หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายโสภณ ปานพรหมโรงเรียนบ้านเขาไม้เดนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวุรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกระพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ปานพรหมโรงเรียนบ้านเขาไม้เดนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นายศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกระพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ปานพรหมโรงเรียนบ้านเขาไม้เดนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกระพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพนต์ ชิณสาโรงเรียนวัดท่าซุดประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นายทศพล พุ่มเกิดโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นางสาวบุษยา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางกาญจนา บุระนะโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ วิจักษ์จินดาโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
8. นายมีชัย เจริญผลโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
9. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
10. นางสายฝน กล่ำทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
11. นายยุทธภูมิ ดีแจ้งโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
12. นายกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพนต์ ชิณสาโรงเรียนวัดท่าซุดประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นายทศพล พุ่มเกิดโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นางกาญจนา บุระนะโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
6. นางบุษยา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
7. นางสายฝน กล่ำทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ วิจักษ์จินดาโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
9. นายมีชัย เจริญผลโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
10. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
11. นายยุทธภูมิ ดีแจ้งโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
12. นายกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุมล สุมังเกษตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายมณฑล ทิมจ้อยโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชรโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
5. นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้าผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ล้อจงเฮงโรงเรียนบ้านหาดสูงประธานกรรมการ
2. นายภิรมณ์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายมณฑล ทิมจ้อยโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชรโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
5. นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้าผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภานในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนนท์ข้าราชการบำนาญ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางนิภา แพะขุนทดโรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี ฮกชุนนักวิชาการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางมาลี ศรีวิริยไชยวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ เย็นชื่นโรงเรียนวัดฆะมังประธานกรรมการ
2. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วกรรมการ
3. นางสาวลัดดา บุญเพิ่มโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
4. นางทิพาวรรณ ต้นงามโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
5. นายสมชาย บัวลงนักวิชาการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
6. นางนวลศรี มีเอี่ยมข้าราชการบำนาญ สพม.42กรรมการ
7. นายวัลลภ พวงสมบัติอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กรรมการ
8. นางพจนา ทรัพย์สมานศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเญจวรรณ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสาโรช บาลเพียรโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือกรรมการ
5. นายสมโภชน์ พลูเขตกิจโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสาโรช บาลเพียรโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือกรรมการ
5. นายสมโภชน์ พลูเขตกิจโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
3. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นายสุทัศน์ เสมอเชื้อโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
6. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนสระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นายสุทัศน์ เสมอเชื้อโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
4. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนวัดบ้านมะฝ่อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปอร์วัลย์ ตรรกดุษฎีโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนสระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นายสุทัศน์ เสมอเชื้อโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
4. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนวัดบ้านมะฝ่อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปอร์วัลย์ ตรรกดุษฎีโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
3. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นายสุทัศน์ เสมอเชื้อโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
6. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทนง ทศไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศุภารัตน์ ศรีสุขโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นายเสริม โชติวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
4. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
5. นางสุภาณี สร้อยจำปาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทนง ทศไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศุภารัตน์ ศรีสุขโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายเสริม โชติวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
5. นางสุภาณี สร้อยจำปาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาวปัทมา หิมะโรงเรียนอินทารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตชัย ชาวไร่โรงเรียนปวีณาวิทยากรรมการ
5. นางอุไรพร สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาวปัทมา หิมะโรงเรียนอินทารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตชัย ชาวไร่โรงเรียนปวีณาวิทยากรรมการ
5. นางอุไรพร สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิชา เทียมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด คันธหัตถีโรงเรียนบ้านคลองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ธนม่วงเงินโรงเรียนวัดหัวกระทุ่มกรรมการ
3. นายสาโรช พุกทองโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
4. นายธีระศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางสาวเรวดี นิลวิจิตรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายทวิช ณียวัฒน์โรงเรียนวัดสุบรรณารามกรรมการ
3. นายวิทยา ดีพร้อมโรงเรียนวิสุทธิศึกษากรรมการ
4. นายปัญญา พุฒเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายทวิช ณียวัฒน์โรงเรียนวัดสุบรรณารามกรรมการ
3. นายวิทยา ดีพร้อมโรงเรียนวิสุทธิศึกษากรรมการ
4. นายปัญญา พุฒเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิชา เทียมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามกรรมการ
3. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
8. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามกรรมการ
3. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
8. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามกรรมการ
3. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
8. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระวิทยา สพม.42กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสำเนา ศรีเพ็ชรข้าราชการบำนาญ ม.ท.บ. ที่31กรรมการ
7. นางสาวกิติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระวิทยา สพม.42กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสำเนา ศรีเพ็ชรข้าราชการบำนาญ ม.ท.บ. ที่31กรรมการ
7. นางสาวกิติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระวิทยา สพม.42กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสำเนา ศรีเพ็ชรข้าราชการบำนาญ ม.ท.บ. ที่31กรรมการ
7. นางสาวกิติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระวิทยา สพม.42กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสำเนา ศรีเพ็ชรข้าราชการบำนาญ ม.ท.บ. ที่31กรรมการ
7. นางสาวกิติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามกรรมการ
3. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
8. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นางบรรเจตน์ แก้วขจีแสงโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายนพเก้า คล้ายแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
4. นายสันนิ ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญ สพม.42กรรมการ
5. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
6. นายนพพร จาดสอนโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระวิทยา สพม.42กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสำเนา ศรีเพ็ชรข้าราชการบำนาญ ม.ท.บ. ที่31กรรมการ
7. นางสาวกิติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญขำโรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นายไอสูนย์ วรอินทร์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ โอภาษีโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกติยวดี สาครโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มาเจริญโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายราเชนทร์ ดิษฐ์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามกรรมการ
3. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
8. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนหนองพรมหน่อรองประธานกรรมการ
3. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
4. นายวิฬุรห์ โสภาเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
5. นายวัชระ ฉัตรทิมโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา พิมพ์นพพันธ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวกรรมการ
4. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
6. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
7. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา พิมพ์นพพันธ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวกรรมการ
4. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
6. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
7. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุขสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุขสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
3. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนหนองพรมหน่อรองประธานกรรมการ
3. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
4. นายวิรุฬห์ โสภาเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
5. นายวัชระ ฉัตรทิมโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
3. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนหนองพรมหน่อรองประธานกรรมการ
3. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
4. นายวัชระ ฉัตรทิมโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
5. นายวิรุฬห์ โสภาเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
5. นายธัชพงษ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการ
6. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายธัชพงษ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
6. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรวัลย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดดงกระพี้ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
3. นายเอกทัศน์ สุขสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นายนพเก้า คล้ายแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
5. นางณัชญาณันทร์ วิชพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยรั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายธัชพงษ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
6. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรวัลย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดดงกระพี้ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
3. นายเอกทัศน์ สุขสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นายนพเก้า คล้ายแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
5. นางณัชญาณันทร์ วิชพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยรั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายธัชพงษ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
6. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางพจนีย์ เลอบุญโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
5. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางพจนีย์ เลอบุญโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
5. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญอำเภอโกรกพระกรรมการ
3. นายประสาทย์ เรืองทองโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
4. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุมล สุมังเกษตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ สุขตระกูลโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
3. นางณิษฐ์วรา สารีพุฒชนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางสนธิ ศรีสังข์โรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
4. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
4. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุมล สุมังเกษตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ สุขตระกูลโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
3. นางณิษฐ์วรา สารีพุฒชนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางทศพล โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางสนธิ ศรีสังข์โรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวลี หาญสาริกิจโรงเรียนวัดหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โสภณดิลกโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สงวนวันชาติโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดมโนราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ อนันตศานต์โรงเรียนบ้านซับผักกาดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางณิศวรา สารีพุฒิธนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางศรีวิไล มินทร์ศิริโรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธนกฤต แสงทองโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายสะอาด แผนสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เขียวภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ ไกรนิตย์โรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์เกิดโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นายนคร ชอบดีโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
5. นางโสภาคย์ พละวุฒิโทโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ชำนาญกุลโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายธัญธร ทรัพย์สังข์โรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ จันทร์อร่ามโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นายพชรพล เปรมทองโรงเรียนวัดยางขาวกรรมการ
5. นายอนันตพงษ์ อนันตศานต์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางยุพาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นายนำพลชัย เขม็ดโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยมนพร เอกปัชชาศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช น้อยจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวจิราภา พุ่มแจ้งโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
5. นายพินิจ ศรีหุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ก้องเพชรโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สมรภูมิโรงเรียนวัดสุบรรณารามประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายชลชัย มีมุขโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายสมคิด ปริญญะจิตตะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ภัสสรโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชาญ พันธ์ุสมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เจริญศิลป์โรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดดงกะพี้ประธานกรรมการ
2. นายวรุตตม์ พวงสมบัติเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ โพธิ์ถวิลโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ แว่นแก้วโรงเรียนวัดมโนราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวสุภัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดดงเมืองประธานกรรมการ
2. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ สินแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พวงแก้วโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ เชาว์โคกสูงโรงเรียนบ้านท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
