หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม.3.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม.3.1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม 2.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม 2.1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4.3, ป.4.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.5.3 , ป.ุ6.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.6.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.6.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2558 9.00-10.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2558 10.00-11.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 9.00-9.30
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 9.30-10.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญดรุณ ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2558 9.00-9.30
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญดรุณ ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2558 9.30-10.00
7 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญดรุณ ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2558 10.30-11.00
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญดรุณ ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2558 11.00-11.30
9 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญดรุณ ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2558 11.30-12.00
10 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 10.30-11.00
11 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 11.00-11.30
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 13.00-13.30
13 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2558 11.00-11.30
14 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2558 13.00-14.00
15 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2558 14.00-15.00
16 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ ขวัญฤดี ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2558 13.30-14.30
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
19 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
20 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ เวทีกลางโรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ เวทีกลางโรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
23 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ เวทีกลางโรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
24 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ เวทีกลางโรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00-10.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2558 10.30-11.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2558 13.00-14.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2558 11.00-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ห้องประชุมอาคารอาชีวะ 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ห้องประชุมอาคารอาชีวะ 8 ต.ค. 2558 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ใต้ถุนโล่งใต้อาคารสารภี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนโล่งใต้อาคารสารภี 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00-15.15

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) จามบุรี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ระเบียงหน้าอาคารเรียน 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ระเบียงหน้าอาคารเรียน 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 3 (อนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ป.1.1, ป.1.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 3 (อนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ป.1.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ป.2.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ป.2.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงรถใหม่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง ม.1.1, ม.1.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ห้อง หน้าห้องธุรการ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ม.1.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
11 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารอาชีวะ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ปวช.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
12 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารอาชีวะ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ปวช.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1.1 อนุบาล 1.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2.1 อนุบาล 2.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องม.1 อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องม.2 อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องจริยะ อาคารสารภี 8 ต.ค. 2558 9.00 เป็นต้นไป
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องจริยะ อาคารสารภี 8 ต.ค. 2558 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้อง ป.4 ชั้นบน อาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้อง ป.6 ชั้นบน อาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้อง ป.4 ชั้นบน อาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ระเบียงชั้นล่างอาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ระเบียง อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องอนุบาล อาคารราชาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้องชั้นล่าง อาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ห้อง ม.3 อาคารนนทรี 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
6 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 8 ต.ค. 2558 9.00-12.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) เต้นท์ด้านหลังอาคารจามจุรี ด้านซ้ายมือทางเข้าโรงเรียนประตูหน้า 8 ต.ค. 2558 9.00-11.00
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) เต้นท์ด้านหลังอาคารจามจุรี ด้านซ้ายมือทางเข้าโรงเรียนประตูหน้า 8 ต.ค. 2558 9.00-11.00

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]