หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
5. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
6. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายสมยศ บุญดิษฐ์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
14. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
15. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนบ้านบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
5. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
6. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายสมยศ บุญดิษฐ์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นายเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
14. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
15. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
5. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
6. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายสมยศ บุญดิษฐ์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
14. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
15. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
5. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
6. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายสมยศ บุญดิษฐ์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
14. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
15. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จูแจ่มโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
5. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
6. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
11. นางสาวกมลชนก ทับทองโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
12. นายสมยศ บุญดิษฐ์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
13. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
14. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
15. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุกโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุกโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมณี อั้วหงวนโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
2. นางสุพัตรา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา มาตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ตลับเพชรโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา เข็มเพชรโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นายสุกรี มูลดีโรงเรียนอนุบาลดงเจริญกรรมการ
3. นางพยอม ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผูกคล้ายโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ หมื่นยงค์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นางสมปอง ศรีมหาโภชน์โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดิเรก ทับทิมโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
2. นางสาวศรีสวรรค์ อุ่นวันโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุวัตร เรืองรุ่งโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นายสุทัน เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
3. นายวินัย มีเย็นโรงเรียนอนุบาลโพทะเลฯกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางปภัทรพร แก้วชื่นโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายธนู เรืองรุ่งโรงเรียนวัดเทวประสารทกรรมการ
3. นายสุริยัณห์ ดิษฐ์จันทร์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จ้อยโหมดโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นายสมยศ กล้าการรบโรงเรียนอนุบาลทับคล้อกรรมการ
3. นางสาวปุณกมล ปราบปรามโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วมโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เหล่าภักดีโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสุชาฎ กิ่งไพรโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
3. นางจำเริญ เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา แตงฉิมโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นางกฤษณา ก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
3. ส.ต.เทวัญ ฉิมดีโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ปิ่นทองโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นายศรีณรงค์ สมจิตโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
3. นายจักรกริช พัดพานโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
2. นายสุรินทร์ มากมูลโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธีระ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินทรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายธนรัตน์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
3. นางบุญตา แก้วคูณโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ ธูปพูลโรงเรียนสิริวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิเศษศักดิ์ ภัทรสิริธนวัชร์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีชัยศักดิ์โรงเรียนวัดขวางกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ กาปัญญาโรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัวกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พรหมลีโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางสุภาพร พงษ์พนาโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
3. นางสมศรี เกตุเมฆโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางละไม วันดีโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
2. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมงคล คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นางสิวานันท์ สุวรรณพานิชโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
3. นายประทีป นุชมีโรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ พูลเส็งข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญเหลือโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
3. นางนุกุล เก่งสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลางกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจเร สมุทรารักษ์โรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมบัติ ผลาผลโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางเกษร เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางเกษร เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางเกษร เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางเกษร เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นายนพพล น้อยพ่วงวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒโรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
6. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวรรณี ดวงตาเวียงโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางบังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
3. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ดวงตาเวียงโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางบังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
3. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายรณภพ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายรณภพ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
2. นายสุเทพ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
3. นายวีรยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นายมนศักดิ์ เง่าลีโรงเรียนบุพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางภัคษณาพร มีบัณฑิตโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
2. นางจรูญ แย้มครวญสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นางสายพิน ลีทีโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางจินตนา อัตถโกศลสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
6. นางรำเพย เสือดงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
7. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดสายดงยางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธาฯกรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางภัคษณาพร มีบัณฑิตโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
2. นางจรูญ แย้มครวญสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
3. นางสายพิน ลีทีโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางจินตนา อัตถโกศลสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
6. นางรำเพย เสือดงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
7. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นางนฤมล กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี หาแก้วสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นฯกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
6. นายเสถียร เรือนแก้วโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นางนฤมล กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี หาแก้วสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นฯกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
6. นายเสถียร เรือนแก้วโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นางนฤมล กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เจริญภาพโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์เมืองโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
3. นางวรรณฉวี คำนนท์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สุวรรณวงศ์โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
6. นางนฤมล กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี หาแก้วสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นฯกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
6. นายเสถียร เรือนแก้วโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
4. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุรังษีโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี หาแก้วสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
2. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายไชยา ศรีนารางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นฯกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศสพป.พิจิตร เขต 2กรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วงศ์ภัรักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
6. นายเสถียร เรือนแก้วโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
4. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุรังษีโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายภัชราภรณ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
4. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุรังษีโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายฝน กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นายปาธาน อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
4. นางอัมพิกา หอมหวลโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุรังษีโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสายฝน กาฬพันธ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
2. นางรำเพย เสือคงโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางวาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางวาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางวาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางวาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางวาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน์โรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
2. นางสาวอังคนา มีเย็นโรงเรียนบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางวาสนา ศิรินิลโรงเรียนบ้านหนองจะปราบกรรมการ
4. นางน้ำฝน รุจิรัญจ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานกรรมการ
5. นางวิภา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกาญจนา กองสังข์โรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางสาววาสิตา เทศขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอรุณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นายสานิตย์ พุดทรัพย์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายประมินทร์ กิ่งชัยโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสุนทร สุขรื่นโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นายสุทิน รอดส้มโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
6. นายเศรษฐศิษฎ์ ทาสีเพชรโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอรุณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นายสานิตย์ พุดทรัพย์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายประมินทร์ กิ่งชัยโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสุนทร สุขรื่นโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
5. นายสุทิน รอดส้มโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
6. นายเศรษฐศิษฎ์ ทาสีเพชรโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นายประเสริฐ เทพศรโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
4. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
5. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย ทับทองโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
7. นางสาวสิร์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
8. นายนิมิตร พรหมอยู่โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
9. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
10. นายอนวิทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
11. นางสาวกนกอร แสงขานโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดกรรมการ
12. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
13. นายธวัชชัย คำแผลงโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
14. นายสมบัติ อิ่มอินทร์โรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
15. นายมนูญ ฟองบาลศรีโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย ทับทองโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางสาวสิร์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนิมิตร พรหมอยู่โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
4. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
5. นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
7. นายประเสริฐ เทพศรโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
8. นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
9. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
10. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
11. นางสาวกนกอร แสงขานโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดกรรมการ
12. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
13. นายธวัชชัย คำแผลงโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
14. นายสมบัติ อิ่มอินทร์โรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
15. นายมนูญ ฟองบาลศรีโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกอร แสงขานโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดกรรมการ
2. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นายธวัชชัย คำแผลงโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม กรรมการ
4. นายสมบัติ อิ่มอินทร์โรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
5. นายมนูญ ฟองบาลศรีโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
7. นายประเสริฐ เทพศรโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
8. นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
9. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรีโรงเรียนวัดลำประดากรรมการ
10. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
11. นายศักดิ์ชัย ทับทองโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
12. นายสิร์ณัฐา แสงวิโรจน์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
13. นายนิมิตร พรหมอยู่โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
14. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
15. นายอนวิทย์ ฤกษนันทน์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรยา สายสุจริตโรงเรียนบ้านน้อยฯกรรมการ
2. นางนวลน้อย สังข์เมืองโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางชวนพิศ ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
4. นางพจนา แก่งศิริโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายพร ทองสุขโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
3. นายศรัณยู เมฆอรุณกมลโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ ศรีอาวุธโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
2. นายวีระ เยื้องประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ โทอ่อนโรงเรียนเยาวชนศึกษากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
5. นางรัตนา บุณโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี พูลเอี่ยมโรงเรียนท้ายทุ่งฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากกรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ วิลลิภากรโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุณีย์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศรีศรัทธาฯกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ โตคำวรพจน์โรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
3. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
4. นางสาวสมัย พรมชัยโรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัวกรรมการ
5. นางสาวปราชญา หมื่นยงค์โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนวังกรดนุกุลศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวมธุรส แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายทรงศิลป์ โกสูงเนินโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
5. นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตต์โรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนินโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากกรรมการ
2. นางสาวธัญญานุช พันเขียวโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
4. นายศรัณยู เมฆอรุณกมลโรงเรียนวัดเขาทายกรรมการ
5. นายสมควร อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวังแดงกรรมการ
6. นายถิรวัฒน์ คุ้มทองโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากกรรมการ
2. นางรัตนา บุญโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยมโรงเรียนท้ายทุ่งฯกรรมการ
4. นางสุณีย์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
5. นางฐิตากาญจน์ คำมีโรงเรียนบ้านห้วงสลิดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พักดีโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พุกเอี่ยมโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ วิลลิภากรโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรัชญาณี จันทร์สูงโรงเรียนอนุบาลดงเจริญกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางนีรนุช อินกองงามโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
2. นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแป้นโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์โรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นางจิราวรรณ ทองมากโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา แสงประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
4. นายสมยศ คำบัวโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง จันทะศิลาโรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมยศ คำบัวโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
2. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นางรัตนา บุญโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
4. นางนภัสชนันทน์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธนกฤษณ์ อินกองงามโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
3. นายชวลิต วัฒนกุลชัยโรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้าฯกรรมการ
5. นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตต์โรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายประจวบ เกิดเกตุโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
3. นางเอมอร แก้วเพชรโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
4. นายสมบัติ วงศ์ศรีรักษาโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
5. นายถุงเงิน เนตรคำโรงเรียนวัดสัตวนารามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายประจวบ เกิดเกตุโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
3. นางเอมอร แก้วเพชรโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
