รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย
2. เด็กชายธีระ  วรรณภพ
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายชานนท์  สีสว่าง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ดิษฐปาน
 
1. นางสาวษิรดา  โล้วิชากรติกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงวริศรา  ประทุมชมภู
2. เด็กหญิงโชติรส  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางสาวกุลวรางค์  สนธิเกษตริน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายศตวรรษ  เสืออ่ำ
2. เด็กชายสุรชาติ  นวลไผ่
 
1. นางชุติกาญจน์  แสงสาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายธนดล  สีดามา
2. เด็กชายศิรชัย  สุคธรรมมา
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ช่ออุบล
3. เด็กชายธีรนัย  นัยรัศมี
4. เด็กหญิงม่านพร  เกตุอัมพร
5. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งแช่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
2. นางสาวสุรัตนา  สุคุณพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายคำภีร์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แสงศิลป
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชาตรี
4. เด็กชายสัญชัย  บุตรสุ่ม
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชื้อเพ็ชร
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายธวัช  อุ่นเมือง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชัยทัศน์  โตไกรลักษณ์
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อ่อนน้อม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คงรอด
2. เด็กชายอรรณพ  นาคดี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายศรศานต์  สงสะอาด
2. เด็กหญิงสายทิพย์  ชัยสมบูรณ์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู
 
1. นางณัฐกาญจน์  กาญจนนาภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ร่วมสุข
 
1. นายสันติสุข  พลสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  เพ็ชรจันทร์
 
1. นายพรหมพนิต   พรมโพธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
1. นายปราโมทย์  ศรีบุญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลญาลักษณ์  ธนาตย์พนนท์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวโศภิษฐา  กาทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  มาประสพ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรือนหิรัญ
 
1. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศิริธาดา  อินสาย
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงสุภัสรา  จงพ่วง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  อ้ำกลอง
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นางวรรณวนิดา  เกษหอม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โมกไทยสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภู่พรม
2. นางขนิษฐา  แก้วทองคำ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เฟื่องขำ
2. เด็กหญิงสุดธิตา  คงสมแก้ว
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นายประทีป  รอดเทศ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงยลดา  เอี่ยมคง
 
1. นางรุ่งทิพย์  หนูบ้านยาง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
2. เด็กชายอภิเศรษฐ์  จุลกลับ
3. เด็กหญิงเด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายจารุภัทร   วาภูธร
2. เด็กชายธนกฤต    ใจดี
3. เด็กชายบุญณวิช   บริสุทธิ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ    อ้วนวิจิตร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปณิตา  หงษ์โต
3. เด็กชายรุจิกร  แซ่ลอ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นายไวพจน์  นุชสวาด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงนุสรา   มณีโชติ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์   โสพันธุ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
 
1. นางรัตติการ์  ยาฉาย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงพชรพร    วิไลโสภากุล
 
1. นายนเรศ  พัดภู่
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กชายธนรักษ์  มาเพชร
 
1. นางสาวอารดา  ประดับวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงจินตหรา  บุญศรี
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หอมจิตร
 
1. นายเอกลักษณ์  สมากร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายธนากร  คำเครือคง
 
1. นางสาวยุพิน  ชื่นอารมณ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1. เด็กหญิงจิญาณี  จำปาเทศ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุษบา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุนารี  คำน้อย
 
1. นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงเดียน  อาคัวจา
 
1. นายบุญเกิด  พานตา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกรณิศ  นุตรแก
 
1. นางสายัณห์  จันสน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุภัทศภรณ์  จะฤทธิ์ล้ำ
 
1. นางดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาสุก
 
1. นางชมัยภรณ์  บัวระบัดทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทราย 1. เด็กหญิงศศิเพ็ญ  อินทร์อักษร
 
1. นางณัฐนันท์  เนตรแก้วศิวัฒน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงอริสรา  มั่นเพ็ง
 
1. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณรุ่ง
 
1. นางอาภรณ์  สาวจู
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายพัชราภรณ์  เพ็ชรไคล้
 
1. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ฤทธิ์ดีแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ทองสนิท
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสอน
2. เด็กหญิงชุติมา  วรรณรุ่ง
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
4. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
5. เด็กชายพลวัต  แมลงภู่
6. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์ทา
8. เด็กหญิงสุภัทศภรณ์  จะฤทธิ์ล้ำ
9. เด็กหญิงอฑิตยา  ทวีโรจนกุล
 
1. นายสมพงษ์  เนียมเปีย
2. นางสุภาวรรณ  เทียนเสริมทรัพย์
3. นายสิทธิพร  ทองสนิท
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุพร  แสนสีวิไร
2. เด็กชายจิรภัทร  คล้ายมี
3. เด็กหญิงชุติมา  วรรณรุ่ง
4. เด็กชายตะวัน  สุขวงษ์
5. เด็กหญิงธนัชพร  น้อยสุวรรณ
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. เด็กชายพลวัต  แมลงภู่
8. เด็กหญิงภัณทิพา  ขุนทับทิม
9. เด็กหญิงศศิโฉม  เขียวแสง
10. เด็กหญิงศิริกัลยา  ฤทธิ์ดีแก้ว
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์ทา
12. เด็กหญิงสุภัทศภรณ์  จะฤทธิ์ล้ำ
13. เด็กหญิงอฑิตยา  ทวีโรจนกุล
14. เด็กชายอภิวัฒน์  อายุศะนิล
15. เด็กหญิงเปรมมาดา  อนุสิทธิ์
 
1. นายสงพงษ์  เนียมเปีย
2. นางอาภรณ์  สาวจู
3. นายสิทธิพร  ทองสนิท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกรณิศ  นุตรแก
2. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงจินตหรา  บุญศรี
5. เด็กชายณรัตน์  จ่อด้วง
6. เด็กชายธงชัย  เฉาอ่ำ
7. เด็กชายธนากร  คำเครือคง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็ชรไคล้
9. เด็กหญิงพิชามญช์  โอดจิต
10. เด็กชายวีรโชติ  โอดจิต
11. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
12. เด็กหญิงสุนารี  คำน้อย
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาสุข
14. เด็กหญิงอริสรา  มั่นเพ็ง
15. เด็กชายเนติพงษ์  ฟักทองอ่อน
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
2. นายธนพ  คงเนตร
3. นางบังอร  วงศ์ใจฟู
4. นายสุทนต์  อิ้มทับ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสถิตย์
2. เด็กชายคนธรรณ  นพศิริ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเจือทอง
4. เด็กชายตะวัน  แสนคำ
5. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
6. เด็กชายพลพล  ปุณญฤทธิ์
7. เด็กชายภูรพัฒน์  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายวรวิทย์  ปัทมคัม
9. เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนแตง
10. เด็กชายสุรชา  แสงทองคำ
11. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
3. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
4. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิมเส็ง
2. เด็กหญิงณัฎชานันท์  บุญแท้
3. เด็กหญิงธนัชญา  คล้ายท่าโรง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดาบกลาง
5. เด็กชายธีรภัทร  สมเพศ
6. เด็กชายนนทสิทธิ์  ศิลา
7. เด็กหญิงบุญฑริกา  เกตุนอก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เตี้ยนกลิ่น
9. เด็กชายพชร  ใบรักษ์
10. เด็กชายพีระภัทร  จุนพันธ์
11. เด็กหญิงวรัญญา  หลาวเพ็ชร
12. เด็กชายศิรัสพล  ขุนโต
13. เด็กหญิงศิริกัญญา  ศิลา
14. เด็กหญิงสริฉัตร  เก่าบ้านใหม่
15. เด็กชายสุทิวัส  สุขคง
16. เด็กหญิงสุนิสา  นิยมกูล
17. เด็กหญิงสุภาวดี  แปดี
18. เด็กชายอนุรักษ์  เสือชาวนา
19. เด็กหญิงอมลวรรณ  อุไรสาย
20. เด็กหญิงไพริน  ชูสิงห์
 
