หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางวรรณภา ยางนอกโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คล้ายพร้อมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นายวัฒนา โยธาโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา มาลัยโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวดรุณ มินาคุูณโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พรหมมาโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อวสานะพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นางอรสา กองดินโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
4. นางสาวสายใจ สิงห์หะโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
5. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์รัตน์ ทองปากน้ำโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวรภา บางสาลีโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ โชติมนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นายประสบชัย อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
5. นางเนตรนภา จันทรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีบัวจับโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ทองแกมนากโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายเกื้อกูล หนูภาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นายมนตรี สีบุญโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา บุญธรรมโรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ จงวรรณนะศิลป์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
4. นางสไบแพร อินทรปรางโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางมัทนียา กันมาโรงเรียนบ้านพุกระโดนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวทักษอร มั่นสากเหล็กโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ฮ้อธิงศ์โรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
3. นางภิรมย์ โคกทองโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุบผา สมกระโทกโรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ใจทนโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายสุราษฏร์ ใจขันโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นายชาญวรงค์ โสตธนภูรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
3. นางรัชนี เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทรา น้อยเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิมลจันทร์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช โรจวัฒนาโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางบูรัสกร สกุลมาโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอรุณี ทัศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ทัศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ทัศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาพงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพระประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
6. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนากโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นายกฤษฎา คำผุยเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
4. นายชัยประพล ทองคำวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชิษณะ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอดเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายวัฒนชัย ผลสุดวิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิรินญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิรินญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อ่อนนุ้ยโรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
4. นางสาวศิริณญา มั่นสกุลเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นายศรุต รัตนโชติวิบูลย์วิทยากรภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ เคลือบบุญสอนเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ เคลือบบุญสอนครูธุรการ เครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ เคลือบบุญสอนเครือข่ายบางกระทุ่ม 2กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทรง ฉิมศิริวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวศุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
4. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
5. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
6. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
6. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
4. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
6. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
4. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
5. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการ
6. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการ
4. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
6. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์รัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์รัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางสงบ มีจันทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางโสพิน ฟักเกตุผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมลูกเสือฯกรรมการ
4. นางเรขา สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นายพิริยะ จันทราโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กิ่งโก้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางเฉลียว แตงเกษมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองกรรมการ
4. นายพลาดิศัย ไวทยกุลโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นายกี ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ งามนิลโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
3. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายปรารมย์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. ว่าที่พันตรีธีรพันธุ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิรัตดา สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี จันประตูมอญโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางกชพร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ยี่คิ้วโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เผือกชาวนาโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นายวิฑูลย์ เชื้่อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญมาวงศ์โรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านแม่เทียบประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายมนตรี กระถินโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวบุปผา น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุขชัยโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นประธานกรรมการ
2. นายณัทธร จันทร์เกษมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
3. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางทองพูน จุลพันธ์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวยอดขวัญ พงษ์ภมรโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเสริมศิริ คชนิลโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี สละริมโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นายมนสิช คงประเสริฐโรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางถวิล ต๊ะวันโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ประเสริฐโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ ราชเหลาโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ประธรรมสารโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายสุรชัย ทะสุตะโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช มาทาโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา มามีโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายชวินทร์ ดำรงค์แก้วโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
3. นายรณกร กะหมายโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ เทียมกีรกุลโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางกุลนาถ อัจฉริยะสงครามโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิระ จันทราสาโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เจริญเวชรักษ์โรงเรียนวัดตายมกรรมการ
3. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ใสไหมโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
3. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
4. นายฉลอง แผ้วเกษมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นายชัยณัฏฐกิตติ์ แสงฉายโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นายศุภมิตร นงนุชโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
4. นายฉัตรดนัย ใยญาติโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นายชัยณัฏฐกิตติ์ แสงฉายโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นายศุภมิตร นงนุชโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
4. นายฉัตรดนัย ใยญาติโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเรณู อินทรีย์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บริวารโรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
2. นายปรเมศร์ แสงคำโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ โกบุตรโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อิ้มแตงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนันทวรรณ แซ่ด้านโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ บรรยงค์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณะ ประมาณโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นางสุภา จำเนียรการโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการ
3. นางประนอม แก้วมาลัยทิพย์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกอบกุล แสงสว่างโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมพร แปลงวงศ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ จิตรมะโนโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกฤติเดช จักรแก้วโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายบุญสม เหล็กดีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล แสงสว่างโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมพร แปลงวงศ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางศิริวรรณ จิตรมะโนโรงเรียนกรรมการ
4. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนวัดดงพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสุวสิงห์โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมชาย สังข์ด้วงโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรากร หนิมพานิชโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ กลมพุกโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางพรพิมล แช่มช้อยโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัดดาว พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองโตนดโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
3. นางนงนุช สุดจันทร์โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร บริรักษ์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองดอนแอโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางปรีะคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางประมวล กีรติศานติ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุศย์คำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นายธนัทชกร บุศย์คำโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรุจิเรข ปรีชาวนาโรงเรียนบ้านบึงพร้าวประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล เกษาพรโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เชียงฝูงโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนงนุช ทองเพ็งโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุมาจรีย์ ปั้นแสงโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการ
3. นางสิริเพ็ญ ชัยวิทยารัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
4. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
5. นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
6. นางสาวดาวใจ ชุมพงษ์โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
7. นางประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา สอแองโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ทองช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสุณ์ย์ ทองรัตน์โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
4. นางสาวอนันตพร ป้องแก้วโรงเรียนบ้านตอเรือกรรมการ
5. นางสาวทณัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวนโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงินโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นายสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
5. นางพิสมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นายสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
5. นางพิสมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางอรุณี โสภาโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
7. นางอรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางสาวอรุณี โสภาโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
7. นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
5. นายรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
6. นางสาวอรุณี โสภาโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
7. นางสาวรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
4. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นางนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นางนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศนา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพืมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
4. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
5. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
3. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
4. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
5. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางวาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาวนริศนา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาวนริศนา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาวนริศนา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางประภาพร ปาจิตร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอิสรภาพ กันมาโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอิสรภาพ กันมาโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ

โทร 089-9596250 หรือ 089-8585411
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]