รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.พิจิตร เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายพัชรพงศ์  มาตย์วงษ์
2. เด็กชายศุภกร  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายจักรี  ปานสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายรชต  สีโยหะ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตุตะพะ
 
1. นายณัฐพัฒน์  มูลคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญมา
2. เด็กชายธีรพงษ์  มโนราช
 
1. นายสมหมาย  โตนาราง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนสงคราม
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรมา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายทักดนัย  คุมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เลขนอก
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายบุพกร   บูรณกูล
2. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
3. เด็กชายศิวะวุธ  สุขใส
4. เด็กหญิงสุรดา   ภิญโญ
5. เด็กหญิงอนัญพร   ชุ่มเย็น
 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจรัญญา  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงทวีพร   สิงห์ลอ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช   แตงนุ่น
4. เด็กชายพีระพัฒน์   ตู้แก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่อชั้น
 
1. นางสุปรียา   นามั่น
2. นายสรัล   สำลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขหนุน
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปฏิพล   เหลาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายชัชชัย  แสงใส
2. เด็กหญิงพิยาดา  โสขำ
 
1. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยานี  ทิพย์มณี
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลนัช  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  สุนทรศรี
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนัชณชล   มาสระ
 
1. นางสุจิตรา   รัตนอุดมวรรณา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงอัยยาริน  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายวีรเชษฐ  เถาวัลย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญชู
 
1. นางสาวสุปัญญา  เทศทาบ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงวาสนา  กองบาง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายสุรชัย  จันดา
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 1. เด็กหญิงญาใจ  สังข์คง
2. เด็กหญิงพรนภา  คงสม
 
1. นางสุรินทร์  เกี้ยวเกิด
2. นางบุญสม  แจ่มจำรัส
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กชายพัชรพล  ทีเพ็ง
2. เด็กหญิงวิภาวี  โคตะนนท์
 
1. นางสมถวิล  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายกฤตพรต  โชติวัฒนอนันกุล
 
1. นายภคพล  เอมเอี่ยม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงนาฏตยา  สอนชุน
2. เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  เจิมสุวรรณ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่เหลือง
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
2. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ชูจิตร
2. เด็กหญิงอติมา   พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอรเทพิน   ชูจิตร
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์    บุญมา
2. เด็กหญิงพัชยา   ครุฑวิเศษ
3. เด็กหญิงพิยะดา    สองเมือง
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายอนุชิต  จันทร์ย้อย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  โสภา
 
1. นายสุชาติ  รุ่งอินทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงอรรัมภา  ชอบธรรม
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงอนุธิดา    เขียวขำ
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวัสดิ์
 
1. นางสินีนาฎ  สายทองเยิ้น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสินีนาฎ  สายทองเยิ้น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นางสินีนาฎ  สายทองเยิ้น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คงเมือง
 
1. นางสาวปาริชาติ  จันทัน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงภรภัทร   บานเย็นงาม
 
1. นายพัชชาณัฐ   อัตพรต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ์  สังข์ทอง
 
1. นางสกุล  สุดตา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายวันเฉลิม  เพ็งมี
 
1. นายนิธิศ  การสมดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวดี
 
1. นางจันทร์ฉาย   ขำมั่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเส็ง
2. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
3. เด็กชายธนัทชัย  คำภาพ
4. เด็กหญิงธาริณี  บานแสง
5. เด็กหญิงพลอยลดา  บุญคบ
6. เด็กชายวัชระ  แจ้งบ้าน
7. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตรีอินทอง
8. เด็กหญิงสุธิดา  อุ่นศรี
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
2. นางเยาวรัตน์  พูลเมือง
3. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  อ้นอินทร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองริ้น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรเอือง
2. เด็กหญิงชลิตา  ทองดอนน้อย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์อ่อน
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ทองโชติ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นบิดา
6. เด็กชายประวันวิทย์  หันวิชัย
7. เด็กชายพยุงศักดิ์  พันธุ์เพชร
8. เด็กหญิงยุพาพร  หงส์ดวง
9. เด็กชายวัชระ  ลำพึงกิจ
10. เด็กหญิงสมสมัย  ทองดอนยอด
11. เด็กหญิงสุวพร  ทองดอนยอด
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยพันธ์
13. เด็กหญิงเปรมสินี  บุตรเนตร
14. เด็กชายเอกชัย  ยี่ภู่
15. เด็กชายไชยา  ฤทธิรงค์
 
1. นายพสุธร  รัตนวิบูลย์เลิศ
2. นายประยงษ์  รุ่งเรือง
3. นางลัดดา  พุ่มแก้ว
4. นางผกาพร  เดียวสุรินทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มีอิสระ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด
3. เด็กชายณัฐนันท์  มาอยู่
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  ครุฑทา
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี้ยงหมี
6. เด็กหญิงนัชณชล  มาสระ
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว
8. เด็กหญิงภรภัทร  บานเย็นงาม
9. เด็กหญิงภัทรภร  บานเย็นงาม
10. เด็กชายเตโชดม  รังคเสนี
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูเมือง
2. เด็กหญิงกรชกร  แว่ภู่
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมไชย
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขจรศรี
5. เด็กชายธงชัย  สุขขันทอง
6. เด็กชายธนวินท์  ให้สุข
7. เด็กชายธีรพงษ์  สุขขันทอง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรพงศ์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชร์พงศ์
10. เด็กชายยศพัทธ์  พันวิเศษ
11. เด็กชายรัชพงษ์  เสมาแก้ว
12. เด็กหญิงวนิดา  ยามวัน
13. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ภู่
14. เด็กหญิงสุกัญญา  นิละต๊ะ
15. เด็กหญิงสุพิชชา  รักนาก
16. เด็กหญิงสุราทิพย์  รอดคง
17. เด็กชายสุวโรจน์  บุญผ่อง
18. เด็กชายอภินัทธ์  สิงห์ทอง
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบเหล่ารบ
20. เด็กหญิงเบญญาภา  พันวิเศษ
 
1. นางฉลวย  เกตุดี
2. นางอาภรณ์  สมบูรณ์
3. นางอารีย์  สุคนธวิโรจน์
4. นางวริศรา  ทองสุข
5. นางวาสนา  กังวลทรัพย์
6. นายปัญญา  เกี้ยวเกิด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. เด็กชายกรรชัย  สิงห์ป้อง
3. นางสาวกัญญาภัค  ชินมา
4. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาล
5. เด็กหญิงจันทาทิพย์  น้อมระวี
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โหกรัด
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
8. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
9. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
10. เด็กชายณัฏฐพล  รังจะโป๊ะ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
12. เด็กหญิงณัฐพล  ผิวงาม
13. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
14. เด็กหญิงทิพรัตน์  มีกมล
15. เด็กหญิงทิพลดา  ชัยสิทธิ์
16. เด็กหญิงทิพานัน  บุรีหลง
17. นายธนธรณ์  พรมโพธิ์
18. เด็กชายธนัญญา  นิลคง
19. เด็กหญิงธาริณี  โหกรัด
20. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
21. นางสาวนิตยา  บุญมา
22. เด็กหญิงนิลวดี  บุตรดี
23. เด็กชายบวรทัด  สุภาวงษ์
24. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ลำตาล
25. เด็กหญิงปวรัตน์  อุชี
26. เด็กหญิงพลอยชมพู  สอนเวช
27. เด็กหญิงพลอยสุดา  กรรณรัตน์
28. นายพีระยุธ  โดลน
29. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
30. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
31. เด็กหญิงวรัญชลี  พูนผล
32. นายสภพ  แจ้งอรุณ
33. เด็กหญิงสุชัญญา  สนามทอง
34. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง
35. เด็กหญิงอรธิชา  สายสุนีย์
36. นางสาวอังคณา  คงดอนทอง
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
 
1. นายสิรภพ  มีจาด
2. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
3. นายกฤษณะ   หมื่นหาญ
4. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
5. นางจุฑารัตน์  บุญมี
6. นางบุปผา  กองละเอียด
7. นางประมวล  บุญจันทร์
8. นางสาวศิริมาศ  ศิริเขตกิจ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชยากร  พรมพุฒ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มนูญญา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริปะกะ
4. เด็กชายอัมเรศ  รอดละม้าย
5. เด็กชายเกรียงไกร  มนูญญา
6. เด็กชายโกศล  สว่างเมฆ
 
1. นายวาริช  รัตนกรรดิ
2. นางสาวอริศตรา  ดีอุดม
3. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  สุทธิไสย
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายสิริวิชญ์   อินทร์เท้ง
 
1. นายภิญโญ   แก้วแดง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   รัตนใหม่
 
1. นายอนุชิต  จันทร์ย้อย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กชายธนากร  นุกูล
 
1. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายอดิศร   ชาติเวช
 
1. นางยุพา   เฟื่องโชติการ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกัณศิยารัชน์  กฤตสุวรรณ์
 
1. นายสุธีร์  ประสานสมบัติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้งคาย
 
1. นางศิริภรณ์  ขุมเพ็ชร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  เขียวอินทร์
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้งคาย
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเกิด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กชายหรินทร์  พิมเสน
 
1. นายพรชัย  ม่วงแจ่ม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังข์โชติ
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงอมินตรา   แค้นคุ้ม
 
1. นายอุดม   หุ่นทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กชายภัลลพ  พรมรอด
 
1. นางยุพิน  ชัยแสงแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิบุตร
 
1. นางณัฐนันท์  เปียวัฒน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงจิดาภา  เพ็ชรเกิด
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมจิ๋ว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ทอง
6. เด็กชายณัฐนัย  ภูมิภาค
7. เด็กหญิงดวงจันทร์  ชาญธัญกรรม
8. เด็กหญิงดวงใจ  ชาญธัญกรรม
9. เด็กหญิงนัฐชานันท์  เนียมจิตร
10. เด็กหญิงนัฐญา  ภู่คง
11. เด็กหญิงนิยากร  ยืนรัมย์
12. เด็กหญิงบุษบากร  ศรีสว่าง
13. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชาติไทย
14. เด็กหญิงปนิฐา  แสงอนุเคราะห์
15. เด็กหญิงปริญญาพร  สายสอน
16. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญรอด
17. เด็กหญิงปานิสรา  ไชยหงส์
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เที่ยงสาย
19. เด็กหญิงภัทรธีชา  ชูจิตร
20. เด็กหญิงภัทรวดี  ถาวร
21. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทวงค์
22. เด็กหญิงวรารัตน์  มาตสนา
23. เด็กหญิงศิรดา  บุญเนียม
24. เด็กหญิงศิรประภา  คำสามน้อย
25. เด็กหญิงอนุธิตา  นครกัณฑ์
26. เด็กชายอภิวุฒิ  วุฒิยานันท์
27. เด็กหญิงอรอุมา  นิละกุล
28. เด็กหญิงโชติรส  วงศ์เพ็ชร
 
1. นายสายัณย์  บุสดี
2. นางวนัชญา  ปันทวาย
3. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุข
4. นายภาณุวัฒน์  กัลพัตร์
5. นางสำเนา  จันทพิมพ์
6. นางอนงค์  หอมอุดม
7. นายวีระพร  ดวงเจริญพงศ์
8. นางอัญชลี  เทศแก้ว
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง
2. เด็กชายธนกร  แย้มแสง
3. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
4. เด็กชายพรชัย  ทับทอง
5. เด็กหญิงพัชรมัย  จำเนียร
6. เด็กชายภูริณัฐ  แก้วดวงใหญ่
7. เด็กชายยศภัทร  คำเกิด
8. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางวิไลวรรณ   เพื่อนฝูง
2. นายอนุชิต  จันทร์ย้อย
3. นางสาวอาริษา  พรมคล้าย
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนาตยา  แย้มอุบล
3. เด็กหญิงรีลาวรรณ  อินทศร
4. เด็กหญิงวริศรา  วาปีเน
5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิริ
6. เด็กหญิงอุรัสยา  บุ้งกระโทก
7. เด็กหญิงเมธาวี  ผังดี
8. เด็กหญิงแพรวา  เลิญไธสง
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสุรีรัตน์  พุกกลิ่น
3. นางแสงอรุณ  บุญยิ้ม
4. นางสาวสุปัญญา  เทศทาบ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงกัลยา  ปุราโต
2. เด็กหญิงณัฐวรา  สืบสิน
3. เด็กหญิงนราพา  พ่วงภักดี
4. เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงพิยดา  ศรีทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสว่าง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมดี
8. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บุญรักษ์
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวอรุณี  แสงศรี
3. นางแสงอรุณ  บุญยิ้ม
4. นางนิรดา  อานนท์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนาตยา  แย้มอุบล
3. เด็กหญิงรีลาวรรณ  อินทศร
4. เด็กหญิงวริศรา  วาปีเน
5. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิริ
6. เด็กหญิงอุรัสยา  บุ้งกระโทก
7. เด็กหญิงเมธาวี  ผังดี
8. เด็กหญิงแพรวา  เลิญไธสง
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสุรีรัตน์  พุกกลิ่น
3. นางแสงอรุณ  บุญยิ้ม
4. นางสาวอรวรรณ  สิงห์ลอ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำหอม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เกสร
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คะชานันท์
4. เด็กหญิงพรพรหม   ธีระกิจ
5. เด็กหญิงพัชชมน   บรรจงรักษ์
6. เด็กหญิงอภัสราวดี   รุ่งร่ำรวย
7. เด็กหญิงเด่นนภา  ดวงแข
8. เด็กหญิงเมธาวี    ปิ่นทอง
 
1. นางสาวธิดาวรรณ   อยู่ดี
2. นางสาวราตรี  กรีอินทอง
3. นางกรวิกา   อ้นโต
4. นางสาววิลันดา  ตรีตุนา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายภัทรพล  ศรัทธาผล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วราหะ
3. เด็กชายภาณุเดช  รอดวินิจ
4. เด็กชายอรรถพล  สุรรัตน์
5. เด็กชายัปัญญานนท์  คงคา
 
1. นายประพันธ์  พรมมะกุล
2. นายพิมพ์  โพธิ์ทอง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  นพกาล
2. เด็กชายพลภูมิ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายขวัญชัย   เจริญทรัพย์
2. เด็กชายตะวัน   พุ่มแก้ว
3. เด็กชายภูริวัฒน์   ม่วงประเสริฐ
4. เด็กชายศิวณัฐ   สิริกุลชวาล
5. เด็กชายอัสพล   ยะไมย
6. เด็กชายไชยวัฒน์   มีศรี
 
1. นางทัศนีย์   เถาวัลย์
2. นายสมนึก   เถาวัลย์
3. นางสาววราภรณ์   นาดี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กหญิงญาณิศา   ขัดสี
2. เด็กชายประวิทย์    ขมินทกูล
3. เด็กหญิงพรชิตา   งามอ่อน
4. เด็กหญิงรติกร  จันทร์มาก
5. เด็กชายอนุสรณ์    มูลสุข
6. เด็กหญิงเมษา   เพ็ชรแสงสว่าง
 
1. นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร
2. นางรัตนา    สนปี
3. นายวิษณุ    สนปี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กชายชนกานต์  บุรีหลง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุกบุญ
3. เด็กชายทศพล  พรมมา
4. เด็กชายพงศ์  พาราศรี
5. เด็กชายวิชัย  ทรัพย์สิน
6. เด็กชายวิทวัส  มาชัย
7. เด็กชายอภิรัตน์  พรมสิทธิ์
8. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ
 
1. นางกัทลี  คารมปราชญ์
2. นางนิสสรณ์  กัณฑษา
3. นางสาวสุรีย์  ก้านจันทร์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธีระวีร์   พิพัฒนกุล
2. เด็กหญิงนพเก้า   เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวีรดา   นันทสาท
 
1. นางสุภัทรา  สิงหเดช
2. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. นายธนากร  ป้านพูน
2. นางสาววราลักษณ์  นิยมวงษ์
3. นางสาวสมฤดี  ศรีละกาล
 
1. นางสุพรรณี  คำมก
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  เอี่ยมแดง
2. นายณัฐพนธ์  โนนุช
 
1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
2. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรอำไพ
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เชื่อมศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   มีสาย
 
1. นายบุญเสริม   กองทรง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   เผือกวงษ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์   แป้นเตี้ย
 
1. นายสรัล   สำลี
2. นายประกอบ   สูตรอุดม
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายกฤษดา   กุลน้อย
2. เด็กชายพฤกษาสร   ม่วงทิม
 
