หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพรัชช์ ภู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง กรรมการอำนวยการ    
2 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง กรรมการอำนวยการ    
3 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ    
4 นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย ครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก กรรมการอำนวยการ    
5 นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
6 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
7 นายอำนาจ จรบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
8 นายสิทธิศักดิ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
9 นายกิตติพันธ์ กุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
10 นายชาญชิต ทัพหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
11 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
12 นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครสวรรค์์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
13 นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
14 นายมงคล กิตติรัตนวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
15 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
16 นางสาวอวยพร รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
17 นางสาวสุภาณี สันทารุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ    
18 นายสมาน บุญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรี กรรมการอำนวยการ    
19 นายณัฐพงศ์ ทุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา กรรมการอำนวยการ    
20 นายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย กรรมการอำนวยการ    
21 นายทนงศักดิ์ หุตมาน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก กรรมการอำนวยการ    
22 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
23 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
24 นางยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
25 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
26 นางสาววนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
27 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
28 นางบุญเรือง ภู่ระย้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
29 นางเตือนใจ โลหะเวช ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
30 นางสาวอัมพร อินทรอาษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
31 นางพัชมณ เทียนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
32 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๓ กรรมการดำเนินงาน    
33 นายพิศาล อินทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
34 นายหาร ดีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
35 นายดิเรก คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
36 นางอัญชลี จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนิน กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
37 นายสุชิน สังข์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิทยา กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
38 นายบุญเสริม จั่นผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
39 นางภาวินี เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแกระ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
40 นางขจีรัตน์ ขุมโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
41 นายวินัย ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดฯ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
42 นางวิลาสินี ศรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะลอมแหน กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
43 นางศศิญา ซื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
44 นายบุญสืบ ยังเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากง่าม กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
45 นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสุ่ม กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
46 นางสาวรัตนา จำนงค์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมเศษ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
47 นายจิตกร แข็งธัญญากรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
48 นายอนุพันธ์ พันงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค้างคาว กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
49 นายสนอง คำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
50 นายสุพัฒน์ รวมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
51 นายบุญยืน เอมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทำ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
52 นายวีระศักดิ์ ซื้้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแรง กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
53 นายชาติชาย จรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนคา กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
54 นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
55 นายสามารถ อัฒพุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระละมาน กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
56 นายศุภกฤต สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
57 นายสุรพงษ์ พรหมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
58 นางฉลองรัตน์ เผือกพยงค์ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
59 นางพิชาพัชณ์ โหนนา โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
60 นางภัทรานิษญ์ สิทธิสุพันพงษ์ โรงเรียนบ้านทำนบ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
61 นายวรณัฐ หมีทอง ผู้ทรงเชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
62 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
63 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
64 นางสาววรรษมน พู่ระย้า บุคลากร โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
65 นางสาวสมิตา เหล่าอินทร์ บุคลากร โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
66 นางสาวยอกร พุกทอง บุคลากร โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    
67 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น บุคลากร โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]