สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปางสุด 25 5 0 1 30
2 อนุบาลลาดยาว 24 2 0 0 26
3 บ้านคลองสมบูรณ์ 17 5 1 0 23
4 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 16 3 0 0 19
5 บ้านตลุกข่อยน้ำ 14 9 1 0 24
6 บ้านคลองไทร 14 1 0 0 15
7 บ้านพนาสวรรค์ 13 3 0 1 16
8 บ้านตะแบกงาม 12 1 1 0 14
9 บ้านงิ้วแบ้ 11 4 0 0 15
10 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 11 3 0 0 14
11 บ้านบึงหล่ม 11 1 0 0 12
12 สวนป่าแม่กะสี 11 0 0 0 11
13 วัดสวนหลวง 10 3 0 0 13
14 วัดจิกลาด 9 6 0 1 15
15 บ้านดอนจังหัน 9 3 0 0 12
16 บ้านวังชุมพร 9 3 0 0 12
17 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 9 3 0 0 12
18 วัดหนองตางู 8 4 0 0 12
19 บ้านวังซ่าน 8 4 0 0 12
20 บ้านชุมม่วง 8 3 0 0 11
21 วัดบ้านพลัง 8 3 0 0 11
22 บ้านปางสวรรค์ 8 2 0 0 10
23 บ้านบ่อกะปุง 8 1 1 1 10
24 บ้านใหม่ศรีนคร 8 1 0 0 9
25 อนุบาลแม่เปิน 8 0 0 0 8
26 วัดหนองยาว 7 3 0 0 10
27 เขาหินกราวประชาสรรค์ 7 3 0 0 10
28 วัดสังฆวิถี 7 1 0 0 8
29 วัดหนองปลาไหล 7 1 0 0 8
30 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 7 0 1 0 8
31 บ้านหินดาด 6 1 1 1 8
32 บ้านหนองจิกรี 6 1 0 0 7
33 บ้านท่ามะกรูด 6 0 0 0 6
34 บ้านดอนพลอง 5 4 0 0 9
35 บ้านบึงราษฎร์ 5 3 2 0 10
36 ไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 5 2 2 0 9
37 บ้านมาบแก 5 2 0 0 7
38 อนุบาลชุมตาบง 5 2 0 0 7
39 วัดบ้านคลอง 5 1 0 0 6
40 วัดบางแก้ว 5 1 0 0 6
41 วัดหนองกรด 5 1 0 0 6
42 ไตรประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
43 บ้านคลองน้ำโจน 4 4 1 0 9
44 บ้านตะกรุด 4 4 0 0 8
45 บ้านลานตะแบก 4 3 1 0 8
46 บ้านเขาแม่กระทู้ 4 2 0 0 6
47 บ้านยุบใหญ่ 4 2 0 0 6
48 วัดบ้านไผ่ 4 1 1 0 6
49 บ้านตะเคียนงาม 4 1 1 0 6
50 วัดบ้านไร่ 4 1 0 0 5
51 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 4 1 0 0 5
52 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 0 0 5
53 วัดคลองสาลี 4 0 0 0 4
54 บ้านศรีไกรลาศ 3 4 0 0 7
55 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองเจ็ดหาบ 3 3 0 0 6
57 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 3 1 0 1 4
58 บ้านดงสีเสียด 3 1 0 0 4
59 บ้านเขาจั๊กจั่น 3 1 0 0 4
60 บ้านปางงู 3 1 0 0 4
61 บ้านวังน้ำขาว 3 1 0 0 4
62 วัดหูกวาง 3 0 0 0 3
63 วัดสังขสุทธาวาส 3 0 0 0 3
64 บ้านสะเดาซ้าย 3 0 0 0 3
65 วัดหนองไร่ 3 0 0 0 3
66 เยาวชนพัฒนา 3 0 0 0 3
67 บ้านปางขนุน 3 0 0 0 3
68 หัดไทยวิทยาอุทิศ 2 5 0 0 7
69 วัดตาสังใต้ 2 2 0 0 4
70 วัดสระแก้ว 2 1 0 0 3
71 บ้านหนองละมาน 2 1 0 0 3
72 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 1 0 0 3
73 วัดวิวิตตาราม 2 1 0 0 3
74 บ้านวังสำราญ 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองเสือ 2 0 0 0 2
76 บ้านศรีทอง 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองน้ำเขียว 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองไม้ 2 0 0 0 2
79 วัดท่างิ้ว 2 0 0 0 2
80 วัดหนองมะขาม 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองจิก 1 2 1 0 4
82 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 2 0 0 3
83 บ้านเปราะ 1 2 0 0 3
84 วัดคลองธรรม 1 1 1 0 3
85 วัดเจริญผล 1 1 1 0 3
86 วัดคลองสองหน่อ 1 1 0 1 2
87 บ้านวังหิน 1 1 0 0 2
88 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 1 0 0 2
89 บ้านคลองม่วง 1 1 0 0 2
90 บ้านเทพมงคลทอง 1 1 0 0 2
91 วัดจันทร์ทอง 1 1 0 0 2
92 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 0 1
93 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 0 1
94 วัดเขาสมุก 1 0 0 0 1
95 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1 0 0 0 1
96 จันทราราษฎร์ 1 0 0 0 1
97 บ้านปางชัย 1 0 0 0 1
98 วัดประสาทวิถี 1 0 0 0 1
99 วัดมงคลสถิตย์ 1 0 0 0 1
100 วัดใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
101 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
102 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1 0 0 0 1
103 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 0 0 1
104 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
105 วัดโพธิ์ขวัญ 1 0 0 0 1
106 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 5 0 0 5
107 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 4 0 0 4
108 วัดเกาะเปา 0 1 1 0 2
109 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองบอนใต้ 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองแฟบ 0 1 0 0 1
112 บ้านโคกกว้าง 0 1 0 0 1
113 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 1 0 0 1
114 วัดธรรมจริยาวาส 0 1 0 0 1
115 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 1 0 0 1
116 วัดเทพสถาพร 0 0 1 0 1
117 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0
118 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 0
119 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0
120 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 0
รวม 524 177 19 7 727