รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่างวันที่10-17 เดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  กุมขุนทด
 
1. นายพีรวุฒิ  มาดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1. เด็กชายธนูทอง   อิ่มทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดาราเพ็ญ
 
1. นายอดุลย์  โพธิ์ถวิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยมงคล   หลงคำรัตน์
2. เด็กชายอิทธิพล  หงษ์ทอง
 
1. นายอัครพล  นกทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1. นายณัฐพล  กล้าณรงค์
2. นายณัฐวุฒิ  แฟงเมือง
 
1. นางณรฐวรรณ  อุตะถิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. นายจิตริน  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายอดิเทพ  ยอดคีรี
 
1. นางสาวนภาภัสสร์  รักกสิกรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เพ็ชรกระต่าย
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงพิชชาพร  จูแจ่ม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ทัย
5. เด็กชายวิศรุต  โคกดอกไม้
 
1. นางปทมพร  เกิดนวล
2. นางสาวธิดาเทพ  อินทร์ภู๋
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายกรรชัย   เพ็ชรโสภณ
2. เด็กชายทรงยศ   อ้นกา
3. เด็กชายธวัชชัย   พินชนะ
4. เด็กชายพงศ์ภัค   ก้อนนาค
5. เด็กชายเมธี   สำราญสุข
 
1. นางสาวชลิตตา   เศวตมาลานนท์
2. นางระเบียบ   ปัญญาฤทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ตั้งใจ
2. เด็กชายอนุชา  ศรีงาม
 
1. นางน่ารัก  อินทรเรืองศร
2. นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรใส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ห่วงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเตตะวัน  พรมศรี
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางอัญชลี  กำจาย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ฮวดกระโทก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พูลทรัพย์
2. นางธณรรฐพร   พิทักษ์อรรณพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงศิรินภา  กลิ่นรัตน์
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงอรัญญา  รุ่งแสง
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์เขตการณ์
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายศักรินทร์    เบิกบานดี
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงชไมพร   ชมพุฒ
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร   เชยจันทร์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงทิพยาพัศ  สุขแช่ม
2. เด็กหญิงศสิชา  ชูชัย
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงปัทมพร  ระบอบ
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นิลทอง
2. เด็กหญิงอภิวดี  คงคะดี
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์   ผมเท้า
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถัดภูเขียว
2. เด็กหญิงวรัทยา  ฉายแสง
3. เด็กชายอิษฎา  ปลีเอี่ยม
 
1. นายวิทยา  ดีพร้อม
2. นายวิทยา  ดีพร้อม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมนุช
2. เด็กชายศิริชัย  ปาสาโท
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวิทยา  ดีพร้อม
2. นายวิทยา  ดีพร้อม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงวราพร    บูรณะพันธ์
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   คล้ายแสง
3. เด็กชายเมธา   บางเอี่ยม
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
2. นางเบญจมาศ  มาตราช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองสุภาพ
 
1. นายสุเมธ  เก่งวิกาล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เล็กขำ
 
1. นายวุฒิพันธุ์  โอภาษี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์สุด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  พันธุวงษ์
 
1. นายวุฒิพันธุ์  โอภาษี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปราสาททอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กหญิงอัยรดา  จันโอทาน
 
1. นางนภัทธิญา  สุพรหม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เกษรทอง
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กหญิงลลิดา  เพ็ชรชนะ
 
1. นางวิภา  สุภาผล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายฐิติระพงษ์  แสงคร้าม
 
