หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 17 29 25
2 009 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 13 25 21
3 010 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 16 44 23
4 011 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 8 20 11
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1 5 1
6 013 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 14 29 20
7 014 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 38 84 54
8 016 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 10 24 16
9 019 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 27 50 32
10 021 โรงเรียนบางยางพัฒนา 16 32 24
11 022 โรงเรียนบ้านกกม่วง 4 8 5
12 028 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 4 11 6
13 029 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 3 7 4
14 030 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 10 26 17
15 032 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 8 7
16 033 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 4 8 5
17 034 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 8 20 14
18 036 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 4 16 7
19 037 โรงเรียนบ้านชาน 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 5 9 6
21 039 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 9 13 10
22 040 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 22 39 29
23 041 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 1 3 2
24 042 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 8 13 11
25 044 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 17 39 27
26 045 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 0 0 0
27 046 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 31 17
28 047 โรงเรียนบ้านนาตอน 2 4 3
29 048 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 4 10 8
30 052 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 7 7 7
31 054 โรงเรียนบ้านนาล้อม 15 29 21
32 055 โรงเรียนบ้านนาหนอง 17 41 28
33 056 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 5 11 6
34 049 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 2 9 5
35 053 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 7 6
36 050 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 3 2
37 051 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 15 29 19
38 043 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 3 4 4
39 057 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 1 2 1
40 058 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 0 0 0
41 059 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 7 15 9
42 061 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 0 0 0
43 062 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 8 24 16
44 063 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 14 31 22
45 064 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 3 4 4
46 065 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 4 10 8
47 067 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 5 12 9
48 066 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
49 060 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 3 12 7
50 073 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 0 0 0
51 074 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 7 15 12
52 075 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 8 16 14
53 076 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 1 2 1
54 077 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 2 3 2
55 078 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 6 28 10
56 072 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 2 4 2
57 079 โรงเรียนบ้านปากรอง 2 15 5
58 080 โรงเรียนบ้านป่าคาย 0 0 0
59 081 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 6 8 7
60 083 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 8 4
61 084 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 37 86 60
62 082 โรงเรียนบ้านป่าแดง 10 53 22
63 086 โรงเรียนบ้านพร้าว 5 13 9
64 087 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1 1 1
65 088 โรงเรียนบ้านยางโกลน 1 3 1
66 090 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 8 16 10
67 091 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 12 18 13
68 092 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 12 35 21
69 093 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 17 42 23
70 094 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 2 12 6
71 095 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 4 11 7
72 096 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 17 34 28
73 097 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 2 4 3
74 098 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 9 7
75 100 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 3 5 4
76 101 โรงเรียนบ้านหนองลาน 6 10 6
77 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 14 10
78 102 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 8 6
79 104 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 1 1
80 099 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 22 18
81 105 โรงเรียนบ้านหลังเขา 5 12 7
82 119 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 5 12 10
83 106 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0
84 108 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 7 19 13
85 109 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 3 7 6
86 110 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 6 4
87 111 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 24 46 38
88 112 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 9 17 15
89 115 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 2 12 6
90 114 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 13 37 27
91 113 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 2 2 2
92 116 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 8 14 9
93 107 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 4 6 6
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1 2 1
95 118 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 4 26 5
96 031 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 16 23 20
97 069 โรงเรียนบ้านเนินทอง 5 10 5
98 070 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 2 2 2
99 071 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 21 55 34
100 023 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 13 22 19
101 025 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 4 6 6
102 026 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 10 18 12
103 027 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 1 1
104 024 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 4 8 6
105 089 โรงเรียนบ้านแยง 9 24 18
106 035 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 23 16
107 085 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0
108 121 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 9 22 9
109 122 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 4 4
110 123 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 3 6 2
111 124 โรงเรียนผดุงวิทยา 12 20 14
112 125 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 13 40 22
113 126 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 6 30 6
114 128 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
115 129 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 20 11
116 130 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 9 5
117 131 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 17 39 25
118 133 โรงเรียนวัดคลองตาล 6 8 6
119 134 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 12 18 17
120 135 โรงเรียนวัดคันโช้ง 2 5 4
121 137 โรงเรียนวัดทองแท้ 1 1 1
122 139 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 6 15 7
123 142 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 9 15 13
124 140 โรงเรียนวัดท่าช้าง 6 22 11
125 141 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 4 6 6
126 138 โรงเรียนวัดท้องโพลง 16 20 19
127 143 โรงเรียนวัดธรรมาราม 0 0 0
128 144 โรงเรียนวัดนาขาม 10 14 13
129 145 โรงเรียนวัดนาขุม 6 13 9
130 146 โรงเรียนวัดน้ำคบ 12 41 21
131 147 โรงเรียนวัดบ่อภาค 16 28 23
132 148 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16 32 22
133 150 โรงเรียนวัดมะตูม 0 0 0
134 152 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 3 7 6
135 153 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 6 18 11
136 154 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 2 5 3
137 155 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 8 16 8
138 157 โรงเรียนวัดวังวน 5 13 7
139 156 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 6 13 11
140 158 โรงเรียนวัดสนามไชย 14 29 24
141 159 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 2 4 2
142 160 โรงเรียนวัดสะพานหิน 17 36 27
143 162 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 13 21 15
144 163 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 4 3
145 165 โรงเรียนวัดหอกลอง 6 16 11
146 166 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 5 12 9
147 167 โรงเรียนวัดหางไหล 17 28 18
148 168 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ 0 0 0
149 169 โรงเรียนวัดหินลาด 12 16 13
150 164 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 10 20 11
151 132 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 9 6
152 136 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 7 14 10
153 151 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 7 24 15
154 161 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 13 27 21
155 170 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 12 25 16
156 149 โรงเรียนวัดโบสถ์ 29 113 48
157 171 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 25 60 37
158 172 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 6 16 11
159 174 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 1 1 1
160 175 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 3 7 4
161 177 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 10 19 15
162 178 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 0 0 0
163 179 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 7 24 15
164 180 โรงเรียนห้วยปลาไหล 10 26 17
165 005 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 14 24 18
166 007 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 2 4 3
167 006 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 3 12 7
168 008 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 11 20 11
169 015 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 5 22 13
170 127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 18 39 19
171 176 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 7 18 13
172 181 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
173 020 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
174 173 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ 0 0 0
175 017 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1 1 1
176 018 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 6 32 7
177 001 โรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย 0 0 0
178 002 โรงเรียน ตชด.ลาดเรือ 0 0 0
179 003 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 1 3 2
180 068 โรงเรียนบ้านนุชเทียน 1 3 1
รวม 1310 2992 1940
4932

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]