รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  ด่านแก้ว
2. เด็กชายธีระทัศน์  เพชรกาไสย์
 
1. นายประทวน  พิมพ์พก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายปีใหม่  โต๊ะทอง
2. เด็กชายเจษฎา  สุพรรณนอก
 
1. นายบรรเจิด  โรงคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายทัตพงษ์  บางสูงเนิน
2. เด็กชายอนุสรณ์  ธงชัย
 
1. นายนิยม  รุณไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยสิทธิ์
 
1. นายบรรเจิด  โรงคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายดรัณภพ  เกษรเพชร
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เอี่ยมศรี
 
1. นายนิยม  รุณไชย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1. เด็กชายทศกร  คันสร
2. เด็กชายบวรชัย  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ตันเท่
4. เด็กชายศรัณยู  สืบสวง
5. เด็กหญิงศุภกร  อินแตง
 
1. นางสาวเมธนันต์  จันทร์อ้น
2. นายอาทิตย์  แสงทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตั้งศรีวงศ์
2. เด็กชายชนะชัย  โพธิ์เกตุ
3. เด็กชายทัตเทพ  แผ้วเกษม
4. เด็กหญิงพรสุพพัต  จันทร์เชย
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สระทองเพ็ชร
 
1. นางปรียาวดี   บัวแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มั่นชาวนา
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีแก้ว
 
1. นางยุพิน  กัดก้อน
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกันทรากร  เศิกสิริ
2. เด็กหญิงบุญญาภา  ผลจันทร์
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
2. เด็กชายศราภูมิ  พึ่งเจียก
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงฐิรญา  ผกามาลยาเทพ
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นมองเล
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  คุ้ยเหมือน
 
1. นายสุวิทย์  สละริม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ยิ้มเกิด
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เพชรดอนทอง
 
1. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
 
1. นางชนากานต์  เชื้อทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงพิชชากร  ยาสุด
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงคล
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงนรมล  นาสิงคาล
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยังเพ็ง
 
1. นางสาวภัทรารัต  โสภา
2. นางนาถนารี  ไตรรักษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงนิสา  เฉลิม
2. เด็กหญิงศศิธร  จูชาวนา
 
1. นายอรรถชัย  นันตะวงษ์
2. นางพรนิภา  ยอดวัน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงอรณิช  สุทธิ
2. เด็กหญิงอังคณา  อินทร์จักร
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์พงษ์
2. นางสาวบุญล้ำ  จันทะคูณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายเลียวนาโด  วงษา
 
1. นางชนากานต์  เชื้อทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายธิติพงศ์  พาคำป้อง
2. เด็กชายบุณยกร  ราชเพียแก้ว
3. เด็กชายอัศม์เดช  ราชเพียแก้ว
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ  อินสอน
2. เด็กชายจิรเมธ  แจ่มชาวนา
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  พรมคำ
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายภัตรพีพร  พาคำป้อง
2. เด็กชายสุรพง  มีเอี่ยม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงจันที
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กชายปัญญา  ละออ
 
1. นายพุฒิเมธ  ศรีสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ผิวอ่อน
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอัครชัย  เพ็งกระโทก
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงการะเกตุ  เมืองโคตร
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอัครพล  เพ็งกระโทก
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาทอง
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ส่งสังข์
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงวรัชญา  รอดเครือวัลย์
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  คงดอนทอง
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กชายแดนชัย  โพธิ์หล้า
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1. เด็กหญิงมาเรีย  ทองไหลมา
 
1. นางพิศมัย  ญาณวโร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนันทกร  อินมา
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงศศินุช  กองทอง
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทินมาธร
2. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วเพชร
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์  กาใจตรง
4. เด็กชายณัฐวัตร  มีบึงพร้าว
5. เด็กชายทินภัทร  ศรีทอง
6. เด็กชายภาณุพงศ์  เวสารัตน์
7. เด็กชายวีระภัฎ  กันมา
8. เด็กชายศรัญญู  ฟักทอง
9. เด็กชายสมชาย  สีไหม
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมบู่
12. เด็กชายสุทรี  เนียมชาวนา
 
