หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 12 17 12
2 003 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 9 29 17
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 10 33 21
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 5 5 5
5 010 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 4 4 4
6 012 โรงเรียนทุ่งแค 0 0 0
7 016 โรงเรียนธาราคีรี 0 0 0
8 017 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 11 24 18
9 019 โรงเรียนบ้าน กม.2 10 20 15
10 018 โรงเรียนบ้าน กม.28 6 15 8
11 020 โรงเรียนบ้านกกจั่น 8 17 11
12 021 โรงเรียนบ้านกกไทร 6 13 9
13 022 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 5 12 9
14 023 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
15 024 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 1 1 1
16 025 โรงเรียนบ้านขมวด 3 7 4
17 032 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
18 033 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 4 9 7
19 034 โรงเรียนบ้านคลองบง 6 11 9
20 035 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 18 46 20
21 036 โรงเรียนบ้านคลองสาร 7 19 10
22 037 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 2 5 4
23 038 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 5 14 8
24 046 โรงเรียนบ้านชอนไพร 13 26 20
25 047 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 9 8 8
26 049 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 4 3
27 050 โรงเรียนบ้านซับข่อย 0 0 0
28 053 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 1 1
29 051 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 2 1
30 052 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 11 25 12
31 061 โรงเรียนบ้านดง 12 19 14
32 055 โรงเรียนบ้านดงขุย 10 24 14
33 054 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 11 12 11
34 057 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 13 65 26
35 058 โรงเรียนบ้านดงลาน 3 4 3
36 059 โรงเรียนบ้านดงลึก 2 4 4
37 060 โรงเรียนบ้านดงหลง 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 0
39 062 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1 6 3
40 063 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 5 11 9
41 064 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 2 4 3
42 065 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 16 26 21
43 069 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1 3 2
44 068 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 4 13 6
45 070 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 3 4 3
46 073 โรงเรียนบ้านทางข้าม 2 1 1
47 075 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 2 3 2
48 071 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 4 11 4
49 072 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 22 55 27
50 074 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 3 6 4
51 079 โรงเรียนบ้านนา 1 3 1
52 076 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 22 38 29
53 077 โรงเรียนบ้านนาป่า 0 0 0
54 078 โรงเรียนบ้านนายม 7 16 9
55 082 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 6 4
56 081 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 2 5 2
57 080 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 5 3
58 083 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 7 6
59 089 โรงเรียนบ้านบง 4 14 7
60 092 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 5 17 9
61 090 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 2 1 0
62 091 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 2 1
63 093 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 9 17 13
64 095 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 6 4
65 096 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 2 1
66 097 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 7 4
67 094 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 11 4
68 101 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 0 0
69 102 โรงเรียนบ้านพลำ 3 3 3
70 103 โรงเรียนบ้านพี้ 1 3 2
71 106 โรงเรียนบ้านยางกุด 4 11 7
72 107 โรงเรียนบ้านยางลาด 10 17 11
73 108 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1 3 2
74 109 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 31 68 42
75 110 โรงเรียนบ้านระวิง 5 13 5
76 116 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 0 0 0
77 115 โรงเรียนบ้านลาดแค 4 11 6
78 117 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 1 1 1
79 119 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 3 1
80 118 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 7 23 15
81 121 โรงเรียนบ้านวังจาน 0 0 0
82 122 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 2 2
83 123 โรงเรียนบ้านวังซอง 2 4 2
84 125 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 3 1
85 126 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 0 0 0
86 127 โรงเรียนบ้านวังพลับ 11 25 18
87 128 โรงเรียนบ้านวังรวก 2 7 4
88 129 โรงเรียนบ้านวังศาล 10 24 14
89 131 โรงเรียนบ้านวังหิน 15 43 21
90 130 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 1 3 2
91 124 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 11 23 18
92 120 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 7 14 7
93 132 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 2 2
94 133 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 14 27 20
95 135 โรงเรียนบ้านสะเดียง 6 13 8
96 134 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 18 13
97 136 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 12 55 21
98 137 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 15 25 20
99 138 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 2 6 2
100 140 โรงเรียนบ้านหนองตาด 0 0 0
101 141 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 2 5 2
102 139 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
103 142 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 5 4
104 143 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 18 45 32
105 144 โรงเรียนบ้านหลุง 1 0 0
106 153 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 16 13
107 146 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 8 16 12
108 147 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 0 0 0
109 148 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 3 2
110 149 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 8 18 16
111 150 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 31 70 53
112 151 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 2 5 3
113 152 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 0 0
114 145 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2 14 6
115 155 โรงเรียนบ้านอมกง 1 0 0
116 026 โรงเรียนบ้านเขาขาด 5 25 12
117 027 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 0 0 0
118 028 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 21 43 31
119 029 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 5 3
120 030 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 3 7 4
121 031 โรงเรียนบ้านเขาสัก 3 11 7
122 045 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 5 9 5
123 048 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 1 1 1
124 084 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 15 50 24
125 085 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 0 0 0
126 044 โรงเรียนบ้านโคก 3 8 6
127 040 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 14 9
128 041 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 3 1
129 042 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 6 1
130 043 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 5 13 10
131 039 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 2 2
132 067 โรงเรียนบ้านโตก 6 27 13
133 066 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 1 2 2
134 086 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 8 14 11
135 087 โรงเรียนบ้านโนนตูม 2 3 2
136 088 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 26 15
137 098 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1 1 1
138 099 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 8 6
139 100 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 27 46 38
140 104 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 3 1
141 105 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 16 32 23
142 154 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 6 8 6
143 113 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
144 111 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1 6 3
145 112 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 0 0 0
146 159 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 4 10 6
147 162 โรงเรียนสายสมร 2 2 2
148 165 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 32 62 43
149 168 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 8 50 17
150 167 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 34 92 55
151 157 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 24 46 29
152 002 โรงเรียนกิตติพิทยา 0 0 0
153 009 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
154 156 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
155 161 โรงเรียนวัชรชัย 1 2 1
156 163 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 2 4 4
157 166 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 0 0 0
158 007 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 3 1 1
159 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 8 19 15
160 164 โรงเรียนเสรีศึกษา 22 66 37
161 004 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 0 0 0
162 160 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 7 5
163 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 0 0 0
164 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 0 0 0
165 015 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 0 0 0
166 158 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 11 9
167 011 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 0 0 0
รวม 942 2187 1365
3552

นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
080-5089945
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]