หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 6 6 6
2 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 14 22 18
3 009 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 0 0 0
4 011 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 2 2 2
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 8 15 11
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 9 30 16
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 2 5 4
8 026 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 0 0 0
9 031 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 0 0 0
10 032 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 16 43 20
11 033 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 2 5 3
12 034 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 8 15 14
13 035 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 3 6 4
14 036 โรงเรียนบ้านดงขุย 0 0 0
15 037 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 0 0 0
16 038 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 9 23 16
17 043 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 3 6 5
18 039 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 4 10 4
19 040 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 4 9 7
20 041 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 0 0
21 042 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 12 6
22 044 โรงเรียนบ้านธารหวาย 3 14 8
23 050 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0
24 051 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 2 6 4
25 049 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 6 10 8
26 052 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 2 3 3
27 053 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 0 0 0
28 054 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 3 7 6
29 055 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1 6 3
30 057 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 5 3
31 058 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 0 0 0
32 059 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
33 060 โรงเรียนบ้านสระงาม 3 4 4
34 061 โรงเรียนบ้านสระบัว 19 33 26
35 062 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 6 2
36 063 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 3 6 3
37 064 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 3 5 3
38 068 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 6 16 11
39 065 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 16 6
40 066 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 2 4 2
41 067 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 19 36 29
42 071 โรงเรียนบ้านหาดสูง 11 27 19
43 069 โรงเรียนบ้านห้วยบง 11 17 12
44 070 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 2 7 4
45 027 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 1 1
46 028 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 3 15 7
47 029 โรงเรียนบ้านเขาปูน 12 32 22
48 030 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 0 0 0
49 048 โรงเรียนบ้านเนิน 35 101 58
50 045 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 2 9 2
51 047 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 4 12 9
52 046 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 5 11 7
53 072 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 0 0 0
54 056 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 2 2 2
55 073 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 0 0 0
56 074 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 5 26 7
57 075 โรงเรียนประชาอุทิศ 0 0 0
58 076 โรงเรียนปวีณาวิทยา 3 5 4
59 077 โรงเรียนพยุหะวิทยา 2 7 4
60 078 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 18 45 31
61 079 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 0 0 0
62 081 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 3 3 3
63 082 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 5 2
64 083 โรงเรียนย่านคีรี 5 6 5
65 084 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 5 11 9
66 085 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 12 19 13
67 086 โรงเรียนวัดกลางแดด 2 2 2
68 093 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 4 5 5
69 094 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 11 14 10
70 095 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 20 38 26
71 092 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 10 14 10
72 096 โรงเรียนวัดฆะมัง 14 25 18
73 097 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 3 6 3
74 098 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 5 12 7
75 099 โรงเรียนวัดดงเมือง 2 2 2
76 100 โรงเรียนวัดดอนสนวน 1 2 2
77 101 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 7 17 12
78 102 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 9 23 18
79 103 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 4 15 9
80 104 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 2 4 3
81 106 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 15 25 18
82 107 โรงเรียนวัดท่าทอง 20 49 33
83 108 โรงเรียนวัดท่านา 7 8 7
84 110 โรงเรียนวัดท่าล้อ 3 7 6
85 105 โรงเรียนวัดท่าโก 5 6 5
86 109 โรงเรียนวัดท่าไม้ 2 6 4
87 111 โรงเรียนวัดนากลาง 26 44 31
88 112 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 27 84 47
89 116 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 7 12 9
90 120 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 0
91 119 โรงเรียนวัดบางม่วง 3 9 5
92 117 โรงเรียนวัดบางเคียน 3 4 3
93 118 โรงเรียนวัดบางไซ 5 8 7
94 125 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 2 9 2
95 121 โรงเรียนวัดบ้านบน 4 14 9
96 122 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 14 50 29
97 124 โรงเรียนวัดบ้านลาด 2 2 2
98 123 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 3 1
99 126 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 5 8 7
