รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายปฏิภาณ  นรชาญ
2. เด็กชายภัชรพล  คุณพาที
 
1. นายไกรยสิทธิ์  ใจบุญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมจุ้ย
2. เด็กชายภูริภัทร  จันทร์สีทอง
 
1. นายวัฒนพันธ์ุ  มั่นอ้น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1. เด็กชายนิติพล  จันทะคุณ
2. เด็กชายวิทวัสชัย  ฟองจางวาง
 
1. นายรุ่งโรจน์  จันทร์บรรจง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายกฤตนัย  กอสันเทียะ
2. เด็กชายสถาปัตย์  สายทอง
 
1. นายสมจิตร์  ทองมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  นิ่มทอง
2. เด็กชายอานนท์  เจริญสุข
 
1. นางสาวพีรยา  ฤกษ์ศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 1. เด็กหญิงนภัสรา  จันทะรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  นาหล้า
3. เด็กหญิงพิชยา  กิติบัวพัน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมภาพ
5. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะคุณ
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นางวิภาสิริ   สีเดือน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติมา  เพชรเกตุ
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
3. เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองเปรม
4. เด็กหญิงสุธิตา  เมืองเปรม
5. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเสน
 
1. นางทัศนีย์  คุ้มฉาย
2. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 1. เด็กหญิงวรรณชนก  พยัคฆเดช
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนผ่องจับ
 
1. นางประสิทธิ์  ขันติ
2. นายวีรวัฒน์  ศิวิลัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีนาราง
2. เด็กชายพิทักษ์พล  อุ่นไพร
 
1. นางกรรณิกา  สายยืด
2. นางอัญชัญ  เลี่ยงเพ็ชร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายธนบูรณ์  มั่นชื่น
2. เด็กหญิงมณีสร  ปั้นแจ่ม
 
1. นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง
2. นางสุพรรณี  โอดมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กหญิงมนทกานต์  จันทร์คีรี
 
1. นางปราณี  วุฑฒยากร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาพร  สายจันทร์
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงรอด
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์วัต
 
1. นางเสาวลักษณ์  พงษ์พิพัฒน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์คีรี
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สีบุ
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บับภาบุญ
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์คีรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่ำพรม
2. เด็กหญิงไปรยา  อุ่นพรม
 
1. นางประภัสสร  ตรีอินทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงนราศิริ  ทองคำพงษ์
2. เด็กหญิงวนัชพร  วิรำพรรณ
 
1. นางสาวนันทนา   สุวรรณจันทร์
2. นางสาวแสงระวี  ศรีสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 1. เด็กชายญาณเทพ  พิมอูป
2. เด็กชายเจนภพ  พิมอูป
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษากุลบุตร 1. เด็กหญิงทิพานัน  ยอดมั่น
2. เด็กหญิงธิดาพร  บุญส่งธรรม
3. เด็กหญิงภูสุดา  คงมงคล
 
1. นางสุพัตรา  วาศวิท
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีนาค
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายปรเวศ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิกรม  ขยันดี
3. เด็กหญิงอริญา  เกตุอ่อน
 
1. นางสวัสดี  นิติพานิชย์
2. นางสาวอิศรา  ทองดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายชนาธิป  ถิ่นการ์
2. เด็กชายธนากร  พิสิฐพัฒนพงศ์
3. เด็กชายพิสุทธิ์   พิสิฐพัฒนพงศ์
 
1. นายภิญโญ  บุญกล้า
2. นายสมจิตร  เลื่อนลอย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวรเมธ  สั่งสอน
 
1. นายชัชรา  เหลือนาค
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานิน  สันป่าแก้ว
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ตระกูล
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  น้อยจีน
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ปี
 
1. นายจักราช  บุญอิ่ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ชมพูระย้า
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
 
1. นายชัชรา  เหลือนาค
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเขมวันต์  นิลทอง
 
