางสาวนิภา  เสือดี
2. นางฐาปนีย์  พุทธมนต์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีรอด
3. เด็กหญิงณิชา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงทักษิณา  ประจันศรี
5. เด็กหญิงนันทพัทธ์  คำจำปา
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มีวงศ์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  แก้วมณี
8. เด็กหญิงอรปรียา  ประคองกิจ
 
1. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
2. นายกิตติพงษ์  นุขุนทด
3. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
4. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ตั้งใจ
3. เด็กชายจิรายุทธ  ถิ่นน้ำใส
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงนิภาพร  คลังอำไพ
6. เด็กหญิงปิญาพร  สงิมทอง
7. เด็กหญิงพรพิมล  สุตาวงค์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพลิบ
9. เด็กหญิงรุ้งนารี  ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงวิรัณชนา  โสประดิษฐ์
11. เด็กชายวุฒิพงษ์   จิตวิขาม
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุจันทร์
13. เด็กชายเดโชพล  สิงห์คำ
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวลลิตา  พาแก้ว
3. นายอุดม  คำน่วม
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ประยูรพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังษีสกรณ์
3. เด็กหญิงจันทร์นิรมล  คาร์ล่า ฟอนดอมบรอฟสกี้
4. เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
5. เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง
7. เด็กหญิงปราณิสา  แก้วโยธา
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
9. เด็กหญิงพวงชมพู  รบชนะชัย
10. เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
11. เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรงแดน
12. เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ
13. เด็กหญิงวรินทร  เนียมน้อย
14. เด็กหญิงสิริประภา  สิมมาทอง
15. เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน
16. เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
 
1. นางอัชญา  มีภู่
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางวรรณา  ปัญญาสิทธิ์
4. นางประนอม  พรมมารักษ์
5. นางอัญชลี  ทองอุ่น
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กชายวันชัย  พลศรี
2. เด็กชายศักดินัน  วังศิริ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จีจง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ครองผา
5. นายเกรียงศักดิ์  คำสอด
 
1. นางรัตนา  กันสุข
2. นางสาวพิรุณพร  จันทะรัตน์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐชธิดา  เอี่ยมจันทร์สอาด
2. เด็กชายวรพงษ์  คำภู
3. เด็กชายศุธิพงษ์  ปิ่นแก้ว
4. เด็กชายสมรักษ์  พิมเสนา
5. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จิตวิหาร
6. เด็กชายอมร  ติ่งบุญ
 
1. นายสมาน  พริกไทย
2. นางศิริรักษ์  พุชชงค์
3. นางเพทาย  พริกไทย
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  มาเพชร
3. เด็กชายณัฐชนน  นาคะ
4. เด็กชายนรเศรษฐ์  ลบเมือง
5. เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  พยัคฆี
 
1. นางศรีวิภา  ศรีขวัญแก้ว
2. นางสาวอัญชนี  บุญมา
3. นายศุภกิตติ์  ทองสี
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกรกฤต  เข็มทองรอด
2. เด็กชายขจรยศ  ยวงผึ้ง
3. เด็กชายฌาดา  สีทานวล
4. เด็กชายธนกฤต  คชแก้ว
5. เด็กชายธนพงศ์  ชุมวงศ์
6. เด็กชายสัณหณัฐ  เข็มทองรอด
7. เด็กชายอาทิตย์  คชสิทธิ์
8. เด็กชายเทิดเกียรติ  บุญเดช
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีเมือง
2. นายสามัญ  ศรีอินทร์
3. นายนายวัฒนา  ศิริชัย
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปกรณ์  เพลงวงค์
2. เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางละมุล  เตชนราวงศ์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนวิชัย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรหมวร
3. เด็กหญิงชนัญญา  ตลับโพธิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
2. นายสถิตย์  น้อยประไพ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  อศิพงษ์
2. เด็กหญิงไพริน  ดาวเรือง
 
1. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
2. นายบวร  บำเรอวงษ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
2. เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนัฐการณ์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  จันทโกน
3. เด็กชายปัญญา  วงแหวน
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นางนางปัทมา   ผดุงกุล
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายก้องภพ  ทิพยจันทร์
2. เด็กชายธนวิทย์  โสประดิษฐ์
 
1. นายสุรชัย  แก้วหมุด
2. นายธีรวัฒน์  หนูพัฒน์
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  โพธิ์แตง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  สอนเถื่อน
 
1. นางณัฐภัสสร   กลีบใบ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  น้อยมี
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
2. นายบวร  บำเรอวงษ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายคัมภีร์  ศรีภูมิ
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วโท
 
1. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
2. นายบวร  บำเรอวงษ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เถาไพมณี
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีหาวงษ์
2. เด็กหญิงมนัสภร  คำสุข
 
1. นางทัศนีย์  สัมมาวรรณ
2. นางบุญนาค  นาดี
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จันทรมณี
 
1. นายเมฆินทร์  เกตุแก้ว
2. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุรนาท  สักเสิม
2. เด็กชายอนุรักษ์  เรไร
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. นายอาลักษ์  จันทสุข
2. นายเมฆินทร์  เกตุแก้ว
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ไว
2. เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์
3. เด็กชายวีรชาติ  จุ้ยเย็น
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายทักษิน  จันทร์บุญมี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง
3. เด็กชายวรภพ  เพียรสูงเนิน
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนจันทร์ดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ
3. เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สังข์เมือง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทิพย์มณี
3. เด็กชายวันเฉลิม  ก้อนพล
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายทินภัทร  ตงติ้ม
2. เด็กชายนพรัตน์  คำสิงห์
3. เด็กชายสิทธิไชย  กุมพล
 
1. นางวัชรี  ชาวบล
2. นายสุกิจ  เมฆประยูร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนธรณ์  นรวัน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สังข์ดี
3. เด็กชายวัฒนา  แสงบุตตา
 
1. นายเรวัตร  ศรีสุขคำ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกัณนิกา  บุญสายยัง
2. เด็กหญิงภาวินี  คำจิตร
3. เด็กหญิงรินฤดี  เขียนแก้ว
 
1. นางสายยันต์   สุขเอม
2. นางสาวลักษณา  ยวงเงิน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายวันฉัตร  มั่นทอง
2. เด็กชายวิสัน  วิปัสสะ
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โค้นเมือง
 
1. นายไพโรจน์  แก้วยศ
2. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงเพชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วระกา
4. เด็กหญิงอัมพวา  อ้นโม
5. เด็กหญิงแสงระวี  ฝังนิล
6. เด็กหญิงโยษิดา  มาทา
 
1. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
2. นางราตรี  ปันแก้ว
3. นายอัฉรพล  คำก่อ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคธรรมชาติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณเกษ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทศักดิ์
4. เด็กหญิงวันนิศา  มั่นทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนตร
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางดวงพร  ลือหาร
2. นายฉัตรชัย  ขันธะรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  ธัญลักษณ์ภิญโญ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  น้อยมหาพรม
2. เด็กหญิงรติวรรธน์  พูลชู
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  น้อยชาคำ
 
1. นางสมจิต  หุมแพง
2. นางยุพิน  ณ ลำพูน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  บุญชม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันลา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ใจเย็น
 
1. นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์
2. นางสาวสุวรรณา  ปั่นอาจ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ่ขวัญเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังข์ที
3. เด็กหญิงอนงค์  มาปราบ
 
1. นางนิศานาถ  สุขะวัลลิ
2. นางปิยะพร  พรหมบุญ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีเพนียด
2. เด็กหญิงญานุวรรณ  ด้วงขาว
3. เด็กหญิงสิริพร  ศรีปิ่น
 
1. นางดาเรศ  ซิตูมปูน
2. นางเกศกมล  รู้นันต๊ะ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงนัทชรัตน์  ช่างอินทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงอรทัย  กีกอง
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางอรอุมา  นาลา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพี้ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ส่านสม
2. เด็กหญิงลลิตา  เชิดชู
3. เด็กหญิงสุจิรา  ตรีเเจ่ม
 
1. นายโสภณ  พันธุ์น้อย
2. นางปราณี  ศรีสวรรค์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทร  ดวงเล็ก
2. เด็กหญิงภัทรภร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงไอระดา  สารมะโน
 
1. นางสาวขนิษฐา  นวนทอง
2. นางสาวนันทพร  แสนกล้า
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมั่น
2. เด็กหญิงพิชญา  อินหน่อ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ปาโน
 
1. นางลำดวน  ยังคง
2. นางปรานี  สายแก้วมา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหอม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  กันยา
3. เด็กหญิงสุปริญญา  เตียงชัย
 
1. นางสาวไกล้รุ่ง  เสียงไพเราะ
2. นางทองใบ  ทองดี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงประกายพร  เรไร
2. เด็กหญิงมาริสา  คงเริก
3. เด็กหญิงสุภัทรตา  สารีคำ
 
1. นางพรวิไล  เทียนสีม่วง
2. นางสาวชนิษฐา  อุดทา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ภูชมชื่น
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม
3. เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางรวงทอง   ลำเจริญ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  ปิงโสภา
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มาเพชร
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญคำ
2. เด็กหญิงพินิสรา  ศรฉัตร
3. เด็กหญิงภัทราพร  ก้อนพล
 
1. นางมยุรี  จันทร์แย้ม
2. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณรัตน์
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   กะพร
2. เด็กหญิงชุติมา    เนตระกาศ
3. เด็กชายปรีชา  ปลิกแสง
 
1. นางสาวกาญจนา   ปัสสาวัส
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพลวรรธน์  เปี่ยมศิริ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วรสารศิริ
3. เด็กหญิงเอมริกา  ขัติยศ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สถิตย์
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงภคพร  กองทิพย์
2. เด็กหญิงสิรามล  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอริษา  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
2. นางปิยะมา  สังข์เทศ
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
2. เด็กชายศรศักดิ์   ทองนิ่ม
 
1. นายสุขุม  บุญเรือง
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายกันทรากร  พลเสน
2. เด็กหญิงชลดา  สุนทร
 
1. นางสาวกัลยา  จันทา
2. นางทองสุก  ศุขะพันธุ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายนาธาน  เพชรชัย
 
1. นางธมนวรรณ  ผ้ายผา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลำ 1. เด็กชายอิราวัฒน์  เมืองมาก
 
1. นางกิติมา  นามกันยา
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แบกบุญ
 
1. นางปราณี  ปึงตระกูล
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กชายคงคชา  หาบุตร
 
1. นางสาวสรณ์สิริ  แก้วกรเมือง
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงแสงระวี  เต่าถมตา
 
1. นางจิตรลดา  วงเวียน
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเทศ
4. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แฝกหอม
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
3. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายนพดล  หิตเทศ
 
1. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคคำ
 
1. นางสาวสาคร  สุขโฉม
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงฐานิต  อยู่คำ
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   วงค์ษาไชย
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วด้วงเล็ก
 
1. นางฉัตรฐมา  ลาคำ
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายศักดา  ก้อนจันทร์
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายชินวัติ  พิมพ์กา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงขัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  ถือชัยภูมิ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาววิจิตรา  จิตรถนอม
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายกฤตเมธ  รักแจ่ม
2. เด็กชายทรัพย์ไพบูลย์  ราศรีชัย
3. เด็กชายอิงทรรษ  พรหมหมื่น
 
1. นางสมทรง  จารย์คำมา
2. นางสาวธัญพร  อินทรศร
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายจิรเมธ   ศรีจริยา
2. เด็กชายปฏิภาน   ทองเก่า
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สนธยา
 
1. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
2. นางสักการะ  ค้อทอง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กชายธนพัฒน์  เมื่อเกิด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก
3. เด็กชายวุฒิชัย  มาพักตร์
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท่ง
2. นางสาวอัมพร  บุญชูยะ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศุภกามาส  เต้าวาน
3. เด็กชายอนันต์ชัย  ไผ่ป้อง
 
1. นางสาคร  โม่วงค์
2. นางอิสรียะ  กำแพงแก้ว
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายวราวุธ  โสภา
2. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
2. นางสาวชุติมา  ศรีบุญ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายอนุสรณ์  ไกรกาจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์ยู้
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางภัครดา  คงศรีไพร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายกิตติ  ละครลำ
2. เด็กหญิงสุนิตรา  ราชวงษา
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางสาววรรณลักษณ์  ดาวสุข
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายภานุภัทร  พินธุนิบาตร
2. เด็กชายศรราม  เพ็ญวิจิตร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สีเสือ
 
1. นางสาคร  โม่วงค์
2. นางดวงใจ  ประชารัตน์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 1. เด็กชายกฤตนัย  เนื่องโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพรสา
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศิริเวช
 
1. นางสาววิภาพร  จวนสาง
2. นางอัชราพร  ดังชัยภูมิ