หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาและเลขานุการ
2 นางจรรยา ลือนิคม ครู โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ที่ปรึกษาและเลขานุการ
3 นางนาตยา สิงห์สู่ถ้ำ ครู โรงเรียนบ้านปากยาง รองประธานกรรมการ
4 นางมิ่งขวัญ อยู่หลาย ครู โรงเรียนบ้านปากยาง รองประธานกรรมการ
5 นางพรรณี มาดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด รองประธานกรรมการ
6 นางร่มเกล้า ประทิศ ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล รองประธานกรรมการ
7 นางลำดวน วรรณไทย ครู โรงเรียนห้วยพลู รองประธานกรรมการ
8 นางบุบผา อินทนุ ครู โรงเรียนวัดบางสะพานฯ รองประธานกรรมการ
9 นางนวนัจน์ บุญชู ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง รองประธานกรรมการ
10 นางลักขณา ศรีสมุทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว รองประธานกรรมการ
11 นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
12 นางวิภารัตน์ เนตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพุกระโดน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
13 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
14 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
15 นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
16 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
17 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
18 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานที่ปรึกษา
19 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
20 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
21 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานที่ปรึกษา
22 นายไพฑูรย์ สีหะอำไพ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ประธานกรรมการ
23 นายเวช เชื้อบุญมี ครู โรงเรียนบ้านเนินทอง ประธานกรรมการ
24 นางฐิติกุล เพ็งสลุด ครู โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ประธานกรรมการ
25 นางมานิตย์ บรรยงค์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประธานกรรมการ
26 นางสาวฐานิดา อินทร์ตา ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศฯ (ลูกเสือแก่งซอง) ประธานกรรมการ
27 นางบุปผา อินทนุ ครู โรงเรียนวัดบางสะพานฯ ประธานกรรมการ
28 นายชลอ จักรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านซำรัง ประธานกรรมการ
29 นายชาญชัย สร้อยมุช ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ประธานกรรมการ
30 นางพัดดาว พิทักษ์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านน้ำพรม ประธานกรรมการ
31 นางพัชรกร หนิมพานิช ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประธานกรรมการ
32 นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ ประธานกรรมการ
33 นางณัฐพร บริรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ประธานกรรมการ
34 นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านวังสาร ประธานกรรมการ
35 นางรุจิเรข ปรีชาวนา ครู โรงเรียนบ้านน้ำพรม ประธานกรรมการ
36 นางพิกุล เกษาพร ครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ ประธานกรรมการ
37 นางวรรณภา ยางนอก ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ ประธานกรรมการ
38 นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุ ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง ประธานกรรมการ
39 นายสุรชัย กิ่งโก้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประธานกรรมการ
40 นายบุญลือ โพธิ์ขำ ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียน ประธานกรรมการ
41 นางวิรัติดา สินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านซำรัง ประธานกรรมการ
42 นางวัฒนา เนตรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหินประกาย ประธานกรรมการ
43 นางสาวกฤษณา ใจทน ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย ประธานกรรมการ
44 นางกุลฌา เขียวดอกน้อย ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ประธานกรรมการ
45 นางสนธยา มินาคุณ ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ประธานกรรมการ
46 นางจันทรา น้อยเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านน้ำริน ประธานกรรมการ
47 นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประธานกรรมการ
48 นางภิรมย์ โคกทอง ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี ประธานกรรมการ
49 นางนงนุช ทองเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาลัย ประธานกรรมการ
50 นางอัจฉรา สอแอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ประธานกรรมการ
51 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
52 นางนิภา บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านซำรัง ประธานกรรมการ
53 นางสายรุ้ง คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาง ประธานกรรมการ
54 นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขนุน ประธานกรรมการ
55 นางสาคร คล้ายพร้อม ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประธานกรรมการ
56 นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านสะเดา ประธานกรรมการ
57 นางอมรรัตน์ ขันมณี ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ ประธานกรรมการ
58 นายชวนะ บุญอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ ประธานกรรมการ
59 นายขาล นาศฤงคาร ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง ประธานกรรมการ
60 นางรำเพย ฤทธิ์เดช ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
61 นายสุชาติ เมืองพรวน ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
62 นางพิศมัย ทาวัน ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล ประธานกรรมการ
63 นางปริศนา แย้มวัตร ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ประธานกรรมการ
64 นายพิชัย สุชชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ ประธานกรรมการ
65 นางทองพูน จุลพันธ์ ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) ประธานกรรมการ
66 นางเสริมศิริ คชนิล ครู โรงเรียนบ้านปากยาง ประธานกรรมการ
