หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์รองผู้อำนวบยการ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ บุญคงครู ร.ร.บ้านท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ตรีกุยครู ร.ร.บ้านนางั่ว กรรมการ
4. นายสนธยา ทองติด ครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการ
5. นายอดิเรก ทูลตา ครู ร.ร.คลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนายสมควร ศาตรจีนพงษ์ประธานกลุ่ม ร.ร.เอราวัณตาดหมอก ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ต่วนโต ครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ขจรไพร ครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
5. นางสมพิศ เคารพ ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกตุ ต่วนโต ครู ร.ร.บ้านสะแกงาม กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ขจรไพร ครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
5. นางสมพิศ เคารพ ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเรวัต เช้าเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังสีวงษ์ ครู ร.ร.บ้านตะกุดจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายสนาม หุ่นทอง ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์ ครู ร.ร.บ้านห้วยแหนกรรมการ
5. นายเสกสรร บุญจันทร์ครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รังสีวงษ์ครู ร.ร.บ้านตะกุดจั่น ประธานกรรมการ
2. นายสนาม หุ่นทอง ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์ครู ร.ร.บ้านห้วยแหนกรรมการ
4. นายเสกสรร บุญจันทร์ครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ แสงโสดาครู ร.ร.บ้านท่ากกตาล กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ นงภาผอ.ร.ร.บ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นายปราโมช สนธยามาลย์ผอ ร.ร.บ้านคลองบงกรรมการ
3. นางศรีวิไล คีรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
4. นางสาวประทับ งามสุพรมครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
5. นายสุทิพย์ กล่ำเทศครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ นงภาผอ.ร.ร.บ้านวังทองรองประธานกรรมการ
2. นายปราโมช บุญคงผอ ร.ร.บ้านคลองบงกรรมการ
3. นางศรีวิไล คีรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
4. นางสาวประทับ งามสุพรมครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
5. นายสุทิพย์ กล่ำเทศครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางถาวร แก้วจันทร์ครู ร.ร.บ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางยองใย ศรีแก้ว ครู ร.ร.บ้านท่าพล กรรมการ
3. นางลัดดา ศรีเลยครู ร.ร.บ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ์ กองแก้วครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ประกอบการครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางสมยงค์ เฮ้าปานครู ร.ร.บ้านอมกง กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ แสนประสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองกลอย ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เทียนพูลครู ร.ร.บ้านดงขุยใต้กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แซ่สัวครู ร.ร.บ้านนากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายรังสิต รังสิกรรพุมครู ร.ร. บ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายนิกร ฉัตรกาญจนกูล ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสมใจ บัวพาครู ร.ร.บ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ผอ.ร.ร.บ้านยางลาดประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุญฟอง ครู ร.ร. อนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คำทาครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาครู ร.ร.บ้านยางลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หรุ่นโพธิ์ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นางสุวรรณ อิ่มคง ครู ร.ร.บ้านสักแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโสภณ พันธุ์น้อยครู ร.ร.บ้านพี้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วรสัมฤทธิ์วงศ์ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สุภาทอนครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัดสวิช กวยลี ครู ร.ร.เซนโยเซฟศรีเพชีบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอนุชิดา คงแท้ ครู ร.ร.บ้านกม.2 กรรมการ
3. นางผานิต รักงามครู ร.ร.บ้านน้ำเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัจน์ คำแก้ว ครู ร.ร.บ้านห้วยงาช้างประธานกรรมการ
2. นายธนภณ ธนชัยกรกุล ครู ร.ร.บ้านยางหัวลมกรรมการ
3. นางยุพดี พูลประเสริฐร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา คำแก้วครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอาคม มีเเสงครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นายเชิดชัย มั่นคงดีครู ร.ร.วัชรชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ทองสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านขมวด ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สีไพรครู ร.ร.บ้านโตกใต้กรรมการ
3. นางสมหมาย ตรียันต์ครู ร.ร.อนุบาลชนแดน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเทพบุตร เกิดอยู่ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายไฉน วุธนูครู ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ กรรมการ
3. นางสุมิตรา ไชยมาครู ร.ร.บ้านโป่งนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางแสงเทียน ใจซื่อครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ ปลาคำครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสุวิมล มีสุขครู ร.ร.บ้านดงมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน บุญอิ่มครู ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววีนัส สุขเสถียรครู ร.ร.บ้านไร่ กรรมการ
3. นางสาวสุภาวี สีไพรครู ร.ร.บ้านโตกใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมีครู ร.ร.บ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เต็มทองครู ร.ร.บ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางรัตนา แก้วคงครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจงกล เมฆเมืองทองครู ร.ร.บ้าน กม.28ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรียนครู ร.ร.บ้านวังศาลกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บำรุงภักดิ์ครู ร.ร.บ้านลาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง กล้วยหอมทองผอ.ร.ร.บ้านเนินสง่าประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ศิลาพฤกษ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์ครู ร.ร.คลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโสวัฒน์ หนูพาผอ.ร.ร.บ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร สิงห์เวียงครู ร.ร.บ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อนครู ร.ร.บ้านท่าพลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย ปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย ปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นาย เฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อ สพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง จันทร์เชื้อสพป.พช.1 ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
6. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพนิตสิรี แพ่งสภาสพป.พช.๑ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา พลนิกร โรงเรียนบ้านพี้ กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งโรงเรียนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพนิตสิรี แพ่งสภาสพป.พช.๑ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา พลนิกรโรงเรียนบ้านพี้ กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งโรงเรียนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
9. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
10. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
11. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
12. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
4. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
7. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
8. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
9. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียน.บ้านศาลาลายกรรมการ
10. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
11. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกิน โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1กรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมร กรรมการ
4. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้ว โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร กรรมการ
3. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัย ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายพินทรัช หอมชื่น โรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ
8. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
9. นายสำรวย เรืองสุรีย์ โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
11. นายเจษฏา คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
12. นางสาวอชิรญา อุ่นแก้วโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
13. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
11. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
12. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
13. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพราย ผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศ ครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้ว ครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็น ครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียน ผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นายเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้ว ครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทย ครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพราย ผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียน ผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
7. นายเสน่ห์ สระแก้ว สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
8. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
9. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
10. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายนายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อน ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญเรือง วราเวทย์ผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายประยูร รักก้อน ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อน ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศ ครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้ว ครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นายภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทย ครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตร โรงเรียนบ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี โรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์โรงเรียนบ้านห้วยสะแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้ว ครู ร.ร.บ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็น ครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพราย โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูล โรงเรียนบ้านห้วยนาค กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนโรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศโรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
7. นายประยูร รักก้อนโรงเรียนบ้านโคกหนองจอก กรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาด กรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นโรงเรียนบ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งโรงเรียนบ้านดง กรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทย โรงเรียนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางเยาวนารถ นาคะบุตรครู ร.ร.บ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา เสาองค์ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองผอ.ร.ร.บ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายพฤฒสภา แย้มพรายผอ.ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประจบ อัยกูลผอ.ร.ร.บ้านห้วยนาคกรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านอมกงกรรมการ
5. นายบุญสูง วงเวียนผอ.ร.ร.บ้าน กม.28กรรมการ
6. นางเครือทิพย์ เบญจมาศครู ร.ร.บ้านหนองกลอยกรรมการ
7. นายประยูร รักก้อน ครู ร.ร.บ้านโคกหนองจอกกรรมการ
8. นายเสน่ห์ สระแก้วครู ร.ร.บ้านหนองตาดกรรมการ
9. นางภุมริน คำเย็นครู ร.ร.บ้านกกจั่นกรรมการ
10. นายวงศักดิ์ สัมพันธ์ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้ากรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งครู ร.ร.บ้านดงกรรมการ
12. นายณรงค์ โสมนัสแสงครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
13. นางสาวกาญจนา คูทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
14. นางสมุทร มีไทยครู ร.ร.บ้านดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรี แก้วหร่ายครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา สุขสันต์ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางอัชญา มีภู่ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางวันทนา ชัยปะครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี แก้วหร่ายครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา สุขสันต์ครู ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางอัชญา มีภู่ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางวันทนา ชัยปะครู ร.ร.บ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นายธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมผอ.ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัชณิชา โพธิ์ใจครู ร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กามลครู ร.ร.บ้านวังซองกรรมการ
4. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางบุษบา ปริโยคครู ร.ร.บ้านสะเดียงกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุลครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