4. นายสมบัติ วงศ์ศรีรักษาโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
5. นายถุงเงิน เนตรคำโรงเรียนวัดสัตวนารามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุชิลา สังข์ทองโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวฯกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปัญจวรรณ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุชิลา สังข์ทองโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวฯกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปัญจะวรรณ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ อินทนงค์โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ ลือชาโรงเรียนวัดทับทิมกรรมการ
5. นางสไบพร มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ทองน้อยโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ ลือชาโรงเรียนวัดทับทิมกรรมการ
5. นางสไบพร มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ทองน้อยโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชรีย์ วุฒยากรโรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางขวัญเรือน ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเขานกยูงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรมทองฯกรรมการ
4. นางสุพีร์ บุญเสริมโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางกาญจนา สำรองพันธ์โรงเรียนวัดใหม่วังหว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
2. นางสาวขณิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลฯกรรมการ
3. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวนทอง ศรีลาโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายธรรมเนียม ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชรีย์ วุฒยากรโรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางขวัญเรือน ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเขานกยูงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรมทองฯกรรมการ
4. นางสุพีร์ บุญเสริมโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางกาญจนา สำรองพันธ์โรงเรียนวัดใหม่วังหว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวนทอง ศรีลาโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายธรรมเนียม ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ แก้วชะเนตรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้ากรรมการ
2. นางสุนีย์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศรีศรัทธาฯกรรมการ
3. นางวงษ์เดือน อินทร์พรหมโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิตฒิกาญจน์ ชมชาติโรงเรียนบ้านวังตายศฯกรรมการ
5. นางลาวัณย์ สิงห์อุดรโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ แก้วชะเนตรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้ากรรมการ
2. นางสุนีย์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศรีศรัทธาฯกรรมการ
3. นางวงษ์เดือน อินทร์พรหมโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิตฒิกาญจน์ ชมชาติโรงเรียนบ้านวังตายศฯกรรมการ
5. นางลาวัณย์ สิงห์อุดรโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นางอรพรรณ โฉมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ทองอ่อนโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
4. นางภัชราภรณ์ เกตุบางลายโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
5. นางวาสนา เย็นจุระโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นางอรพรรณ โฉมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ทองอ่อนโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
4. นางภัชราภรณ์ เกตุบางลายโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
5. นางวาสนา เย็นจุระโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสัมฤทธฺ์ ฤกษ์นอกโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองบุญนิธิโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
4. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
6. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสัมฤทธิ์ ฤกษ์นอกโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองบุญนิธิโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
4. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
6. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจินันท์ จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
2. นางปราณี ศรลัมพ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
3. นางยุพา เชื้อแฉ่งโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางกมนมาศ แสนพรหมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
5. นางสาววรรณา แตงฉิมโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช นาขนานรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
2. นางปราณี ศรลัมพ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
3. นางยุพา เชื้อแฉ่งโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางกมนมาศ แสนพรหมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
5. นางวรรณา แตงฉิมโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสรัลพร เที่ยงเงินโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
2. นางสุภาวดี เสมานาถโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
3. นางสาวมานิต เนียมจันทร์โรงเรียนศรีสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสุพัตรา วรเลิศโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
5. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
6. นายเด่นชัย ป้อมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
7. นางทัศนีย์ มูรามัญโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
8. นางสมคิด ม่วงแพร่สีโรงเรียนอนุบาลโพทะเลฯกรรมการ
9. นายธีรเดช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอทิตา เจริญพูลโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวรินทร มัฌชิมาโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ปราณีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
5. นางพรพิมล แดงทองดีโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
6. นางพเยาว์ แสงกล้าโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
7. นายอธิวัฒน์ อุษณรัศมีโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นางสำเนียง มีสมพรโรงเรียนอนุบาลดงเจริญกรรมการ
9. นางวารุณี จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา คันธมาศน์โรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
2. นางทิศานาถ ขุนนาถโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสิริทิพย์ คุณสินโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
4. นางมานิจ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส เม่นเกิดโรงเรียนวัดขวางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ประทุมมาโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมณี อั้วหงวนโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
2. นางสุพัตรา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา มาตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ตลับเพชรโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วมโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วมโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วมโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เหล่าภักดีโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสุชาฎ กิ่งไพรโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
3. นางจำเริญ เริ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา แตงฉิมโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เหล่าภักดีโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสุชาฎ กิ่งไพรโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
3. นางจำเริญ เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึกฯกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา แตงฉิมโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายอุดม จูแพโรงเรียนวัดบ้านหนองดงกรรมการ
3. นายเกษม กลิ่นชาติโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
4. นายดิษฐพงศ์ ถาโทโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา หนูทวนโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
6. นายประยุทธ เสือคงโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสัมฤทธิ์ ฤกษ์นอกโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองบุญนิธิโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะกอกงอกรรมการ
4. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นางนันทกา ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
6. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
3. นางสมิตา ราชคฤห์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ ลือชาโรงเรียนวัดทับทิมกรรมการ
5. นางสไบพร มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ทองน้อยโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ ศรีอาวุธโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
2. นายวีระ เยื้องประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ โทอ่อนโรงเรียนเยาวชนศึกษากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
5. นางรัตนา บุณโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี พูลเอี่ยมโรงเรียนท้ายทุ่งฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ ศรีอาวุธโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
2. นายวีระ เยื้องประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ โทอ่อนโรงเรียนเยาวชนศึกษากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
5. นางรัตนา บุณโยประการโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี พูลเอี่ยมโรงเรียนท้ายทุ่งฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลฯกรรมการ
3. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวนทอง ศรีลาโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายธรรมเนียม ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนอง ดีพูลโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประวิงทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวนทอง ศรีลาโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
5. นายธรรมเนียม ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ

นายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]