1. นายจักราช  บุญอิ่ม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สา
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูน
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  บัวบานแย้ม
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
4. เด็กชายปราริชาติ  คำจันทา
5. เด็กชายปวันรัตน์  โตน้อย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
8. เด็กชายวิศวะ  มะโหรี
9. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  แจ้งดี
2. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ชมพูระย้า
3. เด็กชายปภาวิชญ์  เสาสีทอง
4. เด็กชายปิติกร  อ่ำรอด
5. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
6. เด็กหญิงมุฑิตา  น้อยจีน
7. เด็กชายวชิราวุฒิ  จันทร์ศรีทอง
8. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ตระกูล
9. เด็กชายเอกนัฐ  วิจิตรพงษา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  แจ้งดี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญไทย
3. เด็กชายจีรายุทธ  คำจันทร์
4. เด็กชายชลชาติ  คำจันทา
5. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ชมพูระย้า
6. เด็กชายธวัชชัย  แพ่งมิ่ง
7. เด็กชายนรวิชญ์  พรมแว่น
8. เด็กชายปภาวิชญ์  เสาสีทอง
9. เด็กชายปิติกร  อ่ำรอด
10. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
11. เด็กหญิงมุฑิตา  น้อยจีน
12. เด็กชายวชิราวุฒิ  จันทร์ศรีทอง
13. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ตระกูล
14. เด็กชายศุภวิชญ์  ช่วงเบ้า
15. เด็กชายเอกนัฐ  วิจิตรพงษา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางศิริภาภรณ์  อินทะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายจักรชัย  อินทร์กลอง
4. เด็กชายธนัท  ขุนด่าน
5. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
6. เด็กชายนฤเบศร์  รักแก้ว
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตน้อย
8. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจันทา
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
10. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
11. เด็กชายวริศ  วงษ์ชมภู
12. เด็กชายวิศวะ  มะโหรี
13. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
14. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
15. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางศิริภาภรณ์  อินทะ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. เด็กชายกฤษณะ  เหลืองอ่อน
4. นายกิจชัย  เจริญเนตร
5. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสบหมู่
6. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
7. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. เด็กชายธงชัย  กิจอิ่มลาภ
10. เด็กหญิงน้ำฝน  สมอหอม
11. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
12. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายภูวนัย  เอมเทศ
3. นายมังกร  สาดา
4. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณ์  สร้อยทอง
2. เด็กชายกิตตินันท์  สวัสดิ์มิ่ง
3. เด็กชายณวภัทร  นิ่มอนงค์
4. เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมคง
5. เด็กหญิงธัญญารินทร์  แก้วมณี
6. เด็กชายนพรุจ  วงษ์ศรีอนันต์
7. เด็กหญิงนภาศร  หมื่นอาสา
8. เด็กหญิงปวิตรา  เวชการ
9. เด็กหญิงปิยะพร  ราษี
10. เด็กชายพัฒนไชย  ชัยชนะ
11. เด็กชายพัสกร  แผ่นพรหม
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  นนท์ศรีเหล่า
13. เด็กหญิงวรรณกานต์  จำปาบาง
14. เด็กหญิงวรัญญา  สวาทนุช
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกนเกตกรณ์
16. เด็กชายสิปปกร  มูลขำ
17. เด็กหญิงสิริวิมล  ขำเกิด
18. เด็กหญิงสุนันทา  เขียวไทร
19. เด็กหญิงสุนิสา  มีลาภ
20. เด็กหญิงอิทธิกร  ชังโฉม
 
1. นางกุณฑรีย์  พุ่่มกล่อม
2. นางสาวมนสิชา  มีสุข
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายมนตรี  ศรีเครือ
 
1. นางนวลนภา  คมขำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงบูรยา  จันทะคุณ
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่จันทร์
 
1. นายทนาเลิศ   กลิ่นแย้ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ผาบแก้ว
 
1. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. นายณัฐนันท์  สนิทวงศ์
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1. เด็กชายศกลวัฒน์  เกษาแสง
 
1. นางสาวรติยา  มาฉิม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่สง
 
1. นางสาวปรียาพร  แซ่ซ้ง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เผือกต่าย
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. นายเจริญพร  วินอ่อง
 
1. นางทิวาพร  สุขใส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงรุจรดา  รสเผือก
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กชายพิทวัส  ขันติ
 
1. นางสาวบุผา  อ่อนศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรปรัชญ์  สง่าทอง
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปางาม
 
1. นางสาวมนภรณ์  พรรณพิพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มีคำ
 
1. นางจินดา  อยู่ยังเกตุ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1. เด็กชายวีรยุทธ    อ๊อดเอก
 
1. นางสาวชลธิดา  สายโรจน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงอณุธิดา  นาละออง
 
