สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปางสุด 32 5 0 1 37
2 อนุบาลลาดยาว 27 3 0 0 30
3 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 19 5 0 0 24
4 บ้านคลองสมบูรณ์ 18 5 1 0 24
5 บ้านพนาสวรรค์ 17 3 1 1 21
6 บ้านคลองไทร 17 2 0 0 19
7 บ้านตลุกข่อยน้ำ 14 9 1 0 24
8 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 14 4 1 0 19
9 บ้านตะแบกงาม 13 1 1 0 15
10 อนุบาลแม่เปิน 12 0 1 0 13
11 วัดหนองตางู 11 5 2 0 18
12 บ้านวังซ่าน 11 4 1 0 16
13 บ้านงิ้วแบ้ 11 4 0 0 15
14 บ้านวังชุมพร 11 3 0 0 14
15 บ้านบึงหล่ม 11 1 0 0 12
16 สวนป่าแม่กะสี 11 0 0 0 11
17 วัดจิกลาด 10 6 0 1 16
18 บ้านปางสวรรค์ 10 4 0 0 14
19 วัดสวนหลวง 10 3 0 0 13
20 บ้านบ่อกะปุง 10 1 1 1 12
21 บ้านใหม่ศรีนคร 10 1 0 0 11
22 บ้านดอนจังหัน 9 3 0 0 12
23 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 9 3 0 0 12
24 บ้านหินดาด 9 1 1 1 11
25 บ้านชุมม่วง 8 3 0 0 11
26 วัดบ้านพลัง 8 3 0 0 11
27 วัดสังฆวิถี 8 2 2 0 12
28 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 8 0 1 0 9
29 วัดหนองยาว 7 3 0 0 10
30 เขาหินกราวประชาสรรค์ 7 3 0 0 10
31 อนุบาลชุมตาบง 7 2 0 0 9
32 วัดหนองปลาไหล 7 1 0 0 8
33 บ้านบึงราษฎร์ 6 3 2 0 11
34 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 6 3 0 1 9
35 วัดหนองกรด 6 1 0 0 7
36 บ้านหนองจิกรี 6 1 0 0 7
37 บ้านท่ามะกรูด 6 0 0 0 6
38 บ้านดอนพลอง 5 4 0 0 9
39 บ้านลานตะแบก 5 3 1 0 9
40 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 5 3 0 0 8
41 ไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 5 2 2 0 9
42 บ้านมาบแก 5 2 0 0 7
43 วัดบ้านไผ่ 5 1 1 0 7
44 วัดบ้านคลอง 5 1 0 0 6
45 วัดบางแก้ว 5 1 0 0 6
46 ไตรประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
47 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 5 1 0 0 6
48 วัดคลองสาลี 5 0 0 0 5
49 บ้านคลองน้ำโจน 4 4 1 0 9
50 บ้านตะกรุด 4 4 0 0 8
51 บ้านเขาแม่กระทู้ 4 2 0 0 6
52 วัดบ้านไร่ 4 2 0 0 6
53 บ้านยุบใหญ่ 4 2 0 0 6
54 บ้านตะเคียนงาม 4 1 1 0 6
55 บ้านดงสีเสียด 4 1 0 0 5
56 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 0 0 5
57 บ้านศรีไกรลาศ 3 4 0 0 7
58 บ้านหนองเจ็ดหาบ 3 3 0 0 6
59 บ้านหนองจิก 3 2 1 0 6
60 บ้านคลองม่วง 3 2 0 0 5
61 บ้านเขาจั๊กจั่น 3 1 1 0 5
62 วัดวิวิตตาราม 3 1 1 0 5
63 บ้านวังน้ำขาว 3 1 1 0 5
64 ชุมชนบ้านดอนโม่ 3 1 0 0 4
65 บ้านปางงู 3 1 0 0 4
66 วัดหูกวาง 3 0 0 0 3
67 วัดสังขสุทธาวาส 3 0 0 0 3
68 บ้านสะเดาซ้าย 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองเสือ 3 0 0 0 3
70 วัดหนองไร่ 3 0 0 0 3
71 เยาวชนพัฒนา 3 0 0 0 3
72 บ้านปางขนุน 3 0 0 0 3
73 หัดไทยวิทยาอุทิศ 2 5 0 0 7
74 วัดคลองธรรม 2 2 1 0 5
75 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 2 2 0 0 4
76 วัดตาสังใต้ 2 2 0 0 4
77 วัดสระแก้ว 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองละมาน 2 1 0 0 3
79 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 1 0 0 3
80 วัดท่างิ้ว 2 0 1 0 3
81 บ้านปางชัย 2 0 0 0 2
82 บ้านวังสำราญ 2 0 0 0 2
83 บ้านศรีทอง 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองน้ำเขียว 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองไม้ 2 0 0 0 2
86 วัดหนองมะขาม 2 0 0 0 2
87 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 2 0 0 3
88 บ้านเปราะ 1 2 0 0 3
89 บ้านเทพมงคลทอง 1 2 0 0 3
90 วัดเจริญผล 1 1 1 0 3
91 วัดคลองสองหน่อ 1 1 0 1 2
92 วัดธรรมจริยาวาส 1 1 0 0 2
93 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1 1 0 0 2
94 บ้านวังหิน 1 1 0 0 2
95 วัดจันทร์ทอง 1 1 0 0 2
96 วัดประสาทวิถี 1 0 1 0 2
97 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 0 1
98 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 0 1
99 วัดเขาสมุก 1 0 0 0 1
100 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1 0 0 0 1
101 จันทราราษฎร์ 1 0 0 0 1
102 วัดมงคลสถิตย์ 1 0 0 0 1
103 วัดใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
104 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
105 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1 0 0 0 1
106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 0 0 1
107 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
108 วัดโพธิ์ขวัญ 1 0 0 0 1
109 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 5 0 0 5
110 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 4 0 0 4
111 บ้านไทรทองสามัคคี 0 2 0 0 2
112 วัดเกาะเปา 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองบอนใต้ 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองแฟบ 0 1 0 0 1
115 บ้านโคกกว้าง 0 1 0 0 1
116 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 1 0 0 1
117 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 1 0 0 1
118 วัดเทพสถาพร 0 0 1 0 1
119 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0
120 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 0
121 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0
122 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 0
รวม 601 196 32 7 836