67 นางถวิล ต๊ะวัน ครู โรงเรียนวัดโคกสลุด ประธานกรรมการ
68 นายสุระศักดิ์ ราชเหลา ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ประธานกรรมการ
69 นายเชาวลิต ลือนิคม ครู โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ประธานกรรมการ
70 นางอรุณี ทัศพร ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
71 นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์ ครู โรงเรียนห้วยพลู ประธานกรรมการ
72 นายสุทัศน์ เทียมกีรกุล ครู โรงเรียนบ้านหินประกาย ประธานกรรมการ
73 นายสฤษดิ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนบ้านน้ำปาด ประธานกรรมการ
74 นายชัยยัน ยี่คิ้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง ประธานกรรมการ
75 นางสุคนธ์ เหมะ ครูโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ประธานกรรมการ
76 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทียบ ประธานกรรมการ
77 นายวิระ จันทราสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง ประธานกรรมการ
78 นางพิภร วิหครัตน์ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ ประธานกรรมการ
79 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู ประธานกรรมการ
80 นายชิษณุ ดุริยรัตน์ ครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
81 นายสมคิด แก้วชมภู ครูโรงเรียนบ้านชมภู ประธานกรรมการ
82 นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านวังสาร ประธานกรรมการ
83 นายไพโรจน์ พูลแสง ครูโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ ประธานกรรมการ
84 นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำปาด ประธานกรรมการ
85 นายกฤษณะ ศุภชญานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประธานกรรมการ
86 นายบุญเสริม บัวคง ครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ประธานกรรมการ
87 นางจรรยา บัวทอง ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประธานกรรมการ
88 นางนิ่มนวล พาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสระพัง ประธานกรรมการ
89 นายสุเทพ รอบจังหวัด ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ ประธานกรรมการ
90 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว รองประธานที่ปรึกษา
91 นายวันชัย พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ รองประธานที่ปรึกษา
92 นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานที่ปรึกษา
93 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
94 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานที่ปรึกษา
95 นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
96 ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
97 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา
98 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานที่ปรึกษา
99 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
100 นางมะลิวัลย์ โกบุตร ครู โรงเรียนบ้านน้ำพรม กรรมการ
101 นายปรีชา อิ้มแตง ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการ
102 นางร่มเกล้า ประทิศ ครูู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการ
103 นางสุภา จำเนียรการ ครู โรงเรียนวัดปลวกง่าม กรรมการ
104 นางกอบกุล แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด กรรมการ
105 นางศิริวรรณ จิตรมะโน ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม กรรมการ
106 นายบุญสม เหล็กดี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
107 นางบุญทิวา โรจนพานิช ครู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯ กรรมการ
108 นางจินตนา ทองโตนด ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง กรรมการ
109 นางวรารัตน์ กลมพุก ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
110 นางเพ็ญศิริ จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี กรรมการ
111 นางนิ่มนวล ทองดอนแอ ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ กรรมการ
112 นางประมวล อ่วงวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียน กรรมการ
113 นางวาสนา บุศย์คำ ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียน กรรมการ
114 นางปัทมพร รัศมี ครู โรงเรียนบ้านปากยาง กรรมการ
115 นางกัลยา จันทร์แดง ครู โรงเรียนวัดวังพิกุล กรรมการ
116 นายบรรพต ศรีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
117 นางปิยวรรณ มิ่งสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
118 นางสงบ มีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
119 นางโสพิน ฟักเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมลูกเสือฯ กรรมการ
120 นางเรขา สุทธิศรีสมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านซำตะเคียน กรรมการ
121 นายสมบูรณ์ บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านซำหวาย กรรมการ
122 นางเฉลียว แตงเกษม ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง กรรมการ
123 นายพลาดิศัย ไวทยกุล ครู โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง กรรมการ
124 นางสาวณัฐนันท์ งามนิล ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
125 นายอรรณพ มาเมือง ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
126 นายปรารมย์ ทองบุรี ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการ
127 นางบุญศรี จันประตูมอญ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการ
128 นางจิราพร เมืองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการ
129 นางสาวยุพา บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
130 นางพัสนันท์ เติบภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
131 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
132 นางสาวบุบผา สมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา กรรมการ
133 นางจันทร์ลา พรหมทอง ครู โรงเรียนบ้านวังยางฯ กรรมการ
134 นายชาญรงค์ โสตธนาภูรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น กรรมการ
135 นางสุราณี เมืองมัจฉา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ
136 นายไพรัช โรจนวัฒนา ครู โรงเรียนศึกษาลัย กรรมการ
