รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 1. เด็กชายพงศภัค  ศรีคำขลิบ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   อิ่มแร่ม
 
1. นายธวัฒน์  บัวรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์อุไร
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เสือน้อย
 
1. นายชลิตพล  โพธิ์เบ้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กชายปฐวีกาญน์  หมุ่นตัง
2. เด็กชายปรัชญา  เจ๊กน้อย
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ปั้นสุข
2. เด็กชายสิทธิกร  ใสแก้ว
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายปรมินทร์  ผู้วิเศษ
2. เด็กชายพนาย  ลุขผล
 
1. นางวรรณกร  ม่วงเขียว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ขาวทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โคกชู
3. เด็กชายณัฐภัทร  พุ่มเปี่ยม
4. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ฤทธิ์บำรุง
5. เด็กหญิงมานิตา  โพธิ์อ่อง
 
1. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
2. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงจันจิรา  ตะคล้อ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองคำน้อย
3. เด็กหญิงปณัทดา  ทิมเทพย์
4. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  สืบแต่โหน่ง
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ฉ่ำจิตร
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  พันธุ์บุรี
2. เด็กชายรฐนนท  จักษุกรรฐ
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงปณิตา  สุขดงย่อ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ธนูรัตน์
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นางมยุรา  ชูช่วย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสราวุฒิ  สุวรรณมิตร
2. เด็กหญิงอาทิติยา  โพธิ์แสง
 
1. นางชลดา  เอี่ยมรักษา
2. นางวิลาวัณย์  ประดิษกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บุญปาน
 
1. นางกรรณิกา  ภาคีธง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายโอบอ้อม  ถูกจิตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงวรรณณิศา  ดวงจรัส
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  ปานขลิบ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กหญิงกฤติยา  บัวเอม
 
1. นางชุติมา  สอนทองคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กหญิงเกวลิน  นิลสว่าง
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงมุทิตา  ชูรัตน์
 
1. นายชัยณรงค์  เกลียวสีนาค
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. นายอนุฌา  อ่ำคำ
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  วรอินทร์
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงวนิชพร  อุดมลักษณ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผู้ภักดี
 
1. นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข
2. นางสาวพัชราภรณ์  สินธิสุทธิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายนราธร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงโชติกา  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางมัธยา  อินทะชุบ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ยิ้มสามเสน
2. เด็กหญิงบุหลัน  ชนะศักดิ์
 
1. นายพิสุทธิ์  สุขเอี่ยม
2. นายอนันต์  คงธรรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายนรบดี  พูลแช่ม
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายณฐพล  น้อยเกิด
3. เด็กชายนที  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมชาติ
2. นางสุพรรณี  คชสารทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฑิตยา  จวงสาคร
2. เด็กหญิงนภาพร  พูลเรือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  พยมหล
 
1. นางสายพิณ  ทองแท้
2. นายพงษ์เดช  พูลพันธ์ชู
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วแวว
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญเถื่อน
3. เด็กหญิงสุภานัน  โสภา
 
1. นางพรรณี  มีแก้ว
2. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นผล
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กชายชินวัตร  สมปอง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี  วิชัยวงษ์
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เมือง
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  สีหานาม
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  พฤฒิสาร
 
