หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
4 นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
5 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
6 นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
8 นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
9 นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
10 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
11 นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
12 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ กรรมการอำนวยการ  
13 นายอำนวย แดงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งคันนา กรรมการอำนวยการ  
14 นายชัยรัชต์ ไมตรีจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย กรรมการอำนวยการ  
15 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
16 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
17 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
18 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
19 นางณัฏฐุ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
20 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
21 นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
22 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
23 นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
24 นายอำนวย แดงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งคันนา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
25 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
26 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระดุน กรรมการฝ่ายสถานที่  
27 นายสมชาย อินแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา กรรมการฝ่ายสถานที่  
28 นายสุวรรณ ฮอองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนาสน์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นายวัชรวิทย์ บัณฑิตภูริทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นายกิจ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด กรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นางอรพินท์ ภารังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน กรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายธีรพล อิ่มหมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันโช้ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
34 นายนิยม ขำช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการฝ่ายสถานที่  
35 นายสมคะเน วาศวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาไหล กรรมการฝ่ายสถานที่  
36 นายสวัสดิ์ เอื่ยมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจียง กรรมการฝ่ายสถานที่  
37 นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะคึด กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
38 นายเชิดชัย อินแก้ว นายกสมาคมครูอำเภอวัดโบสถ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
39 นางศุภลักษณ์ สวัสดิเทพ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
40 นายสมศักดิ์ บวบดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
41 นายธวัช อินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะคัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
42 นายสมชาย อินแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
43 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
44 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
45 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
46 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
47 นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอชาติตระการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม นายกสมาคมครูอำเภอนครไทย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
50 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
51 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
53 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
54 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
55 นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะคึด กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
56 นางรัตนา กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
57 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง  
58 นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะคึด ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
59 นางรัตนา กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
60 นางศุภลักษณ์ สวัสดิเทพ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
61 นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
62 นางสาวสุรีย์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่่าคาย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
63 นางเตือนใจ คงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนาขาม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
64 นางสาวเจนจิรา โคกพุ่ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
65 นางสาวกัญญารัตน์ สีสา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินมะคึด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
66 นางสาวสุนิสา ดอนชมไพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินมะคึด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
67 นางสุนทรี สื่อสาร ครูโรงเรียนบ้านแก่งคันนา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
68 นางสาวอลิสา นพยอด ครูโรงเรียนวัดคันโช้ง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
69 นางวลัยพร ดีสุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำโจน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
70 นางสาววนิดา พุ่มจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นางสาวสุภาพร เหม็นแดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นายวทัญญู จันทร์หนู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
73 นางสาวเบญจวรรณ นิมิตพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
74 นางศิริรัตนา เนียมนก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
75 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคะไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
76 นางสาวพรปวีณ์ หนุทิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
77 นางสาวรุ่งนภา เพชรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
78 นายวันชัย แสงลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว กรรมการฝ่ายปฏิคม  
79 นางสาวมยุรี ศรีวิเชียร ครูธุรการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
80 นางพินิจ อยู่รอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
81 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
82 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
83 นางสาวทิพรัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
84 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
85 นานาฏนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
86 นางสาววนิศา รอดฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
87 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
88 นางอุมาพร วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
89 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขัน  
90 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมกรดำเนินการแข่งขัน  
91 นางรัชนี ขยันกิจ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
92 นางสาวนิตยา เอี่ยมภู่ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
93 นางวนิดา พงษ์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
94 นางละเอียด ดีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
95 นางรัชนี หุ่นฉัตร ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
96 นางอำพร ทองกร่ำ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
97 นางวัฒนา ส่งแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านท่ากระดุน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
98 นางรัชนี ขยันกิจ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
99 นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
100 นายศุกล เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
101 นางนพมาศ ประสาททอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
102 นายสมบูรณ์ กลั่นตา เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส (ช่วยราชการ) รองประธานกรรมการรับรายงานตัว  
103 นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการรับรายงานตัว  
104 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
105 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
106 นางรุ่งทิพย์ ราษฏร์ทองหลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
107 นางสาวโชติรส แดงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรับรายงานตัว  
108 นางสาวอุรุพรรณ์ แจ่มจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
109 นางบุณยนุช พรมมินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการรับรายงานตัว  
110 นางทวี ถิ่นเครือจีน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
111 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
112 นายนฤดล คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานตัว  
113 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการรับรายงานตัว  
114 นาวสาวจันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานตัว  
115 นายยุทธกร วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
116 นางสาวรัชนี ใยบับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
117 นายฉัตรณรงค์ มากศรทรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
118 นางสุพรรณี กล่อมกล่ำนุ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
119 นางสาวประภาพร สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการรับรายงานตัว  
120 นางสาวจุฑารัตน์ ชมพูษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
121 นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานตัว  
122 นายอภิชน คำด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
123 นางสาวพาฝัน น้อยนึ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานตัว  
124 นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกรปฏิบัติการ กรรมการรับรายงานตัว  
125 นางพิมาศ ขันเกษตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 1 โรงเรียนวัดโบสถ์  
126 นายชัยรัชต์ ไมตรีจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  
127 นางสาววิจิตรา ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์)  
128 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
129 นายวันชัย แสงลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จุดที่ 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  
130 นางอรพินท์ ภารังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน ปรธานกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  
131 นางสาววิจิตรา ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)  
132 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระดุน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
133 นางณัฏฐุ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)  
134 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
135 นางสุภาพร ขำข้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
136 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
137 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
138 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
139 นางสาวนภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
140 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
141 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
142 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
143 นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
144 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  
145 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
146 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]