หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านราษฎ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญประสพโรงเรียนบ้านคลองลานรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา จาบทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
4. นายวิษณุ สิงห์สูงโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
5. นางบุญยรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกรองประธานกรรมการ
3. นายพล จันทนาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายรองประธานกรรมการ
4. นายอรรถพร คล้ายนุ่นโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ ใจสัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกรองประธานกรรมการ
3. นายพล จันทนาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นายอรรถพร คล้ายนุ่นโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ ใจสัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เสงี่ยมศิลป์โรงเรียนวัดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญฯเครื่องบินพลังยางกรรมการ
5. นายวีรชาติ ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เสงี่ยมศิลป์โรงเรียนวัดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญฯเครื่องบินพลังยางกรรมการ
5. นายวีรชาติ ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านนำ้วิ่งกรรมการ
3. นายสมนึก ธีระรังสิกุลโรงเรียนบ้านเขาล้อกรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านนำ้วิ่งกรรมการ
3. นายสมนึก ธีระรังสิกุลโรงเรียนบ้านเขาล้อกรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุลีรัตน์ จั่นจอนรักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะคร้อลาดประธานกรรมการ
2. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางพัฒน์นรี ฮุกชุนสนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางพนิดา ภู่แพโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุลีรัตน์ จั่นจอนรักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะตร้อลาดประธานกรรมการ
2. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางพัฒน์นรี ฮุกชุนสนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางพนิดา ภู่แพโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
4. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพิกุล โตสงครามโรงเรียนชุมชนบ้านนำ้วิ่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวกะสิลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาล้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายชาลี เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวกะสิลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาล้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายชาลี เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวกะสิลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาล้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายชาลี เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายดำรง ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้กรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายดำรง ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้กรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายดำรง ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้กรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านเขามะเกลือประธานกรรมการ
2. นายชัญณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำงิ่งกรรมการ
3. นายสมรักษณ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
4. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
5. นายเจ็น ศรสุรินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
3. นางสาวจรูญรัตน์ ปานขลิบโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
5. นางรังษ๊ หงส์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงศ์ กล้าดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดนองโพกรรมการ
3. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายชาติชาย สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ กล้าดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดนองโพกรรมการ
3. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายชาติชาย สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ กล้าดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดนองโพกรรมการ
3. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายชาติชาย สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราเมศว์ ดำนงค์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตติชัย ยัคลา โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
3. นายจำลอง แย้มทับ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายพงษ์เดช พูลพันธ์ชู โรงเรียนบ้านแคทรายกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ คงคารักษ์ โรงเรียนบ้านรังงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเจ็น ศรสุรินทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเจ็น ศรสุรินทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเจ็น ศรสุรินทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โพธิชะอรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ คำแก้วโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ คำแก้วโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ คำแก้วโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นางสาวนับทอง ผ่องวิลัยโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพา ดิษฐผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไทยเจริญโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพา ดิษฐผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไทยเจริญโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพา ดิษฐผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไทยเจริญโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังการองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายราเมศรว์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฐนภัทร บุญช่วยนิติกรรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านดงจันทำกรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีวารีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายฉลาด ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายราเมศรว์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฐนภัทร บุญช่วยนิติกรรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านดงจันทำกรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีวารีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายฉลาด ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ เบื้องบนโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน เนตรทองโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย มณีโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นายวสรรค ทิมเปียโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
5. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกูลโรงเรียนบ้านโคกกระดี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ โนนจุ้ยโรงเรียนวัดห้วยลำใยประธานกรรมการ
2. นายเอกภาพ มั่นขันธ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจบ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายสุชาติ เย็นยอดวิชัยโรงเรียนปากดงกรรมการ
5. นายณัฐวุุฒิ ยอดหมวกโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ผู้กำจัดโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์ดีผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิจ ยอดทองดีโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางณฐพรรณ อยู่ยงค์โรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ การภักดีโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันทนา ยอดทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์ มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ คำภิรานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ นิ่มวิศิษย์โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
5. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ บวบทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ยวงคำโรงเรียนบ้านไร่ไตรคีรีกรรมการ
3. นายกฤษฎา อินทับทิมโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชุนีย์ พูลอ้นโรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนวันครู 2504ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ดอกบัวโรยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัช ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
4. นางชฏาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัชกาน เรืองชมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ศรีสมพรโรงเรียนหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนอดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัช ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนวันครู 2504ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ดอกบัวโรยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัช ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
4. นางชฏาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัชกาน เรืองชมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้าบเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนอดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวธิพาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนอดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวธิพาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณโรงเรียนบ้านห้วยตะโกประธานกรรมการ
2. นายศิริวรรณ จันทนาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นายเจษฏารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
4. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวธิพาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณโรงเรียนบ้านห้วยตะโกประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทนาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นายเจษฏารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
4. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวธิพาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ยวงคำโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายกฤษฎา อินทับทิมโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชุนีย์ พูลอ้นโรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ บวบทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ บวบทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนอดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนอดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณโรงเรียนบ้านห้วยตะโกประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทนาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นายเจษฏารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
4. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวทิพาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนวันครู 2504ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ดอกบัวโรยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
4. นางชฏาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัชกาน เรืองชมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิสพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายทินกฤต กาจธัญญการโรงเรียนบ้านตุ๊กแกรองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางวนิดา ผลเกิดโรงเรียนวัดตาคลีกรรมการ
5. นายไพบูลย์ แย้มสัจจาโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ขำอ่อนโรงเรียนบ้านเขามะเกลือรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงภักดีโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ พาแพงโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางศรินทิพย์ สงทองโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นายสมชาย เทียมทองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์กรรมการ
4. นายประทีป แตงทองโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกร่างประธานกรรมการ
2. นายอารมย์ นรารักษ์โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายกำพล พรมมีโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
4. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงรองประธานกรรมการ
2. นางลดาลัลลิ์ มีเดชโรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา คำประกอบโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่่าตะโกประธานกรรมการ
2. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมรองประธานกรรมการ
3. นายประจิน ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
4. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
5. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัชรีย์ วินิจฉัยกุลโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)รองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย รัตนกิจไพศาลโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
4. นางสุนันทา บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นางวราภรณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านชะลอมแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมประธานกรรมการ
2. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายประจิน ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
5. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโคกกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวมณี รัศมีโรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้วยลำไยกรรมการ
4. นางปฐมน ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวกุล คล้ายนุ่นโรงเรียนอุดมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
3. นางศรุดา เพ็งบุญโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจันทนา เกิดบุญมาโรงเรียนงัดสายลำโพงใต้กรรมการ
5. นางกนกวรรณ โตแย้มโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ พูลพุฒโรงเรียนวัดหนองหม้อประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไวยศาลาโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางทิพยมาศ นิวาสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรหมมณีอุทิศ)กรรมการ
4. นางพิมพ์พิชา พงศาพงศ์พัศโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางบุญสนอง เหมือนเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ไวยศาลาโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีรองประธานกรรมการ
2. นางทิพยมาส นิวาสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรหมณีอุทิศ)กรรมการ
3. นางกนกวรรณ พูลพุฒโรงเรียนวัดหนองหม้อกรรมการ
4. นางพิมพ์พิชา พงศาพงศ์พัศโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางบุญสนอง เหมือนเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางดรุณี โฉมสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วงษ์พลบโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวพร มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการ
4. นางวัฒนา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
5. นางผาสุข เนตรทองโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดรุณี โฉมสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วงษ์พลบโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวพร มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการ
4. นางวัฒนา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
5. นางผาสุข เนตรทองโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอภิศรณ์ แช่มชูโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
2. นางมัธยา อินทะชุบโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
3. นางอัมพร ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอภิศรณ์ แช่มชูโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้รองประธานกรรมการ
2. นางมัธยา อินทะชุบโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
3. นางอัมพร ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมานิตต์ รุผักชีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางฐานภา คณะโตโรงเรียนบ้านห้วยนำ้ลาดรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐริน สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา อัมพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเย็นจิตต์ เพชรรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ แป้นขำโรงเรียนบ้านหนองตะโกรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สาระหงส์โรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
5. นางศรัญญา พชิราประภาพัชรโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินดา จันทรืดีโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกรองประธานกรรมการ
3. นายบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจินดา จันทร์ดีโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกรองประธานกรรมการ
3. นายบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
4. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพิกุล โตสงครามโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
4. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพิกุล โตสงครามโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไทยเจริญโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
4. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี โฉมสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วงษ์พลบโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
3. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวนวพร มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการ
5. นางผาสุข เนตรทองโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ขำอ่อนโรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการ
3. นางพิมผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวินัย ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ขำอ่อนโรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการ
3. นางพิมผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ขำอ่อนโรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการ
3. นางพิมผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
4. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ บวบทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมประธานกรรมการ
2. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายประจิณ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
5. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมกรรมการ
3. นายประจิณ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
4. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
5. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]