3. นางรพีพัฒน์ ชำนาญรักษาโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุ่มดีโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์กรรมการ
5. นางสลิลทิพ ชูชาติโรงเรียนภานุทัตกรีฑาเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมรภูมิโรงเรียนวัดสุบรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเทศโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการ
3. นางวรรณา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวสุวัฒนา คงทัพนักวิชาการศึกษา 5 เทศบาลนครนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์โรงเรียนวัดหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร ตีบกลางโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
3. นายนพนนท์ อินทรโชติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวัฒนา คงทัพนักวิชาการศึกษา 5 เทศบาลนครนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุุ่งเรือง ทวิชาชาติโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดดงเมืองประธานกรรมการ
2. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ สินแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ชมพูศรีโรงเรียนวัดฆะมังประธานกรรมการ
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายพินิจ ศรีหุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
5. นายสุรัตน์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42ประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
3. นายเฉลียว พุ่มเจริญโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
4. นายวุฒิชัย บัวสันเทียะโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
5. นายพงศธรณ์ ปรางค์ทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42ประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
3. นายเฉลียว พุ่มเจริญโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
4. นายวุฒิชัย บัวสันเทียะโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
5. นายพงศธรณ์ ปรางค์ทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโอภาส เกตุเดชาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นายธวัชชัย นาดีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
4. นางกฤตพร สีสมัยโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายบุญรอด ยอดอ่วมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร สุวรรณพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางวลัยลักษณ์ แสงในหนักโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ยิ้มเปรมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เกตุถาวรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นายพัทธนันท์ จิตต์อำไพโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นายอนุชา มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร สุวรรณพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางวลัยลักษณ์ แสงในหนักโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ปั่นกำจรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุภาพ รักบุญโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางรัตนา เกศามูลโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยากรรมการ
5. นางพรรณภา กลิ่นนิ่มนวลโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอนุวรรธ์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ดร.กฤษณา บุญศิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยลักษณ์ ทัดคำดัดโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
3. นางสุวารี จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการ
4. นายมณฑล ทิมจ้อยโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
5. นางสมใจ มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ วิทยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ วิจารณ์ปรีชาโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนวัดดงเมืองกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุวรรธ์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายโอภาส แสงอำนาจเจริญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายอัควัฒน์ แก้วเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายศุภศักดิ์ วิจารณ์ปรีชาโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
5. นางสาวปวีณา แตงนาราโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้กรรมการ
6. นายภิญโญ ทองมีโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอนุวรรธ์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จตุรทิศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา เนียมโสตโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ทองรอดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจะเล สินหมี่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางวิไล อัศวมาลาโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางมณฑกานต์ สาครธนรัตน์โรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
5. นางอารีย์ อินทวงษ์โรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเกสร แป้นจันทร์วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาคร คล้ายแท้โรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล บุญแสวงโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
3. นายสุปรัชญา ประดาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนันทมาศ บู่ทองโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้กรรมการ
5. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเกสร แป้นจันทร์วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายจิรัฏฐิติกาล ทองดีโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ กลิ่นหอมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจอมพล สังข์เงินโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวปวีณา แตงนาราโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้กรรมการ
5. นางเกศินีย์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ ปั้นนาคครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบฯ)ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา ดอนรอดไพรโรงเรียนวัดท่าไม้กรรมการ
3. นางสาวทัตยา ปรีดีศรีโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ จริตงามโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางปรวีณ์ เจริญโพธิ์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางวิรัลพัชร์ ไทรเทพยิ้มโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
7. นางรัชนก แสงขำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ พัสสรโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นางสาวปุญชญา นาคเมืองโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือกรรมการ
4. นางสุนทรา ปัญญาชัยโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการ
5. นางมณฑิรา ทองอ่อนโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
6. นางเรณู ถาวรศักดิ์โรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
7. นางสันธนา กลิ่นชั้นโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนา ทรัพย์สมานสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ บุญยิ้มสพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตสพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
4. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพจนา ทรัพย์สมานสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ บุญยิ้มสพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตสพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
4. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพจนา ทรัพย์สมานสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ บุญยิ้มสพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตสพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
4. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ลอดชะสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
6. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยมสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกณิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยมสพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกณิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี โพธิ์พึ่งโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมรองประธานกรรมการ
3. นางเมธาวี กลั่นกสิกรรมโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี โพธิ์พึ่งโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมรองประธานกรรมการ
3. นางเมธาวี กลั่นกสิกรรมโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ผู้ดูแลระบบ และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]