หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 22 46 27
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 9 6
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 7 17 14
4 006 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0
5 007 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 7 20 10
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 7 16 12
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 2 8 4
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 14 29 16
9 011 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 6 33 11
10 014 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 1 1
11 028 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 13 24 18
12 027 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 6 7 6
13 076 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0
14 078 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 11 40 20
15 032 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
16 033 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0
17 034 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 2 3 2
18 040 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
19 041 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 11 25 16
20 042 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 4 3
21 039 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1 1 1
22 043 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 17 20 19
23 044 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
24 049 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 4 10 6
25 050 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 15 32 23
26 051 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 4 10 5
27 052 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 5 12 8
28 054 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 8 13 11
29 056 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 2 1
30 058 โรงเรียนบ้านวังตายศ 1 2 2
31 059 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 0 0 0
32 060 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
33 061 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 3 5 3
34 057 โรงเรียนบ้านวังแดง 6 8 7
35 062 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13 28 18
36 063 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 0 0 0
37 065 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
38 066 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 1 2 2
39 067 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 5 16 5
40 068 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 6 6
41 070 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 6 1
42 064 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 38 23
43 069 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0
44 071 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 2 2
45 072 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด 0 0 0
46 073 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 0 0 0
47 029 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 1 2 2
48 030 โรงเรียนบ้านเขาพระ 3 6 4
49 031 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
50 046 โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0
51 048 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 3 6 3
52 045 โรงเรียนบ้านเนินแค 3 6 3
53 047 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 4 14 9
54 074 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 11 25 19
55 053 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 8 25 15
56 075 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 8 12 10
57 035 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา 0 0 0
58 036 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 11 35 22
59 037 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 10 13 11
60 038 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 9 32 9
61 055 โรงเรียนบ้านไร่ 1 2 2
62 082 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา 0 0 0
63 083 โรงเรียนวังก้านเหลือง 23 59 40
64 084 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 1 1 1
65 085 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
66 089 โรงเรียนวัดคงคาราม 6 7 7
67 090 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 3 2
68 092 โรงเรียนวัดคลองคูณ 11 12 11
69 093 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 0 0 0
70 091 โรงเรียนวัดคลองแขก 0 0 0
71 094 โรงเรียนวัดชัยศรี 9 29 19
72 097 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 1 1 1
73 098 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
74 099 โรงเรียนวัดทับปรู 2 5 2
75 100 โรงเรียนวัดทับหมัน 19 40 31
76 101 โรงเรียนวัดท่าปอ 0 0 0
77 104 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 10 18 12
78 105 โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 0
79 106 โรงเรียนวัดบางเบน 0 0 0
80 120 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 7 11 7
81 107 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 3 0
82 108 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 2 1
83 109 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 5 8 5
84 110 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 8 18 11
85 111 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 1 2 1
86 112 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 18 27 21
87 114 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 3 4 3
88 113 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 6 12 9
89 115 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 8 22 13
90 116 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 0 0 0
91 117 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 11 9
92 118 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 2 3 2
93 119 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 6 13 9
94 122 โรงเรียนวัดป่าเรไร 12 14 11
95 121 โรงเรียนวัดป่าแดง 13 25 16
96 123 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 0 0 0
97 124 โรงเรียนวัดพร้าว 7 13 8
98 125 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม 0 0 0
99 129 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 2 8 3
100 130 โรงเรียนวัดยางคลี 0 0 0
101 131 โรงเรียนวัดลำประดา 0 0 0
102 132 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 0 0 0
103 134 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 2 6 4
104 133 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 8 13 9
105 135 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 2 1
106 138 โรงเรียนวัดวังตะกู 5 8 8
107 141 โรงเรียนวัดวังสำโรง 12 33 22
108 142 โรงเรียนวัดวังหว้า 3 7 3
109 143 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 2 6 4
110 144 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
111 140 โรงเรียนวัดวังเรือน 2 12 5
112 137 โรงเรียนวัดวังแดง 6 24 13
113 136 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 10 5
114 183 โรงเรียนวัดวังไคร้ 0 0 0
115 145 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 0 0 0
116 146 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 5 5 5
117 147 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
118 148 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 8 16 11
119 150 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
120 151 โรงเรียนวัดหนองง้าว 2 2 2
121 152 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 4 4 4
122 153 โรงเรียนวัดหนองสนวน 6 8 6
123 154 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 16 11
124 149 โรงเรียนวัดหนองแก 1 2 2
125 179 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
126 178 โรงเรียนวัดหอไกร 0 0 0
127 180 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 0 0 0
128 156 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 1 1
129 157 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0
130 086 โรงเรียนวัดเขาทราย 16 34 27
131 087 โรงเรียนวัดเขารวก 7 21 11
132 088 โรงเรียนวัดเขาส้าน 1 1 1
133 103 โรงเรียนวัดเทวประสาท 0 0 0
134 126 โรงเรียนวัดโพทะเล 12 21 16
135 128 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 0 0 0
136 177 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน 0 0 0
137 095 โรงเรียนวัดใดวน 0 0 0
138 160 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 16 38 23
139 161 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 9 17 14
140 162 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
141 096 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 4 5 4
142 163 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 7 13 7
143 164 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 10 11 11
144 166 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 15 23 20
145 167 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 4 17 8
146 169 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 3 6 4
147 170 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 1 3 1
148 171 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 5 10 8
149 172 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 11 23 17
150 173 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 13 26 18
151 176 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 28 45 37
152 174 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 12 22 17
153 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 2 0 0
154 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 9 26 7
155 002 โรงเรียนจันทวิทยา 0 0 0
156 012 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 10 24 16
157 025 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
158 026 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0
159 077 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 6 6
160 081 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1 1 1
161 165 โรงเรียนสิริวัฒนา 6 44 6
162 168 โรงเรียนหัวเฉียว 0 0 0
163 175 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
164 015 โรงเรียนเทพประทาน 3 7 5
165 080 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 15 30 16
166 013 โรงเรียนโถงจื้อ 1 3 1
167 016 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
168 018 โรงเรียนเทศบาล 2 11 26 21
169 017 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 0 0 0
170 019 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
171 020 โรงเรียนเทศบาล 4 2 2 2
172 021 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
173 022 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 2 4 4
รวม 805 1728 1118
2846

นายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]