รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายชาญเดช  ชูจิตร
2. เด็กชายณัฐพล  มีบุญ
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โสวรรณา
 
1. นายอดิศร  คงเอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1. เด็กชายชนินทร์  โตเนียม
2. เด็กชายเจษฏาวุฒิ  กลั่นแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  พานิช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เข็มสำฤทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์  ฮวดศรี
 
1. นายอดิศร  คงเอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายกิตพศ  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายเจตวัฒน์  คันธมาส
 
1. นายอดิศร  คงเอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองชุบ
2. เด็กชายภัทรพล  จั่นรัตน์
3. เด็กชายสุทรวีร์  ยอดอัคคะ
4. เด็กหญิงสโรชา  ชื่นด้วง
5. เด็กชายเจตนิพัทร์  บัวตูม
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  เนตรแหน
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชัยฤทธิ์
2. เด็กชายกำลังพล  โพธิ์แพงพุ่ม
3. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงอภิญญา  วังคะฮาด
5. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร์เจริญ
 
1. นายเทวราชา  มะโนสา
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธนากร  อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงวชิรดา  แก้วไสว
 
1. นางประภาภรณ์  สมิเปรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กชายธนกฤต  สามัคคี
2. เด็กหญิงอมรา   ทองคำ
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
2. นางสาวปัณณธร  ทวีแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันดี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวทุน
 
1. นางมณี  ทรวดทรง
2. นางพรทิพย์  ผูกคล้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงพรพิมล   เงินเส็ง
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงปริยากร   รัตนบริบูรณ์ลาภ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงใส
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงรติปริยา  พลลา
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนภาพร  วิรัชเจริญพันธ์
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชญานัน   หลักพล
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงวิมลพรรณ   มะณีย์
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลอประเสริฐ
 
1. นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จาดฤทธิ์
 
1. นางวัชรีย์  ขาวหนู
2. นางจิรภัทร์  หะทะยัง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงนริศรา  มั่นศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  คำกระสินธุ์
 
1. นางสมศรี  โหมเพ็ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงวรรณรดา  เอมมา
2. เด็กหญิงอริสา  กันทากลม
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นายวรพจน์  คงคะชาติ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1. เด็กหญิงธนพร  คันทอง
 
1. นายสมยศ  กล้าการรบ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงชุติมา  สุมาลย์
2. เด็กชายดนุพฒน์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายเจ้าพระยา  จินดามัง
 
1. นางกาญจนา  พูลฉันทกรณ์
2. นายแก้ว  หละวัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  หมวกอินทร์
2. เด็กชายพีรทัต  ผู้มีศีล
3. เด็กชายอติชาติ  ปั้นทองคำ
 
1. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
2. นางฉลวย  นามแดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายณัฐพร  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  คำแหง
3. เด็กชายสิงหา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
2. นางละไม   วันดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวริศ  กุลณามาก
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเสาวลักษณ์  สินสมุทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ทองน้อย
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายสุวิน  บุตรวงษ์
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อารดารา
 
1. นายสำราญ  โพธิ์เกิด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่วมทรัพย์
 
1. นายเกษม  อยู่รอด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงอรนรี  ฉิมปาน
 
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงปวีณา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายทวีศิลป์  กาฬพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายธีรภัทร์  พรมรา
 
1. นางสาวกุสุมา  เกิดเข้ม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงคัทลิยา  เลือกกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพา
 
1. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีความสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  คำมะตะ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวเกลี้ยง
4. เด็กหญิงกุ้งนาง  0
5. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ทัดสอน
6. เด็กหญิงจิดาภา  อินทานทุม
7. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
8. เด็กชายธนภัทร  สวนสอน
9. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
10. เด็กหญิงนิจวิภา  จันทร์เขียว
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิอู๋
12. เด็กหญิงพัชรา  นุชเทียน
13. เด็กหญิงพัชราภา  คำภูมี
14. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญล่ำ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซวหยวก
16. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
17. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงลภ
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  คงฮวด
19. เด็กชายอนุพันธ์  คล้ายลักษณ์
20. เด็กหญิงอรนรี  ฉิมปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกาจนาภรณ์  อินทร์ตอง
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  เอมสกุล
4. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ม่วง
5. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
6. เด็กหญิงตะวันวาด  คุณวงษ์
7. เด็กชายนิทัศน์  ชาติวรรณ
8. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อุบลอ่อน
9. เด็กชายมาภพ  รอดเที่ยง
10. เด็กหญิงวรัญญา  พัสสร
11. เด็กหญิงวริศรา  โตโสภา
12. เด็กหญิงวิชชุกานต์  พานทอง
13. เด็กชายวิรัตน์  เนียมเอี่ยม
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันทร์
15. เด็กหญิงสุธาสินีย์  บุญเผือก
16. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเผือก
17. เด็กหญิงสโรชา  สารไทย
18. เด็กชายอภิเชษฐ์  จันทร์หอม
19. เด็กหญิงอรสา  แถมจรัส
20. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภาคถิน
 
1. นายมนศักดิ์  เง่าลี
2. นายกิตติสันติ์  เจริญสุข
3. นายสุพจน์  พรหมลี
4. นางวัลภา  ศีติสาร
5. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายอลงกรณ์  กล่อมแก้ว
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชตุชะเอม
 
1. นางสาวตรีทิพย์  แดงทองดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายฐิติพงศฺ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  จุลพันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ล้านพลแสน
 
1. นางภัคษณาพร  มีบัณฑิต
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายวุฒิชัย  อิ่มกูล
 
1. นางภัคษณาพร  มีบัณฑิต
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเมศิณี  บุญมี
 
1. นางภัคษณาพร  มีบัณฑิต
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายพัฒนา  ทองดี
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อสุวรรณ์
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ยมจันทร์
 
1. นางมาเรียม  ชนัฐชัยพัฒน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อสุวรรณ์
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ทับทอง
3. เด็กชายกฤตพจน์  พวงบานชื่น
4. เด็กชายคณิศร  กันปี
5. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สักพุ่ม
6. เด็กชายจิรกฤต  ทับทัน
7. เด็กชายชยนนท์  เพชรสุกใส
8. เด็กหญิงชลณิชา  มั่งสาอุดม
9. เด็กหญิงชาลิสา  แป้นขาว
10. เด็กชายณัฐภัทร  แย้มแสงสังข์
11. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  อินสอาดผล
12. เด็กชายธนพงษ์  หวังผลกลาง
13. เด็กหญิงธวัลยา  กันจร
14. เด็กหญิงนฤมล  อินบึง
15. เด็กชายนวนนท์  กันจร
16. เด็กชายนัฐฐาพร  จั่นหมู
17. เด็กชายพรหมพิริยะ  ศีลลา
18. เด็กชายพลพล  สมพมิตร
19. เด็กหญิงพิชาพร  ทั่นจั่น
20. เด็กชายพีรพัฒน์  ดัดถุยาวัตร
21. เด็กหญิงภันทิลา  มีแม่นวิทย์
22. เด็กหญิงรจนา  โพธิ์เงิน
23. เด็กชายรชต  รักษาราช
24. เด็กหญิงรวิสรา  บุญสะอาด
25. เด็กชายรัฐภูมิ  สนนใจ
26. เด็กหญิงรุจิภา  สว่างแก้ว
27. เด็กหญิงวรัทยา  ภูผาสี
28. เด็กชายสรธัญ  เมืองไทย
29. เด็กชายอนุชิต  สังข์ศรี
30. เด็กหญิงอภิชญา  นิกล่ำ
31. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทับวัน
32. เด็กหญิงอมเรศ  พูลชนะ
33. เด็กชายเจษฏา  พุ่มพวง
34. เด็กชายเมฆินทร์  รัสสัยการ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  จันทร์อ้น
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มาพัด
2. เด็กหญิงทิพย์เนตร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปล้องสอง
4. เด็กชายภานุเดช  คะดุน
5. เด็กชายวัชรพล  สุขเฉลิม
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บินจรัล
7. เด็กชายอนุชา  เปรมกมล
8. เด็กหญิงอรรถรวดี  สัมมาศาสตร์
9. เด็กชายเพขรวุธ  สานุ่ม
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขุนลี
 
1. นางเชาวดี  เฉื่อยฉ่ำ
2. นางสาวกชมน  จันทร์วิเชียร
3. นางสุพัตรา  เอี่ยมสะอาด
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
3. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
4. เด็กชายธีรพงศ์  นันทจักร์
5. เด็กชายธีรภัทร์  อ้นวันเพ็ญ
6. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
7. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  เบ้าทอง
10. เด็กชายวัชรพงษ์  อ้นวันเพ็ญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงคชชา  มะโนสา
2. เด็กหญิงชมนภัส  เวชยากิจ
3. เด็กหญิงณัฐพร  เล็กชูผล
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขุนพรม
5. เด็กหญิงรุจิรดา  รุจิลัญจ์
6. เด็กหญิงอังคณา  เพิ่มลาภ
 
1. นางสาวพัชรมนต์  ฉิมพุฒ
2. นางสาวจีรวรรณ   นิติธัญญารัตนา
3. นายจักรกฤช  เชื้อโพล้ง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  มีบุญ
2. เด็กหญิงณัชฌา  กุลบุตร
3. เด็กหญิงณัฐฌานุช  สำแดงเดช
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  พึ่งเทียร
5. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญรัศมี
6. เด็กหญิงปรัชญา  มีจาด
7. เด็กหญิงปารีณา  สุขประเสริฐ
8. นางสาวสุชาดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญาใส
2. นางอัจจิณา   อ่อนนุ่ม
3. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
4. นางสาวภาวิณี  วัดเมือง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมน  ยอดศิลป
2. เด็กหญิงณัฐนรี   คุ้มทิม
3. เด็กหญิงมาริษา   ยอดศิลป
4. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์นิล
5. เด็กหญิงเมธรินทร์  ยอดศิลป
 
1. นางสาวอังคณา  มีเย็น
2. นายจักรา  ฉิมพาลี
3. นางสาววิราสินี  คล้อยสวาท
4. นางสาวชุลีพร  คุ้มเกตุ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงชญาภร์  กลิ้งนาราง
2. เด็กหญิงชนากานต์  เอี๊ยบพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติชญา  บุญเรือง
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วรอภิญญาภรณ์
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขาธรรม
6. เด็กหญิงพรนภา  เพียงโท
7. เด็กหญิงสิริพร  แท่งทอง
8. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เจริญผล
9. เด็กหญิงสุปรียา  ลอยเหม็น
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
3. นางวิชุดา  ศรีนาราง
4. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมคง
2. เด็กชายฐิติพันธ์  คณากรวิสิฐ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ฉิมสุด
4. เด็กชายณัฐพล  อุ่นน้ำใจ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ช่อจำปี
 
1. นายประโยชน์  ฟักคง
2. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สมจิตร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พิมพ์ทอง
 
1. นายประกอบ  บรรณาธรรม
2. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร   อินสาคำ
2. เด็กหญิงจิราภา    จิอู๋
3. เด็กหญิงณัฐชา   พรมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนนทิชา   ทมานนท์
5. เด็กหญิงพรศิริ    เรือกิจ
6. เด็กหญิงอัยรัตน์ตา   แปงยะ
 
1. นายพรชัย   วัดเย็น
2. นางศริรักษ์   ตันมี
3. นางสาวลลิตวดี   เขียวสวาท
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงนริตา  เสงี่ยมวิลัย
4. เด็กหญิงปภาดา  ป้องภัย
5. เด็กหญิงลัดดาพร  หอมสุวรรณ
6. เด็กหญิงวรดา  ปานทิม
 
1. นายประเสริฐ  เทพศร
2. นายประกอบ  แดงทองดี
3. นายทวนทอง  ศรีลา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ผู้กำจัด
2. เด็กชายบุรินทร์  คาระวะดี
3. เด็กชายวัชรพล  พุทธสงฆ์
4. เด็กชายวุฒืพงษ์  สามงามยือ
5. เด็กชายอภินันท์  รุ่งสันเทียะ
6. เด็กชายอัครชัย  จันทร์ดี
7. เด็กชายอุกฤษ  ม่วงสุข
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
2. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
3. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกรกมล  เสือโต
2. เด็กหญิงชุติกาญน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ัรักดี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณ้ฎธิดา  นาคกลัด
3. เด็กหญิงรุนวรา  ปัสสา
 
1. นางธนาพร  พุ่มกระสวย
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายธนาธรณ์  สาคร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมมงคล
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา   ปัญญายงค์
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  มวลชู
2. เด็กหญิงศนิสิตา  กลั่นเกษร
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รัชตพงศา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ปัณราช
3. เด็กหญิงวาสนา  โลหิตดี
 
1. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงมายุรี  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงอัญญณา  เทพขันธ์
 
1. นายโสรส  ขิดลัมย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายมินธาดา  ทองห่อ
2. เด็กหญิงศศิธร  คันนู
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา   ปัญญายงค์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชมชื่น
2. เด็กชายพงศธร  บุญเผือก
 
1. นายจิรวัฒน์  สมัครเขตการณ์
2. นายพีระ  เหลาทุม
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายจาตุรงค์  เที่ยงแท้
2. เด็กชายปุระชัย  เสนาพรม
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นุ่มนิ่ม
2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงจารวีร์  ร่าเริง
2. เด็กหญิงศิริพร  ขำอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา   ปัญญายงค์
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังตะกู 1. เด็กชายศุภกิจ  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กชายเอกอนันต์  ปานนุ่น
 
1. นางทัศนีย์  ไพรสัณฑ์
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงแป้น
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กชายนิวัตน์   โลหะทัต
2. เด็กชายเจษฎากร   แหลมเสน
 
1. นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง
2. นายสุริยา   ทองจรัส
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มชาวสวน
2. เด็กชายพณิชพล  พงษ์ภู่
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง
2. เด็กชายฑีมากร  เพ็ญเข็ม
3. เด็กชายธนวัฒน์  โคกเทียน
 
1. นางสาวลำพอง  พายภัคดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษณะ  คำศักดา
2. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
3. เด็กชายพงศกร  พรหมมี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายทิวัตน์  สิทธิกอน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  วัฒนะ
3. เด็กชายสุเทพ  แก้วใส
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นายสุเทพ  เพ็งแจ้ง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  ธูปหอม
3. เด็กหญิงอารียา  อิ่มใจ
 
1. นางประจวบ  เกิดเกตุ
2. นางสาวลัคขณา  ศรีสนธิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงนารี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เกตเนตร
3. เด็กหญิงอุไรพร  เขียวยิ่ง
 
1. นางประจวบ  เกิดเกตุ
2. นางกฤษณา  ณ ลำปาง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกนกรดา  อุ่นเพ็ญ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธุวงค์
3. เด็กหญิงธัญญ่า  สังข์เมือง
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงพรนภา  เงินยิ่ง
6. เด็กหญิงรติรส  เพ็ญเข็ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องวิไลรัตน์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์สัย
2. เด็กหญิงณิชากร  อาจสมบาล
3. เด็กหญิงปุณยนุช  กริ่งทอง
4. เด็กหญิงพิมพิชญา  สนิทบุรุษ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ชามัง
6. เด็กหญิงอภิญญา  ภู่กลัด
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  พวงถิ่น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  วันวินัย
2. เด็กชายธนพล  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วกองทอง
 
1. นางสมพร  วังคีรี
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มสนิท
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายศิวกร  บุญโสภา
 
1. นายธรรมเนียม  ทับทอง
2. นางชวนพิศ  ทับทอง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เขียวขำ
2. เด็กชายอะนุกูล  มูลกิตติ
3. เด็กชายอำนาจ  บุญโฉม
 
1. นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์
2. นางสาวศิริรัตน์  แสนเวียง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อ๊อดหมี
2. เด็กชายรัตนกร  เรืองรอน
3. เด็กหญิงสริตา  แพสา
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงคุณัญญา  แตงน้อย
2. เด็กหญิงจิตรธิดา  คำนับพา
3. เด็กหญิงสุกัญยา  ศรีทา
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับปรู 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สีม่วง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเดช
3. เด็กหญิงวงนภา  บุญเพ็ชร
 
