สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 16 8 4 28 27 3 0 0 30
2 บ้านปางสุด 10 13 5 28 32 5 0 1 37
3 อนุบาลแม่เปิน 6 2 2 10 12 0 1 0 13
4 บ้านใหม่ศรีนคร 6 1 1 8 10 1 0 0 11
5 บ้านคลองไทร 5 6 6 17 17 2 0 0 19
6 บ้านคลองสมบูรณ์ 5 3 4 12 18 5 1 0 24
7 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 5 1 3 9 14 4 1 0 19
8 บ้านปางสวรรค์ 4 3 4 11 10 4 0 0 14
9 บ้านพนาสวรรค์ 4 2 4 10 17 3 1 1 21
10 วัดจิกลาด 4 2 1 7 10 6 0 1 16
11 วัดสวนหลวง 4 2 1 7 10 3 0 0 13
12 บ้านดอนจังหัน 3 4 1 8 9 3 0 0 12
13 สวนป่าแม่กะสี 3 3 3 9 11 0 0 0 11
14 บ้านตลุกข่อยน้ำ 3 3 1 7 14 9 1 0 24
15 บ้านหินดาด 3 2 2 7 9 1 1 1 11
16 บ้านท่ามะกรูด 3 2 0 5 6 0 0 0 6
17 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 1 1 5 5 3 0 0 8
18 บ้านคลองน้ำโจน 3 0 0 3 4 4 1 0 9
19 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 3 0 0 3 2 2 0 0 4
20 วัดหนองตางู 2 4 2 8 11 5 2 0 18
21 วัดสังฆวิถี 2 4 1 7 8 2 2 0 12
22 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 4 0 6 19 5 0 0 24
23 บ้านบ่อกะปุง 2 2 2 6 10 1 1 1 12
24 บ้านชุมม่วง 2 2 2 6 8 3 0 0 11
25 วัดบ้านไผ่ 2 2 1 5 5 1 1 0 7
26 วัดหนองยาว 2 2 0 4 7 3 0 0 10
27 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 2 2 0 4 6 3 0 1 9
28 บ้านงิ้วแบ้ 2 1 8 11 11 4 0 0 15
29 บ้านวังชุมพร 2 1 2 5 11 3 0 0 14
30 เขาหินกราวประชาสรรค์ 2 0 2 4 7 3 0 0 10
31 วัดหนองกรด 2 0 0 2 6 1 0 0 7
32 วัดคลองสาลี 2 0 0 2 5 0 0 0 5
33 บ้านดงสีเสียด 2 0 0 2 4 1 0 0 5
34 บ้านวังซ่าน 1 4 2 7 11 4 1 0 16
35 วัดหนองปลาไหล 1 2 0 3 7 1 0 0 8
36 บ้านบึงหล่ม 1 1 2 4 11 1 0 0 12
37 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1 1 2 4 9 3 0 0 12
38 บ้านตะแบกงาม 1 1 1 3 13 1 1 0 15
39 บ้านบึงราษฎร์ 1 1 1 3 6 3 2 0 11
40 บ้านหนองจิกรี 1 1 1 3 6 1 0 0 7
41 วัดหูกวาง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
42 วัดบ้านคลอง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
43 วัดบางแก้ว 1 0 2 3 5 1 0 0 6
44 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 0 2 3 4 2 0 0 6
45 วัดสังขสุทธาวาส 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านปางชัย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 บ้านสะเดาซ้าย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 วัดธรรมจริยาวาส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดเขาสมุก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดบ้านพลัง 0 4 0 4 8 3 0 0 11
55 อนุบาลชุมตาบง 0 2 1 3 7 2 0 0 9
56 บ้านมาบแก 0 2 1 3 5 2 0 0 7
57 วัดบ้านไร่ 0 2 1 3 4 2 0 0 6
58 บ้านศรีไกรลาศ 0 2 0 2 3 4 0 0 7
59 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 2 0 2 3 1 1 0 5
60 บ้านปางงู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
61 วัดคลองธรรม 0 1 1 2 2 2 1 0 5
62 ไตรประชาสามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
63 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 3 2 1 0 6
65 วัดวิวิตตาราม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองเสือ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
67 วัดหนองไร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
68 วัดสระแก้ว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
69 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 2 2 8 0 1 0 9
73 บ้านดอนพลอง 0 0 2 2 5 4 0 0 9
74 บ้านลานตะแบก 0 0 2 2 5 3 1 0 9
75 เยาวชนพัฒนา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองละมาน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
77 บ้านปางขนุน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
78 บ้านเปราะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
79 บ้านวังหิน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
80 วัดประสาทวิถี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
81 จันทราราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 วัดมงคลสถิตย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดใหม่สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 ไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 0 0 0 0 5 2 2 0 9
85 บ้านตะกรุด 0 0 0 0 4 4 0 0 8
86 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
87 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
88 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
89 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
90 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
91 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 3 1 1 0 5
92 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 2 5 0 0 7
93 วัดตาสังใต้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
94 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
95 วัดท่างิ้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
96 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองไม้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 วัดหนองมะขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 วัดเจริญผล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 วัดคลองสองหน่อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 วัดจันทร์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดโพธิ์ขวัญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 0 0 0 5 0 0 5
110 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
111 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 วัดเกาะเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 122 100 363 601 196 32 7 829