7. นางชมนาด คัณธานันท์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิภา เสือดีครู ร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายภาณุพงษ์ อนุรักษ์พนาวัณผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายปราโมช สนธยามาลย์ผอ.ร.ร. บ้านคลองบงรองประธานกรรมการ
3. นายอัมพร โพชะราชผอ.ร.ร.บ้านศาลาลายกรรมการ
4. นางสาวรัมภา กุณพันธนาภาศึกษานิเทศก์สพป.พช.1กรรมการ
5. นายอรรถพล ดีชุมพล ณ ชุมแพครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
6. นางศิราณี บุญนาคครูร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา เป้าใหญ่ครูร.ร.บ้านเนินสง่ากรรมการ
8. นายสัญชัย เรืองโรจน์ครู ร.ร.บ้านโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ บัวกองผอ.ร.ร.บ้านหนองระมานประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไปปลอดผอ.ร.ร.บ้านพลำรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย วงค์กาอินทร์ศึกษานิเทศก์สพป.พช.1กรรมการ
4. นายชัยยันต์ ดวงประเสริฐครูร.ร.บ้านชัยมงคลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ บุตรศรีครูร.ร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงินกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องนักวิชาการศึกษา สพป.พช.1กรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ เชื้อทองเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พช.1กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ เหมหาญครูร.ร.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดีดาร์ผอ.ร.ร.บ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ไทยตรงผอ.ร.ร.บ้านตะกุดจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายจงกล เมฆเมืองทองครูร.ร.บ้าน กม.๒๘กรรมการ
4. นายสามัญ ศรีอินทร์ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายพิสิฐ อุ่นแก้วครู ร.ร.บ้านลาดแคกรรมการ
6. นายสุภาพ หาญมากครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
7. นายศุภกิตต์ ทองสี ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายสุทิน บัวมั่นครูร.ร.บ้านด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายดวงแข บุญทองคำครู ร.ร.บ้านเนินสง่ารองประธานกรรมการ
3. นางประนอม พรมมารักษ์ ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เสือไวครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรีครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เรืองเลื่อมครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ มากมีครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางกานจรีย์ ละคำครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
4. นางบุญรวม สุขสำราญครู ร.ร.บ้านขมวดกรรมการ
5. นางนงนุช ทองแพครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรดา จันจอมโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
3. นางสาวนันทพร มั่นคงโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางดารัชลิต วงษ์ธัญกรรมโรงเรียนบ้านโนนตูมประธานกรรมการ
2. นายนัคมน สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาบวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายปัณรส รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ มั่นประสงค์โรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางนิตยา บาศรีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรุณา สว่างจิตรโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายปัญญากร อุดนันโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายศุภกิตติ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาบวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สว่างจิตรโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสืรืลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอรุณ บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านดงขุยประธานกรรมการ
2. นายบวร บำเรอวงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางดารัชลิต วงษ์ธัญกรรมโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปัณรส รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาบวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางดาว พงค์สมบุญโรงเรียนบ้านห้วยสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ น้อยมีโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ทากัมมาโรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาลักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรน สินพูลโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
3. นายนเรน สินพูลโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
3. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
5. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
3. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
5. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
3. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
5. นางกัญจน์ชญา เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จากยางโทนศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายทองคำอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
3. นายสุขวัฒน์ ฟักผลอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนกรรมการ
4. นายนิรภัย แดงโชติศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการ
5. นางกัญจน์ชญา เหมือนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ หม่องอินครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันประธานกรรมการ
2. นายบุญเสม วันดี ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางนางสุกัญญา วิญญูครูโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ หม่องอินครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันประธานกรรมการ
2. นายอุบล สินธุเดชครูโรงเรียนบ้านซับขลุงกรรมการ
3. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมควร สถิตโกศลครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ กาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นครูโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมควร สถิตโกศลครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ แก้วแกมครูโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นครูโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทับทิม ศักดิ์เศรณีครูโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดีครูโรงเรียนบ้านบงกรรมการ
3. นางลำดวน ยังคงครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน ยังคครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดา ครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ เพียรเกิดครูโรงเรียนบ้านวังโค้งประธานกรรมการ
