หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 18 13
3 140 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 8 19 14
4 003 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 10 16 13
5 004 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 18 53 34
6 005 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 7 11 10
7 006 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 0 0 0
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 5 5 5
9 010 โรงเรียนนาพราน 7 7 7
10 096 โรงเรียนบึงราชนก 0 0 0
11 011 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
12 020 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1 2 1
13 021 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 14 6
15 023 โรงเรียนบ้านคลองแร่ 0 0 0
16 026 โรงเรียนบ้านชมภู 5 9 7
17 027 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 7 24 14
18 029 โรงเรียนบ้านซำรัง 11 18 15
19 030 โรงเรียนบ้านซำหวาย 3 9 4
20 028 โรงเรียนบ้านซำเตย 0 0 0
21 141 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 1 1
22 031 โรงเรียนบ้านดงพลวง 0 0 0
23 032 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 3 3
24 033 โรงเรียนบ้านตอเรือ 0 0 0
25 034 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1 1 1
26 038 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 6 11 8
27 039 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 8 6
28 040 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 10 7
29 036 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 9 5
30 037 โรงเรียนบ้านท่ายาง 3 6 5
31 042 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 9 25 16
32 043 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 8 50 20
33 044 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 4 10 7
34 045 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 4 8 5
35 046 โรงเรียนบ้านน้ำริน 23 49 37
36 052 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 6 10 8
37 053 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
38 054 โรงเรียนบ้านปากยาง 10 15 10
39 055 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1 33 7
40 056 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
41 058 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 3 13 6
42 059 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 2 2
43 061 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 7 16 9
44 062 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 0 0 0
45 063 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 18 36 28
46 066 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 1 1
47 067 โรงเรียนบ้านลำภาศ 8 13 11
48 068 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 7 12 10
49 069 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9 22 16
50 070 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 3 9 6
51 071 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 8 5
52 072 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 5 5
53 073 โรงเรียนบ้านวังพรม 9 17 9
54 076 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 7 21 12
55 077 โรงเรียนบ้านวังสาร 6 11 8
56 074 โรงเรียนบ้านวังโพรง 9 23 17
57 075 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 3 2
58 078 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านสะเดา 12 35 18
60 080 โรงเรียนบ้านหนองกลด 0 0 0
61 081 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 0 0
62 082 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 1 1
63 083 โรงเรียนบ้านหนองงา 5 11 5
64 084 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 8 5
65 085 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 7 7
66 086 โรงเรียนบ้านหนองพระ 0 0 0
67 088 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 0 0 0
68 087 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 3 2
69 090 โรงเรียนบ้านหินประกาย 15 42 26
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 4 4
71 017 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
72 018 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9 20 14
73 019 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 6 13 10
74 016 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 0 0 0
75 015 โรงเรียนบ้านเข็ก 24 33 25
76 025 โรงเรียนบ้านเจริญผล 8 21 9
77 047 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 3 2
78 048 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 6 15 12
79 049 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 53 120 89
80 051 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 14 26 18
81 050 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 2 3 2
82 012 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 8 3
83 013 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 9 30 16
84 014 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 4 9 6
85 035 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 8 12 9
86 065 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 8 15 8
87 064 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 1 1 1
88 024 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 2 7 3
89 057 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 0 0 0
90 091 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 10 25 16
91 092 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 2 1
92 093 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1 5 2
93 095 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 12 9
94 094 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 4 8 7
95 041 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 7 18 6
96 060 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0
97 097 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 3 8 5
98 098 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 1 1
99 099 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 19 10
100 100 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 42 103 51
101 101 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 6 4
102 102 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 6 6
103 104 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
104 105 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 12 3
105 103 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 2 2
106 106 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 2 6 4
107 109 โรงเรียนวัดดงข่อย 0 0 0
108 110 โรงเรียนวัดดงหมี 4 7 7
109 111 โรงเรียนวัดตายม 3 8 5
110 112 โรงเรียนวัดทางลัด 0 0 0
111 113 โรงเรียนวัดท่านา 3 8 5
112 114 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 9 23 16
113 115 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 8 19 15
114 116 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 4 6 4
115 117 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 3 3 3
116 119 โรงเรียนวัดบึงลำ 0 0 0
117 118 โรงเรียนวัดบ้านมุง 15 36 25
118 120 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 2 1
119 121 โรงเรียนวัดพันชาลี 3 4 4
120 122 โรงเรียนวัดย่านยาว 1 3 2
121 123 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 11 20 17
122 124 โรงเรียนวัดวังพิกุล 2 4 2
123 125 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 3 4 3
124 126 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1 2 1
125 127 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 0 0 0
126 128 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 13 10
127 129 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง 0 0 0
128 130 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 0 0 0
129 107 โรงเรียนวัดโคกสลุด 1 2 2
130 131 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 4 10 7
131 108 โรงเรียนวัดไชยนาม 0 0 0
132 132 โรงเรียนศึกษาลัย 12 19 17
133 133 โรงเรียนสามัคคีธรรม 6 11 7
134 134 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
135 136 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 3 1
136 135 โรงเรียนห้วยพลู 5 10 6
137 137 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 11 8
138 138 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ 0 0 0
139 009 โรงเรียนธีรบัญชร 0 0 0
140 139 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 0
รวม 687 1575 1027
2602

โทร 089-9596250 หรือ 089-8585411
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]