1. นางนวลศรี   พุ่มบ้านเซ่า
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกชกร  ชุนพุ่ม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะคุณ
3. เด็กชายกฤตสิทธิพันธ์ุ  ปานแก้ว
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมื่นยศ
5. เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชมพู
6. เด็กหญิงฉันทิสา   นนทะโคตร
7. เด็กหญิงชนาภา  จันดวง
8. เด็กหญิงชลธิชา  เสนานุช
9. เด็กหญิงชลธิดา  ป้องคูหลวง
10. เด็กหญิงฐานิดา  ป่าพงศ์
11. เด็กหญิงฑิมพิกา  ธงกระโทก
12. เด็กหญิงดรุณรัตน์  หงษาวดี
13. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งครุฑ
14. เด็กชายธนรักษ์  อินจันทร์
15. เด็กหญิงนาฎอนงค์  แสงอินทร์
16. เด็กหญิงนิตยา  พรมนุช
17. เด็กหญิงปวริศา  ผะสม
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงอุปะ
19. เด็กหญิงปาริชาติ  ชูแสง
20. เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญโต
22. เด็กชายภานุพงศ์  ช่วยบำรุง
23. เด็กหญิงภิญญาดา  สอนสะอาด
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองศรีจันทร์
25. เด็กหญิงรัชชาพร  อ่อนนิ่ม
26. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่หลอ
27. เด็กหญิงวนิดา  ศรียศ
28. เด็กชายวรปรัชญ์  สง่าทอง
29. เด็กชายวิทวัช  วรดำรงกุล
30. เด็กหญิงวิมลศิริ   น้อยอ้าย
31. เด็กหญิงวิริฒิพา  พิมพา
32. เด็กชายศรายุทธ  รักเปี่ยมสุข
33. เด็กหญิงศุลีพร  หล่ออินทร์
34. เด็กหญิงอุษา  เสือสา
35. เด็กหญิงอโนทัย  สีหะวงษ์
36. เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์
 
1. นางศรีสุดา  พิทักษ์โสภณ
2. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
3. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
4. นายศรายุทธ  ปานเพ็ชร
5. นางสาวเสาวนีย์  ตรีอินทร์
6. นางสาวพวงรัตน์   คำภาแก้ว
7. นางสาวกิรติกาญจน์  เมฆแสงสี
8. นายพงศ์พินิต  เสนานุช
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คำมีมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีหานอก
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  ม่านทอง
4. เด็กหญิงณิชา  โกษศิริศิลป์
5. เด็กชายนราวิชญ์  ต้วนพงษ์
6. เด็กชายลัทธพล  ม่านทอง
7. เด็กชายวรกานต์  วรรณสโร
8. เด็กชายวายุ  จันทร์ชาวนา
9. เด็กหญิงอนงค์  หมอยา
10. เด็กชายอนนต์  คำมีมา
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน
3. นางสาวกัลยาณี  หลงแขก
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายจิรายุส  พูพุ่ม
2. เด็กชายต่อศักดิ์  เทียนท้าว
3. เด็กชายนันทพงศ์  บุญเกิด
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  มิ่งน้อย
5. เด็กหญิงมนัสวี  ดีอินทร์
6. เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณโณ
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทนันชัย
8. เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรงาม
9. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรดี
10. เด็กชายโชคสถิตย์  ด้วงยัง
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นางสาวนฏวรรณ  หาญทองช่วง
3. นางสาวศิวลักษณ์  เอกอุฬารพันธ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขแจ่ม
3. นางสาวสาธิณี  สุขน้อย
4. เด็กหญิงสายบัว  ดุงสูงเนิน
5. นางสาวโยธกา  ทองดอนหอย
6. เด็กหญิงโสรยา  ทองดอนหอย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
2. นางจริยา  อ่อนผาด
3. นางปราณีต  ศิริเดช
4. นางสาวสวลี  กอกวังใน
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวีวัน  คงจันทร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดทอง
3. เด็กหญิงนวนน  ศรีสนิท
4. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์ตูม
5. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วทองแท้
6. เด็กหญิงสุรภา  เพชรลานน์
 