1. นางสาวนุชนารถ  เกษมรัตน์
2. นางโศภิษฐ์  จังพัฒนานนท์
3. นางสาวอุไร  คำสุกดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันจิรา  คัชมาตย์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  ยอดเกตุ
4. เด็กหญิงชลิดา  ป้อมบ้านมุง
5. เด็กชายฐิตวัฒน์  ทัดทา
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  เศษสูงเนิน
7. เด็กชายณัฐพล  อุปวันดี
8. เด็กชายธีรภัทร  ตุดบาง
9. เด็กชายธีรยุทธ  ขำรัก
10. เด็กหญิงนัฐนิชา  ตาดง
11. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จันทร์แก้ว
12. เด็กชายพิสิษฐ์  แตงแก้ว
13. เด็กชายศุภกิจ  นาคครุฑ
14. เด็กชายศุภพงศ์  พงษ์พานิช
15. เด็กหญิงสุภัชชา  แปลนดี
16. เด็กหญิงหิรัญญา  ม่วงเล็ก
17. เด็กหญิงอรปรียา  สีมาอิ้ง
18. เด็กชายอาทิตย์  สุขคง
19. เด็กชายอินทุกร  วะชุม
20. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โอภาศะนันท์
 
1. นายมานัส  ปั้นจอม
2. นายน้อย  มีศิล
3. นายศุภมิตร  นงนุช
4. นางยุพา  บุญล้อม
5. นางลั่น  เลิศชาญ
6. นายสฤษดิ์  บุญล้อม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายกฤชพล  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงกัลธิชา  กันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  แววหงษ์
5. เด็กหญิงจินดา  ชายวอน
6. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเกษ
7. เด็กหญิงชนิญาดา  ชัยภูมิ
8. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรถึก
9. เด็กชายณัฐการ  เปลี้ยวสน
10. เด็กหญิงนันทกานต์  ปล่องถาด
11. เด็กชายนันทวัฒิ  บุญชู
12. เด็กหญิงพรไพลิน  ไล่ผา
13. เด็กชายพิทวัส  จักรแก้ว
14. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทราสา
15. เด็กหญิงมณฑิตรา  เกิดทวี
16. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมมา
17. เด็กหญิงศิริยาภา  ทองโสภา
18. เด็กหญิงสิรินยา  ปั้นเกิด
19. เด็กหญิงสุทธิกานต์  กุลคง
20. เด็กหญิงอัทธนีย์  มานักฆ้อง
 
1. นายมานัส  ปั้นจอม
2. นายพิชิต  ตรงต่อกิจ
3. นายมนตรี  สีบุญ
4. นางกัลยา  สุโขประสพชัย
5. นางบูรัสกร  สกุลมา
6. นางลั่น  เลิศชาญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  สมสารี
2. เด็กชายคมสัน  นันตีภา
3. เด็กชายธนพงศ์  คงสุวรรณ์
4. เด็กชายธีรกานต์  สุพรหม
5. เด็กชายธีรเทพ  เสาทอง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
 
1. นายอรรณพ  มาเมือง
2. นายอติ  เลี้ยงเพ็ชร
3. นางสาวกฤษณา  ใจทน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. นางสาววราภรณ์  ศรีทนต์
 
1. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนโชติ  โสภาศรี
 
1. นายธัญพิสิฐธิ์  บัวสุด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายโชคชัย  น้อยพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  จิตต์ภิรมย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายยศสุนทร  ไกรสอน
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. นางสาววราภรณ์  ศรีทนต์
 
1. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงพรม
 
1. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศรันย์  เครือสุวรรณ
 
1. นางสุธีมา  ภาคนาม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรนภัส  พรอยแหวน
 
1. นางวิไลพรรณ  จันทร์วังโป่ง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุดัง
 
1. นางสุธีมา  ภาคนาม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติมา  จันทร์แดง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  อิวชาวนา
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กชายนรภัทร  ดำมินเสก
 