1. นางณัฐชยาพร  คำประกอบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
4. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
6. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
7. เด็กชายศราวุธ  คชลี
8. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
9. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
3. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
4. เด็กชายชัยพร  สีสวย
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำกอง
6. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
7. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
8. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
9. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
10. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
11. เด็กชายศราวุธ  คชลี
12. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
13. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
15. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
3. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
6. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
7. นายพัฒนะ  บุญบาง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
9. เด็กชายศราวุธ  คชลี
10. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
11. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายณัฐชัย  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กชายนพนันท์  การุณ
3. เด็กชายพงศธร  ชื่นผล
4. เด็กหญิงวนิดา  การะเวก
5. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
6. เด็กหญิงสนธิพร  หาแก้ว
7. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เมือง
8. เด็กหญิงเมทินี  วิชัยวงษ์
9. เด็กชายเอกกมน  อินทร์แดน
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
2. นางกาญจนา  อินทร์น้อย
3. นางจารุวรรณ  สุขเจริญ
4. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกณภัทรา  ขำอินทร์
2. เด็กชายจิรพงษ์  ขำคำ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ขำคำ
4. เด็กหญิงชาลิสา  พินิจ
5. เด็กหญิงดลพร  คำภิหลัง
6. เด็กหญิงทิชากร  เจริญทัพ
7. เด็กหญิงนภัสรา  เนตรขำ
8. เด็กหญิงนิชาภัทร  เบี้ยวเหล็ก
9. เด็กชายปฏิพล  มีสุข
10. เด็กหญิงปุณยาภา  พินิจ
11. เด็กหญิงพรภิรักษ์  เทียนรัตน์
12. เด็กชายภูริภัทร  พวงทอง
13. เด็กหญิงรวีวรรณ  เอกวิลัย
14. เด็กหญิงรุจิราพร  แสงฉวี
15. เด็กชายวริทธิ์  พินสอน
16. เด็กหญิงวริศรา  บัวรอด
17. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งกลัด
18. เด็กชายวีรภัทร  ปั้นทอง
19. เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์โชติ
20. เด็กหญิงเกศราพร  สระทองขาว
 
1. นางจิราภรณ์  สามารถ
2. นางอำนวย  สิงหะนัด
3. นางยุพา  ศิริรักษ์
4. นางสิรินธร  ขำอินทร์
5. นางสาวธนิดา  พรหมชัย
6. นางจันทร์ตรา  ประจักษ์แจ้ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุพรรณ  ก้อนค้างพลู
2. เด็กชายจิรายุ  พรมโชติ
3. เด็กชายปิยวัทธ  พลทรักษา
4. เด็กชายภราดร  ถาวรชาติ
5. เด็กหญิงสุภัชชา  บุตรศรี
6. เด็กหญิงอภิชชญา  ชนกกลาง
 
1. นายณัฐชัย  โลหะเกื้อกูลวงศ์
2. นายวิวัฒน์  บุญประสม
3. นางสาวโชติกา  บุญประเทือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธีรเทพ  โพตาคาม
 
1. นางบังอร  บำรุงศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. นางสาวพุฒทิตา  เอี่ยมชู
 
1. นางสนทยา  สุยสว่าง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น่วมภักดี
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื้น
 
1. นางสาวกษมา  คุชช่วง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์เจียม
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กรตุ้ม
 
1. นายอนุพนธ์  คำประกอบ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์เจียม
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายวิระพันธ์  วิวัฒน์กสิกร
 
1. นางณรรฐวรรณ  พิมพ์ทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื้น
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์ขอม
 
1. นายภานุพงศ์  จิตรเอื้อตระกูล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กหญิงกฤติยา  แหลมศรี
 
1. นายอำนาจ  บุญอนันต์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงภณัทษวีร์  คนสอาด
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  รื่นรวย
2. เด็กชายจักรรินทร์  พิลึก
3. เด็กชายจักรรินทร์  สมบุญอิน
4. เด็กหญิงชนกนันท์  จับเทียน
5. เด็กชายชนานนท์  แก้วมั่น
6. เด็กหญิงชลธิชา  สมบัติ
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เข็มมาลา
8. เด็กหญิงณัชชา  หารธงชัย
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่โพธิ์
10. เด็กหญิงณิชาภัทร์  จันหริ่ม
11. เด็กหญิงดารณี  กรโพธิ์
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กัณฐะทอง
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขจรกล่ำ
14. เด็กชายธีระภัทร  เดิมธรณินทร์
15. เด็กชายนนทวัช  แตงร่ม
16. เด็กหญิงนันทิดา  สมบัติ
17. เด็กหญิงนาตยา  อยู่โพธิ์
18. เด็กชายนาถ  ประสินเดิม
19. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีงาม
20. เด็กหญิงปณิยตา  ศรีจันทร์
21. เด็กหญิงปาระวี  อินพิทักษ์
22. เด็กชายภากร  แตงอ่อน
23. เด็กชายภานุวัฒน์  หว่างพรม
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภู่ทรัพย์
25. เด็กหญิงวรกันต์  สังข์ทิพย์
26. เด็กชายวัชระ  เนียมศิริ
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุขสวัสดิ์
28. เด็กหญิงศิริวิภา  พึ่งกลัด
29. เด็กหญิงสิรินภา  สมบัติ
30. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ตั๊น
31. เด็กหญิงสุวิชญา  ขวัญยืน
32. เด็กชายอดิเทพ  จิตอ่อน
33. เด็กชายอัษฎาวุธ  สละชีพ
34. เด็กชายไทเกอร์  อารี
 