1. นางบุษปราณี   สอนพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายอนุพล  สุดการงาน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณัฎฐกัญญา  อ่อนสด
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซมเขียว
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา  ประครองใจ
5. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงห์ชูวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พูลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงทิพาภัสสร์  ภู่บัว
8. เด็กหญิงธนาวราพร  สอนเนียม
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
10. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
11. เด็กหญิงพรรณพนัช  นิลสนธิ
12. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
13. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
14. เด็กหญิงวิสาข์สินี   คลังเมือง
15. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิริ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา  ประครองใจ
4. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงห์ชูวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
7. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
8. เด็กหญิงพรรณพนัช  นิลสนธิ
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิริ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานทิพย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  โฉมไทยสง
4. เด็กหญิงฐิติพร  ยิ้มทรัพย์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนัย
6. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณวงษ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินาพันธ์
8. เด็กหญิงปนัดดา  ภาคพานิช
9. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองดีเล็ก
10. เด็กหญิงปาณิศา  คำมงคุณ
11. เด็กหญิงปาลิดา  เซ็งแซ่
12. เด็กหญิงพรชิตา  ทองสุข
13. เด็กหญิงศิรประภา  บุญเถื่อน
14. เด็กหญิงสารินท์  ศรีเอี่ยม
15. เด็กหญิงสุธิตา  จะแรบรัมย์
16. เด็กชายอนุวัต  แก้วประดิฐ
17. เด็กหญิงอัฐพร  ธารวิสุทธิ์
18. เด็กหญิงอาลิษา  บุญกลางดอน
19. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์สิงห์
20. เด็กหญิงแสงสวรรค์  ฟักขำ
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
2. นางบุษปราณี   สอนพันธ์
3. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
4. นางสุจิตรา  ไกรศรีวรรธนะ
5. นางสาวพัชรี  ทับวงษ์
6. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงจิตรา  วงรอด
2. เด็กชายชาญทิพย์  โพธิราช
3. เด็กชายณัฐภูมิ  จั่นแตง
4. เด็กหญิงทัศนี  เพชรมณี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญเถื่อน
6. เด็กหญิงพรทิวา  ทิมหันต์
7. เด็กชายรุ่งอรุณ  โพธิราช
8. เด็กชายวิทวัส  บุญเถื่อน
9. เด็กชายวีรศักดิ์  แย้มแสง
10. เด็กชายศราวุธ  บุญอนันต์
11. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ภู่จุฬา
12. เด็กหญิงสุธินันท์  พ่วงแก้ว
13. เด็กหญิงสุภาพร  บุญอนันต์
14. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเถื่อน
15. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กนกนาค
16. เด็กหญิงสุภิณญา  วงษ์รอด
17. เด็กชายอนุพล  สุดการงาน
18. เด็กหญิงอรชา  โตรื่น
19. เด็กหญิงอัญชิสา  สอนพันธ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  มะโนบาล
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
2. นางบุษปรานี  สอนพันธ์
3. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
4. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
5. นางสาวสุนันทวรรณ  แตงนวลจันทร์
6. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ปานกลาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์โสภณ
3. เด็กชายวิศนุ  จันทร์วิถี
4. เด็กชายวุฒิชัย  เต็มเปี่ยม
5. เด็กชายสหศวรรษ  มีโชค
6. เด็กชายอัษฎายุธ  นิธิเกตุบวร
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายชลธี  มันณทัศน์
 
1. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งสว่าง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงกานต์ไพริน  ปัญญาประดิษฐ์
 
1. นางยุพาวดี  พลภูงา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นาเวช
 
1. นางสาววีรญา  นาส้มกบ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัญญนิภัทร   นันทะโกมล
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์   อ้นอุระ
 
1. นางสาววีรญา  นาส้มกบ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัณต์ภัทรมน   ฐิติกรสกลวงศ์
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณิชาวีร์  บำรุง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงรัญชนา  ปานทอง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกานต์  ศิริทัพ
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กชายมิลาน  โพธิ์ศรี
 
1. นางจิรารัตน์  บุญเพิ่ม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์   ศรีพล
 
1. นางวิภา  เดชด่าน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกษมา  พรมพิทักษ์
 