137 นางสาวสุเนตร เสาร์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
138 นางวันทนีย์ แสงนวล ครู โรงเรียนบ้านปากยาง กรรมการ
139 นายรังสิมันต์ มาเทศ ครูธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
140 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ
141 นางรัชนี เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
142 นางบูรัสกร สกุลมา ครู โรงเรียนบ้านน้ำปาด กรรมการ
143 นางเตือนใจ เกตุพุฒ ครู โรงเรียนบ้านซำรัง กรรมการ
144 นางวราภรณ์ วิมลจันทร์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
145 นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านดินทอง กรรมการ
146 นางอุมาจรีย์ ปั้นแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง กรรมการ
147 นางสิริเพ็ญ ชัยวิยารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่ามะขาม กรรมการ
148 นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการ
149 นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านซำรัง กรรมการ
150 นางสาวดวงใจ ชุมพงษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม กรรมการ
151 นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
152 นางอัมพร ทองช่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
153 นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ฯ กรรมการ
154 นางสุณีย์ ทองรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ กรรมการ
155 นางสาวอนันตพร ป้องกัว ครู โรงเรียนบ้านตอเรือ กรรมการ
156 นางสาวทณัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง กรรมการ
157 นายไชยยศ ทองปากน้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
158 นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผลชำนาญการพิเศษ กรรมการ
159 นายประทวน แก้วถม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
160 นางพรรณิภา สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
161 นางสาวสาคร พงษ์บ้านไร่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ
162 นางรัชฎาภรณ์ วรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
163 นางสุวารี จันต๊ะคาด ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการ
164 นางพิชญา สังข์เงิน ครู โรงเรียนวัดพันชาลี กรรมการ
165 นางยุพดี ขำหรุ่น ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯ กรรมการ
166 นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขนุน กรรมการ
167 นางอรุณี โสภา ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง กรรมการ
168 นางประภาพร ปาร์จิต ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว กรรมการ
169 นางนิรชรา วุ่นดี ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา กรรมการ
170 นางวรรษมน วรศรีหิรัญ ครู โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ กรรมการ
171 นางรัตนา อ่ำอำไพ ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ กรรมการ
172 นางพรทิพย์ ดอนไพรนุช ครู โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย กรรมการ
173 นางสาววาสนา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านซำหวาย กรรมการ
174 นางมาลี ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง กรรมการ
175 นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการ
176 นางสาวจินฆภา หนูทอง ครู โรงเรียนบ้านวังสาร กรรมการ
177 นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคล ครู โรงเรียนบ้านกลาง กรรมการ
178 นายเวช เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา กรรมการ
179 นางยุภาภรณ์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย กรรมการ
180 นายกัมพล อยู่หลาย ครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ กรรมการ
181 นายประภาษ พฤษะวัน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย กรรมการ
182 นางขวัญเรือน เลือกหา ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการ
183 นายอิสรภาพ กันมา ครู โรงเรียนบ้านนาพราน กรรมการ
184 นางอุทิศ ศักดิ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านลำภาศ กรรมการ
185 นายกัมพล อยู่หลาย ครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ กรรมการ
186 นางนริศรา ศรีคง ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ กรรมการ
187 นางศิริพงษ์ สนศิริ ครู โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง กรรมการ
188 นางมาลี ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง กรรมการ
189 นางสาวทาริกา โรมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
190 นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการ
191 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ลาไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง กรรมการ
192 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทียบ กรรมการ
193 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู กรรมการ
194 นางสาวกฤษณา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
195 นายชัยยัน ยี่คิ้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง กรรมการ
196 นายดำเกิง ทองแท่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
197 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
198 นางสาวบุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
199 นางสาวจริยา อินทร์ฉ่ำ ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง กรรมการ
200 นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
201 นายณัทธร จันทร์เกษม ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯ กรรมการ
202 นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปากยาง กรรมการ
203 นางสาวนุชจรี สละริม ครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ กรรมการ
204 นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณี ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศฯ (ลูกเสือแก่งซอง) กรรมการ
205 นางสาวสมพิศ ประธรรมสาร ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
206 นางสาววีรนุช มาทา ครู โรงเรียนบ้านซำรัง กรรมการ
