หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 1 2 1
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 13 28 16
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 0 0 0
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 10 16 13
5 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 11 31 18
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 16 47 26
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1 1 1
8 017 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 0 0 0
9 016 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 9 21 15
10 018 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 10 20 12
11 019 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 5 10 9
12 020 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 3 1
13 022 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 7 11 8
15 037 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 9 20 15
16 038 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 7 7 7
17 039 โรงเรียนบ้านคลองบอน 5 12 8
18 040 โรงเรียนบ้านคลองลาน 16 48 27
19 050 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ 0 0 0
20 052 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 2 2 2
21 053 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 3 7 4
22 051 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 0 0 0
23 054 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 2 2
24 055 โรงเรียนบ้านดงจันทำ 0 0 0
25 056 โรงเรียนบ้านดงมะกุ 0 0 0
26 057 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 4 4
27 058 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 6 16 8
28 059 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 0 0 0
29 060 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 9 21 11
30 061 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 1 3 2
31 062 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
32 063 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 0 0 0
33 064 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 0 0 0
34 066 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0
35 068 โรงเรียนบ้านทำนบ 18 33 25
36 069 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
37 067 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
38 073 โรงเรียนบ้านนาขอม 7 12 12
39 076 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 1 6 2
40 077 โรงเรียนบ้านปากง่าม 1 1 1
41 078 โรงเรียนบ้านปากดง 0 0 0
42 079 โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) 0 0 0
43 080 โรงเรียนบ้านพนมรอก 4 7 5
44 081 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0
45 082 โรงเรียนบ้านพุนกยูง 0 0 0
46 084 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 0 0 0
47 083 โรงเรียนบ้านพุม่วง 0 0 0
48 089 โรงเรียนบ้านรังงาม 0 0 0
49 091 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 5 9 5
50 090 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2 4 3
51 088 โรงเรียนบ้านร่องหอย 7 17 11
52 094 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 2 1
53 095 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 1 2 2
54 097 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 11 24 17
55 096 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 0 0 0
56 098 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 11 23 18
57 099 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1 0 0
58 100 โรงเรียนบ้านวังข่อย 0 0 0
59 101 โรงเรียนบ้านวังคาง 3 9 6
60 102 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 1 1 1
61 103 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 2 4 2
62 104 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 2 8 5
63 106 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 0 0 0
64 107 โรงเรียนบ้านวังแรง 3 7 5
65 105 โรงเรียนบ้านวังโพรง 0 0 0
66 108 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
67 111 โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0
68 109 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 0 0 0
69 110 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 3 2
70 112 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0
71 114 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
72 115 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 2 4 3
73 113 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 0 0 0
74 116 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
75 117 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
76 118 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
77 120 โรงเรียนบ้านหนองตาราม 0 0 0
78 123 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 4 11 8
79 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0
80 126 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 0 0 0
81 127 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 0 0 0
82 130 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 6 13 10
83 131 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 0 0 0
84 133 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 18 32 25
85 134 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
86 136 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 3 8 6
87 135 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 2 2 2
88 137 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 4 6 5
89 138 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 3 5 3
90 139 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 3 2
91 121 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 4 8 5
92 122 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 1 2 2
93 140 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 5 3
94 125 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 17 13
95 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 1 1
96 129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 0 0 0
97 132 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 3 8 6
98 141 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 2 2
99 148 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 6 16 11
100 147 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 8 13 11
101 142 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 1 2 2
102 143 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 2 1
103 144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0
104 145 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 4 8 5
105 146 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 6 14 11
106 151 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 2 3 2
107 024 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 0 0 0
108 025 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 2 5 3
109 026 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ 0 0 0
110 028 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 14 7
111 027 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 0 0 0
112 029 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 3 5 4
113 031 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 29 12
114 030 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