1. นางสมจิตร  ศรีปาน
2. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
3. นางณัฐนันท์  เนตรแก้วศิวัฒน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชุติทพ  สนองวงศ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นพรัตน์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ประกอบผล
4. เด็กชายวิเศษ  คงรอด
5. เด็กชายสิทธิชัย  กั๊กสูงเนิน
6. เด็กชายไกรวิทย์  แก้วนวล
 
1. นายวงศกร  บุญคง
2. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
3. นางวันเพ็ญ  หลิมศิริวงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสม
 
1. นางสาวจินตนา  พ่วงศร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาบแก้ว
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. นายปณต  ขำอยู่
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายวสันต์  จันทร์อ่อน
 
1. นายเฉลียง  เม่งมั่งมี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. นางสาววนิดา  จันทรากาศ
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นางมะลิวัลย์  คำเที่ยง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายเฉลิมพล  มีนาค
 
1. นางกัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  ช้อยฉิมพลี
 
1. นายกฤษณ์  นาคสุทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายสมิทธ์   ยมมา
 
1. นางสาวจิตรินทร์   แก้วเหลี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพรภัทร  เลี่ยมตระกูลพาณิช
 
1. นางปนัดดา  สุร้ยะตุ่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงมารีแอล  อเรสโตร
 
1. Mr.Haria   Teresa Villorente
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงสิรินารถ  ยังเรือง
 
1. นายพัทยา  ยาวขันแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีหะบุตร
2. เด็กชายกฤษดา  มากพิณ
3. เด็กหญิงคัทลียา  อินชัวนี
4. เด็กชายคุณัชญ์  ชาวอุบล
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมเนียม
6. เด็กหญิงชลลดา  แค้วคำมูล
7. เด็กชายชาญณรงค์  เนียมชาวนา
8. เด็กชายทวีวัฒน์  เนียมชาวนา
9. เด็กหญิงทัศนาวดี  ขำมา
10. เด็กชายทิชากร  เนียมชาวนา
11. เด็กหญิงทิวาพร  นงนุช
12. เด็กชายธีรพงษ์  กระแสร์
13. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นคง
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  นุเครือ
15. เด็กหญิงนิภาพร  คงเกียรติพันธุ์
16. เด็กชายปราโมทย์  มีทอง
17. เด็กชายพงศกร  แซ่บุ้น
18. เด็กชายพีรวัฒน์  วังสัจจา
19. เด็กชายวีรภัทร  คงลา
20. เด็กหญิงศิริกัลยา  แตงหมี
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รวมญาติ
22. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งบ้านไร่
23. เด็กหญิงสุภัทรษรณ์  อินแตง
24. เด็กหญิงสุภานี  มูเนียม
25. เด็กหญิงอนันยตา  พรมเมือง
26. เด็กหญิงอริษา  บุญเพชร
27. เด็กหญิงเปมิกา  จ่อด้วง
 
1. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายศิริพัฒน์  สร้อยสน
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวพัตราภรณ์  นามวงศ์พรหม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกชามาส  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง
3. เด็กหญิงกรวรรณ  พลโคตร
4. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ว่องวงศ์ไพศาล
5. เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  แก้ววงษ์
6. เด็กชายจิริโชติ  อินทุยศ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมตตพันธ์
8. เด็กหญิงชนาภัทร  สิทธิรักษ์
9. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปิ่นทอง
10. เด็กชายฌรงค์ฤทธิ์  เฉลิมศักดิ์
11. เด็กหญิงญาณ์นิศา  กีรติธนไพศาล
12. เด็กหญิงญาตา  ณรุจวรกิตติ์
13. เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเวียง
14. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภู่ประเสริฐ
15. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อันเตวาสิก
16. เด็กหญิงณิชารีย์  ใสสอาด
17. เด็กหญิงธนกร  แจ้งสันต์
18. เด็กชายธนเกียรติ  เทศกุล
19. เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล
20. เด็กหญิงบงกช  โสภา
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินดี
22. เด็กหญิงปุณทรี  บุรุษพัฒน์
23. เด็กหญิงพรชรินทร์  สิทธิวรรณรัตน์
24. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  น่วมโพธิ์
25. เด็กชายพฤติพงศ์  บุญช่วยชู
26. เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข
27. เด็กหญิงรังสิมา  เชยเดช
28. เด็กหญิงลลิตา  ศรีตองอ่อน
29. เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง
30. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เที่ยงเรือง
31. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เอี่ยมแก้ว
32. เด็กหญิงศานตกมล  โตศรี
33. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ทอง
34. เด็กหญิงสาริศา  เชื้อสาวถี
35. เด็กหญิงสุรัสวดี  เพ็ชรพูล
36. เด็กหญิงสุวรรณี  เลิศพันธ์
37. เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด
38. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ
39. เด็กหญิงเกตน์สิริ  พูลสุข
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คูหาแก้ว
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายพัลลภ  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
4. นายกิตติคุณ  รัตนะโค้น
5. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
6. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
7. นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน
8. นางศิวลักษณ์  ธาราศรี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายกฤษดา  นุ้ยศิริ
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  พรมณา
3. เด็กชายชนัญญู  เปลี่ยนเงิน
4. เด็กชายณัฏฐานนท์  จูศรีสุข
5. เด็กชายพีรพัฒน์  วิรุณพัทธ์
6. เด็กหญิงภัทรานี  วันทัศน์
7. เด็กหญิงวารินี  ทองดอนยอด
8. เด็กหญิงสุกัญญา  รักไทย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  โชติสุข
10. เด็กชายเจษฎา  ปุระหล่า
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางนุชรีย์  ศรีประดู่
3. นางสาวปนัดดา  ผันประดิษฐ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชาลีสา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายณัฐชัย  ชาติไทย
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
5. เด็กชายธนกร  พูนบ้านแขก
6. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สารีคำ
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบุญมี
8. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พุทบัวทอง
9. เด็กชายศุภโชค  อยู่รอด
10. เด็กหญิงอติพร  ขุนโต
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมคำลือ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  บุญขัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้นฉาย
3. เด็กหญิงรัตนนาถ  น้อยน้ำใส
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเครือพวง
6. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่อึ่ง
 
1. นายรังสฤษฎ์  อ้วนวิจิตร
2. นางชไมพร  นรลักษณ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยวนแหยม
3. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันทร์อ่อง
4. เด็กหญิงชัญญาภัค  สามิตร
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสุข
6. เด็กหญิงปาณิสรา  ศักดา
7. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
8. เด็กหญิงพิชญาภา  อโนทัย
9. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
10. เด็กหญิงแพรพลอย  หุตะมาน
 
1. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
2. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
3. นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน
4. นางสาววรรณนิดา  ขุนทอง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมเล็ก
3. เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา
4. เด็กหญิงภูอธินาถ  เชนรัชชสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุชญา  สุขนาค
6. เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวสุวภัทร  คัมภีรพงษ์
2. นายจักรกฤษณ์  ทัศนา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายกิตติ  ชินชนะไพรี
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  สุวรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  หมีเทพ
4. เด็กหญิงนพเก้า  สุดแสงจันทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  จ่อด้วง
6. เด็กหญิงนริศรา  กฐินเทศ
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยาทา
8. เด็กหญิงภาวินี  แก้วผลงาม
9. เด็กหญิงรัตนา  น้อยทองดี
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยทองดี
11. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองตา
12. เด็กหญิงสายธาร  สุนทรวิภาต
13. เด็กหญิงสุทัตตา  โกลาหะฬะ
14. เด็กหญิงสุพรรษา  โชติสุข
15. เด็กหญิงเงินตรา  เมธาวีคุณากร
16. เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสินธ์
 