1. นายประสิทธิ์  ปานพรม
2. นายวัฒนา  อุดมศรี
3. นายมงคล  กรโพธิ์
4. นางแก้วลดา   นิลกล่ำ
5. นางลำพอง  ฟักเงิน
6. นางวารี  นาคถมยา
7. นางกัญญาพร  กลัดงาม
8. นายชลอ  ภักดีสุข
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกฤติยา  เกตุรักษา
2. เด็กชายกฤษฎา  กรุตสุข
3. เด็กชายธีรภัทร์  ปั้นแตง
4. เด็กชายนพดล  พรมดาษ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงเรือง
6. นายพีรพล  พูลรอด
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สนกัน
8. นางสาวสุปราณี  เสมามิ่ง
9. เด็กชายสุรสิชา  สุวงศ์
10. นางสาวอารยา  ทิพย์ศิริ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นายนพดล  ปานเดช
3. นางอุบลรัตน์  หอมจันทร์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกำลัยทิพย์  สุขเสมอ
2. เด็กชายจิรายุ  รัศมี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโสภา
4. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วมั่น
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปั้นแตง
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปั้นแตง
7. เด็กชายสหภาพ  ศรีนวล
8. เด็กชายสินโชค  คีรีโต
9. เด็กหญิงสโรชา  แสงกลาง
10. เด็กหญิงอมราพร  โพพ่วง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางอุบลรัตน์  หอมจันทร์
3. นางสลิล  ช่างปั้น
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกันตนา  คำโชติ
2. เด็กหญิงมินตรา  ทองแท้
3. เด็กหญิงสุกานดา  ทาอุบล
4. นางสาวสุดารัตน์  พูลรอด
5. นางสาวสุรีย์พร  ฟักเงิน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัศมี
 
1. นายนพดล  ปานเดช
2. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1. เด็กหญิงกัณธิมา  เมืองไผ่
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  รัสมี
3. เด็กหญิงวนัชพร  โลหะเวช
4. เด็กหญิงศศิภา  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงสกลสุภา  แก้วสว่าง
6. เด็กหญิงอรพินท์  ศรสุรินทร์
7. เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นกสิวิช
 
1. นางสาวโชติกา  ระโส
2. นางสาวปิยะนุช  ทับเบิก
3. นางสาวจริยา  นาคยา
4. นางสาวปิยะนันท์  ท้วมเทศ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  ทองทัพไทย
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อุปหาส
3. เด็กหญิงนวพร  นาคประสาท
4. เด็กหญิงนุสรา  ทับทิมศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  โตรัสมี
6. เด็กหญิงอนันทิตา  ใจรักดี
7. เด็กชายอนุชิต  ชื่นกลิ่น
8. เด็กหญิงอินทิรา  ย้อยฝ้อย
 
1. นางสาวนริศรา  มุงคุณ
2. นางนัธทีณา  มุงคุณ
3. นางสาวสุนทรี  จันทร์พงษ์ศรี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปรีชุ่ม
2. เด็กหญิงชาริยา  เที่ยงพลับ
3. เด็กชายณัฐกรณ์  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงปภาอร  อริยธนพล
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ฐิติญาธนัง
7. เด็กหญิงปีญชาน์  จาบทอง
8. เด็กชายพศวีร์  จอมศรี
9. เด็กหญิงพัชรภรณ์  น้อยทับแสง
10. เด็กหญิงภิรัญญา  คงพันธุ์
11. เด็กชายรัฐภูมิ  คงวิริยะกิจ
12. เด็กหญิงวีรวรรณ  เอี่ยมสุภา
13. เด็กชายศุภณัฐ  วิรัชชั่ว
14. เด็กชายศุภวิชญ์  โตเล็ก
15. เด็กชายสรยุทธ  จันเทศ
16. เด็กหญิงสุริวิภา  เทียนงาม
 