1. นายสรัล   สำลี
2. นายประกอบ   สูตรอุดม
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายการัณยภาส  โพธิ์วัด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เอี่ยมทองคำ
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย   ทองคำ
2. เด็กหญิงสุนิสา   ทองลือ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   สุขเลิศ
2. นายพลวัฒน์   วังคีรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีสูนย์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เยาวขัน
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นายเนตร  ตรีสูนย์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร   วงค์ก่ำ
2. เด็กหญิงศรัญยา    บุญเกิด
 
1. นางสาวน้ำอ้อย    สุขเลิศ
2. นางสาวแสงดาว    แสงศรีจันทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์ขำ
2. เด็กชายธนนิธิโรจน์  บรรเจิดศิลป์
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสิทธิ์
2. เด็กชายนพดล  โพธิ์ทอง
 
1. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
2. นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตรีสูนย์
2. เด็กชายสฤษฏ์ภพ  ขันทอง
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นางสายหยุด  ศรีบุตร
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายคมสัน  กองบาง
2. เด็กหญิงสิดาพร  แสงโสด
3. เด็กชายอัมรินทร์  มาตสุริวงษ์
 
1. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
2. นางศศิกานต์  ถึงกัน
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายจีรนันท์  กุลรัมย์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สู้จันทร์
3. เด็กชายนันทชพร  พุทธสงกรานต์
 
1. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
2. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายวสันต์  แดงเลี่ยม
2. เด็กหญิงสุคนธวา  ตลาดเงิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  กล่ำป่วน
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
2. นางปรานีต  เอี่ยมดี
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายชัชชัย  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงอติพร  ศรีสำราญ
3. เด็กชายเจนณรงค์  เทียมศร
 
1. นายสมร  บุญมา
2. นางภานุมาศ  พุทธวิเชียร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กชายกฤตภาส  มาใบ
2. เด็กชายกิตติภัทร  ทีเพ็ง
3. เด็กชายธีรภัทร  สังข์เมือง
 
1. นายเสวก  พิลา
2. นางอัมพร  มานอ่อน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายสนธยา  สวนบ่อแร่
2. เด็กชายสุเนตร์  อัสโย
3. เด็กชายสุเมฆ  ผาเงิน
 
1. นางคำมวล  สอนจีน
2. นางวันทนา  ไทยหล่อ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงลักษิกา  กลัดเฟื่อง
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นายขวัญชัย  เพ็ชรโต
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  วงเวียน
2. เด็กหญิงวนิดา  กำแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  สโมสร
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายนาริต  เที่ยงธรรม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปาลิดา  รวดเงิน
4. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
5. เด็กหญิงภัทราวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
6. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
3. นางสมนึก  อ้อยแขม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาวนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น
4. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
5. เด็กหญิงศิริเนตร  พุทธเสน
6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธนูศร
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
3. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คมสันต์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงนภัสสร  ไขทอง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อัดแอ
2. นางสาวจิราวรรณ  รินทรา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงมลิกา   พงษ์ภพร
2. เด็กหญิงสุภาพร   แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ช่วยค้ำชู
 
1. นางทองเหรียญ   กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง   เคียงข้าง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงปวีณา   คำวัง
2. เด็กหญิงปาลิดา   แจ่มโคกสูง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   มหาบุญ
 
1. นางลิลิตา   สังข์ศิลป์
2. นางสาวชลธิชา   วงษ์โคคุ้ม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัตกานต์  แป้นทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  เจศรีชัย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยโกฏิ
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เส็งพานิช
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงจีราภา  แผนนาม
2. เด็กชายนราพัฒน์  สงวนวิทย์
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สงค์โพธิ์
 
1. นางสุจิตรา  สงวนสัตย์
2. นางสิริยากร  ตุงคะศิริ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กชายญาณภัทร  จีนรัตน์
2. เด็กชายธนโชติ  ระบอบ
3. เด็กหญิงพอเพียง  ระบอบ
 
1. นางเฉลา  ส้มจันทร์
2. นางพิมาย  โทนใหญ่
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คัญทับ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สอนชัยพล
3. เด็กหญิงอภินันท์  รอดอินทร์
 
1. นางสาวประภาณี  ปัณราช
2. นางจรีญาภรณ์  ฟักคง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนพรุจ   คงเกิด
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ศรีสุข
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สังข์ทอง
 