207 นางสุริยา ดอนตุ้มไพร ครูโรงเรียนบ้านหินประกาย กรรมการ
208 นายชวินทร์ ดำรงค์แก้ว ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการ
209 นางนุชริน สิทธิยศ ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ กรรมการ
210 นางละเอียด สุขต่าย ครูโรงเรียนศึกษาลัย กรรมการ
211 นางกุลนาถ อัจฉริยะสงคราม ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการ
212 นางพัชรี อนุมัติ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
213 นายมงคล ปั่นกล่ำ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการ
214 นายทิวา ใยบัวเทศ ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
215 นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนศึกษาลัย กรรมการ
216 นายวิทยา เผือกชาวนา ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม กรรมการ
217 นางนวนัจน์ บุญชู ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการ
218 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
219 นางสาวชมาพร ศรีสง่า ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย กรรมการ
220 นางสาวพรประภา แก้วเกตุสี ครูโรงเรียนบ้านหนองขมิ้น กรรมการ
221 นายปิยะ เจริญเวชรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตายม กรรมการ
222 นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ
223 นายชาญชัย สร้อยมุข ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง กรรมการ
224 นายสุวิทย์ สละริม ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
225 นางชิดชไม ลมลอย ครูโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ
226 นางอัมพร แสงคำฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหินประกาย กรรมการ
227 นายมงคล จันทร์ลา ครู โรงเรียนบ้านวังยางฯ กรรมการ
228 นายศักดา บุญพลอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระกา กรรมการ
229 นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับ ครูโรงเรียนบ้านนาพราน กรรมการ
230 นายณรงค์ รักนาค ครูโรงเรียนศึกษาลัย กรรมการ
231 นายชัย บุญอ่วม ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง กรรมการ
232 นายสว่าง อ่อนนุ้ย ครูโรงเรียนวัดตายม กรรมการ
233 นางสาวศรีนวล พวงภู่ ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ กรรมการ
234 นายชัยณัฏฐกิตต์ แสงฉาย ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ กรรมการ
235 นายศุภมิตร นงนุช ครู โรงเรียนบ้านน้ำปาด กรรมการ
236 นายจักรพงษ์ ชูเนียม ครูโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม กรรมการ
237 นางภูริน คำโท บ้านซำรัง กรรมการ
238 นางนาฏยา ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
239 นายเสน่ห์ มากทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
240 นายประทิน ทองโตนด พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก กรรมการ
241 นางวิภาดา กำบังภัย ครูโรงเรียนวัดทางลัด กรรมการ
242 นายมงคล จันทร์ลา ครูโรงเรียนบ้านวังยางฯ กรรมการ
243 นางนิ่มนวล พาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสระพัง กรรมการ
244 นางศิริพร พรหมณี ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
245 นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่าย ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
246 นางเกษมศรี รุณไชย ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการ
247 นางจรรยา บัวทอง ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการ
248 นายเชาวน์รัตน์ ชีพธรรม ครูโรงเรียนศึกษาลัย กรรมการ
249 นางสาวณัชชนฎฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทึ่ปรึกษา
250 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทึ่ปรึกษา
251 นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทึ่ปรึกษา
252 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทึ่ปรึกษา
253 นางมาลัย รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทึ่ปรึกษา
254 นางสาวบุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทึ่ปรึกษา
255 นายชำนาญ บริวาร ครู โรงเรียนบ้านน้ำยาง กรรมการและเลขานุการ
256 นางอารีรัตน์ อินวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการและเลขานุการ
257 นางนันทวรรณ แซ่ด้าน ครูโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม กรรมการและเลขานุการ
258 นางสาวสุวรรณะ ประมาณ ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ
259 นางประนอม แก้วมาลัยทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
260 นางสมพร แปลงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด กรรมการและเลขานุการ
261 นางสุนีย์ สุทธการ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กรรมการและเลขานุการ
262 นางสุคนธ์ เหมะ ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม กรรมการและเลขานุการ
263 นายสมชาย สังข์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านวังพรม กรรมการและเลขานุการ
264 นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านเข็ก กรรมการและเลขานุการ
265 นางพรพิมล แช่มช้อย ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) กรรมการและเลขานุการ
266 นางนงนุช สุดจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
267 นางประคอง สีชมพู ครู โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง กรรมการและเลขานุการ
268 นางยุพา บุญล้อม ครู โรงเรียนบ้านน้ำปาด กรรมการและเลขานุการ
269 นางรัชนี ทองดี ครู โรงเรียนบ้านซำรัง กรรมการและเลขานุการ
270 นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการและเลขานุการ
271 นางสาวยุพาพร เชียงฝูง ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 กรรมการและเลขานุการ
272 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
273 นายพิริยะ จันทรา ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง กรรมการและเลขานุการ
274 นายกี ชัยเสนา ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการและเลขานุการ
275 ว่าที่ พ.ต.ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง ครู โรงเรียนบ้านวังยาง กรรมการและเลขานุการ