2. นางทองรวม อินคล้ายครูโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางจิตรลดา วงเวียนครูโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุบิน นวลน้อมครูโรงเรียนบ้านระวิง ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ลือหาร ครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขวัญตัว ครูโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณาครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงโสดา ครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูน ครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณา ครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงโสดาครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูนครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมะลิ กัณหาครูโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ครูโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ แก้วดีครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์ชญา รวมเงินครูโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรารองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง ศรีบุตรา ครูโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยุพิน หลวงอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางวัฒนาพร ศิลกุล ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำครูโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หลวงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางวัฒนาพร ศิลกุลครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางบุญเทียน ก้อนทองคำครูโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช รัตนะกรีครูโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการ
3. นางบุญเต็ม รักประเสริฐครูโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รัตนะกรี ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการ
3. นางบุญเต็ม รักประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวาทินี ศรีระวัตร ครูโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วรรณหนองคู ครูโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นายอมรา นาคสีสุกครูโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุธรรมมา สิงห์เสครูโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายวาทินี ศรีระวัตร ครูโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ผศ.สรวงพร กุศลส่งผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สันวงศ์ครู ร.ร.บ้านดงขุยกรรมการ
3. นางอุรา พิมพ์เรืองครู.ร.ร.บ้านห้วยผักไลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เกียวสาครู ร.ร.บ้านบงกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คงแท้ครู.ร.ร.บ้านโตกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เรืองเลื่อมครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีเมฆครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากมีครู ร.ร.บ้านวังหินกรรมการ
4. นางกานจรีย์ ละคำครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
5. นางนงนุช ทองแพครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนิลยา ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข บุญทองคำครู ร.ร.บ้านเนินสง่า กรรมการ
3. นางประนอม พรมมารักษ์ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เสือไวครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรีครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองครู ร.ร.บ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีครู ร.ร.บ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองครู ร.ร.บ้านป่าเลา ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสิน ครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีครู ร.ร.บ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองครู ร.ร.บ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินครู ร.ร.บ้านระวิงกรรมการ
3. นางสมยา อินทศรีครู ร.ร.บ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองครู ร.ร. บ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ครู ร.ร. ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองครู ร.ร. บ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ครู ร.ร. ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองครู ร.ร. บ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา นาลาครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกประธานกรรมการ
3. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ครู ร.ร. ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
4. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวสาคร โม่วงศ์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองครู ร.ร. บ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ครู ร.ร. ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลาครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมือง ครู ร.ร. บ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์ครู ร.ร. ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเบญญาภา ธนชัยกรกุลครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาคร โม่วงศ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นาลา ครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา เดชศิริครู ร.ร.บ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางภิญญมาศ พรมพลครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ยอดรักครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนครู ร.ร.บ้านหัวนากรรมการ
3. นางปิยะมา สังข์เทศครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติ ครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ผอ. ร.ร.บ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ธาตุจันทร์ครู ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางอิศรา วรฉายสมบัติครู ร.ร.บ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ แสงโสดาครู. ร.ร.บ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากครู ร.ร.บ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ แสงโสดาครู. ร.ร.บ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากครู ร.ร.บ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางสาวสาคร สุขโฉมครู ร.ร.บ้านสะแกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดครู. ร.ร.บ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลครู ร.ร.บ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดครู. ร.ร.บ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปึงตระกูลครู ร.ร.บ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีครู ร.ร.บ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นายนเรน สินพูลโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางสาวศิริภัสสร พาทีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นายนเรน สินพูลโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางสาวศิริภัสสร พาทีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นายนเรน พาทีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิริภัสสร พาทีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ภักดีสารครู. ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ยอดรักครู ร.ร.อนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางจรรยพร อินวิชัยครู ร.ร.บ้านอมกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
080-5089945
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]