หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศุวิล รังแสงโรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงกรรมการ
2. นางอนัญลักษณ์ ช่วงเบ้าโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ จานตาดีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุทิศน์ ภูศรีเทศโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
2. นายสิทธิเดช คุ้มฉายโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นายเอนก บายันต์โรงเรียนนาคล้ายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บางศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
2. นายมนตรี อ่อนทองโรงเรียนวัดเหล่าขวัญกรรมการ
3. นางสาวสรวงสุดา ศรีอ๊อดโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ทิมวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
2. นายวีนัส แก้วป้องปกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางพาคำนึง ทองดอนอ่อนโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิระ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายอนุมิตร นวลแพงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นายวันชัย มั่นคงโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางวิภาวรรณ เดชสกุลรักษ์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นายมาตรา ยอดจันทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายวรวิทย์ มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายปริญญา กิติอาสาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดรุณีย์ จันทร์สุริย์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางประสิทธิ์ ขันตีโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดจดี อ่อนสีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
2. นางสนใจ พรมรักษาโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพร ราชรองเมืองโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
2. นางสาวมนต์สรัณย์ ทองวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางนิตยา เสมเจริญโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญชู พ่วงวันโรงเรียนวัดวังไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
3. นางยุพดี บำรุงศรีโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมีโรงเรียนบ้านห้วยเจียงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ อินทุภูติโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยง อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ ธรรมชัยโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน ชุ่มกลัดโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นายเมธี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. สิบเอกสมศักดิ์ ก้อนเพ็ชร์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพัชรี วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน อินทโสตถีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทวีรัสมิ์ วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เอี่ยมสงครามโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นายทรงกลด คชปัญญาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นายสาคร บำรุงศรีโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ไพศาลรัตนาโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณะกรรมการกลาง กลุ่มทัศนศิลป์สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
3. นายนายวินัย ปานโท้สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศิลป์ บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี ชำนาญยาโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายประมวล สายแก้วโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายวินัย ปานโท้สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.วัชรินทร์ นาคคงคำโรงเรียนทับยายเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. สิบเอกสมศักดิ์ บวบดีโรงเรียนวัดเหล่าขวัญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ สวนจันทร์โรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด สาลีโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควกรรมการ
3. นางฉัฐมัญคมน์ สุวรรณโณโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรัญชิฏาณ์ แพ่งอ่ำโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณชนม์ มากสมบูรณ์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ นาโสกโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอโศก เหล็กสิงห์โรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
3. นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่นโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภสินธ์ุ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ทองสรวงโรงเรียนบางยางพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณภัทร จงธัญยบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีคำภีร์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจันทรา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ไมตรีจิตโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนเสนาสน์รองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางวัลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภิรมยฺ์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุปผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวัลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นางสาวบุปผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสุปราณี เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวัลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวัลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน โชติอ้นโรงเรียนวัดหางไหลประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน โชติอ้นโรงเรียนวัดหางไหลประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิลาวุฒิ สุทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พูลโห้โรงเรียนบ้านแยงรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิลาวุฒิ สุทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พูลโห้โรงเรียนบ้านแยงรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี อยู่นุ้ยโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
2. นางพิสชา หารประชุมโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางรุ้งราวัลย์ เงื่องจันทร์ทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี อยู่นุ้ยโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
2. นางพิสชา หารประชุมโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางรุ้งราวัลย์ เงื่องจันทร์ทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชนานารถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ วิเศษคำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางบุษบา ผ่องอ่วยโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชนานารถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ วิเศษคำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางบุษบา ผ่องอ่วยโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ทองวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ มีเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รอดเรืองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเรณู ทองวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ มีเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รอดเรืองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ บวบดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางรัตนา งามสมโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางวรัญญา เงินแจ้งโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ บวบดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางรัตนา งามสมโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางวรัญญา เงินแจ้งโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ทองปลิวโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คงทันโรงเรียนบ้านบุ่งตารอดกรรมการ
3. นายอำนวย เนียมนกโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายจำลอง กุลคงโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
2. นายประกายเพชร จันทวงษ์โรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธรรมจักร รินทะโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้้ยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
3. นายวิเชิญ เมฆแสงสีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายระพิน เพชรดีโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐวี ง้าวแหลมโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายศิลาวุฒิ สุทธิรัตน์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประทุม จันทร์นิเวศน์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จันทร์สงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลากรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา ศรีสิทธิรักษ์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางศศิภัทร จากยางโทนโรงเรียนบ้านหนองมะคังกรรมการ
3. นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ การเกษตรโรงเรียนทับยายเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริญญา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายอเนก ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ เกษมโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
2. นางสาวสุชาวิณี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
3. นางสาวระพีพร บุญเสมโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอำนวย อุดรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นางสาวศนิ วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
2. นายประทีป ศรีชาทุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันตา กรึมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวรจนา พิชัยโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลวดี จินดากุลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
2. นายชูสักดิ์ ส่งแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียรโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
2. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรณ จามิกรโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ทับสุขโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธานี ทองดีโรงเรียนศึกษากุลบุตรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑล สีเดือนโรงเรียนเนินทองกรรมการ
3. นางสาวประไพพักตร์ วังวิเศษโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ คำนันต๊ะโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
2. นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ หอมสิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยฤกษ์ สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นายนายสุเทพ สอนนิลโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นายชาติชาย แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ ขันตีโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
2. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวเกษร อาจหาญโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล แสงปัญญาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นายละไม สารีโรงเรียนหนองหินกรรมการ
3. นายเจริญ นาคมีโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า)กรรมการ
2. พันจ่าเอกสัณฐิต สมัครธัญกิจโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ รัตนวิมลไชยโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญรอบ คงทันโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา คำวังจันทร์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย คงฟักโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. สิบเอกบรรจง สิงโตเผือกโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยประธานกรรมการ
2. นายชาญนิวัฒน์ ช่วยทวีโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ อรุณวรกิตติโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีมาภัทร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางกาญจนา ไมตรีจิตร์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมมาทร ยอดเกตุโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ พิมพาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวรรณี สุขสบายโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางนภสินธุ์ พิมพาโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรัชดาวรรณ น้อยใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรำพึง ร่มส้มซ่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ จันทร์รักโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางจรินทร์ นาคประสงค์โรงเรียนบ้านกกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง แสงบำรุงโรงเรียนบ้านแก่งคันนาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ปิ่้่นพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสมประสงค์ แดงบุ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เอี่ยมชมโรงเรียนบ้านห้วยเจียงประธานกรรมการ
2. นายธนโชติ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ประมูลสินโรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยอดธง คงปันนาโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นางเรณู คงทองโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รักทุ่งโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ สังข์ต้องโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ชาวสมุทรโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวเพิ่มศรี แย้มเสมอโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำโจนประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิชุลดา กาวินโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ มากเมืองโรงเรียนบ้านเนินทองประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบังอร อากาศทิพย์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ บุญก่อนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
3. นางอัมพวรรณ วงค์ด้วงโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมาลี แก้วป้องปกโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศนิ มีพูลโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ แสนปิ้งโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรัตน์ สุขนาคโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ หมู่หนองโรงเรียนบ้านห้วยเหินกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ บุญสินโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ แท้สูงเนินโรงเรียนวัดนาขามประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ธร อินต๊ะขินโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา เทศคลังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาราตรี ด้วงแดงโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางอรุชา ชุมพลศรีโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจำลอง เพชรทิมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เพชรเขียวโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาลี บวบมีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุตา เรืองแจ่มโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พ้นภัยโรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สมัครธัญกิจโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัฒนี คุ้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สมัครธัญกิจโรงเรียนบ้านคลองตกกรรมการ
3. นางสาวพัฒนี คุ้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา งามสมโรงเรียนบ้านแยงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ พันธาธิกโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คำสอนโรงเรียนบ้านท่ากระดุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ทองพลับโรงเรียนบ้านห้วยเหินกรรมการ
3. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการ
3. นางสาวปรียานันท์ นวลหลงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ วิวัฒนภักดีโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ถานีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ คำวงษ์วาลย์โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา งามสมโรงเรียนบ้านแยงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ พันธาธิกโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คำสอนโรงเรียนบ้านท่ากระดุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการ
3. นางสาวปรียานันท์ นวลหลงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี แย้มดีโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี แย้มดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญสินี คงอ่อนโรงเรียนบ้านป่าสักฯประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ เกตนิ่มโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
3. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมา เสือทะจิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางสาวเขมจิรา เครือตาโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่าหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
3. นางรัตติญา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ แม่งมาโรงเรียนบ้านท่าหินลาดประธานกรรมการ
2. นางจำลอง สุขแสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางภัทราวดี ประสิทธิ์คำโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีประธานกรรมการ
2. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวบุญธรรม ทองทาโรงเรียนบ้านคลองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีประธานกรรมการ
2. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายบุญธรรม ทองทาโรงเรียนบ้านคลองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ ช้างสีทองโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายชยกร ยวงใยโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพรรณ ราศรีชัยโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นายพัธกานต์ จงทองโรงเรียนวัดสะพานหินฯกรรมการ
3. นายพีรพล แซ่โซ้งโรงเรียนบ้านนาหล่มกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]