หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายประเสริฐ วงศืเศรษฐภูษิตโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
4. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นางวิมาลา จิตติวงศ์จันทร์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายนายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางทองใหม่ คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางทองใหม่ คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางทองใหม่ คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
5. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร อินทร์ทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายณปภพ บัญชาโตโรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.พ.ท.อุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร อินทร์ทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายณปภพ บัญชาโตโรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.พ.ผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสิรินญา เจริญสุขข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุปรียา โปร่งนุชโรงเรียนประดู่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสายใจ สมประเสริฐโรงเรียนนิคมบ้านกร่าง (สามัคคีสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสิริวรรณ เมฆไตรรัตน์โรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
5. นางไพทิพย์ โกทันโรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริอร คงรอดข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ จินตนาโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาวสังเวียน โตสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางฐิรินดา โตเขียวโรงเรียนบ้านหนองแพงพวยกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ มีคำโรงเรียนนิคมบางระกำ 4กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางผุสดี คนหลักข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางพีระกานต์ ฝั้นคำมีโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายคชวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวรัจนา จันทรโรงเรียนบ้านคุยมะตูมกรรมการ
4. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
5. นายประสงค์ เอกอนันตไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายคชวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นางสาวรัจนา จันทรโรงเรียนบ้านคุยมะตูมกรรมการ
5. นายประสงค์ เอกอนันตไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคชวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นางสาวรัจนา จันทรโรงเรียนคุยมะตูมกรรมการ
5. นายประสงค์ เอกอนันตไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุหฤทดำรงโรงเรียนบ้านคลอยเตยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกาล นาคสวาทโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ ดวงตาโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางวรนุช ชัยพันธุ์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางยุพา ศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. ดร.ศักดิ์นคร สีหอแก้วโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. ดร.ศักดิ์นคร สีหอแก้วโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางยุพา ศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ดร.ศักดิ์นคร สีหอแก้วโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางวิภา สร้อยระหงษ์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางพิมล ชาวหินฟ้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปราณี สุหฤทดำรงโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางปิ่นอนงค์ พรมชาติโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
3. นางเรวดี หมั่นเขตรกิจโรงเรียนวันจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
4. นางแว่นแก้ว คำบุญมาโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
5. นางรจนา แจงทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางปิ่นอนงค์ พรมชาติโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
3. นางเรวดี หมั่นเขตรกิจโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
4. นางแว่นแก้ว คำบุญมาโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
5. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
6. นางรจนา แจงทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางเรวดี หมั่นเขตรกิจโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
3. นางแว่นแก้ว คำบุญมาโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
4. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
5. นางรจนา แจงทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
3. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
4. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
5. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนกรรมการ
5. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
5. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ไทยกรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
4. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
5. นายสุนทร อินคงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
5. นางกชกร กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นางกชกร กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางกชกร กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นายจิรพัทธ์ สัมมนามิตรโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
5. นางกชกร กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายธนพร คชนิลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
4. นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
5. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
4. นายธนพร คชนิลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
5. นางสาววรรณนิสา แสงท่านั่งโรงเรียนนิคมบางระกำ 6กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
4. นายธนพร คชนิลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
5. นางสาววรรณนิสา แสงท่านั่งโรงเรียนนิคมบางระกำ 6กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธนพร คชนิลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่73)กรรมการ
5. นางสาววรรณิสา แสงท่านั่งโรงเรียนนิคมบางระกำ 6กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศ์กร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายถาวร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธนพร คชนิลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
5. นางสาววรรณนิสา แสงท่านั่งโรงเรียนนิคมบางระกำ 6กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ขาวเอียมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุุ้งข้าวกรรมการ
2. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
3. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
5. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
2. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
5. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
2. นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพร คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
4. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
6. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีคัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
2. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
2. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
5. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
6. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
5. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
6. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณยูโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดนหงอนาดงกวางกรรมการ
6. นางอัจฉรา โต๊ะทับทิมโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศศิภา ทวีสุขโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์กรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางขวัญยืน พ่วงรอดโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
4. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศศิภา ทวีสุขโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
2. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางขวัญยืน พ่วงรอดโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
2. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
4. นางประครองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประครองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางชลธิชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
2. นางวิลันดา วรรณดิเรกโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางแสงอรุณ พันโทโรงเรียนบ้านหนองแพงพวยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประครองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางปัญจพร เถื้อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
2. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางกนกพร อู่ทองมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางปราณี ตั้งปองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
2. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางกนกพร อู่ทองมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางปราณี ตั้งปองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุธี ตันติอำนวยโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
2. นายประสูตร พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นางสุปราณี ทองท้วมโรงเรียนยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
4. นางศิวลักษณ์ ธาราศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เพ็งดีโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
6. นายสมชาย เสริมสุขโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
7. นางวารี จันทิมาพรโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวเมธารัตน์ วิจิตรเมธานนท์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมบัติ มันตะสูตรโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 กรรมการ
4. นายพฤหัส คงเทศโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นายวิทูรย์ สาธิมาโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
2. นางวาสนา ทองดีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายเฉลิม ราชอ่องโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางผาณิต ห่านตระกูลโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อ่ำพูลโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา พ่วงเฟื่องโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุวรินทร์ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นางนิภา โปชัยคุปด์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายอนุชนันท์ ไทยกรรณ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทวนชัย สว่างใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝงโรงเรียนบ้านนาซักหวายกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ครุธแก้วสกุณีโรงเรียนชุมชน 1 วันสะกัดน้ำมันกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ลอยพูนโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์โรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ แย้มวัตรโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายอิสรพงศ์ ทองอิ่มโรงเรียนนิคมบางระกำ 4กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ พิมพ์น้ำเย็นโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเกษสิริ แพะโต๊ะโรงเรียนวัดดงยางกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ พิมพ์น้ำเย็นโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเกษสิริ แพะโต๊ะโรงเรียนวัดดงยางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลีโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจา ภู่จุฬาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจา ภู่จุฬาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นายพิริยะ ตระกูลสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นายนิกร พันจันโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ด้วงฟูโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นายณฐวัฒน์ ม่วงทองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นายขจรเกียรติ ยศตุ้ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทวนชัย สว่างใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ครุธแก้วสกุณีโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝงโรงเรียนบ้านนาซักหวายกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายประกอบ เกิดพินโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประกอบ เกิดพินโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ-จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นายนงคราญ ใหม่บุญมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ บัวกลอยโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่มโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นางจินตนา สุขใยโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นางกัลยกร กลิ่นทับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจินตนา สุขใยโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
3. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญสิณี มั่นเขตวิทย์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ-จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพันธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ-จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางพันธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจิรภา อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางณัฐราภรณ์ พัดจาดโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวประทีป ยอดจันทร์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุ้คราะห์)กรรมการ
2. นายสมบัติ บัวสำเริงโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ-จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายศุภพงศ์ พูลทวีโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ปั้นคำมีโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางวนิดา รัตนเสนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นายทวี วิชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นางนิภา อินทร์พลอยโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทนาโรงเรียนบ้านกรุกกรักกรรมการ
2. นางกมลพรรณ บางประยงค์โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นางธนกร แสงซื่อโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอรทัย ปานบุญโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ มาสูตร์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางณัฐฐากร นุชท่าโพธิ์โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางสาวรัสสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางสุภี เทอดนิธิโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เหลืองทองโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางพนมอร อ่ำดอนกลอยโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางณัฐวรรณ กันเนียมโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สิงหเดชโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กกรรมการ
2. นางจิดาภา เสนาพิทักษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางสาวอำนวย ปานสมบัติโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรีย์ ทองนากโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
2. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอุบล ภู่ทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ปานแย้มโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางพรรณฺฑิภา ผิวจันทร์โรงเรียนคลองวัดไร่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสนิทพร เพ็งฤกษ์โรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
2. นางนพนุช คงสัมมาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางวจิรา คลังน้ำคู้โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพล เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสรัลชนา ชื่นใจชนสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนพพล เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสรัลชนา ชื่นใจชนสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เล็กพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเรียมจิตร สายทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน?ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางเรียมจิตร สายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายวิทวัส จินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณีต ตั้งปองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาววิภาดา สัตตบุศย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวศุภราดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร พุกเฉยสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุชาวดี บัวนุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ ประเสริฐสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ฟองจางวางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางวันทนา ไศลทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันทนา ไศลทองสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ สนสกลสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ สนสกลสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ สนสกลสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เพ็งละมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชลชญา พึ่งม่วงสพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวลฎาภา มาตผุยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]