สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 16 4 5 25 20 6 0 3 26
2 จ่าการบุญ 9 2 3 14 13 6 0 0 19
3 บ้านร้องยุ้งข้าว 9 2 1 12 12 2 0 0 14
4 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 7 4 0 11 13 4 3 1 20
5 อนุบาลพิษณุโลก 7 3 1 11 13 3 2 2 18
6 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 6 4 3 13 15 6 1 0 22
7 วัดบ้านดง 6 0 1 7 7 1 1 0 9
8 บ้านหนองกุลา 5 3 2 10 9 5 0 0 14
9 วัดหนองนาดงกวาง 4 4 4 12 10 12 3 0 25
10 บ้านบึงกระดาน 4 4 1 9 8 9 2 0 19
11 วัดจันทร์ตะวันออก 4 4 1 9 7 4 3 2 14
12 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 4 1 1 6 9 0 0 0 9
13 วัดเนินมะคึก 3 5 1 9 6 7 3 0 16
14 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 4 3 10 11 6 2 1 19
15 วัดจอมทอง 3 3 3 9 10 5 5 0 20
16 บ้านพันเสา 3 3 2 8 11 8 2 2 21
17 อนุบาลโรจนวิทย์ 3 2 1 6 8 2 2 1 12
18 บ้านใหม่เจริญธรรม 3 1 3 7 5 3 1 1 9
19 วัดพรหมเกษร 3 1 2 6 6 4 0 2 10
20 สิ่นหมิ่น 3 1 0 4 5 0 0 0 5
21 วัดปากพิงตะวันตก 2 5 3 10 12 6 0 4 18
22 วัดโป่งหม้อข้าว 2 2 4 8 6 8 2 4 16
23 วัดจันทร์ตะวันตก 2 2 2 6 3 6 1 0 10
24 เซนต์นิโกลาส 2 2 0 4 7 1 0 1 8
25 วัดบ้านใหม่ 2 1 1 4 5 6 2 0 13
26 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4 3 2 2 1 7
27 วัดอรัญญิก 2 1 0 3 4 5 0 0 9
28 บ้านคลองเตย 2 1 0 3 3 1 0 0 4
29 บ้านหินลาด 2 1 0 3 3 0 0 1 3
30 วัดบางทราย 2 0 1 3 2 3 0 0 5
31 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2 0 0 2 6 3 1 1 10
32 บ้านคุยมะตูม 1 3 0 4 4 3 0 0 7
33 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1 2 2 5 7 2 0 0 9
34 บ้านน้ำดำ 1 2 0 3 2 2 0 0 4
35 สะพานที่ 3 1 1 4 6 5 2 0 0 7
36 บ้านหนองหัวยาง 1 1 3 5 4 3 2 1 9
37 วัดหนองพะยอม 1 1 1 3 4 7 2 0 13
38 วัดยางแขวนอู่ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
39 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 1 0 2 3 3 1 0 7
40 วัดบึงพระ 1 1 0 2 2 1 2 1 5
41 นิคมบางระกำ 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านปลักแรด 1 0 2 3 2 7 0 3 9
43 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
44 บ้านหนองนากวางอั้น 1 0 1 2 1 0 0 4 1
45 วัดแตน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
46 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1 0 0 1 2 0 1 2 3
47 วัดคุยขวาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
48 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 บ้านกรุงกรัก 1 0 0 1 1 1 0 1 2
50 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดบึงกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บางระกำ 0 4 0 4 4 5 0 0 9
54 วัดปรือกระเทียม 0 3 2 5 3 3 1 2 7
55 วัดมหาวนาราม 0 3 1 4 4 4 0 0 8
56 บ้านพลายชุมพล 0 3 1 4 2 4 3 0 9
57 บ้านวังยาง 0 3 0 3 4 1 2 0 7
58 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0 2 3 5 4 4 0 0 8
59 วัดคุยม่วง 0 2 2 4 3 0 1 0 4
60 บ่อวิทยบางระกำ 0 2 0 2 2 10 1 0 13
61 วัดแหลมเจดีย์ 0 1 2 3 3 6 0 1 9
62 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
63 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 1 5 0 1 6
64 วัดจุฬามณี 0 1 1 2 1 3 0 1 4
65 บ้านบัวจันทร์ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
66 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
67 วัดบึงบอน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 วัดศรีวนาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 วัดหนองขานาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
71 บ้านท่าไม้งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านแม่ระหัน 0 0 3 3 1 2 2 1 5
73 วัดสระโคล่ 0 0 2 2 2 6 4 3 12
74 วัดดงโคกขาม 0 0 2 2 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองกรับ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
76 บ้านตระแบกงาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
77 คลองวัดไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
78 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
79 วัดทุ่งชา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
80 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านท่านางงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเรียงกระดก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดวังเป็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 วัดโพธิญาณ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
85 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 ไทยรัฐวิทยา 8 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 วัดวังแร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
88 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 วัดกรับพวง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
93 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
96 วัดท่าโรงตะวันตก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 วัดวังอิทก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านเสวยซุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดห้วงกระได 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านหัววังกร่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
106 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 148 118 96 362 370 260 75 58 705