หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.พิจิตร เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธวิช ฉัตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุเทพ บุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายจำรูญ บูรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายจรัญ บุญมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางวิเชียร สังขนุกิจ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิเชียร บำรุงมา ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมหมาย โตนาราง นายกสมาคมฯ อำเภอเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายบุญเลิศ บัวพันธ์ นายกสมาคมฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิเชียร ศิริจันทร์ นายกสมาคมฯ อำเภอสามง่าม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช นายกสมาคมฯ อำเภอวังทรายพูน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ อำเภอสากเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร นายกสมาคมฯ อำเภอวชิรบารมี/ประธานกลุ่มโรงเรียนวังโมกข์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุเนตร พินิจสงคราม ประธานกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายโชติ เปี่ยมงาม ประธานกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายดิเรก ทับอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังกลม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอำนาจ เพ็งศิริ ประธานกลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายศรัณยู กะโห้ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศรายุทธ ตาสี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายธีธัช นาระหัด ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสมควร จันทพิมพ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุรพล ศิลปธร ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายอำนวย ปาคำวัง ประธานกลุ่มโรงเรียนปอรังนก คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสุรเศรษฐ พานิชกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายธนกฤต เต็งสุวรรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายสมใจ สมบุญยอด ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
46 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
47 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
48 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
49 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
50 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
51 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
52 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
53 นายลำใย สิงห์ลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
54 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
55 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
56 นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
57 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
58 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่าคำ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
59 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
60 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
61 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
62 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
63 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
64 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าาบัวทอง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
65 นายวิสิทธิ์ สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
66 นายพยุง มดเจริญ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
67 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
68 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
69 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
70 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
71 นายอำนาจ ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
72 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
73 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
74 นายพีรพงศ์ หมอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
75 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
76 นายวิชัย บุญโห้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
77 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
78 นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
79 นายนำชัย ใบตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
80 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
81 นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
82 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
84 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
85 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
86 นายพิทยา บุญเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
87 นางภาวิณี แจ่มอำพร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
88 นายไกรวิทย์ ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
89 นางศลิษา ไชยพรพัฒนา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
90 นางสาวพราวศิริ ชมพู ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
91 นางสาวเพ็ญนภา คำพาขาว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
92 นายโอภาส สังฆรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
93 นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
94 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
95 นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
96 นายอนันต์ จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
97 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
98 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
99 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
100 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
101 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
102 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
103 นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
104 นายวิษณุ สนปี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
105 นายเฉลิม เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านมาบฝาง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
106 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
107 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
108 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
109 นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
110 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
111 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
112 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
113 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
114 นางอัญชลี ชัยชนะกุลมงคล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
115 นางสาวปริญญาภรณ์ ทับบุญมี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
116 นายหัสชัย บัวชุม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
117 นายอัศวิน ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
118 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
119 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
120 นางสาวภัควลัญชน์ ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
121 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
122 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
123 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
124 นางรัชฎาวรรณ บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
125 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
126 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
127 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด
128 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
129 นายสอางค์ ธุมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
130 นายมนูญ กาหา นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
131 นางนงค์นุช ตุลาพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
132 นางสมคิด ไตรยุทธรงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
133 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
134 นางสาวนิษากร ใจแสน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
135 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
136 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
137 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
138 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
139 นายวีระ อินทะกูล ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
140 นายกรี กองเทียม ช่างไม้ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
141 นายสมภพ คุ้มเวช พนักงานพัสดุ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
142 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
143 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
144 นายฉัตรชัย เจริญทิม ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
145 นายสมคิด ศรีสุข ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
146 นายวสันต์ ลอยพงษ์ศรี ช่างไฟฟ้า ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
147 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
148 นางอรพร ขำทองระย้า ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
149 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
150 นางสาวนงลักษณ์ ศุขวิทย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
151 นางเฉลย ธีรทัพเทวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
152 นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
153 นายบุญส่ง ปานเสน ช่างไม้ ช ๓ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
154 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 นายฤทธิ์ สายอุ่นใจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นางสุพานิต ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นายไกรวิทย์ ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นายวีระยุทธ รัตนะไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นายณภัทร คงคะชาติ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นางสาวบุญเลี้ยง อินทระ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 นางธนัญกรณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