1. นางพรพรรณ   อะทะไชย
2. นางนิทรา   คุณนิธิกร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กหญิงมณฑิชา  พุดขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อุกอาจ
3. เด็กหญิงลลิตา  สายเกษ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปลื้มสุข
2. นางสาวราตรี  กรีอินทอง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชยากร  พรมพุฒ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มนูญญา
3. เด็กชายเกรียงไกร  มนูญญา
 
1. นายวาริช  รัตนกรรดิ
2. นางสุจิตรา  สงวนสัตย์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองจันอับ
2. เด็กหญิงวีรภัทร  จันทร์อยู่
3. เด็กหญิงสุธิมน  เดชอุ้ม
 
1. นางสุรินทร์  เกี้ยวเกิด
2. นางสาวอุษา  สร้อยมาลี
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เดชบุญ
2. เด็กหญิงมีสุข   โพธิ์ทอง
3. เด็กชายวชิรธรรม์   กองเทียม
 
1. นางกนกวรรณ  ศรีจำนงค์
2. นางศิริพร  ศรีทอง
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พลายแก้ว
2. เด็กชายธีรกานต์  เพลิงเทียน
3. เด็กชายรัตฐพงษ์  สระโมสร
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ใจชื้น
2. นางสุดารัตน์  หอมเจริญ
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจุมพล  ทองประจง
2. เด็กชายบัญญวิต  หนุ่มน้อย
3. เด็กชายรัตนาวุธ  ดาวลาย
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
2. นายถวิล  เพ็ชรโต
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 1. เด็กหญิงธันวา  สว่างแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุญผ่อง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองภาส
 
1. นางวรรณา  กรีอินทอง
2. นางสารภี  รอดมณี
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงธารีรัตน์   บุบผาพ่วง
2. เด็กชายศักดินนท์   วังแผน
 
1. นางชนิดา   ถาวรศักดิ์
2. นางสุวรรณรัตน์   ทองขาว
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กชายพรหมจักร   สาทร
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำวงศ์
 
1. นางบรรจง   เกษรสุข
2. นางสาวนงนุช   ทิพยโสตถิ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์   ทองสุข
 
1. นางกรแก้ว   บุญเอี่ยม
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วอุดม
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายไพศาล  ศรีอินทร์
 
1. นางสาววรัญญา  จุลระกะ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชัยปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาวา
3. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แฝงนาคำ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงพุธิตา  เสนาะจำนงค์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ประเสริฐสุข
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
2. นางประมวล  บุญจันทร์
3. นางจุฑารัตน์  บุญมี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกิตติยา  สิทธิมงคล
 
1. นางนพวรรณ  มะมา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนอุบล
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กหญิงวนิดา   ภู่สุวรรณ
 
1. นางกรแก้ว   บุญเอี่ยม
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายอธิวัฒน์   ช่อชั้น
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ทองขาว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญศรี
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตารัชต์  ถิระธนกิตติ์กุล
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายศุภกิจ  ขุนทองน้อย
 
1. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  นางแย้ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
 
1. นางเฉลา  ส้มจันทร์
2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงณัสณิชา  นาน้อย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ลอ
3. เด็กชายอภิชัย  รวยทรัพย์
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายจักรกฤษ  มุสิกะพันธ์
2. เด็กชายจันทกานต์  จันทร์พูล
3. เด็กชายรุ่งรุจน์  ทับเกษม
 
1. นายสุชาติ  สีเหลือง
2. นางสาวศิขรินทร์  สดสี
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจง
3. เด็กชายนิธินันท์  โพงดำ
 
1. นายอดุลย์  ศรีทิพย์
2. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฮงเฮี๊ยะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์จักร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเม่น
2. เด็กหญิงนลิน  ภูเวียง
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นางสาวแก้วตา  ชามัง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงนิรชา  อินทร์วัน
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นางสาวแก้วตา  ชามัง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนชิต  เจศรีชัย
2. เด็กชายธนาวุธ  สุขสอาด
3. เด็กชายพีรพล  อยู่จันทร์
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เส็งพานิช
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  วิดูลย์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทร์แย้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุ่มเย็น
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
2. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์