1. นายนิพนธ์  แสงสว่าง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทอง
2. เด็กชายกรัณฑรัตน์  ปะระชาติ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพ็งพรม
4. เด็กชายขจรยศ  พะวงค์
5. เด็กชายจีระศักดิ์  น้อยศิริ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทอนสูงเนิน
7. เด็กชายชวนากร  ยอดหนุ่ม
8. เด็กชายชิษณุชา  ปานกลัด
9. เด็กหญิงณัญธิญา  เชื้อปุย
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงพันธ์
11. เด็กชายณัฐภัทร  ดำชม
12. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์เด่น
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ประดิษฐแสง
14. เด็กชายธนโชติ  คำใฮ
15. เด็กชายธวัชชัย  พวงพันธ์
16. เด็กชายธีรนนท์  ขันคำ
17. เด็กหญิงนภาพลอย  ประสาท
18. เด็กหญิงนาดาว  ชวนรัมย์
19. เด็กหญิงบุณยานุช  คำใฮ
20. เด็กหญิงพัชดาภา  ตันเยี่ยน
21. เด็กชายมนัส  ศาสตร์แจ้ง
22. เด็กชายรุ่งเรือง  เขาพระ
23. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วศรี
24. เด็กชายวิวัฒน์  ฉายสุวรรณ์
25. เด็กชายวีรภัทร  วงค์ห้วยแก้ว
26. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีจันทร์เด่น
27. เด็กหญิงศศิประภา  คำมูล
28. เด็กชายศุภโชติ  เกตุเพชร
29. เด็กหญิงสุกัญญา  สุธงสา
30. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฉัตรแก้ว
31. เด็กหญิงอัจฉรา  ประดิษฐแสง
32. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุตรจำปี
33. เด็กชายเริงฤทธิ์  สำราญอินทร
 
1. นางรุ่งทิพย์  ถาพันธ์ุ
2. นางสาวธนวรรณ  ไทยทอง
3. นางสาวพัชรา  พรประสิทธิ์
4. นายวิศิษฏ์พงศ์  พวงคำ
5. นายเกษม  แก้วเนตร
6. นางสาววันดี  ผลธรรม
7. นางจตุพร  มั่นสัมฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ่งชื่น
2. เด็กหญิงณีรนุช  ทองทิพย์
3. เด็กชายทินกร  นนทิโชควิชญ
4. เด็กชายธนกร  พิมพ์สูงเนิน
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สิงหรักษ์
6. เด็กชายภูวดล  สีมาก
7. เด็กชายอนุชา  เลิศโสภณ
8. เด็กหญิงโชติกา  เปดดา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พิพัฒน์ผล
2. นายเอกพันธ์  กลมพุก
3. นางสาวศิรินารถ  มุตตะศิริ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงทรงพร  สีหะวงษ์
2. เด็กชายทรงพล  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงธนิสร  นิลกระจ่าง
4. เด็กชายธัชพล  พรมรัตน์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมปาน
6. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีมูล
7. เด็กหญิงรุจิรา  เปดตา
8. เด็กชายศรายุทธ  สีบุ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   พิพัฒน์ผล
2. นายเอกพันธ์  กลมพุก
3. นางสาวศิรินารถ  มุตตะศิริ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วเกตูศรี
2. เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
3. เด็กหญิงจินดาวรรณ  ท่อมลิต
4. เด็กหญิงจิระประภา  อินทร์เลื้อม
5. เด็กหญิงชฏาธิปภัฎ  วิลัย
6. เด็กหญิงดารินทร์  นนทับพา
7. เด็กหญิงปาริฉัตต์  แก้วเกษศรี
8. เด็กหญิงลลิตา  อินทรวิเชียร
9. เด็กหญิงวรรณพร  แสนพุทธ
10. เด็กหญิงอมรกานต์  ประจัด
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
4. นางอุษา  ชัยเสนา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วเกตูศรี
2. เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
3. เด็กหญิงจินดาวรรณ  ท่อมลิต
4. เด็กหญิงจิระประภา  อินทร์เลื้อม
5. เด็กหญิงดารินทร์  นนทับพา
6. เด็กหญิงปาริฉัตต์  แก้วเกตูศรี
7. เด็กหญิงลลิตา  อินทรวิเชียร
8. เด็กหญิงหทัยชนก  อโนดาษ
9. เด็กหญิงอภิชญา  รอบไธสง
10. เด็กหญิงอมรกานต์  ประจัด
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
3. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
4. นางชนากานต์  เชื้อทอง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  คงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา  สัตย์เจริญ
3. เด็กชายชนะชัย  โพธิ์เกตุ
4. เด็กหญิงชลดา  มณีวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยเจริญ
6. เด็กชายธนาทร  แก้วเกษม
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ศุภพล
8. เด็กหญิงภาวินี  เหล็กน้ำคบ
9. เด็กหญิงรสิตา  นิยมญาติ
10. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์   นิลศิริ
11. เด็กหญิงรัตนากร  ทองอยู่
12. เด็กหญิงสุทธิมา  ชมมิ
13. เด็กหญิงสุพรรณษา  อิวชาวนา
14. เด็กหญิงอัญมณี  จาดผึ้ง
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กชายฑีฆายุ  ทรงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงณัฎฐิดา  คำศรี
5. เด็กหญิงปรีดาภา  ตรงต่อกิจ
6. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
7. เด็กชายพิษณุ  ขาวทรงธรรม
8. เด็กชายรัตนากร  แก้วจันทร์ฉาย
9. เด็กชายวัชรพงศ์  ตาลวังโป่ง
10. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
12. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
13. เด็กชายสิทธิโชค  นาคสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
15. เด็กหญิงแพรพรพรหม  หูตาชัย
16. เด็กหญิงแพรภัสสร  บุญเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
2. นางจรรยา  บัวทอง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิมเสน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นาคพรม
3. เด็กหญิงมัตสยา  พุฒพิภักดิ์
4. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรเทากุล
 