166 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
167 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
168 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
169 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
170 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
171 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
172 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
173 นางณัชชา คานิยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
174 นายประกอบ สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
175 นายปริญญา ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
176 นางสาวภัควลัญชน์ ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
177 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
178 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
179 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
180 นางนาฏพิมล เจนสาริกิจ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
181 นางรัชฎาวรรณ บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
182 นางสาวสุรัชฏา ดำเนินโฉม ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
183 นางศิริพร อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
184 นายชัชวาล เกี้ยวเกิด ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
185 นางดลนภา บุญพิทักษ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาววรรธนันทน์ ทองมา ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาววันดี ศิริวงศ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
188 นางสาวอรพรรณ คัชมาตย์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
189 นางมัลลิกา เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
190 นางสายหยุด ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
191 นางสาวอัญชลี กฐินทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
192 นางสาวจิตรลดา บัวริคาน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
193 นางสาวสุนทรี ประสพสิน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
194 นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
195 นางสาวสุพรรณิการ์ นาป้อม ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
196 นางสาวพรพิมล สีฉ่ำ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
197 นายนาริต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองพง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
198 นางสาวกาญจนา ทองดอนเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
199 นางอภิญญา สินธุ์ขาว ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
200 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
201 นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
202 นางสาวนุจรินทร์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
203 นายมณฑล มามี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
204 นายศภชัย กัณธรรม ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสาวปราณีต เทียมศร ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
206 นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
207 นางทิพวรรณ์ วิศว์วิสุทธิ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
208 นางสาววิชุตา สุวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
209 นางสาวสุภาวดี เกตะมะ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
210 นางสาวศิริรัตน์ มีเงินราช ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
211 นางสาวมะลิวรรณ จันทร์นาค ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
212 นางกรแก้ว บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
213 นายจันทร์ สมบุญยอด ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
214 นางฉวี ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
215 นางสาววาสนา ทานะมัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
216 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
217 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
218 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
219 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
223 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่าคำ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
226 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
227 นายพิทยา บุญเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
228 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
229 นายไกรวิทย์ ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
230 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ ๕๔) คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นางสาวเพ็ญนภา คำพาขาว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นายนำชัย ใบตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
235 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
237 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
238 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
239 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าาบัวทอง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
240 นายโอภาส สังฆรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
241 นางสาวธนิตา ศิริอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
242 นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
243 นางสาวอาทิตยา เงินชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนิคม คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
244 นายณัฐนนท์ บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
245 นายไพรัช มีอุสาห์ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
246 นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
247 นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
248 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
249 นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนา ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
250 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
251 นายพยุง มดเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
252 นายวิสิทธิ์ สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
253 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
254 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
255 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
256 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
257 นายอำนาจ ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
258 นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
259 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
260 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
261 นางสาวพราวศิริ ชมพู ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
262 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
263 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
264 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
265 นางสาวภัควลัญชน์ ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
266 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
267 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
268 นายอำนาจ ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
269 นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
270 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
271 นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
272 นางสาวพราวศิริ ชมพู ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
273 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
274 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
275 นางสาวเพชรมาลี ธูปทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
276 นางสาวภัควลัญชน์ ยอดเปลี่ยน ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
277 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
278 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
279 นายพีรพงศ์ หมอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นายอนันต์ จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
281 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
282 นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ ึครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
283 นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
284 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
285 นางภาวิณี แจ่มอัมพร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
286 นางดาราพร เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
287 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
288 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
289 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
290 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
291 นายวิชัย บุญโห้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
292 นายวิจารณ์ รอดอ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
293 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
294 นางสาวสุรัชฏา ดำเนินโฉม ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
295 นายปริญญา ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
296 นางนาฏพิมล เจนสาริกิจ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
297 นางสาวเมทินี เอนกสุข ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
298 นางสาวจุฑารัตน์ เกิดทอง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
299 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
300 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน
301 นางสาววัชรี บุญโสภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานดูแลระบบการลงทะเบียนและจัดการแข่งขัน

ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
ผู้จัดการระบบเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909 ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]