1. นายศิรวัฒน์  ลอสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธัญพร   พูลพงษ์
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิง อินทิรา  กรโสภา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงมณี
4. เด็กหญิงจารุณี  เทพมณี
5. เด็กหญิงจิดาพร  จันทร์กระจ่าง
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ทับทิมสว่าง
7. เด็กหญิงฐิจารีย์  สุวรรณหงษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจ
9. เด็กชายนวพล  บุญศรี
10. เด็กหญิงนันทภัทร  มั่นโพธิ์
11. เด็กหญิงบัญฑิตา   แย้มแสน
12. เด็กหญิงปริศนา  เด่นปัญจพล
13. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่อนเมือง
14. เด็กหญิงพรพรรณ  พุ่มพวง
15. เด็กหญิงพัชรพร  จูอี้
16. เด็กหญิงพิจิตรจินดา  กันทรัพย์
17. เด็กหญิงภัชราภร  วงษ์เบาะ
18. เด็กหญิงภัทรอัปสร  กันทรัพย์
19. เด็กหญิงมาริสา  น้อยเอี่ยม
20. เด็กหญิงมินตรา  เครือมณี
21. เด็กหญิงวรรณรดา  จูอี้
22. เด็กหญิงวสุมดี  มาหมื่น
23. เด็กหญิงวาสนา  กันทรัพย์
24. เด็กชายสรายุทธ  วรผล
25. เด็กหญิงสุกัญญา  อำพันทอง
26. เด็กชายอนัญพร  เอี่ยมสงวน
27. เด็กหญิงอภิชญา  วารี
28. เด็กหญิงโสภาพรรณวดี  มาสบาย
 
1. นายสุมล  สุมังเกษตร
2. นางสมพร  ขัดขจร
3. นางสมจิตร  ประทุมสุวรรณ
4. นางรำไพพรรณ  บูชาบุญ
5. นางสาวบัณฑิตา   จันทมาส
6. นางนัณทกานต์  ลอดชะ
7. นางรพีพรรณ  รัชดาศิวะกุล
8. นายสงวน  ประทุมสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยมณี
2. เด็กหญิงชาลิสา  พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงฐิติมา  มาลา
4. เด็กชายธนกร  มากรื่น
5. เด็กชายธนบดี  โพธิ์อินทร์
6. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ขาวขำ
7. เด็กหญิงลักขณา  ยมณี
8. เด็กชายวัชระ  ตรีโพธิ์
9. เด็กชายวิศรุต  กรินทร์
10. เด็กชายอาทิตย์  เพ็ชรอิน
 
1. นางรุ่งรัตน์  แจ่มฟ้า
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณัฐพล  โชติวนิชชากร
2. เด็กชายนาคิน  คำสอาด
3. เด็กหญิงน้ำเมย  วัฒนะศิริ
4. เด็กหญิงประกายดาว  เกตุทอง
5. เด็กชายยุทธพร  คงไทย
6. เด็กหญิงรจนา  พุ่มเกตุ
7. เด็กชายวิวรรธน์  ป้องป้อม
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  เกตุทอง
9. เด็กชายอนุลาภ  แสนจันทร์ดี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิพย์ประไพ
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางสาวอรุณี  ทัศจันทร์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรเกษตร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑพงษ์
2. เด็กหญิงตฤณภรณ์  ทองภูสวรรค์
3. เด็กหญิงนิกษา  แย้มตรี
4. เด็กหญิงพัชราภา  พานิชวัฒนะ
5. เด็กหญิงภัทรภร  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงรณิดา  ปู่สีแสงอ่อน
 
1. นางชุลี  ไพรสันต์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  แท่งทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  วิเศษสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงอิสรียา  แช่มชู
4. เด็กหญิงเพลงโปรด  เขียวทอง
5. เด็กหญิงแพรพลอย  มานะจิตประเสริฐ
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนวนชาติ
2. นางกัญญาณัฐ  เทียนสันต์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แสงสีเหลือง
2. เด็กหญิงดลพร  จันตนา
3. เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์
4. เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  ตันติศิริเจริญ
6. เด็กหญิงอริยภรณ์  ประทักษ์วิริยะ
 