1. ดร.เกตุสดารัตน์  แย้มพลอย
2. ดร.ปลพเดช  ทศวิภาค
3. นายนนทวัฒน์  มณีงาม
4. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์เพชร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  สาสน
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองเจริญ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
8. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
9. เด็กหญิงวรดา  นุนูนจันทร์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนิล
11. เด็กหญิงึภัทรลดา  เหม็นแดง
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
3. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
4. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
5. เด็กหญิงทิติภา  ผ่องนาค
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
7. เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์สกุล
8. เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส
9. เด็กหญิงสินีนาฏ  เนียมมา
10. เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์
11. เด็กหญิงอนัญพร  ไมตรีจิตร
12. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกนกอร  เผือกวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิตตรา  คงบก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผ่องนาค
4. เด็กหญิงธนพร  อุ่นเสียม
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงมาก
6. เด็กหญิงวัลวดี  บุญพรม
7. เด็กหญิงสรัลพร  เลิกนุช
8. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์สดใส
9. เด็กหญิงีรัตนา  ส้งชาตรี
10. เด็กหญิงแก้วรัตน์ดา  เขม้นกิจ
 
1. นางศิรฎา   นิ่มนวล
2. นางสุนันทา  จรสุขเสงี่ยม
3. นางสาวสุวรรณา   อ่ำอำไพ
4. นางสาวชลอ  เรือนก้อน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายจรัสพงษ์  สุทา
2. เด็กชายทักษดนัย  วงษ์ตาธรรม
3. เด็กชายพลวัตร  วงศ์มานิตร
4. เด็กชายสุนัฐราช  บัวสุข
5. เด็กชายเหนือเมฆ  มั่นใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นายไพโรจน์  ทองปลิว
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นามวิจิตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์   เกตุสุธรรม
 
1. นางสาวจิรภัทร  ภูสิตตา
2. นางสาวชนิกานต์  ป้องคูหลวง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายชินโชติ  สิงห์โต
2. เด็กชายนันทวัตร  ศรีมณฑา
3. เด็กชายพงศกร  จันทร์ดา
4. เด็กชายวิทยา  ทีฟอง
5. เด็กชายสรวิศ  แสนทวีสุข
6. เด็กชายเอกรัฐ  ศรีวงศ์
 
1. นายประทุม  จันทร์นิเวศน์
2. นายรังสรรค์  สุขกลิ่น
3. นายสุรศักดิ์  อนุรักษ์ชนะชัย
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังข์ชัย
2. เด็กหญิงชเนษฎ์ผกา  มาปัด
3. เด็กชายนิติภูมิ  จันอุ่น
4. เด็กหญิงนิศาชล  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทะราช
6. เด็กหญิงสุรีย์พร  ช่างเรือน
 
1. นายืืืีทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
2. นางสาวขวัญข้าว  เนตรใส
3. นางดอกพยอม  จันทร์อุ่น
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายคมชาญ  เนตรรุ่ง
2. เด็กชายชัยวุฒิ  ศรีพิชัย
3. เด็กชายธนกฤต  อินทรา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมแสง
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  บุญไทย
6. เด็กชายวิรัตน์  วิจิตรพงษา
7. เด็กชายสิรวิชญ์  เชยรถ
8. เด็กชายอภิวิชญ์  คำโบสถ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นิมิตพงษ์
2. นางสาววนิดา  พุ่มจันทร์
3. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงญานิศา  อ่อนโนเรียดอน
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสาย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวกรรณพรรณ  ทองสุข
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ่อนามแดง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุทธิรัก  อยู่ยอด
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่่อน
2. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายสิทธิโชติ  ศรียศ
2. เด็กชายอนันตชัย  บัวลา
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  สีหะวงค์
2. เด็กชายวชิระ  สีหะวงค์
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นางสาวปัทมา  สุขา
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  รวงผึ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสุข
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  จันทะวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธีรธนพงศ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  คุ้มมี
2. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วกองทรัพย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายวรพล  ขัดสุธะ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อินมา
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวประไพรพักตร์  วังวิเศษ
2. นายทรัมริสติ์  แพทย์ไชโย
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนากร  กาบดี
2. เด็กชายปิยะภูมิ  ต๊ะปัญญา
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรสุวัฒน์  ชยุตธนประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กลัดสิงห์
 
1. นายสำเนา  ยาสุด
2. นางวารีรัตน์  ยาสุด
 
89 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำนวน
2. เด็กหญิงโปลิฎา  มีพัด
 
1. นางสาวเกษร  อาจหาญ
2. นายพิษณุ  สุขสมบูรณ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กหญิงอรญา  ม่วงอ่ำ
2. เด็กหญิงอรสา  สีดารักษ์
 