1. นายประทีป  โพธิ์ดง
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
3. นางเบญจา  พูลเกษร
4. นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่
5. นางสาวรัฐชฎาภรณ์  นันทเสน
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงกชภรณ์  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กาญจนกิจโสภณ
4. เด็กหญิงกานต์สินี  เหล่าอินทร์
5. เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง
6. เด็กหญิงธนานันต์  นุกอง
7. เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตน์ธีรโรจน์
9. เด็กหญิงภัสส์ศา  โทจำปา
10. เด็กหญิงมณี  มณีศรี
11. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์ฉาย
12. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แสดพรม
13. เด็กหญิงสุชญา  เพ็ญศิริ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดสุวรรณ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
16. เด็กหญิงเรืองริน  เรืองจุติโพธิ์พาน
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
2. นางอัญชลี  ปัญญาธิ
3. นางสาวชนิศนาฎศ  สงวนพันธุ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายธนภัทร  กิมประโคน
2. เด็กชายธนัช  ลิดสิน
3. เด็กชายธรรณธร  มะนาวหวาน
4. เด็กชายธีรภัทร  ทุยพูล
5. เด็กชายนราฤทธิ์  วีระกิจพานิช
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยเอม
2. เด็กหญิงวรรณพร  เส็งสิน
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  นพรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทโชติ
4. เด็กชายพงศ์พันธ์  เพลิศพริ้ง
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ตาสุภา
6. เด็กชายภควัต  พรหมสุโข
 
1. นายสำลิด  มีเพชร
2. นางศริยา  นาวัน
3. นางสาวฐานิญา  ปุญญฤทธิ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กชายจีรภัทร  ปิ่นสกุล
2. เด็กชายปฐมภพ  ถาวรศักดิ์
3. เด็กชายปพนวิช  พันแก้ว
4. เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ
5. เด็กชายศุภณัฏฐ  ตรีสุคนธ์
6. เด็กชายอนุรักษ์  วงศ์วินิจศร
 
1. นายอภิเษก  ลือศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  กันอิน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายดนุนัย  เหมือนทอง
2. เด็กชายทัศนัย   คงเกิด
3. เด็กชายพีระพงษ์   ม่วงแนม
4. เด็กชายพุฒินันท์   นิลจันทร์
5. เด็กชายรุ่งสุริยา   บุญกันท์
6. เด็กชายสุขสันต์   ปานทิพย์
7. เด็กชายอุดมศักดิ์   เทศปาน
8. เด็กชายเกรียงไกร   ดาวเรือง
 
1. นายสุนิพล   ดีบ้านคลอง
2. นางกันติยา   จันทร์ทิมา
3. นายสมชิต   แตงสันต์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายฆฤณ  สมวันดี
2. เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์
3. เด็กหญิงพนิชา  มณีสุโข
 
1. นางพัชรินทร์  เสมาทอง
2. นางอรชา  จันทรังษี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงจิรภา   ไพรแสน
2. เด็กหญิงจิราพร    ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งสกุล  พรหมศรี
 
1. นางสุทิน  ไชยทาน
2. นางสาวปราณี  สุหฤทดำรง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนพดล  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายวันเฉลิม  ฟักทอง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายรัสปกรณ์  แก้วสระแสนวรโชติ
2. เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว
 
1. นางเพ็ญแข  บุญธัญกรณ์
2. นางพิมพ์ลักษณ์  พรหมสกุล
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กหญิงลลิตา  นุชเปรม
2. เด็กหญิงสารวี  ทรัพย์เขต
 
1. นายณัฎฐพล  บุตรโพธิ์
2. นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทับเครือบ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายปองพล  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายเปรม  เปรมวิชัย
 
1. นายบุรินทร์  ณ วิเชียร
2. นายพิทักษ์  โพธิศาสตร์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายชัยยา  ศรีกรด
2. เด็กชายอภินันท์  ชาติจันทึก
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีประถม
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รักสุข
2. เด็กชายปิติภัทร  กิจสวน
 
1. นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร
2. นางสาวศิริรัตน์  แย้มอ่อน
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงกอก 1. เด็กชายธีรภัทร  ธูปบูชา
2. เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณสูงเนิน
 
1. นายนิกร   พันจั่น
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแตน 1. เด็กหญิงผกามาส  แต่งรูป
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีนวล
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัยฉิมพลี
2. นางปิ่นอนงค์  พรมชาติ
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. นายพีรศักดิ์  เปรมกมล
2. นายวรชาติ  ใจดี
 
