หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2558   15 พ.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนามหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2558 08.30
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนามหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2558 08.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนามหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2558 08.30
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนามหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2558 08.30
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนามหน้าเสาธง 15 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 15 พ.ย. 2558 08.30
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 14 พ.ย. 2558 12.30
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 14 พ.ย. 2558 08.30
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 15 พ.ย. 2558 08.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 15 พ.ย. 2558 12.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 14 พ.ย. 2558 08.30
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 15 พ.ย. 2558 08.30
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 15 พ.ย. 2558 12.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 2 14 พ.ย. 2558 08.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 2 14 พ.ย. 2558 12.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 2 15 พ.ย. 2558 08.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 2 15 พ.ย. 2558 12.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 14 พ.ย. 2558 12.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 3-4 14 พ.ย. 2558 08.30
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 3-4 14 พ.ย. 2558 12.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 3-4 15 พ.ย. 2558 08.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 3-4 15 พ.ย. 2558 12.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1-2 15 พ.ย. 2558 08.30
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1-2 14 พ.ย. 2558 12.30
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1-2 14 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 08.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 12.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 12.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 12.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 14 พ.ย. 2558 12.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 08.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 12.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 12.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 15 พ.ย. 2558 12.30
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 15 พ.ย. 2558 12.30
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 15 พ.ย. 2558 08.30
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 15 พ.ย. 2558 08.30
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 15 พ.ย. 2558 08.30
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 14 พ.ย. 2558 12.30
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 15 พ.ย. 2558 08.30
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 14 พ.ย. 2558 12.30
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 15 พ.ย. 2558 12.30
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 15 พ.ย. 2558 12.30
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 14 พ.ย. 2558 08.30
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 14 พ.ย. 2558 12.30
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 14 พ.ย. 2558 08.30
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 14 พ.ย. 2558 12.30
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 14 พ.ย. 2558 08.30
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 หน้าอาคาร 4 14 พ.ย. 2558 08.30
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 14 พ.ย. 2558 08.30
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 อาคารเอนกประสงคื 15 พ.ย. 2558 08.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 15 พ.ย. 2558 10.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 2 ชั้นล่างอาคาร 7 14 พ.ย. 2558 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ศาลาหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2558 08.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ศาลาหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2558 08.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ศาลาหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2558 08.30
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 14 พ.ย. 2558 08.30
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 15 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว หน้าเสาธง 14 พ.ย. 2558 08.30
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว หน้าเสาธง 14 พ.ย. 2558 08.30
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.30
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดินหน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2558 08.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดินหน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2558 12.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดินหน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2558 08.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดินหน้าอาคาร 1 14 พ.ย. 2558 08.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1-3 14 พ.ย. 2558 08.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1-3 14 พ.ย. 2558 12.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดินอาคาร 1 15 พ.ย. 2558 08.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 4-6 14 พ.ย. 2558 08.30
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดิน อาคาร 1 15 พ.ย. 2558 12.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 4-6 15 พ.ย. 2558 12.30
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4-6 15 พ.ย. 2558 12.30
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ทางเดิน อาคาร 1 15 พ.ย. 2558 12.30
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 14 พ.ย. 2558 08.30
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 12.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 08.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 14 พ.ย. 2558 12.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 2 15 พ.ย. 2558 08.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 2 15 พ.ย. 2558 12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 2 14 พ.ย. 2558 08.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 2 15 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 15 พ.ย. 2558 08.30
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 14 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 08.30
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 08.30
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 12.30
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 08.30
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 12.30
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 12.30
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 14 พ.ย. 2558 08.30
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 1 14 พ.ย. 2558 10.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 15 พ.ย. 2558 12.30
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 15 พ.ย. 2558 12.30
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 15 พ.ย. 2558 12.30
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 15 พ.ย. 2558 08.30
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 3 15 พ.ย. 2558 08.30
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 15 พ.ย. 2558 10.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 15 พ.ย. 2558 10.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 15 พ.ย. 2558 10.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 15 พ.ย. 2558 10.00
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 15 พ.ย. 2558 10.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 14 พ.ย. 2558 12.30
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 14 พ.ย. 2558 12.30
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 14 พ.ย. 2558 12.30
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 14 พ.ย. 2558 12.30
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เวที 3 14 พ.ย. 2558 12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 14 พ.ย. 2558 12.30
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงอาหาร 14 พ.ย. 2558 08.30
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 15 พ.ย. 2558 08.30
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 15 พ.ย. 2558 08.30
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 15 พ.ย. 2558 08.30
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 15 พ.ย. 2558 08.30
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 14 พ.ย. 2558 08.30
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 14 พ.ย. 2558 08.30
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 14 พ.ย. 2558 12.30
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 14 พ.ย. 2558 08.30
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 08.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 08.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 14 พ.ย. 2558 08.30
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคา3 15 พ.ย. 2558 08.30

ผู้รับผิดเชอบ นายละมูล หมีอิ่ม 0872036575 admin นายกมล หมีอิ่ม 0925195177 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น 0812819226
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]