1. นางสาวปิยะนันท์  นาเรือง
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นางขนิษฐา  อโหสิ
4. นายสถิตย์   ภูมิแสนโคตร
5. นายภานุพงศ์  จิตรเอื้อตระกูล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนากร  บุญชู
2. เด็กชายนนทชัย  สุขวิชา
3. เด็กชายปฏิพล  สาเสือ
4. เด็กชายภาราดร  พรมเถื่อน
5. เด็กชายศตวรรษ  สอนสี
 
1. นางสาวตวงพร  รุ่งนาค
2. นายอำนาจ  ศรีบรรเทา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยาวิเศษ
2. นายอานนท์   แก้วทอง
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
2. นายกิตติศักดิ์  ยอดสุทธิ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กชายกันตินันท์  วรชมพู
2. เด็กชายธนกฤต  มะแม้น
3. เด็กชายนนทวัจ  วงค์สิน
4. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ลิคำแง
5. เด็กชายสรวิศ  มานะจักร์
6. เด็กชายไกรวิน   ชัยราช
 
1. นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม
2. นางสาวดวงพร  สุทธศิริ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงชลดา  มาดี
3. เด็กหญิงนิชนันท์  บัวคลี่
4. เด็กหญิงปภาวดี  จันทะมา
5. เด็กหญิงวรรณพร  สุขแจ่ม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รอดลัด
 
1. นายชวกร  ขอบบัวคลี่
2. นางมลฤดี  เวียงทอง
3. นางชวันธร  รุ่งรัตน์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงชลธิชา   โลหะเวช
2. เด็กหญิงตุลลญา  ภูยงค์
3. เด็กหญิงพิยดา   พุ่มเปี่ยม
 
1. นางมาลัย   ทัพหมี
2. นางเนื้อนุช   จั่นผ่อง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สำราญ
2. เด็กชายปฐมพงษ์  เพ็ชราวรรณ์
3. นางสาวสุมิสตา  คันซอทอง
 
1. นางภิญญดา  โตไตย์
2. นางสาวปลายวดี  เผือกจีน
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กชายภีรพงษ์  อาจวัฒน์
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  คล้ายโต
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องจันทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ   บรรเลงกลอง
2. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงภัคจรา  แสงพุก
2. เด็กหญิงสวรส  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ระย้าทอง
 
1. นางประภาพร  นาระ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมล  ศรแก้ว
2. เด็กชายวิสา  ดอกสวย
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางยุพา  อิ่มสำอางค์
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. นายนวกรานต์  มารวย
2. เด็กชายอนุภัทร  ไตรสกุล
 
1. นายณัฐดนัย  ไทยถาวร
2. นางกุญช์ชญา  กรำเคน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจุฬาธร  ปัญจบูรณปกรณ์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทองวา
 
1. นางสาวนันทนัช  มีลาภสม
2. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาแพง
2. เด็กชายนรุตม์  สิงห์สม
 
1. นายมาโนช  วิริยะ
2. นางประภาพร  นาระ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนันตะสุข
2. เด็กชายแบรนด้อน  โคลาโทวิท
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สวยดี
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
2. นางสาวเยาวเรศ  คงบุญวาส
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงมาริษา  ประภาสัย
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมพ์หนู
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
2. นางสาวเยาวเรศ  คงบุญวาส
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสนธิ์
2. เด็กชายนัทชานนท์  เนตรสุวรรณ์
 