1. นางสาววาสนา  เสือลายตลับ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีพุฒตาล
2. เด็กชายทิว  ขำช้าง
3. เด็กหญิงนัชชา  การะภักดี
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลาภบุญเรือง
5. เด็กหญิงพรชนก  แก้วจั่นเพชร
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งกล้า
7. เด็กชายรณกฤต  จันทขันธ์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ขำพวง
9. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชุ่มใจ
11. เด็กหญิงโชติมณี  ปานแก้ว
12. เด็กหญิงไออุ่น  ธนนาถ
 
1. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญมา
2. เด็กหญิงชาลิสา  กอเปี่ยม
3. เด็กชายญาธิป  สุ่มลาย
4. เด็กหญิงวรรณชนก  ชัยดา
5. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์อ้น
 
1. นายรัฐพงค์  ทองยิ้ม
2. นางสาวปาริชาติ   ประมูลทรัพย์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงธิติการณ์  มาขวา
2. เด็กชายธีรนัย  พลายสกุล
3. เด็กหญิงนราพร  จับเทียน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  แขมคำ
5. เด็กหญิงพนัสดา  ยังเจริญ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  สิงโตทอง
 
1. นายดำรงค์  เพชรพลอยนิล
2. นางสุภารัตน์  ศรีสุข
3. นายประพฤติ  บาลเพียร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กหญิงกาญจนา  แป้นตระกูล
2. เด็กชายคธาวุฒิ  คุ้มอยู่
3. เด็กหญิงดุจดาว  อยู่คุ้ม
4. เด็กหญิงพิมมาดา  วงษ์ใจ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงเกสรา  มุ่งไธสง
 
1. นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น
2. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
3. นายกฤษณะ  เก่งเขตรกิจ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กชายจีรพันธ์  เลิศคง
2. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์ดี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ต่ายทรัพย์
4. เด็กชายวิศรุต  วินทะชัย
5. เด็กชายศราวุฒิ  ม้าแก้ว
6. เด็กชายอนุสรณ์  สิทธิืการ
7. เด็กชายเจษฎา  ชัยฤทธิ์
8. เด็กชายไทวุฒิ  มิ่งขวัญ
 
1. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
2. นางกาญจนา  บุระนะ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุขโต
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจิมจันทร์
2. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงแพรวา  คะเรียงรัมย์
 
1. นางสาวอรอุมา  โพธิราช
2. นางพรทิพย์  กลิ่นจิตโต
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  คงคะดี
2. เด็กหญิงสุมินตรา  รุ่งฤทธิ์ประภากร
3. เด็กหญิงเกศกนก  เทศนา
 
1. นางสิริพร  วัยสุวรรณ
2. นางศรัญญพร  ประสาทน้ำเงิน
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมน  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรธวัล  ใจเขียนดี
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  บันฑิต
2. เด็กชายวรัชญ์  ชาวพม่า
 
1. นางสาวนฤมล  มะยุเรศ
2. นายสมชาย  มั่นเกษตรกิจ
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนื่องสุนันท์
2. เด็กหญิงทิพาภัสสร์  ยาสลี
3. เด็กหญิงธนพร  ดิษจาด
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กชายนเรศ   พวงแก้ว
2. เด็กชายสุขเกษม   จูงงาม
 
1. นายวีระพล   กระแหน่
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายภคพล  นาคสุข
2. เด็กชายเสกสรร  วงศ์กรรณ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์   กองมณี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กชายปรวิทย์  วาริสสอน
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  เปี่ยมมูล
 
1. นายพิชิต  เดชอุ้ม
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงญาดา  อิ่มพงษ์
2. เด็กชายธณวัฒน์  ยอดนิล
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิมา  บุตรศรี
 
1. นายนพนนท์  อินทรโชติ
2. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สุวรรณวงศ์
2. เด็กชายรัชพล  ทนทาน
 
1. นางนันท์นภัส  แก้วอ้น
2. นางสาวจันจิรา  จันทสุทธิบวร
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงนทีกาญจน์  ภู่ประดับ
2. เด็กหญิงอณัญญา  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
 
1. นายกิตติพงศ์  ภัสสร
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  นามหันต์
2. เด็กชายกวินภพ  ตรีโชติ
 
1. นางอำมรา  วีระพจนานันท์
2. นายสดุดี  วีระพจนานันท์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีโคกกรวด
2. เด็กชายศักยะ  ไชยสวัสดิ์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายประกาศิต  พรหมเขียว
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายชิตชัย  ตุลาทอง
2. เด็กชายนรวีร์  กระบวนรัตน์
3. เด็กชายเอกพล  ไทยธานี
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายประกาศิต  พรหมเขียว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสวัสดี 1. เด็กชายธีรพัทธ์  นาคเกษม
2. เด็กชายพรชัย  เกษอินทร์
3. เด็กหญิงรัตนา  ดิษฐทัพ
 
1. นางสาวโยพกา  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์โพธิ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายชูเกียรติ  ฉิมทะฮง
2. เด็กชายธนดล  เบ้าคำ
3. เด็กชายอภิชาติ  เชียงทองสุข
 
1. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
2. นายสุวิทย์  พุทธรักษา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปภัสสรา   สารสิงห์
2. เด็กหญิงพิงค์ยากร   พงษ์ดี
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางวิไล  อัศวมาลา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายธนบูรณ์  ภู่เกิด
2. เด็กหญิงพิยดา  สังข์เดช
3. เด็กหญิงภาวิณี  มะโนปา
 
1. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
2. นางนุชจรี  หาทรัพย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  ฉ่ำจิต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โตเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธัญญดี
4. เด็กหญิงศุภกานต์  ขุมเพ็ชร
5. เด็กหญิงศุภณัฐ  แสงสังข์
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ขวัญใจ
 
1. นางกฤตพร  สีสมัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงค์
3. นางสาวจารุกัญญ์  ป่าธนู
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดไพโรจน์
2. เด็กหญิงกัญญาภา  ศักดิ์สนธิ์
3. เด็กหญิงญาดา  บัวขาว
4. เด็กหญิงปภาพินธ์  สาริบท
5. เด็กหญิงวาสนา  เสือเผือก
6. เด็กหญิงสโรชา  รอดเมือง
 
1. นางสุภาพ  รักบุญ
2. นางกาญจนา  บุระนะ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุขโต
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กหญิงนันทิดา  ชัยปัญญา
2. เด็กชายปณชัย  พรหมชาติ
3. เด็กชายปวเรศ  เฟือยคำ
 
1. นางสมถวิล  สิริชลทรัพย์
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่วิเศษ
2. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์จินดา
3. เด็กหญิงวิมพ์วิพา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสุภัทรา  ฉิมพลีสวรรค์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  กลิ่นอุบล
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญนาค
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ครองแห้ง
 
1. นายสมยศ  บุญรักษ์
2. นางสาวปวีณา   แตงนารา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงธัญญา   นิพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   หมีสิน
3. เด็กหญิงวันใส   เกิดอยู่
 
1. นายสุชาติ   ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสาวศิริพร   สุจาดึก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงจิราพร  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงนพิษฐา  พ่วงนาค
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พ่วงนาค
 
1. นางสาวอภิญญา  อุทโท
2. นางศรีสวัสดิ์  แก้วงาม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กชายวีรภัทร   โพธิ์บุญมา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์บุญมา
3. เด็กหญิงสุภาพร   กรีฑาเวช
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธ์
2. นายสุรพล  ทรัพย์เจริญ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    อุดม
2. เด็กหญิงรัตนากร   ยี่รักษ์
3. เด็กหญิงเกวลี   สาและ
 
1. นางสาวประภาพักตร์  จาดแจ่ม
2. นางบำรุงรัตน์   นาครัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงชนิดา  พิมศร
2. เด็กหญิงนัฐนันท์  สงชาลี
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เกตุไชโย
 
1. นายวิรัช  กรเอี่ยม
2. นางอโนชา  กรเอี่ยม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผ่องอำไพ
2. เด็กชายชยานนท์  บุญมาก
3. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางสุขใจ  ยี่แม่นยิง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กชายณัฐดนัย  พูลวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   ขำพระสงฆ์
3. เด็กชายอภิชิต  รักสาริกิจ
 