1. นายสิทธิกร  เนียมใย
2. นายอมร  กรุดทอง
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กชายจิรพัส  แป้นเจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อิ่มเอิบ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางสาวณภัทร  สมบูรณ์
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์
2. เด็กชายปุณยวีร์  ทองชุบ
3. เด็กชายภัคพล  สีดา
 
1. นายพีรชัย  อากาศวิภาต
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายนพเก้า  ส่งติ่น
3. เด็กชายสรายุทธ  มานะงาม
 
1. นายมนตรี  ชัยชราแสง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จาดเปรม
2. เด็กชายวิรัตน์  บู่อ้น
3. เด็กชายศุภโชค  มั่นปลุก
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
2. นายเสริมเกียรติ  มีแหยม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รักแจ้ง
2. เด็กชายภูธเนศธ์  เผือกชัยภูมิ
3. เด็กชายอนุศักดิ์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
2. นายเสริมเกียรติ  มีแหยม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฉิมอยู่
2. เด็กหญิงวิภาพร  วิมาศรี
3. เด็กชายวิษณุ  มาทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นางุนุกูล  นาคเงินทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวังยาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุดวังยาง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เรืองทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรตุ่น
2. นางพรพิชชา  ดีบัว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสอน
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
3. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
4. เด็กหญิงอรนุช  เทศทอง
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีแสงฉาย
6. เด็กหญิงเอกิตสรา  มณีขัติย์
 
1. นางพัทธนันท์   จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
3. นางสายใจ  สนประเสริฐ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยา  พลปฐม
2. เด็กหญิงจันทราพร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงธัญญาภร  พ่วงชาวนา
4. เด็กหญิงวริศรา  ประจำเมือง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่หลาย
6. เด็กชายเพชรรุ่ง  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
2. นางสุวรรณี  พิบูรณ์
3. นางสาวศิตา  ศรีบุญชู
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายปัณณวัตน์  ชมศรี
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  คงทอง
 
1. นางสาววิภาวี  เพ็งพุ่ม
2. นางสาวโสภิดา  ช่อดาว
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณรงค์เดช  นพรัตน์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญปัน
3. เด็กหญิงลักขณา  ด้วงบ้านยาง
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางปัญญาภัทร  เงินเส็ง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1. เด็กชายทัตธน  นิตยะประภา
2. เด็กหญิงมลวิภา  เกิดสำราญ
3. เด็กหญิงสิริพร  สุขุมเดชะ
 
1. นางณจิณษฎาพร  มั่งมี
2. นางสาวทัดดาว   ละอองแก้ว
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงจิรนัชฐ์  ทองมี
2. เด็กชายนนทพัทธ์   พรมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริพัฒน์  พร้อมมูล
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ไทยวิจิตร
2. นายกิตติคุณ  อินทนนท์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ม่วงบึงพร้าว
3. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์พัด
 
1. นางสิริภัค  วงศ์สิริเศรษฐ์
2. นางวริษา  แย้มเสมอ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1. เด็กชายชานน  ทับเล็ก
2. เด็กหญิงธนพร  สมบัติไทย
3. เด็กหญิงวารินทร์  ช้างเผือก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทนา
2. นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พระวิเศษ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  นุชสูงเนิน
 
1. นางปิ่นอนงค์  บุญศิริรุ่งเรือง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดปั้น
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จีนด้วง
3. เด็กหญิงราตรี  เกิดปั้น
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางอุไรพร  ขันโสม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงกุลปรียา  โพธาภรณ์
2. เด็กหญิงฐานิภัทร  แสงอบ
3. เด็กหญิงฐิติยา  สมใจ
 
1. นางสาวประทุม  มิ่งมงคล
2. นายปรีชา  รัตน์บ้านด่าน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีมาก
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  โคคุ้ม
3. เด็กหญิงอารียา  แสงอรุณ
 
1. นางธัญญลักษณ์  สนธิ์ศิริ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงชลิตา  ทิมเถื่อน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล็กดี
3. เด็กหญิงแพรทองธาร  จอยพุก
 
1. นางนันท์นภัส  วิชัยรัตน์
2. นางจำเริญ  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายคมสัน  วันทัศน์
3. เด็กชายสุพจน์  บุญโพธิ์
 
1. นายพรดล  เชื้อเขตกรรม
2. นางกฤษณา  วงศ์ศิริกุลชัย
 
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายธีรภัทร  สังเวียนวงศ์
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  กลมกล่อม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   มาเขียว
 
1. นางพัฒนี  ยอดเพชร
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงกันตพร  อุดมวงศ์
2. เด็กหญิงภรปวีณ์  บัวแย้ม
3. เด็กหญิงแพร  คิดเกื้อการุญ
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสุพิพักตร์  ยรรยงค์
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุทธิโรจน์  พัสกุล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวหอม
3. เด็กชายอาทิตย์  กิ่งงิ้ว
 
1. นางวิมล  ใจเร็ว
2. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงชนากานต์  แสนเยีย
2. เด็กหญิงวรรรภากร  จันทะคุณ
3. เด็กชายโชคลาภ  ครุฑพาหะ
 
1. นางจารีรัตน์  นทีประสิทธิพร
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายครรชิตพล  สอนท่าโก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอนจินดา
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายฐิตินัย  ธรรมศุภโกศล
2. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎิ์  พรหหมื่น
2. เด็กหญิงอัญชุลี  กองยาว
 
1. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นายวิทยา  โฉมสุข
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายธนาธิป  จันหาญ
 
1. นางสาวมลฤดี  จับแสงจันทร์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กชายยุทธนา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสุรีพร  กะระกล
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ   คำอินทร์
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายปิยภัทร  ขุนทอง
 
1. นางสุณี  สว่างวรรณ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ่วงไผ่
2. เด็กหญิงดวงพร  เขียวเรือง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขเกษม
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  ปานบุญ
5. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวเรือง
 
1. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
2. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
3. นางศศิประภา  โพล้งมี
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญวัฒนา
 
1. นางวิลาสินี  สระทองจันทร์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เมนโดซ่า
 
1. นางสาวรุ่งนิภา  โคกทับทิม
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายประชากร  องค์พระเทศ
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  อ่ำพูล
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางร่มฉัตร  เพชรหาญ
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนท่าโก
 
1. นางร่มฉัตร  เพชรหาญ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  นาคน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  มีมานะ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ขาวเอี่ยม
 
1. นางสาวจิรพรรณ  มะระพงษ์
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกุลเดช  บัวหลวง
 
1. นางพรรณิกา  กล้าการขาย
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายรัชนาท  เทียนแสง
 
1. จ.ส.อ.สมเกียรติ  พ่วงแพ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงนิดา  ศรีมุกดา
2. เด็กหญิงบงกช  วรรณา
3. เด็กหญิงหัทยา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวรุ่งนิภา  โคกทับทิม
2. นายรวิพันธ์  น้อยจันทร์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภูมื  ปั้นดา
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่คง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพา
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสุภานี  พลอยบุตร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายภูมินทร์  หยวกอ่อง
2. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วพวง
3. เด็กชายโจเซฟ  เบอตัน เลวิส
 
1. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
2. นางสาวปาริชาติ  นาคศิริ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายธนพล  ช่วงสิงห์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ด้วงบ้านยาง
3. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์สวรรค์
 
1. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
2. นางสาวปาริชาติ  นาคศิริ
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชัยรเทพ  บุญชาติ
2. เด็กชายรัตชัย  ตุ่นทิม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงขวัญทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทพภักดี
2. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นางสาวรชยา  เข็มทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สถิตสุข
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  ต้าววงศ์ษา
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โพธิ์วาที
 
1. นางพิศมัย  มณีวัลย์
2. นายณัฐวุฒิ  อ่ำพูล
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ปานบุญ
2. เด็กชายโชคชัย  มีสอน
 
1. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายประเสริฐ  มีม่วง
2. เด็กชายสุทธิ   อาภรรัตน์
3. เด็กชายอนุวัช  ก้อนทอง
 
1. นายพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรรณบัฏ
2. เด็กชายนิธิค์  ใจชื้น
3. เด็กชายอชิร  บุญมี
 
1. นางพรมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง