หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2558   8 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น ป.1-ป.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-15.30 น.
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ป.4- ป.6 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 น.
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ป.4 - ป.6 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 น.
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม.1- ม.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 น.
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม.1-ม.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.1-6 ห้อง ซาวน์แล็ป 7 ต.ค. 2558 08.30.12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง ซาวน์แล็ป 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารศรีพิรุณ ชั้น ป.1-3 ห้อง ศูนย์ Peer Center 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.3/2 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล 1/1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ป.4-6 ห้อง อนุบาล 1/2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1/3 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
9 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
10 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
11 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 15 - 15
08.30-12.00
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
13 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
14 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
15 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
16 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
17 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
18 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
19 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
20 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
21 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30-16.30
22 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30-16.30
23 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30-16.30
24 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30-16.30
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
26 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
27 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
28 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-ม.3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-ม.3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามหน้าศูนย์ One Stop อำเภอท่าตะโก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามหน้าศูนย์ One Stop อำเภอท่าตะโก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ห้อง ประชุมล้อพูลศรี 7 ต.ค. 2558 08.00-15.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารห้องสมุด ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2558 08.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-10.30
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารแปดเหลี่ยม (หน้าโรงอาหาร) ชั้น ม.1-3 ห้อง อาหารแปดเหลี่ยม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 80.30-13.30
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-11.30
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-13.30
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-13.30
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 80.30-11.30
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-11.30
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/4 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัยน์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ป2/5 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารแปดเหลี่ยม (หน้าโรงอาหาร) ชั้น ป.1-6 ห้อง อาหารแปดเหลี่ยม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารแปดเหลี่ยม (หน้าโรงอาหาร) ชั้น ม.1-3 ห้อง อาหารแปดเหลี่ยม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ระเบียงหน้าอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าอาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าอาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หอ้งประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนอละห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัย์ ชั้น ปฐมวัย ห้อง อนุบาล 1/1, อนุบาล1/2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารสหัสนัย์ ชั้น ปฐมวัย ห้อง อนุบาล 2/1, อนุบาล 2/2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ห้องสื่อ ชั้น 1-6 ห้อง ห้องสื่อ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ห้องสื่อ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น 1-6 ห้อง ห้องสื่อ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น 1-6 ห้อง ห้องสื่อ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น 1-6 ห้อง ห้องสื่อ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-16.30
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
9 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารภาณุมาศ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1-6 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1-6 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1-6 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30
13 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1-3 7 ต.ค. 2558 08.30
14 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารโดมสีชมพู ชั้น 1-3 ห้อง ข้างโรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ลานปูนเอนกประสงค์ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ลานปูนเอนกประสงค์ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ลานปูนเอนกประสงค์ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ ชั้น 1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]