1. นายเอกฉัตร  แต้มทองทา
2. นายนรากร  อ้นสอน
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายพัทธพล  บุญแจ่ม
2. เด็กชายวรวุฒิ  มีแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายฐตพล  ทับทิมเกิด
2. เด็กชายประพจน์  คำคล้าย
3. เด็กชายศุภกฤต  นาคนคร
 
1. นายวัฒนพันธ์ุ  มั่นอ้น
2. นางภัททิรา  โตพันธ์ุ
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายภัทรกฤษณ์  พิมพา
2. เด็กชายศุภกร  พิมพา
3. เด็กชายอภิญโญ  ยาจำปา
 
1. นางสาวพรรณพิสุทธิ์  แสงนวล
2. นายอรรถพล  แสงปัญญา
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายวิวัฒน์  กลั่นไชยนาม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สายคำจันทร์
3. เด็กหญิงไวษณารีย์  เบคเคอร์
 
1. นายละไม  สารี
2. ว่าที่ร้อยตรีเวช  เอี่ยมบัวหลวง
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกนกพร  แพ่งเสือ
2. เด็กชายมิลธดา  พ่วงอินทร์
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  กองคำ
 
1. นายละไม  สารี
2. นางจริญญา  ศรีรุ่งเรือง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายณัชพล  หาญฮึก
2. เด็กชายมิถุนา  ฉ่ำประสิทธิ์
3. เด็กชายเจษฎากร  อุ่นวงค์
 
1. นายรัชตะ  มากศรทรง
2. นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แถวอุทุม
2. เด็กชายพุฒตาล  ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายวรพล  แสนวันนา
 
1. นายราชสิทธิ์  สถิตยัง
2. นายชิต  คงฉาย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงธนัชชา  เงื่องจันทอง
2. เด็กหญิงนัดดา  อินทร์สาย
3. เด็กหญิงพิษญา  ทาสีดา
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
2. นางสาวปรียาทร  พิมพิลา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงบุษยา  อุ่นหลง
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  สังชัย
3. เด็กหญิงมินตรา  ทองหลุบเลา
 
1. นางสุรีรัตน์  กันทะเกตุ
2. นายวันชัย  เพชรทิม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส้มส้า
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นกมล
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  สร้อยชื่อ
4. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคูณ
5. เด็กหญิงพิชญาพร  เนตรช่วงโชติ
6. เด็กหญิงศิริพร  บุปผา
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
3. นางสาวสุรินทร์  พลสว่าง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงกานท์สินี  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงดาหวัน  ศรีวิไลย
3. เด็กหญิงระวีวรรณ  เกิดกลิ่นหอม
4. เด็กหญิงรัตนา  รัศมีพันธ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  มามี
6. เด็กหญิงอริชชา  อิ่มประยูร
 
1. นายจิรวงค์  ยศปัญญา
2. นางจำลอง  สุขแสงสุวรรณ
3. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   แซ่หว้า
2. เด็กหญิงอรทัย    แซ่เถา
3. เด็กหญิงเกศินี   มงคลคีรีโรจน์
 
1. นางสาวชิศภมนต์    คำภา
2. นางสาวศิริพร   จันทร์ดวงดี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่โฉม
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  เอมหงษ์
3. เด็กหญิงเมทีนี  ทองนาค
 
1. นายนพดล  เพ็งสลุด
2. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงพิชญาพัค  ทองอ่ำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทัศนะ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทร์พักตร์
 
1. นางสาวยุพาพร  เพชรทอง
2. นางสุธิดา  ปานอยู่
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. นางสาวภาวินี  เล็กภิรมย์
2. นางสาวสุธินี  เอมหงษ์
3. นางสาวเฉลียว  โหงผ้วย
 
1. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
2. นายนพดล  เพ็งสลุด
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธาราพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  มาอยู่
3. เด็กหญิงสุปราณี  กลิ่นกระบี่
 
1. นางนราภรณ์   กัดพันธ์ุ
2. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เงี้ยวเกิด
2. เด็กชายสิงหา   น่วมไกรนอก
3. เด็กชายเจษฎากร  ทองสา
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นายสมบัติ  คงสร้อย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไม้ทองงาม
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  นุ่มมีชัย
3. เด็กหญิงเอมมาญิการ์  เบคเคอร์
 
1. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
2. นางวราพร  เอี่ยมบัวหลวง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปริศนา  สีสุกใฮ้
2. นางสาววณิชญา  คำเที่ยง
3. เด็กหญิงสกุณา  เสนาพิทักษ์
 