115 032 โรงเรียนบ้านเขาปูน 8 20 14
116 033 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 9 28 19
117 034 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 13 40 24
118 035 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0
119 036 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 2 5 4
120 070 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 0 0 0
121 071 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 2 23 8
122 074 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 1 3 2
123 075 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
124 041 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 4 9 7
125 042 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 0 0 0
126 043 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 5 12 7
127 045 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 0 0 0
128 046 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
129 047 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 7 4
130 048 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 6 21 6
131 044 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 2 2
132 049 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 3 2
133 085 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 2 5 3
134 086 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 20 67 35
135 087 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
136 149 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1 1 1
137 150 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 2 1
138 065 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 5 7 5
139 072 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
140 092 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1 3 2
141 093 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 3 2
142 152 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 16 11
143 159 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 2 5 4
144 160 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 6 3
145 163 โรงเรียนวังวิทยา 15 28 22
146 168 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 0 0 0
147 170 โรงเรียนวัดจันเสน 1 2 1
148 171 โรงเรียนวัดช่องแกระ 0 0 0
149 172 โรงเรียนวัดช่องแค 0 0 0
150 173 โรงเรียนวัดดงพลับ 0 0 0
151 174 โรงเรียนวัดดอนคา 8 19 11
152 175 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 1 3 2
153 176 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 2 1
154 179 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 1 1 1
155 177 โรงเรียนวัดท่าตะโก 0 0 0
156 178 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 11 24 20
157 181 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 0 0 0
158 182 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 6 2
159 183 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 0 0 0
160 184 โรงเรียนวัดป่าเรไร 0 0 0
161 185 โรงเรียนวัดพนมเศษ 12 28 16
162 187 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1 3 2
163 188 โรงเรียนวัดวังมหากร 0 0 0
164 189 โรงเรียนวัดวังแรต 0 0 0
165 190 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 0 0 0
166 192 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 9 15 9
167 193 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 4 9 5
168 195 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 11 26 19
169 194 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 3 6 4
170 196 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 2 5 3
171 197 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 2 5 4
172 198 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 24 40 32
173 199 โรงเรียนวัดหนองตะโก 2 4 4
174 201 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0 0 0
175 204 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 2 3 2
176 206 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 0 0 0
177 207 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 2 2
178 200 โรงเรียนวัดหนองเบน 2 9 4
179 205 โรงเรียนวัดหนองเสือ 3 9 5
180 203 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 6 42 14
181 202 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 2 1
182 208 โรงเรียนวัดห้วยดุก 0 0 0
183 209 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 1 1 1
184 210 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 9 26 17
185 165 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 3 2
186 166 โรงเรียนวัดเขาฝา 13 23 14
187 167 โรงเรียนวัดเขาวง 0 0 0
188 164 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 0 0 0
189 180 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 18 11
190 191 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 6 3
191 186 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 16 7
192 211 โรงเรียนวันครู(2504) 3 5 4
193 212 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 0 0 0
194 214 โรงเรียนสระงาม 8 23 15
195 215 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 15 28 26
196 219 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 0 0 0
197 220 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 7 16 12
198 221 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 5 14 10
199 222 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 17 33 20
200 225 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 26 68 39
201 223 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 15 27 21
202 227 โรงเรียนอุดมพัฒนา 21 48 32
203 002 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 0 0 0
204 005 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ 0 0 0
205 001 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 2 8 5
206 006 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 5 32 13
207 007 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 3 10 6
208 008 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 0 0 0
209 009 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 3 8 5
210 021 โรงเรียนนิมิตศึกษา 7 20 13
211 153 โรงเรียนประดับวิทย์ 1 3 2
212 154 โรงเรียนปรียาโชติ 37 89 62
213 155 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 0 0 0
214 156 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 0 0 0
215 157 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 1 3 2
216 161 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 3 3 3
217 162 โรงเรียนวรนาถพิทยา 0 0 0
218 169 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 2 4 4
219 213 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 0 0 0
220 216 โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 0 0
221 217 โรงเรียนสามมิตร 24 57 40
222 224 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 0 0 0
223 226 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 0 0 0
224 228 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 4 9 7
225 004 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว 0 0 0
226 158 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 0
227 218 โรงเรียนเสรีวิทยา 0 0 0
รวม 807 1925 1247
3172

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]