100 129 โรงเรียนวัดพระนอน 0 0 0
101 130 โรงเรียนวัดพันลาน 5 8 6
102 131 โรงเรียนวัดพิกุล 1 2 1
103 134 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 5 12 7
104 135 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 4 7 6
105 133 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 6 12 11
106 136 โรงเรียนวัดยางขาว 3 6 3
107 137 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 2 2
108 138 โรงเรียนวัดรังงาม 3 4 4
109 140 โรงเรียนวัดวังยาง 4 6 5
110 141 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 6 4
111 142 โรงเรียนวัดวังหิน 1 1 1
112 143 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
113 139 โรงเรียนวัดวังไผ่ 3 8 5
114 144 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 2 8 2
115 145 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 1 2 1
116 146 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 9 34 18
117 147 โรงเรียนวัดศาลาแดง 13 27 20
118 148 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 5 10 5
119 149 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 2 4 2
120 150 โรงเรียนวัดสันคู 1 1 1
121 151 โรงเรียนวัดสันติธรรม 11 21 15
122 152 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 0 0 0
123 153 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 1 3 1
124 155 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 19 47 30
125 156 โรงเรียนวัดหนองกลอย 0 0 0
126 157 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 0 0 0
127 159 โรงเรียนวัดหนองขอน 0 0 0
128 161 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
129 163 โรงเรียนวัดหนองปลิง 21 40 28
130 164 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 11 32 12
131 167 โรงเรียนวัดหนองหมู 0 0 0
132 160 โรงเรียนวัดหนองเขนง 6 18 9
133 162 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 12 10
134 165 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 3 4 4
135 158 โรงเรียนวัดหนองโก 1 2 1
136 166 โรงเรียนวัดหนองโรง 4 15 9
137 168 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 3 2
138 169 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 7 10 9
139 171 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 5 12 8
140 170 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 5 16 11
141 172 โรงเรียนวัดหัวถนน 9 23 15
142 173 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 0 0 0
143 174 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 7 13 10
144 087 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 10 14 10
145 088 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 0 0 0
146 089 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 0 0 0
147 090 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 2 4 2
148 091 โรงเรียนวัดเขามโน 7 14 8
149 113 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 4 11 7
150 114 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 5 8 6
151 115 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 4 15 8
152 154 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 3 7 5
153 175 โรงเรียนวัดแหลมยาง 0 0 0
154 127 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 0 0 0
155 132 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 1 2 1
156 176 โรงเรียนวัดใหม่ 10 18 15
157 128 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 1 2 2
158 177 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 2 6 4
159 178 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0
160 179 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 4 12 8
161 180 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 2 4 3
162 181 โรงเรียนสระวิทยา 10 28 19
163 182 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 5 9 5
164 184 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 7 20 12
165 185 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 9 26 17
166 188 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 15 29 22
167 189 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 14 24 21
168 190 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 15 27 17
169 192 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 0 0 0
170 186 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 7 20 12
171 191 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 56 120 76
172 187 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 10 23 14
173 193 โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ 0 0 0
174 194 โรงเรียนอินทารามวิทยา 4 6 4
175 002 โรงเรียนเขาทอง 13 20 16
176 003 โรงเรียนเขาสระนางสรง 2 5 3
177 004 โรงเรียนเขาสามยอด 2 4 2
178 012 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 11 65 13
179 025 โรงเรียนเนินมะกอก 1 1 1
180 001 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 0 0 0
181 080 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 6 19 9
182 195 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 4 4 4
183 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 7 12 9
184 014 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 1 1
185 015 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 4 4
186 023 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 5 4
187 183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 13 33 22
188 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 6 16 11
189 017 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 4 4
190 020 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 5 3
191 021 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 4 7 5
192 022 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 3 2
193 024 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 5 10 7
194 019 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4 11 4
195 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1 3 2
รวม 1047 2386 1532
3918

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ผู้ดูแลระบบ และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]