หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสนามชัย ม่วงมีโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ปานเทศโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นายกอบโชค พอใจโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสกรรมการ
4. นางสาวประริดา สุดสงวนโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมานะ แก้วหนูโรงเรียนบ้านมาบกระเปาประธานกรรมการ
2. นายถวิล เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ปัททุมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อยโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
5. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
4. นายโชค น่วมศรีนวลโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
5. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ คุ้มชัยโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี อยู่ศรีโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายจักรภพ ถึงกันโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
4. นายนรงค์ฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสุทธิกานต์ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ คำพิมูลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางขนิษฐา การงานดีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
6. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
6. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวนพรัช ชูชื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางนกน้อย ห้องทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์รองประธานกรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์รองประธานกรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเกวลิน บุญถึงโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ศรีฉ่ำโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล ศรีฉ่ำโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน บุญถึงโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
3. นางอาภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายขรรชัย สารนอกโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
3. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
2. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางประพาส เพชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยประธานกรรมการ
2. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมสาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายพรภวิทย์ พ่วงสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
3. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙กรรมการ
3. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ตัณฑุลอุดมโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ตัณฑุลอุดมโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ตัณฑุลอุดมโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางธนี ดวงดอกไม้โรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
3. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ จันทร์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านมาบแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ จันทร์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านมาบแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรติโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ จันทร์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
2. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผท่าโพใต้กรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ จันทร์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านมาบแฟบประธานกรรมการ
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางสาวโสภิดา แดงเรืองโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
6. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา ยอดวิญญูวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา ยอดวิญญูวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางสาวโสภิดา แดงเรืองโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
6. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ากระดานประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒน์วงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ากระดานประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒน์วงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนวัดบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นายภคพล เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายกฤษณ์ จันทมาสโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
6. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
8. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
4. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เวชกรโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นายสมชาย พูลทัศน์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
3. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา เงินชัยภูมิโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
4. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนบ้านเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธวัช เต็งสุวรรณ์โรงเรียนวัดยางคอยเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
5. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา เงินชัยภูมิโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พักดีโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา ภัทรพิพัชร์โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสุภัทนา แก้วเต็มโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายปภัชญา ภัทรพิพัชร์โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสุภัทนา แก้วเต็มโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)รองประธานกรรมการ
3. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย (สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)รองประธานกรรมการ
3. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบึงสีไฟรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบ้านบึงสีไฟประธานกรรมการ
2. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
4. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
4. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแหกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุชีลา รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมลโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมร เอี่ยมอาจโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
4. นางประทิน เขียวพุ่มพวงโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
5. นางวิมลมาศ คำฟักโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติมา ขุนเพชรโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางอำนวย นากกรโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนลินี บำรุงมาโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนลินี บำรุงมาโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางภควดี ทองรัตน์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางกัลยกร พันตรีเกิดโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางภควดี ทองรัตน์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางกัลยกร พันตรีเกิดโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ พลายเพลิดโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางสาวสมควร เชิงหลำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร เพชรอำไพโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แก้วทองดีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางสำเนียง นาป้อมโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำเทียน พันสดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางส้มลิ้ม ตรงต่อกิจโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
3. นางณัฐพร มธุรสโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางประภารัตน์ กลัดแก้วโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุฌาณี นิชีโรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
3. นายบุญส่ง หงษ์อร่ามโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางอรชุมา มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
3. นายบุญส่ง หงษ์อร่ามโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางอรชุมา มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
3. นายบุญส่ง หงษ์อร่ามโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางอรชุมา มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุฌาณี นิชีโรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐธร อัสโยโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ ชาวพะเยาว์โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางสาวศิขรินทร์ สดสีโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐธร อัสโยโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ ชาวพะเยาว์โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางสาวศิขรินทร์ สดสีโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ

ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
ผู้จัดการระบบเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909 ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]