หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นางมณี พันธุ์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายเฉลิม บางหลวง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายสกุล หุ่นวัน หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายสายชล สิงห์เวียง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
24 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
25 นายวัชระ เจริญภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
26 นายเสวก วรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
27 นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
28 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
29 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
30 นางนภาพร เด็จใจ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
31 นางลัคณา ภักดี ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
32 นายแสน ยาสุข ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
33 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
34 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
35 นางสมิตา ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
36 นางเฉลียว ปิ่นสุข ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
37 นางสุพัตรา วรเลิศ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
38 นางกรรณิการ์ นุ่นอ่อน ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
39 นางณิชกมล ขุนเพ็ง ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
40 นางชุลีกร สายเกียรติวัติ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
41 นางศรีเภาว์ นันทะเสน ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
42 นางสาวณัฏฐ์ปภัส พรมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
43 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
44 ฐิตาภรณ์ เสือโต ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
45 นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
46 นางฉวีวรรณ์ โพธิ์พุก ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
47 นางเฉลิมศรี วสุรัตน์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
48 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
49 นางสุพีย์ บุญเสริม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
50 นางนิตยา ด้วงทอง ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
51 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
52 นางสาวรัตนา สุภรังษี ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
53 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
54 นางประภาภรณ์ สมิเปรม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
55 นางจิรภัทร์ หะทะยัง ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
56 นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
57 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
58 นางสาวสุภัทรา ศรีสด ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
59 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
60 นางวิไล จันทร์เกตุ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
61 นางมาลา อิทธิวันทยะกูล ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
62 นางมนันต์ สั่งศร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
63 นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
64 นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
65 นางฐิติรัตน์ ทันเจริญ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
66 นางสาวชญาภา ม่วงยิ้ม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
67 นางสาวแสงระวีย์ บาระมี ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
68 นางสาวนุชรี ดิษฐปาน ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
69 นางสาวอมราวดี พงษ์เจริญ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
70 นางคัชรินทร์ มะโนสา ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
71 นางทิศานาถ ขุนนาถ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
72 นางนิตยา ด้วงมั่น ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
73 นางสาวรัตนา คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
74 นางกัลยา โพธิพรต ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
75 นางนัยนา ยอดนุ้ย ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
76 นางสุพิชา สมสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
77 นางนงเยาว์ อินทฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
78 นางอรพรรณ โฉมแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
79 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
80 นางวิไลพร ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
81 นายสมบูรณ์ อินทนิล ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
82 นายเทวราชา มะโนสา ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
83 นางสาวนริศรา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
84 นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
85 นางคำนึง บุญอุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
86 นางสาวณัฐติยา คงทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
87 นายสุชาติ อุดมรักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
88 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
89 นายองค์เอก ครุฑโท พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
90 นายสำเริง ทับแสง พนักงานบริการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
91 นายพิเดช มงคล ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
92 นายพยงค์ คงคะชาติ ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
93 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
94 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
95 นายประยูร ทองบ่อ ครูโรงเรียนอนุุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
96 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
97 นายณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
98 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
99 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
100 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
101 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
102 นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
103 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
104 นางปณิดา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
105 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
106 นางอรนุช สุวรรณพจน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
107 นางพัชรินทร์ ฉ่ำเสนาะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
108 นางสาวปราณี อินตะมะ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
109 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
110 นางสาวฐานิดา เทศแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
111 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
112 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร  
113 นางปพิชญา รัตนปริญญานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
114 นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
115 นางอารีย์ นิยมไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
116 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
117 นางกฤษณา ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
118 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
119 นางสาวสิยาภรณ์ เพชรหมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
120 นางกัลยากร บุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
121 นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
122 นางสาวสุนันท์ ประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
123 นางสาวชวพร สังข์หิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
124 นางสาวสมพร ทองมี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
125 นางจันทร์เพ็ญ บุญธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
126 นางสาวฤทัยรัตน์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
127 นางสาวปริศนา ขาวสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
128 นางสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาล ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
129 นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
130 นางสาวนงคราญ นาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
131 นางธวัลรัตน์ โตคำวรพจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
132 นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
133 นางสาวศรัณย์รัตน์ แคล้วโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
134 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
135 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
136 นางเฉลิมศรี เจริญกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
137 นางสาวยุภา โพธิ์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
138 นางวรรณรัตน์ พงษ์ปัญญานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
139 นางสินีนาฎ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
140 นางสุพรรณา พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
141 นางพัลลภา ชูมลัยวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
142 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
143 นางเสาวนีย์ พุ่มสาหร่าย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
144 นางวิมล หุ่นวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
145 นางสมร ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
146 นางวัลภา ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
147 นางนลินี อ่องเภา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
148 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
149 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
150 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
151 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
152 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
153 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
154 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
155 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
156 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
157 นางสายพิณ ลีที ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
158 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
159 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
160 นายภูชิต นามไพร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
161 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
162 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
163 นางสาวเสาวลักษณ์ รักดี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
164 นางสาววาริน โพพันธ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
165 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
166 นางจินตนา สุบันมารัตนชัย ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์  
167 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
168 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
169 นางชลฤทัย กุลทิพย์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
170 นางสาวชวพร สังข์หิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
171 นางสาวรัตนา คุ้มทอง ครูธุรการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
172 นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่/โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
173 นางสาวอนัญญา ยอดเพชร ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี/โรงเรียนวังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์"/โรงเรียนชุมชนภูมิฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
174 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดและแข่งขัน  
175 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
176 นายสุวิทย์ จิโนรส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
177 นางนันท์นภัส บุญจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
178 นางจินตนา อัตถโกศล นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
179 นายนิพนธ์ ภักดี นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
180 นางสาวธนพร ชุ่มมั่น นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
181 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
182 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
183 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
184 นางสาวประไพ โสแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
185 นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
186 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
187 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
188 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
189 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
190 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
191 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
192 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
193 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
194 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
195 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
196 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
197 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
198 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
199 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
200 นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
201 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
202 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
203 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
204 นางมณี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
205 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
206 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
207 นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
208 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน  
209 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวนการสำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
210 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
211 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
212 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
213 ดร.ทินกร พูลพุฒ รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
214 นายนิวัตน์ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
215 นายสมยศ ขาวพราย รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
216 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
217 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
218 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พจ.2 คณะกรรมการอำนวยการ  
219 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ  
220 นายดำรงเกียรติ โพธิ์พุก ผอ. โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ  
221 นายวัชระ เจริญภาพ ผอ. โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการ  
222 นางปองรัตน์ มณีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
223 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
224 นายเชาว์ มัชฌิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
225 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
226 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
227 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
228 นายสุวิทย์ จิโนรส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
229 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
230 นายเสวก วรเลิศ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ  
231 นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข รอง ผอ. โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ  

นายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]