1. นางพัชรี  โพธิ์ปี
2. นางสุชาดา  ชาวไทย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กชายคุณวุฒิ  จันทะกาว
2. เด็กชายธเนศ  บัวยิ้ม
3. เด็กชายวรเชษ  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวณัฐชยา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวธนกร  คงพัวะ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ยอดเกตุ
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองแพง
3. เด็กหญิงอารียา  ฉิมมากรม
 
1. นางสุธาทิพย์  บุญก่อน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขวัญแจ้ง
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ปั้นแสง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมเทียน
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางเฉลิม  อินจำปา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
2. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
3. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายนนทพันธ์  จัดของ
2. เด็กหญิงภาสินี  นำปาน
3. เด็กชายเตวิช  แก้ววงษ์กลาง
 
1. นายรัญชิฏาณ์  แพ่งอ่ำ
2. นางอุทัยวรรณ  ปัตถา
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  วุทธา
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  บุญทา
 
1. นางสายพิณ  พัชรพร
2. นางสาววรรณภา  หมื่นแก้ว
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  นครธรรม
2. เด็กชายธีรวงศ์  แก้วฟัก
3. เด็กชายเจตสดา  นมเนย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชนิดนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  รักธรรม
3. เด็กชายนภนต์  คงทอง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายศิริภัทร  ศรีพรม
2. เด็กหญิงสุณีรัตน์  สุดแก้ว
 
1. นางอรทัย  ศาลาศักดิ์
2. นางพุฒตาล  เหล็กสิงห์
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กชายธวัชชัย  ภู่จันทร์
2. เด็กหญิงสวรินทร์  พรหมพิทักษ์
 
1. นางระวิ  ขวัญแย้ม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำดี
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุขบัว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ต่ายชาวนา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายฐิติกร  วงศ์สาทร
 
1. นางสาวเกตุขจี  หงษ์อร่าม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายไกรวิทย์  อ่ำขำ
 
1. นางจรัญ  บุญลอย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วาจาสัจกุล
2. เด็กหญิงป้า  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงพาวิณี  แซ่สง
4. เด็กหญิงภณิดา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
6. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ย่า
7. เด็กหญิงไพลิน  แซ่หว้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณศกน  เถื่อนวิถี
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายมโนพัศ  เพ็งเพชร
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิยดา  มะระกรณ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กชายธีรภัทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางจิรายุ  โพธิ์อยู่
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุ่นจันทร์
 
1. นางรัตติกร  แก้วบุญเรือง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เนตรแสงสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายธัชพล  คำสุข
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วาจาสัจกุล
2. เด็กหญิงพาวิณี  แซ่สง
3. เด็กหญิงมัลลิกา   แซ่สง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวชลธิชา   เต่านนท์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  เขียวสลับ
2. เด็กชายสุรพศ  ศรีพูล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุษษา
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายชัชนันท์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายนภเกตน์  จำปาแก้ว
3. เด็กชายภูเบศวร์  รังแสง
 
1. นางสุนิตย์  บุญเย็น
2. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สีมูล
2. เด็กชายสัชฌุกร  พรหมท้วม
3. เด็กชายสิรภพ  อ่อนคำ
 
1. นายปรเมษฐ์  มีเฟีย
2. นางสาวนุศรา  คำบุตร
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จรูญรักษ์
2. เด็กหญิงพรชนันท์  หลักธงชัย
3. เด็กชายเจษฎา  เสนาพิทักษ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
2. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชียงมา
 
1. นางพรพินิจ  อยู่รอด
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายกายสิทธิ์  สุทธิโส
2. เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  ม่วงทวีทรัพย์
 
1. นางสาวปรีญานันท์  นวลหลง
2. นางสาววลัยลักษณ์  แสงสิงห์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กชายคมสัน  โตจุ้ย
2. เด็กชายธนธรณ์  เดชกิจ
3. เด็กชายภาณุ  นามราชา
 
1. นายสันทัต  คงจันทร์
2. นางพลับพลึง  คำชนแดน
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงกตัญญู  โสวทัศ
2. เด็กหญิงกฤชภา  แก้วดิษฐ์
3. เด็กชายนวพล  กุลมาก
 
1. นางศุภรักษ์  สุทธิรัตน์
2. นายพันธกานต์  จงทอง