1. นางมารินทร์   สามล
2. นายบัณฑิต  เหลืองประเสริฐ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ปานพรม
2. เด็กหญิงพัชรา  เผือกคล้าย
3. เด็กหญิงอนัญญา  พวงรัตน์
 
1. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
2. นางรุ่งทิพย์  บุสบงษ์
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงฉันทิกา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงธนาพร  บุญสินชัย
3. เด็กชายเอกรินทร์  วงศ์ขัติย์
 
1. นางพรรนิพา  ทองสุข
2. นางมณฑิรา  ทองอ่อน
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกรกนก  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายณัฐภัทร  ม่วงไม้
 
1. นางพรทิพย์  ปั้นนาค
2. นางกันตินันท์  การะวิง
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายณัฐชัย  พูลเขตกิจ
2. เด็กชายวทันยู  เกตุเหล็ก
3. เด็กชายเอกชัย  ไม้หอม
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงประทุมมา  ศิริพัก
2. เด็กหญิงศิรดา  ลาจันทร์
3. เด็กชายอนุพล  นาควาด
 
1. นางบุศรา  เกสทอง
2. นายมรรคณา  คารวะ
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวีรยา  ส้มแก้ว
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสนสอ
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางจุฑามาศ  มั่นศักดิ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทรงจิตร์
 
1. นายรุ่งโรจน์  แก้วป้อย
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กหญิงริศา  ณะกันฑ์
 
1. นางสาวมนต์ตา  บำเทิง
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลำเจียก
 
1. นางสาวปภาวดี  โพธิ์งาม
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคู 1. เด็กชายเสกสรร  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวชุติมา  น้อยแผ้ว
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กหญิงชุติมนต์  เพิ่มศิลป์
3. เด็กหญิงวรี  ชูศรี
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรดา
5. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เทพรักษ์
 
1. นายสมอาจ  ศรีภูธร
2. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
3. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์   สุวพงษ์
 
1. นางสาวศิริพร   สุจาดึก
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 1. นายจักรกฤษณ์   ทองม่วง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   อู่เงิน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองเพชร
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางแดด 1. เด็กชายมงคลชัย  โฉมสวรรค์
 
1. นางธีรญา  เต็งศิริ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายรัชทชงค์  บุญศรี
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. นางสาวพรพรรณ   เกิดอยู่
 
1. นางสาววสุกัญญา   อินทรเกษตร
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายอนุชิต  เรือนเย็น
2. เด็กชายเฉลิมพร  แสวัง
3. เด็กชายเพชรนคร  ภู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุญมี
2. นางสุภาพ  กัลชาญพันธุ์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายจรัสรวี  ยมนา
2. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุข
3. เด็กหญิงพิมพิกา  แกมกล้า
 
1. นายสมภพ  เปรมสุข
2. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  เข็มแดง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำพุฒ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แต้เรือง
 
1. นางสาวอัญชลี  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาวอาจรีย์  รอดตาด
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณภัทร  ม่วงมัน
2. เด็กชายณัฐฏพล  หาทรัพย์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาศรี
2. เด็กชายพงพัฒน์  บุญเนียม
 
1. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
2. นายธนนันท์  เจริญศิลป์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายธีรภัทร   แก้วสว่าง
2. เด็กชายอนุภาพ   ระเบียบโกศลสกุล
3. เด็กชายเอกราช  ระเบียบโกศลสกุล
 
1. นายมงคลชัย   หร่ำพึ่ง
2. นางสาวปัญญรัตน์   ไทยอุ่นสมบัติ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงธนพร   อินทร์มณี
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  รัตนจันทร์ตรี
3. เด็กหญิงวรรณิภา   ศรีสงคราม
 
1. นายสุชาติ   ฉัตรตรีรัตน์
2. นางวิมลรัตน์   ชำนาญรักษา