276 นางกชพร วัฒนพรเดชา ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการและเลขานุการ
277 นางสมหมาย เทศขำ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง กรรมการและเลขานุการ
278 นางมาลัย วงษ์กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
279 นางสุราษฏร์ ใจขัน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ กรรมการและเลขานุการ
280 นางสาวทักษอร มั่นสากเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านหินประกาย กรรมการและเลขานุการ
281 นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพร ครู โรงเรียนบ้านเข็ก กรรมการและเลขานุการ
282 นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการและเลขานุการ
283 นางอุไร เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด กรรมการและเลขานุการ
284 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
285 กัลยา ลิมานนท์ดำรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
286 นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงิน ครู โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง กรรมการและเลขานุการ
287 นางประภาพร ปาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว กรรมการและเลขานุการ
288 นางลำพึง พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
289 นางสุมาลี ยอดยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
290 นางพิสมัย ทาวัน ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการและเลขานุการ
291 นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ กรรมการและเลขานุการ
292 นางปราณี พันธ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียน กรรมการและเลขานุการ
293 นางสุวภัทร วงศ์ไทย ครู โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง กรรมการและเลขานุการ
294 นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทร ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล กรรมการและเลขานุการ
295 นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งปะ กรรมการและเลขานุการ
296 นางสาวเกตุวารี พีรพัฒน์ชยานนท์ ครู โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง กรรมการและเลขานุการ
297 นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
298 นางมะลิ กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
299 นายนรินทร์ บุญมาวงศ์ ครู โรงเรียนสามัคคีธรรม กรรมการและเลขานุการ
300 นางสาวบุปผา น้อยพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว กรรมการและเลขานุการ
301 นางสาวยอดขวัญ พงษ์ภมร ครู โรงเรียนบ้านหนองงา กรรมการและเลขานุการ
302 นายมนสิช คงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านน้ำยาง กรรมการและเลขานุการ
303 นางสาวสายฝน ประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านผาท่าพล กรรมการและเลขานุการ
304 นายสุรชัย ทะสุตะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ กรรมการและเลขานุการ
305 นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
306 นายรณกร กะหมาย ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก กรรมการและเลขานุการ
307 นางจิดาภา จุ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านซำเตย กรรมการและเลขานุการ
308 นางสาวจินฆภา หนูทอง ครู โรงเรียนบ้านวังสาร กรรมการและเลขานุการ
309 นายอดิศักดิ์ เหมะ ครูโรงเยนวัดสุพรรณพนมทอง กรรมการและเลขานุการ
310 นายวิฑูลย์ เชื้อจีน ครู โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ กรรมการและเลขานุการ
311 นายมนตรี กระถิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่ามะขาม กรรมการและเลขานุการ
312 นางชนากาณต์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง กรรมการและเลขานุการ
313 นายทนงศักดิ์ ใสไหม ครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ กรรมการและเลขานุการ
314 นางโชติรส คลองข่อย ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการและเลขานุการ
315 นายวัฒนชัย ผลสุด วิทยากรภายนอก กรรมการและเลขานุการ
316 นายฉลอง แผ้วเกษม ครู โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 กรรมการและเลขานุการ
317 นายฉัตรดนัย ใยญาติ ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ กรรมการและเลขานุการ
318 นายชัยประพล ทองคำ วิทยากรภายนอก กรรมการและเลขานุการ
319 นางสาวฐิตินันท์ ผิวชา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองงา กรรมการและเลขานุการ
320 นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเขาเขียว กรรมการและเลขานุการ
321 นางสุภาพ แจ่มสว่าง ครูโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ
322 นางมาเรียม นันตะนะ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศฯ กรรมการและเลขานุการ
323 นางสุพัตรา น้อยเนียม ครูโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
324 นายจรินทร์ เงินจันทร์ ครูโรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ
325 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
326 นางสาวอาทิตยา อ้นหนู พนักงานงานอัตราจ้าง สนง.ลูกเสือ สพป.พล.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
327 นางการะเกด หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
328 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการวานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
329 นางละออ อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
330 นางทัศนาภา สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
331 นางละออ อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
332 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
333 นายพงษ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
334 นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์ ครูธุรการ โรงเรียนวัดวังพิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
335 นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปา ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โทร 089-9596250 หรือ 089-8585411
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]