1. นายประสาท  มีแท่ง
2. นายสราวุฒิ  คงนุ่น
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิจจาพร  ทับแสง
2. เด็กชายชาติชาย  แก้วงอน
 
1. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวสุชาดา  สิมุฒิ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายกฤษฎา  พลศักดิ์
2. เด็กชายชาญชัย  แก้วสระสุข
3. เด็กหญิงวนันญา  สุรธรรมจรรยา
4. เด็กชายวรดร  พรมศรี
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ด้วงฟู
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไขทะเล
 
1. นายบันดาล  ด่านไชยกูล
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชนารดี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  รัตนะวัน
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญแอ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แอ่งหมั่น
6. เด็กหญิงเพชรลดา  สายโส
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางสงบ  มีจันทร์
3. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายชนะชัย  พรหมรักษา
2. เด็กชายดนุสรณ์  แก้ววงค์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายภัทรานิษฐ์  ศรีเทพ
5. เด็กชายวรินทร  อุดแก้ว
6. เด็กชายวศิน  อินขาว
7. เด็กชายวัชรพล  อินขาว
8. เด็กชายอดิสร  เวียงวิเศษ
 
1. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
2. นายนายชัยยัน  ยี่คิ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงดวงกมล  อัมชูฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมเปี่ยม
3. เด็กหญิงพัชรพร   ศรศิลป์
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
2. นายสุภาพ  อิ้มทับ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนริศรา  เนียนไทยสง
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์เดือน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กิจเจริญ
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  กุลแก้ว
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กชายชวัลชัย  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หล่าโพนทัน
 
1. นางวราพร  จงนุช
2. นางสมถวิล  คำหมู่
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เพ็งนุ่ม
2. เด็กชายนพวงษ์  พรหมรักษา
3. เด็กชายศิลปศาสตร์  สุวรรณโณ
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวปณดา  แจ้งโถง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  น้อยศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีผึ้ง
 
1. นางสุรีรัตน์  ภัทรรังสิมันตุ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนาวิน  โฉมงาม
2. เด็กชายเมธา  อินทร์หอม
 
1. นางมณี  สังข์ทอง
2. นายต่อศักดิ์  หนิมพานิช
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายภานุสรณ์  ช่วงชา
2. เด็กชายอนุสรณ์  ฟักโฉม
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองวัน
2. เด็กหญิงพรพนา  สุขพันธ์
 