1. นายกฤษฎา  อินทับทิม
2. นางปฏิมาพร  อินทร์เรือง
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงบุษยรินทร์  บ่ายเมือง
2. เด็กหญิงปัณณพร  สุขสม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจิรเมธ   พรมอ่อน
2. เด็กชายภควัต   อ่อนสำอาง
3. เด็กชายภาคย์  ปรางวิเศษ
 
1. นายประเสริฐ  บุญโห้
2. นายสมจิตร์  มุ่งมาตร
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายทักษธีกร  หล่ำสาย
2. เด็กชายภูธเนศ  ชัยบุรัมย์
3. เด็กชายอรรถพร  เดิมสันเที๊ยะ
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายจิตรภานุ  บุญจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  พุ่มเปี่ยม
3. เด็กหญิงธันยารัตน์  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ศรีคง
2. นางสาวณัชชา  มัธยาท
3. นางสาวปริฉัตร  ศรีวิจิตร
 
1. นายกฤษฎา  อินทับทิม
2. นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   กลัดแป้น
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ราชธานี
3. เด็กหญิงพัชรา   น้อยสอนศรี
 
1. นางกิติมาภรณ์  ทับทอง
2. นายณัทพงศ์   ฤทธิ์บำรุง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายณัชพล  ประดิษฐ์สุข
2. เด็กชายนพดล  เจริญสุข
3. เด็กชายสนทยา  หญ้าผา
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงอรสา  โอภาษี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บัวกุม
3. เด็กหญิงโชติกา  อินทสนธิ์
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบุลย์
2. เด็กหญิงอรณิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายเดชาพล  วงศา
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชนิตา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงช่อผกา  พุกน้อย
3. เด็กหญิงนภัสชา  สิงหวิบุลย์
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พุกน้อย
5. เด็กหญิงวิภา  ไตมา
6. เด็กหญิงศิริพร  อบทม
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นายธิติ  บุญประสพ
3. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์พิภาคย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มพูล
2. เด็กหญิงชลณิชา  ธรรมสอน
3. เด็กหญิงนฤมล  พลศรีราช
4. เด็กหญิงวันวิสา  กันทะรส
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองม่วง
6. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นายธิติ  บุญประสพ
3. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์พิภาคย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย
 
1. นางสาวสุภัทรสร   เกตุรักษา
2. นางสาวเจนจิรา  คงสมุทร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดุม 1. เด็กหญิงกนกพร  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงดารินทร์   อิ่มสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ภู่สร้อยทอง
 
1. นายธีรศักดิ์   อ่วมคร้าม
2. นางสรชา  สมัครการ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงณัฐลดา  กลิ่นสายทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุตรสุข
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  มาลัย
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นางสาวดวงแก้ว  เพชร์ทูล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีเพ็ญ
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉิมเนียม
2. เด็กหญิงมยุรี  สีสะอาด
3. เด็กหญิงอารยา  มุกดาหาร
 
1. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
2. นางกัญญา  นิยมลักษณ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุธาธรรม
2. เด็กหญิงสิริมล  ดาวลาย
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุข
 
1. นางยุพยงค์  ทิพย์นาฏย
2. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  กีกิ้ว
2. เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ยอดทอง
 
1. นางสุเพ็ญ  จรบุรี
2. นางอัมพร  จันทร์ขาว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงปนัดดา   พลายสกุล
2. เด็กชายวดีรัตน์   จันทมา
3. เด็กชายวัชพล   ประกอบมูล
 
1. นางปาริฉัตร  ขอบบัวคลี่
2. นายสานนท์  ศรีสงคราม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาแดง
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แดงไผ่
 
1. นางผาสุข  เนตรทอง
2. นางน้ำฝน  วงศ์ครุฑ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงนันทิดา  จวงสาคร
2. เด็กหญิงศศิภา  อุตพง
3. เด็กหญิงเพชรา  เกษรบัว
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงศรีสุนันท์  แสนเหมือน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ภู่สอน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปานอยู่
 
1. นางสมศรี  บุญทอง
2. นางธัญปัณรสค์  วรสุทธิ์พิศาล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นางสาวกัณฐิกา  ควรเรียน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำจันทร์
3. นางสาวอารยา  สกุลโพน
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
2. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงติรชาดา  มวลศรี
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ไข่บิน
3. เด็กหญิงอัญญาพร  ธรรมสกุลศิริ
 
1. นางสาวณัฐยา   สะทองเทียน
2. นางสุวภาพร  เชาว์อารีย์
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงกัญชพร   นกลอย
2. เด็กหญิงธนาวดี   พลสิงห์
3. เด็กหญิงสิรภัทร   สาคร
 
1. นางศิริขวัญ  กาทำมา
2. นายเนื้อนุช   จั่นผ่อง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  ปั้นสีทอง
2. เด็กชายนันตชัย  จีกิ้ว
3. เด็กชายศรัณย์  แก้วรัตนะ
 
1. นางณัชชา  เครือแปง
2. นายชนะสิทธิ์  มากสกุล
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงอริสรา   สนเจริญ
3. เด็กหญิงเป็นดาว   เพ็งยอด
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐกฤต  คำสนธิ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ก้องปรีชาสกุล
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวชุติมา  จำรูญ
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาดารา
2. เด็กชายอภินันท์  แดงเผื่อน
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
2. นางฉัตรลดา  ดีพุ่ม
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1. เด็กหญิงศรัญญา  บัวรอด
 
1. นางอัมพร  ดิษฐเจริญ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1. เด็กหญิงวศินี  ขำอินทร์
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 1. เด็กชายอรรถพล  มีจันทร์
 
1. นางมาลี  ศรีสุข
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กชายปุริม  แย้มพจนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินกองงาม
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์เวียง
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  นอขุนทศ
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเงิน
5. เด็กหญิงวรัชญา  คำป้อง
6. เด็กหญิงสรวรรณ   วรรณสืบเชื้อ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์พินิจ
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองศรี
3. นางอัมพร  เอี่ยมสมบุญ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายพรรวินทร์  เรือนเพ็ชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  อิ่มรัง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา   กิตินันทน์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงวิกานดา  แพ่งกล่อม
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1. เด็กชายวัชรพล   อินปรางค์
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีระเริญ
 
1. นางสาวภัทรา  แกล้วกล้า
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแรง 1. เด็กหญิงจินตพร  แป้นเพชร
 
1. นางสาวสิริวิมล  ทองศรี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสาคร
 
1. นางสาวยุพดี  ทองแท้
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายคเณศวร  เทพสุวรรณ
 
1. นางธันยาภัทร์  นาคะ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายธันวา  กรุทฤทธิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  เพชรทอง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  จินดาทิพย์
 
1. นางศิริวรรณ  จันทนา
2. นางชำมะนาด  พลเจียก
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ชาญถิ่นดง
2. เด็กหญิงวันวิสา   นวลนระนารถ
3. เด็กชายเมธานันท์   นามวงค์
 
1. นางสุชาดา  ปานกล่ำ
2. นายธนิต  เดชะ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยมาส
2. เด็กชายภาสกร  ศรีคัณฑา
3. เด็กชายวันชัย  กุหลาบ
 
1. นางปิยะวรรณ  สิงห์สีโว
2. นางสาวสุพัตรา  สมสุข
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายพิชากร  ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายวีรชิต  แดนวงค์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนพร  แต้มมาก
2. นายวิวัฒน์  บุญดล
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแรง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมลอย
2. เด็กชายพัสกร  แก้วเกตุพงษ์
3. เด็กหญิงอจลญา  ใยบัว
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  เฉลยไข
2. นางสาวสิรินุช  สุทธศิริ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นางธัญลักษณ์  ด้วงช่วย
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นเผ่น
2. เด็กชายชมพูเนตร  กลิ่นเผ่น
3. เด็กชายสุพรรษา  ปานพรม
 
1. นางสาวกาญจณานัฐ  อ่วมทอง
2. นายเนตร  กรีสุววณ์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายชโรธร  นิลขาว
2. เด็กชายศุภกร  จิตรชนะ
3. เด็กชายไกรศร  สารศรี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
2. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง