หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 2 2
2 004 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 91 40
3 005 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 6 34 8
4 006 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 0
5 007 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 7 20 13
6 015 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย 0 0 0
7 016 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
8 017 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 0 0 0
9 018 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 2 5 3
10 019 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 2 7 4
11 020 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 0 0 0
12 021 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 0 0 0
13 022 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง 0 0 0
14 024 โรงเรียนบางระกำ 11 20 16
15 023 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 13 22 19
16 026 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 3 8 5
17 025 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 7 16 9
18 028 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 3 8 5
20 027 โรงเรียนบ้านคลองเตย 4 7 5
21 030 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 7 13 7
22 031 โรงเรียนบ้านคุยยาง 0 0 0
23 032 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 2 1
24 033 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 5 4
25 034 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 3 4 3
26 035 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 4 10 7
27 036 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 3 2
28 037 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 3 2
29 038 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 5 2
30 039 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 4 17 4
31 040 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 7 11 7
32 041 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 0 0 0
33 042 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 19 25 23
34 043 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 3 5 4
35 044 โรงเรียนบ้านปลักแรด 12 24 15
36 045 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 20 44 32
37 046 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 9 29 11
38 047 โรงเรียนบ้านพันเสา 23 63 35
39 049 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 0 0 0
40 050 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 14 35 21
41 053 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 19 12
42 054 โรงเรียนบ้านสะอัก 0 0 0
43 056 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 4 15 6
44 057 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 3 2
45 058 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 14 27 18
46 001 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 2 4 3
47 060 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 5 8 6
48 063 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 11 22 11
50 059 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 6 4
51 062 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 1 1 1
52 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 11 4
53 065 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 0 0 0
54 067 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 3 1
55 068 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 10 6
56 066 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 2 1
57 051 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 1 3 2
58 055 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 1 1
59 048 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 6 14 9
60 069 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0
61 070 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 10 18 14
62 071 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 8 35 21
63 072 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 0 0 0
64 073 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 7 15 10
65 075 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 0 0 0
66 076 โรงเรียนวัดกรับพวง 5 5 5
67 077 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0
68 079 โรงเรียนวัดคุยขวาง 4 7 6
69 080 โรงเรียนวัดคุยม่วง 4 33 13
70 078 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 4 3
71 081 โรงเรียนวัดงิ้วงาม 0 0 0
72 082 โรงเรียนวัดจอมทอง 20 31 21
73 083 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 11 23 18
74 084 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 17 49 25
75 085 โรงเรียนวัดจุฬามณี 5 11 5
76 086 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 4 10 7
77 087 โรงเรียนวัดดอนอภัย 2 7 3
78 088 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 8 10 9
79 094 โรงเรียนวัดทุ่งชา 2 4 2
80 091 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 3 7 5
81 090 โรงเรียนวัดท่าโก 0 0 0
82 092 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก 2 3 2
83 095 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 1 1 1
84 097 โรงเรียนวัดบางทราย 5 25 8
85 100 โรงเรียนวัดบึงกอก 1 2 1
86 101 โรงเรียนวัดบึงบอน 2 9 5
87 102 โรงเรียนวัดบึงพระ 6 10 6
88 098 โรงเรียนวัดบ้านดง 9 26 18
89 002 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 26 17
90 099 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
91 103 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 9 15 11
92 104 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 22 46 28
93 108 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 12 28 18
94 109 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0 0 0
95 113 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 8 15 13
96 114 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 29 47 41
97 116 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 24 79 46
98 115 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 4 12 7
99 118 โรงเรียนวัดวังอิทก 2 3 3
100 052 โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 3 2
101 117 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 10 4
102 119 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 3 9 3
103 120 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 2 21 2
104 121 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 66 26
105 122 โรงเรียนวัดสมอแข 3 9 6
106 123 โรงเรียนวัดสระโคล่ 17 36 29
107 124 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
108 127 โรงเรียนวัดหนองขานาง 2 9 4
109 128 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 26 53 36
110 129 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 13 22 20
111 130 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 3 6 4
112 132 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1 2 2
113 136 โรงเรียนวัดอรัญญิก 9 16 12
114 137 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 0 0 0
115 096 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 16 53 21
116 089 โรงเรียนวัดแตน 3 8 6
117 126 โรงเรียนวัดแสงดาว 0 0 0
118 133 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 11 45 17
119 134 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1 2 1
120 106 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 21 40 29
121 111 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 1 2 2
122 110 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
123 112 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 0 0
124 135 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 9 19 13
125 107 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 0 0 0
126 138 โรงเรียนสะพานที่ 3 7 46 14
127 140 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 5 8 7
128 141 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 0 0 0
129 142 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 20 60 29
130 145 โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ 0 0 0
131 143 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 13 35 22
132 144 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 0 0 0
133 008 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 9 16 12
134 074 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 9 33 16
135 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 3 9 5
136 147 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 0 0
137 146 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0
138 139 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 11 33 19
139 009 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 0 0 0
140 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0
141 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 0 0 0
142 012 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 3 2
143 013 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0
รวม 784 1977 1153
3130


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]