1. นางศิริลักษณ์  เพชรรัตน์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงภัควดี  สาระวัน
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางจินตนา  ทองโตนด
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายชัยนันท์  จันทร์แดง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  วันบุญ
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเงิน
2. เด็กชายยุทธภูมิ  อุตทา
 
1. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
2. นางสาวสุจิตรา   ชาญณรงค์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รอดสิน
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ม่วงคำ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายกันตภณ  วัีงคีรี
2. เด็กชายธนพล  มานะ
3. เด็กชายราชพฤกษ์  บุญศรี
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พิมเสน
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา   นวลแตง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   โกฉิม
 
1. นางสาวกิติยา  ทองแกมนาก
2. นางชื่นจิตร  อ่ำสิงห์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนิรุชา  ยกให้
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปินตาป้อ
3. เด็กชายศิวัฒน์  เดชะผล
 
1. นายเวช  เชื้อบุญมี
2. นางสาวปริญญาพร  ปิ่นสกุล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำสิงห์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บำรุงดี
3. เด็กชายเมืองไทย  อิ่มทรัพย์
 
1. นายปรเมศร์  แสงคำ
2. นายประวิญ  ชามนตรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  มีคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไขศรี
3. เด็กชายนพเก้า  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  วงศ์ขันแก้ว
2. นางสาวนพเกล้า  อ้นมี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงพริมพลอย  ก่ำคำ
2. เด็กชายอนุชา  กัณหา
3. เด็กหญิงอารีสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นายอัครเดช  ศรีโสภา
2. นางสงบ  มีจันทร์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงฉัตรวี  บุญส่ง
2. เด็กหญิงชลนิภา  ผิวชอุ่ม
3. เด็กหญิงมีนา  จันทร์อยู่สุข
4. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้ววิเชียร
5. เด็กหญิงสุนิตสา  เขียวสุวรรณ
6. เด็กหญิงอนันตชา  เจียรสำอาง
 
1. นางมานิตย์  ยรรยงค์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  พานเงิน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกตุอรุณ
3. เด็กหญิงปฏิมา  ร้องบุญลือ
4. เด็กชายพิชิตชัย  กรีรส
5. เด็กหญิงรจนา  สีปลาด
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มันตะรักษ์
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
3. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านยาว 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี   เอมพิมพ์
2. เด็กหญิงปานตะวัน   พรมแพร
3. เด็กหญิงศสิกานต์   ลบช้าง
 
1. นางรัตนาภรณ์  คนตรง
2. นางนันทิพย์พา  แสงศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คุ้มดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์บุญนาค
3. เด็กหญิงเกศนี  ห่อทอง
 
1. นางสุคนธ์  เหมะ
2. นางสาวดาวใจ  ชุมพงษ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงกัญนิภา  ศรีชาญจารุธนาพร
2. เด็กชายชนัดพล  ยอดติ่ง
3. เด็กหญิงอธิติยา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวสายใจ  สิงห์หะ
2. นางสาวภาวินี  รุนอ่อน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาสดา
2. เด็กชายชธารินทร์   มาทำมา
3. เด็กหญิงช่อผกา  ยอดประสิทธิ์
 
1. นายกฤติเดช  จักรแก้ว
2. นางธนวรรณ  ภัทรรังษี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำเขียว
2. เด็กชายพงษ์ธาริน  พานิช
3. เด็กหญิงสุนันทา  คำเเครือคง
 
1. นางรดารัตน์  อุทโธ
2. นางสาวธัญวรัตน์  ทองแพ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  มนตรี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  หาญยงค์
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นายมานพ  อินต๊ะขิน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงขันตี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำมี
3. เด็กหญิงวนิดา  จันทา
 
1. นางเพ็ญศิริ  จันทร์แดง
2. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  บดมูล
2. เด็กชายชัยธวัช  ทองใบ
3. เด็กชายวรายุทธ  สนิทมาก
 
1. นายชัยภัทร   ขันตี
2. นางวันทนา  บุตรเลิศ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพัช  ไม้หอม
2. เด็กหญิงพัชราภา  วิชัยวงษ์
3. เด็กหญิงสดศร  กามล
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นางสาวสุวภรณ์  ขุนศรี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงรามศิณี  สุวรรณกรึก
2. เด็กหญิงอริสรา  พัฒชนะ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีไพร
 
1. นายชัยภัทร  ขันตี
2. นางสาวบุญเรือน  เหล่าแสงไทย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณา  พันธุ์รู้ดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาแจ้ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำไพพันธ์
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายฉินนรณ  คุณวงษ์
2. เด็กหญิงชลิตา  มีผึ้ง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
2. นางสายฝน  พึ่งวัน
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธัญชนก   สิงห์เสือ
2. เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน
3. เด็กหญิงอารยา  สุริยาภาส
 
1. นางสาวสุภาณี  รัตนสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  น้อยลา
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  จิตเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  นันตะวงษ์
3. เด็กหญิงอริสรา  บุญศรี
 
1. นางสาวเมธยา  อาคมคง
2. นางอัจฉรา  สังขะเมฆะ
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจินตนา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุดราชนาลัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตรีมูล
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
2. นางสาวฟ้าอรุณ  ฤทธิ์ศักดิ์
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
2. เด็กหญิงพรนภา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีหันต์
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางอนงค์  สุขอุดม
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกรรชัย  ทะริยะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เหมบุรุษ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วันทองสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  ปลูกงาม
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายสงกรานต์  แปรรินทร์
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  การะเกตุ
 
1. นางสาวเสริมศิริ  ม่วงบึงพร้าว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวเปรมวดี  อู่ทอง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายฑีฆายุ  พรมแพร
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิกา  เบ็ญจขันท์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์   กิสิน
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเพ็ญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นายธนากร  วัฒนพรเดชา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิษอินทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  ตันตระกูลรัฐพล
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายวุฒิชัย  แถวอุทุม
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายสรยุทธ  มีพวงผล
 
1. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  การะเกตุ
 
1. นางสาวเสริมศิริ  ม่วงบึงพร้าว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กชายนันทะพงศ์  สอนปัญ
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พวงแสน
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เลิศอุดม
2. เด็กชายพิษณุ  เลิศอุดม
3. เด็กหญิงสวรส  กามล
 
1. นางอนุสรา  โลกคำลือ
2. นางสาวสุวภรณ์  ขุนศรี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายจรัญ  ทับทิม
2. เด็กชายพันธ์ทวี  จันทะคีรี
3. เด็กหญิงอังคณาทร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางพรพิมล  สังข์โชติ
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงปณิตา  วงปิง
2. เด็กหญิงวริศรา  มืดอินทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์พินิจ
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
2. นางสาวเอื้อมพร  สระคำพา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงนิตยา  มีจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาดสกุล
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เรืองครุฑ
 
1. นางจันทรา  น้อยเอี่ยม
2. นางเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายสยมภู  เหลืองกระโทก
2. เด็กชายสัมพันธ์  พงษ์พานิช
3. เด็กชายเดชา  วิจิตร
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
2. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายศุภกร  เหมวิลัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เศษสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรยา  ช้างทอง
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
2. นางจรูญ  พูลประดิษฐ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มีบัวทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมไข
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นามกร
 
1. นางสมศรี  ชูรา
2. นางจันทรา  น้อยเอี่ยม
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายยศภัทร  กลัดศรี
2. เด็กชายราชการ  เขียวจันยา
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางอนงค์  สุขอุดม
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงประภาพร  เมืองสะอาด
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำภูธร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชนะเคน
2. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายชวัลวิทย์   จตุรภุชเกื้อกูล
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  นงลักษณ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   เชยเดช
 
1. นายปฏิพัทธิ์  ขุนมธุรส
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยพล  สว่างพื้น
2. เด็กชายวชิระ  บุญธรรม
3. เด็กชายเจษฎา  เติมสายทอง
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นางกาญจนา  นพรัตน์