หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1 1 1
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 3 2
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 5 6 5
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 0
5 084 โรงเรียนบูรพาศึกษา 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 9 15 12
7 145 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 0
8 015 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 8 7
9 016 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 27 55 42
10 017 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 0
11 014 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 3 3 3
12 012 โรงเรียนบ้านคลองไทร 19 33 27
13 143 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1 3 2
14 019 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 17 33 22
15 020 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 11 30 20
16 021 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 1 1
17 022 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 9 7
18 023 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 3 2
19 024 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 12 18 17
20 025 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 9 23 15
21 026 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 6 11 10
22 027 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 27 63 41
23 028 โรงเรียนบ้านตะกรุด 9 17 12
24 029 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 6 14 11
25 030 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 17 40 23
26 141 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1 1 1
27 033 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1 2 1
28 034 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 2 1
29 036 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0
30 035 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 4 9 4
31 031 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 2 1
32 032 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 6 49 14
33 039 โรงเรียนบ้านนกคลาน 0 0 0
34 042 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 11 20 16
35 043 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 14 42 28
36 044 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 0 0 0
37 041 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 13 35 22
38 045 โรงเรียนบ้านปางขนุน 3 6 4
39 046 โรงเรียนบ้านปางงู 4 8 7
40 047 โรงเรียนบ้านปางชัย 2 3 2
41 048 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 14 63 31
42 049 โรงเรียนบ้านปางสุด 38 95 67
43 051 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 22 52 39
44 053 โรงเรียนบ้านมาบแก 9 14 13
45 054 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1 6 3
46 144 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 2 2 2
47 055 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 6 15 9
48 057 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 9 15 12
49 058 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 20 89 44
50 059 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 17 31 20
51 060 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 0 0 0
52 061 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5 10 5
53 062 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 4 4 4
54 063 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 2 22 7
55 064 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 4 3
56 066 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 18 10
57 065 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 10 32 17
58 067 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 19 49 32
59 068 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 3 9 6
60 069 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
61 071 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 16 11
62 070 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 7 15 10
63 073 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 0 0 0
64 074 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 0
65 075 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 2 4 2
66 076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 0
67 147 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 1 1
68 079 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 3 6 5
69 072 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 6 19 11
70 080 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 7 6
71 077 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 1 1
72 078 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 2 5 4
73 081 โรงเรียนบ้านหินดาด 12 43 26
74 010 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 8 56 17
75 011 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 6 13 11
76 037 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 8 6
77 040 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 0 0 0
78 050 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 5 4
79 018 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1 3 1
80 052 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 9 45 18
81 082 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
82 083 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 11 52 26
83 038 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 3 6 3
84 056 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 1 1
85 086 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 18 16
86 090 โรงเรียนวัดคลองจินดา 0 0 0
87 091 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 15 10
88 092 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 4 19 8
89 093 โรงเรียนวัดคลองสาลี 5 10 5
90 094 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 2 5 3
91 095 โรงเรียนวัดจิกลาด 20 46 32
92 097 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 0 0 0
93 098 โรงเรียนวัดด่านช้าง 0 0 0
94 099 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 4 10 6
95 100 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 3 4 4
96 101 โรงเรียนวัดท่าแรต 0 0 0
97 103 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 2 2 2
98 104 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 0 0 0
99 105 โรงเรียนวัดบางแก้ว 8 15 12
100 106 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 6 11 8
101 109 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 11 31 18
102 112 โรงเรียนวัดบ้านวัง 1 3 1
103 111 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 0 0 0
104 107 โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 0
105 108 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 7 30 15
106 110 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 8 16 11
107 113 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 4 11 6
108 115 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 3 2
109 116 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 0 0 0
110 117 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 12 19 15
111 118 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 10 27 18
112 119 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 4 16 5
113 120 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 5 13 9
114 121 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 0
115 122 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
116 123 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 3 2
117 124 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 7 5
118 125 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 0 0 0
119 126 โรงเรียนวัดสวนหลวง 13 31 22
120 127 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 3 8 6
121 128 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 12 20 17
122 129 โรงเรียนวัดหนองกรด 7 18 12
123 130 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
124 131 โรงเรียนวัดหนองตางู 18 37 26
125 132 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 9 17 12
126 133 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 2 5 3
127 134 โรงเรียนวัดหนองยาว 11 21 18
128 135 โรงเรียนวัดหนองไร่ 3 7 5
129 136 โรงเรียนวัดหูกวาง 3 5 4
130 139 โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 0
131 087 โรงเรียนวัดเกาะเปา 2 2 2
132 088 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 1 1
133 089 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 1 5 2
134 096 โรงเรียนวัดเจริญผล 3 3 3
135 102 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1 3 2
136 137 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0
137 114 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 1 2 1
138 138 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 1 3 2
139 140 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 11 37 16
140 146 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 0
141 148 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 7 13 11
142 149 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 9 21 15
143 150 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 24 67 42
144 153 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 31 80 52
145 154 โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
146 152 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 9 27 16
147 151 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 13 45 27
148 001 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 11 23 18
149 085 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 3 6 5
150 007 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 10 14 14
151 008 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 6 5
152 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 11 18 15
รวม 900 2283 1458
3741

ผู้รับผิดเชอบ นายละมูล หมีอิ่ม 0872036575 admin นายกมล หมีอิ่ม 0925195177 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น 0812819226
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]