หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบิน สพฐ.
2 นายสมควร ศาสตรจีนพงษ์ ประธานกลุ่ม ร.ร.เอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบิน สพฐ.
3 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบิน สพฐ.
4 นายเรวัต เช้าเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบิน สพฐ.
5 นางเครือวัลย์ แสงโสดา ครู ร.ร.บ้านท่ากกตาล คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบิน สพฐ.
6 นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสรุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางชนัญญา วิลาสินี ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คำเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวจิราพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสุพัตรา คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายสุวิทย์ เค้ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 นางสุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
26 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงาน
27 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
28 นายประมาณ โพธิ์จักร ประธานกลุ่มโรงเรียนในเมือง คณะกรรมการจัดงาน
29 นายสมหมาย อ่อนน้อม ประธานกลุ่มฯ ท่าพล-นางั่ว คณะกรรมการจัดงาน
30 ว่าที่ พ.ต.สุชิน ชาญสูงเนิน ประกลุ่มฯ บ้านโคกดงมูลเหล็ก คณะกรรมการจัดงาน
31 นายสเกียรติ กระสันต์ ประกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ คณะกรรมการจัดงาน
32 นายสมควร สาตรจีนพงษ์ ประธานกลุ่มฯ เอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการจัดงาน
33 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ประธานกลุ่ม ฯ บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการจัดงาน
34 นายภิญโญ เกียนแกล้ง ประธานกลุ่ม ฯ ห้วยสะแก-ระวิง คณะกรรมการจัดงาน
35 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่ม ฯ วังชมภู คณะกรรมการจัดงาน
36 นายสุพจน์ โพธิ์มาศ ประธานกลุ่ม ฯเพชรชนเเดน คณะกรรมการจัดงาน
37 นายประพันธ์ วงส์วันนา ประธานกลุ่มฯ ลาดแค คณะกรรมการจัดงาน
38 นายไพบูลย์ ไทยตรง ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม คณะกรรมการจัดงาน
39 นายสมชาย แสงนาก ประกลุ่มโรงเรียนดงขุย คณะกรรมการจัดงาน
40 นายสำเร็จ ปิ่นพิทักษ์ ประธานกลุ่มฯ เพชรวังโป่ง คณะกรรมการจัดงาน
41 นางวรรณคำ เนตรแสงศรี ประธานกลุ่มฯท้ายดงวังหิน คณะกรรมการจัดงาน
42 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการจัดงาน
43 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ทุกโรงเรียน คณะกรรมการจัดงาน
44 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
45 นายเรวัต เช้าชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
46 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
47 นายสุวิทย์ เค้ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
48 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
49 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
50 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
51 นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
52 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
53 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
54 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
55 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
56 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
57 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
58 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
59 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
60 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการจัดงาน
61 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงาน
62 นางขวัญนาภา จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดงาน
63 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางชุติกาญจน์ แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางสาวสมศรี รักชาติ ครูธุรการ ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางสาวอัญชลี คำอ่าง ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางสาวราตรี มูลขาว ครูธุรการ ร.ร.บ้านสะเดียง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางกาญจนา พลยศ ครูธุรการ ร.ร.บ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสมาพร ศิลพร ครูธุรการ ร.ร.บ้านนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวสุภสาวดี ปัญญาส่วน ครูธุรการ ร.ร.บ้านท่าพล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางสาวชนินทร์พร ก้อนเทียน ครูธุรการ ร.ร.บ้านป่าม่วง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางสาวปัทมา มีไหว ครูธุรการ ร.ร.บ้านดง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายศรายุทธ โชโตวงษ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวรัตญา พึ่งเสือ ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยผักไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นายฐิติพันธ์ ดวงจันทร์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางจุฑารัตน์ สังข์ไชย ครูธุรการ ร.ร.บ้านสะแกงาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริเดชาธนากิตติ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นางสาวอรรยา อุดมสิทธิ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นายกชพร ปลัดท้วม ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นายสมชาย พันธ์ควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางกมลวรรณ ผ่องพันธุ์งาม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางบังเอิญ สิงห์คำ คร ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางสาวรื่นฤดี เนียมน้อย ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางกนกพร วรรณตรง ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางอาลักษ์ จันทสุข ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางนิตยา บาศรี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางศิริรักษ์ สำราญพันธุ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายศุภกิตต์ ทองศรี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายบรรเลง รสฉ่ำ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายธีระ รอดช้าง ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายทวีศักดิ์ ศรีทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายสมศักดิ์ ใจชื่น ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายสมพงษ์ ธิกะ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายสามัญ ศรีิอินทร์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายบุลเสรษฐ์ ไตรทศเศรษฐ์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นางอัมพิกา ตระกลธนสุนธร ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางจรุงรักษ์ อินผง ่ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นางอภิรดี สนธยามาลย์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางรุ่งทิวา คำสีอ่อน ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสาคร สาหร่าย นักการณื ร.ร.เมืองเพรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายอลงกรณ์ บุญเรือง นักการฯ ร.ร.เมืองเพรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายแก้ว สดใส นักการฯ ร.ร.เมืองเพรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายพาณิช น้อยโกมุท รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายจักรภัทร ชิตพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายรณฤทธิ์ เรือนโรจน์รุ่ง รอง ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายสันติ คำจอน ครู ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายประสิทธิ์ เหมหาญ ครู ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นางสมพร พุทธารัตน์ ครู ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายโกมล อุฤทธิ์ ผอ. ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายอาคม มีแสง ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายพิทักษ์ รื่นราตรี รอง ผอ.ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายสมชาย พันธ์ควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
139 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
140 นายสมชาย นอนา ผอ.ร.ร.บ้านลาดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
141 นายบรรเลง รสฉ่ำ รองผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
142 นายศุภกิตติ์ ทองสี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
143 นางนิตยา บาศรี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
144 นางสาวสิริลักษณ์ สำราญพันธ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
145 นางทิภาพร อินทร์พรหม ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
146 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
147 นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
148 นางกนกพร วรรณตรง ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
149 นางแสงสุรี สินธุเดช ครู ร.ร.บ้าน กม.2 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
150 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สพป.พช.๑ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
151 นางสาวปัญจรีย์ ธาดาพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
152 นางสาวอัญชลี คำอ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
153 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
154 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
155 นายอาลักษ์ จันทสุข ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
156 นายสมชาย พันธ์ควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
157 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
158 นายสมชาย นอนา ผอ.ร.ร.บ้านลาดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
159 นายบรรเลง รสฉ่ำ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
160 นายศุภกิตติ์ ทองสี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
161 นางนิตยา บาศรี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
162 นางสาวสิริลักษณ์ สำราญพันธ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
163 นางทิภาพร อินทร์พรหม ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
164 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
165 นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
166 นางกนกพร วรรณตรง ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
167 นางแสงสุรี สินธุเดช ครู ร.ร.บ้าน กม.2 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
168 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
169 นางสาวปัญจรีย์ ธาดาพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
170 นางสาวอัญชลี คำอ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
171 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
172 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
173 นายอาลักษ์ จันทสุข ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
174 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
175 นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วง ครู ร.ร.บ้านสะเดียง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
176 นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
177 นายอรุณ บุญพาเกิด ครู ร.ร.บ้านดงขุย คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
178 นายบดินทร์ สำเร็จดี ครู ร.ร.บ้านป่าแดง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
179 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สพป.พช.๑ คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
180 นายอาลักษ์ จันทสุข ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
181 ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่ม ร.ร.วังชมภู คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
182 นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วง ครู ร.ร.บ้านสะเดียง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
183 นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
184 นายอรุณ บุญพาเกิด ครู ร.ร.บ้านดงขุย คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
185 นายบดินทร์ สำเร็จดี ครู ร.ร.บ้านป่าแดง คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
186 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
187 นายอาลักข์ จันทสุข ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางจัดหาทรัพยากรการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
188 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
189 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมคอมพิวเตอร์
190 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1 คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
191 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.1 คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
192 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ประธานกลุ่ม ร.ร.บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
193 นายสมเกียรติ กระสันต์ ประธานกลุ่ม ร.ร.ห้วยใหญ่ คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
194 นายจักรภัทร ชิตพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
195 นายรณฤทธิ์ เรือนโรจน์รุ่ง รอง ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
196 นางสมพร พุทธารัตน์ ครู ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
197 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
198 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการกลางและประสานงานรับผิดชอบกิจกรรมการงานอาชีพ และหุ่นยนต์
199 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางนิสา คำพันธ์ุ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 คณะครูโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางชุติกาญจน์ แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 ว่าที่ร้อยตรีเข็มพร แก้วสงค์ เจ้าหน้าทีธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
208 นายสมชาย พันควณิชย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
209 นายเสรี ชาติสุทธิ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
210 นางปราณี สีหะวงศ์ ครู ร.ร.บ้านเนินสง่า คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
211 นางยุพดี พูลประเสริฐ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
212 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
213 นางสาวลภัสรดา คำมา ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
214 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
215 นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
216 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
217 นางพนิตสิรี แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
218 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
219 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
220 นายพานิช น้อยโกมุท รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
221 นายทวีศักดิ์ ศรีทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
222 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
223 นางรำไพ สุขรัตนวงษ์ ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
224 นางดวงใจ ประชารัตน์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อน คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
225 นางขวัญยุพา ส้มแก้ว ครู ร.ร.บ้านเขาชะโงก คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
226 นางวิไลวรรณ ยอดรัก ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่ง คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม
227 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นายวันชัย ศรีเหน่ียง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
230 นางสาวชวาลา พรหมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
231 นางทิพหทัย เพชรผึ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
232 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
233 นายสุพจน์ โพธิ์มาศ ประธานกลุ่มฯเพชรชนแดน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
234 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
235 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นายสมควร ศาตรจีนพงษ์ ประธานกลุ่มฯ เอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นายพิน สงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นายเรวัต เช้าเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
240 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
241 นายสุวิทย์ เค้ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
242 นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ประธานกลุ่มฯ บ้านโตกนายมชอนไพร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นางภิญญาภัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
250 ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่มฯสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
251 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
252 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
253 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
254 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นายสมชาย แสงนาค ประธานกลุ่มฯดงขุย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
256 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
260 นางสุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนปฐมวัย
261 นายไพบูลย์ ไทยตรง ประธานกลุ่มฯท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนปฐมวัย
262 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนปฐมวัย

นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
080-5089945
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]