1. นางทัศนีย์  วฤทธิสุรเศรษฐ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทอง
2. เด็กหญิงวรางคณา  ครุฑหว่าง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศัตรูพินาศ
 
1. นางสุชิลา  สังข์ทอง
2. นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มสาหร่าย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  เจิมทา
2. เด็กหญิงพิชยา  ศรีเขียว
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มูลตา
 
1. นางมาลี  นาควิสุทธิ์
2. นางสาวศรินรัตน์  ฉัตรธิวัฒน์กุล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงฐาตินา  แสงพิกุล
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์  เห็มโพธิ์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  โสฬส
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
2. นางสาววัลลภา  ยนทะสาด
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอยเลื่อน
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ใหญ่เย็น
3. เด็กหญิงพรสุดา  แห้วเพ็ชร์
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นางอัจฉรา  ทับชม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กชายทักษิน  พานไทย
2. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงภรมาภร  พุฒปราง
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณิภาวรรณ  เนตรขำ
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นนท์พัฒน์
 
1. นางสาววันเฉลิม  ดวงตา
2. นางสาวณัฐกฤตา  ถานะมั่น
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมจุ้ย
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  มานมูเราะห์
 
1. นางวิเชียร  ปานแก้ว
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วิบูลย์กุล
2. เด็กชายปิยะ  จาดเมือง
3. เด็กชายสุภัทร  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิติวรดา  ฤทธิ์กระจาย
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงปีย์รดา  เชื้อทอง
2. เด็กชายพรรษกร   สุขเอี่ยม
 
1. นางบุญยืน  สุขแก่น
2. นางสาวจารุวรรณ  ประทุมมา
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กชายธนา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวปิ่นอุมา  แสนเรืองเดช
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทับทัน
 
1. นางนปภา  นิลสิงห์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงกัลยากร  สาระพินิจ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสะอาด
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายนภัค  พัฒนศรีศักดา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรขำ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กชายสามารถ  โพธิ์ศรี
 
1. นายนันทวัฒน์  สิงห์ทอง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์ชื่น
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกชกร  สีแสง
 
1. นางสาวเชาวนี  สุวรรณทอง
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกัณณตา  แหยมตั้ง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  เพชรทูล
3. เด็กชายปิยพนธ์  ศรีคูณ
 
1. นางชอ้อน  นิ่มปาน
2. นางสาววรัญญา  นิ่มเกตุ
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายนพพร   เอี่ยมคุ่ย
2. เด็กชายพีรพล  สุดยอด
3. เด็กชายศุภชัย  มงคล
 
1. นางธวัลรัตน์  ธรรมรังสรรค์
2. นางน้ำฝน  รุจิลัญจ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิดประภา  ชาเทียม
2. เด็กชายมินธาดา  สิงหา
3. เด็กชายวสุรัตน์   จุ้ยโต
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
2. นางทิพวรรณ  บุญประสม
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักกฤษ   ไมนา
2. เด็กชายวายุ  แพรเขียว
3. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
2. นางทิพวรรณ  บุญประสม
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงพิมพิศา  กร่อมจิตสุข
2. เด็กหญิงลัดดา  ยะใจ
 
1. นางสุกัญญา  สุขวัฒนา
2. นางสาวสุทธิพร  ชุนใช้
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กชายวิชัย  วิเศษศิริ
2. เด็กหญิงเพ็ญรดี  บุญศรี
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
2. นางสมคิด  จุลพันธ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายศุภชัย  แย้มทอง
3. เด็กหญิงอัญนิชา  ศรีโสภณ
 
1. นายสันติ  พุ่มเล็ก
2. นายณรงค์  ขุนไชย
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายชยาฑิตย์  ติธรรม
2. เด็กชายธนวัชร์  ดิษฐเจริญ
3. เด็กชายธนินทร์  ศรีหร่าย
 
1. นางวัลภา  ศีติสาร
2. นางรัตนา  หมอนเมือง