รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาวงค์ - โรงเรียนบ้านปงสนุก

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  อินคำ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  แก้วอุด
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กชายวิชนัน  คำวรรณ
2. เด็กชายอโณทัย  ปันอิน
 
1. นายสมปอง  แก้วระดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสุรชัย  แซ่ย่าง
 
1. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายนิติธร  เครือผัด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือผัด
 
1. นายชาญวิทย์  มหัสพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. นางสาวนันทิชา  เครือแปง
2. นางสาวอ่อนยานุช  พิศจารย์
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจการณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปุณอภิวัฒน์
3. เด็กชายปรินทร  โกศิริ
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อุดพรม
5. เด็กชายเกริกพล  วงสุยะ
 
1. นายรัตนศักดิ์   เขื่อนธะนะ
2. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพรธิดี  ยืนยงกุล
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ย่าง
3. เด็กชายศรชัย  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงอโนทัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สรัสชนา
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
2. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์
2. เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
2. นางประไพ  กะรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายณัฐชนน  พิทักษ์พิมพ์เจริญ
2. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
 
1. นางเบญจมาศ  ทับทิมอ่อน
2. นางนัฏรดี  พลวัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพลพล  พลจร
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  สุทธหลวง
 
1. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
2. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  กิตติภิรมย์สันต์
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงจินนา  แซ่จ๊ะ
 
1. นายสมเจต  บุญทวี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิชานาถ  หลักคำ
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ภูเท็ง
 
1. นางสุธามาศ  ขัติศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่มมี
2. เด็กหญิงนุ  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นายวนิดา  จูมปา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ถนอมสงัด
2. เด็กหญิงยมล  แซ่เติน
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนราทิพย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงราตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางรพีพรรณ  พันชน
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  วันควร
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงสิริ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ใหม่น้อย
3. เด็กชายไชยวุฒิ  แซ่เล้า
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงลาวัณย์  แปงอุด
2. เด็กหญิงสานฝัน   แปงอุด
3. เด็กชายเจษฎา    ใจปิง
 
1. นายกิตติศักดิ์   มูลเขียน
2. นายจำรูญ  ชัยสาร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายโยธิน  ทศรักษา
 
1. นางอรพรรณ  อินทะรังษี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงวิภามาศ  กันธุระ
 
1. นางเครือวรรณ์  สุขสว่าง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ยากับ
 
1. นางอรพรรณ  อินทะรังษี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1. เด็กหญิงภัทรา  กะรัตน์
 
1. นายสง่า  จิตอารี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายธนโชติ  ทองเสือศิริโชติ
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยวงค์
 
1. นายถวิล  พุฒหมื่น
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิการ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นางขวัญเรือน  เปาป่า
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  บูรณีพิบูล
 
1. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรรณลัก
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ว่าง
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทริศรา  ยืนยงกุล
5. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงศุภานิช  บูรณีพิบูล
7. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นายอดิศร  ไชยขันธ์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงจริยา  มีทองแสน
2. เด็กหญิงจิราพร  หล้าปวงคำ
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  สลีอ่อน
4. เด็กหญิงชูกมล  ตะโกสี
5. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงนิภาพร  ดีแก้ว
7. เด็กหญิงปริญญา  อุ้มเมือง
8. เด็กหญิงรัตนกร  สุวรรณประดิษฐ์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิการ
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
2. นางสุมาลี  พิมลสุขสมบูรณ์
3. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนูสินธิ์  เตชนันท์
2. เด็กหญิงนภัสสร  กันยะ
3. เด็กชายนัฐนันท์  ธัญญะ
4. เด็กชายพสุธา  มีบุญ
5. เด็กชายสิทธิภาคย์  กลีนหอม
6. เด็กชายไชยวัฒน์  โพติยะ
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางสาวบัวบาน  คำชั่ง
3. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายธนากร  นุทร
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายศิริวิชญ์  หงษ์ทอง
 
1. นางประภาศรี  ธนะขว้าง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะจักร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ทนันชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายศุภวิชณ์  ปัญญาดี
 
1. นางสุวารี  วิชารักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  เสารางทอย
 
1. นางสาวจีรพร  มโนเจริญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงเขมินทรา  อาชาธนกุล
 
1. นางเข็มทอง  คดง้วน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  คมเพชรสง่า
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำวัง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ศิลป์ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาภู
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพิสัย  ไชยวงค์
 
1. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงศุภิกา  แปงอุด
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ใจบุญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สรรค์
 
1. นางจารุณีย์  อินต๊ะแสน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เหลือง
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กชายจิรศักดิ์  มีบุญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยศวิบูลย์
5. เด็กหญิงตติยา  ชราชิต
6. เด็กชายถิรวิทย์  แสนพะวัง
7. เด็กชายพิชัยยุทธ  มีบุญ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จิตบุญ
9. เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญะ
10. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางวิภารัตน์  ปาคำ
3. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
2. เด็กชายจิราธิวัฒน์  ยศอินทร์
3. เด็กชายชำนาญ  ตาลาว
4. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
5. เด็กชายวรท  เรศมณเทียร
6. เด็กหญิงสมิดา  พรมปัญญา
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์
8. เด็กหญิงอนันตญา  นันทะเสน
9. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
10. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นางฉัตรสินีย์  เหล่าสุนทรียา
2. นางอรพินท์  สีโสภา
3. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวกชกร  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิดาภา  คีรีสัตยกุล
3. เด็กหญิงมณี  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขมโสภาวัฒน์
5. เด็กหญิงหฤทัย  ณัฐโชติสุนทร
6. เด็กหญิงโสภีรักษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นายอำนาจ  สารเทพ
3. นางสาวจีระภา  สุดใจ
4. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ
2. เด็กหญิงปภาวิน  พันชน
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน
4. เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
5. เด็กหญิงวรรณิดา  ไชยศิลป์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร
7. เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร
8. เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางฉลวย  อนุเคราะห์
3. นางสาวชฎาภรณ์  วงค์ปัน
4. นายอำนาจ  สารเทพ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ไฮคำ
2. นางสาวชนิกานต์  หน่อท้าว
3. เด็กชายณัฐพล  อินแตง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
6. เด็กหญิงณันทมาลี  นิลคง
7. นางสาวธิญาดา  นิลคง
8. นางสาวพรนภา  นิลคง
9. เด็กหญิงพิยดา  ดำดง
10. เด็กหญิงภารดี  ไชยสงคราม
11. เด็กชายวรรณรัตน์  ธิติมูล
12. เด็กชายวรเมธ  เทพกอม
13. เด็กชายศราวุธ  กันทเนตร
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลคง
15. เด็กหญิงอรอนงค์  ละม่อม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
3. นายอำนาจ  แสนแสง
4. นายพงษ์สุรีย์  จันทร์ประกอบ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกรกมล  ทรงอภิวัฒน์กุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญวงค์
3. เด็กชายชินกฤต  โวทาน
4. เด็กชายทินภัทร  ต๊ะกิติ
5. เด็กหญิงธนัญญา  ณัฐโชติสุนทร
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงเจริญกุล
8. เด็กชายนราวิชญ์  ไชยวิชู
9. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่มมี
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ว่าง
11. เด็กหญิงรวีนิภา  สุทธหลวง
12. เด็กหญิงสาวินี  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงสุดานันท์  พรหมรักษ์
14. เด็กหญิงอารยา  พลจร
15. เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทิพย์
16. เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
 
1. นางพัชรีภรณ์  ลาดแก้ว
2. นางสาวณัฏฐิณี  คนอยู่
3. นายอนุชา  ไชยศิลป์
4. นางสาวอาภาพร  ไพรพนม
5. นางสาวชนิภา  วงศ์ษา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ไชยสลี
2. เด็กหญิงพฤหัส  หน่อคำ
3. เด็กชายศิวดล  จิณะ
4. เด็กชายเกียรติกุล  พรมมี
5. เด็กชายเจษฎา  ธนะขว้าง
 
1. นางสุนี  ทานัน
2. นางสาวสุนีวรรณ  แก้วภิรมณ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจักรภัทร  อักขระ
2. เด็กชายวรวุฒิ  อักขระ
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กชายคณุตม์  อินปา
2. เด็กหญิงจินดาพร  อินปา
3. เด็กชายชลชาติ  ใหม่น้อย
4. เด็กหญิงพนิดา  พิศจารย์
5. เด็กชายสิทธิชัย  มีดี
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นายนิยม  จิณะไชย
3. นางละมัย  กระบิล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
2. เด็กชายนันทพัฒน์  อ่วมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ใจปิง
4. เด็กชายวงษกร  จอมหล้า
5. เด็กชายศราวุฒิ  สมณะ
6. เด็กชายสืบพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมฤทธิ์  ปัญญาภู
2. นายสถิตย์  ไชยสลี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  กีรติเมธาวิน
2. นายธีรสิทธิ์  คีรีธีรกุล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธ์ปัญญา
4. เด็กชายภัทรครินทร์  ช่างเหล็ก
5. นายภาณุ  มิ่งมิตรวิบูลย์
6. นายสุดธณิต  แซ่ม้า
7. เด็กชายเกียรติพงษ์  คีรีธีรกุล
8. เด็กชายเทพทัด  แซ่ม้า
 
1. นางปราณี  สุวัฒนา
2. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์  ใจการณ์
3. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
3. เด็กหญิงมณฑิราลัย  เทศสาย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  ปาละ
2. เด็กชายณุชากร  มีบุญ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  มีบุญ
 
1. นางจำปา  สุทธหลวง
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงจารุเนตร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงฤดีมาศ  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
2. นายสิงห์คาน  โนราช
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  ปะทิ
2. เด็กหญิงวรรณวณิชย์  เทพกัน
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  โสสุด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร  ก๋าวงศ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จิตอารีย์
2. นางสาวชนกานต์  ย่านส่งคุณ
3. นางสาวพิชาวีร์  แซ่ลี
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวีระพงษ์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สกุลณัฐ
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
2. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายณัฐวัฒน์  กุ๊กไชย
2. เด็กชายธนกฤต  จองคำ
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นายรัตนศักดิ์   เขื่อนธะนะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  จิณะเสน
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์
2. นายดำเนิน  พึ่งเงิน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุดนัน
2. เด็กชายสิริศักดิ์  หาภา
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จิณะตา
 
1. นายรัตนศักดิ์   เขื่อนธะนะ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจปิง
2. เด็กชายสุยะกุล  ใจปิง
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายคณิศร  ธรรมศิริ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  กิตต๊ะ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
2. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวชลธิชา  โนจันทร์
2. นายชัชโชติ  กาบิล
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายชโยดม  สุวรรณา
2. เด็กชายภัทรภณ  มูลคำ
 
1. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
2. นายอนุพงษ์  ต๊ะแก้ว
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนากร  วรรณทอง
2. เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงรวิภัทร  ศิวานนท์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นายสมบูรณ์  สุขสว่าง
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายปรวัฒน์  รกไพร
2. นายสรวิทย์  รกไพร
3. เด็กชายอนันทศักดิ์  พัฒน์ธนชัยกุล
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนิพาดา  วรรณสมพร
2. เด็กหญิงภัทรณี  มิ่งปรีชา
3. เด็กหญิงวนิดา  ล่องทอง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวชานิยา  อินทำ
2. นางสาวศศิกานต์  บรรลือ
3. เด็กหญิงเมตตา  สัตยบัณฑิต
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กชายชินกร  ใหม่วงค์
2. เด็กหญิงมุขธิดา  ขาเหล็ก
3. เด็กชายไกรภพ  ยอดออน
 
1. นายประทีป  ธนะ
2. นายสิงห์คำ  ฑีฆาวงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โน๊ตสุภา
2. เด็กชายพงศกร  ปันอิน
3. เด็กชายเปียว  ใจปิง
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายกรวีร์  แลตรง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  รกไพร
3. เด็กหญิงอังคณา  พิลากุล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
2. นายสัญชัย  อินสองใจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายณัฐวี  แซ่ท้าว
2. เด็กชายธนะวัตร  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวณิดา  กำเนิดมงคล
 
1. นายสุริยันต์  กาญจนพงศ์ทวี
2. นางคัชรีญา  ใจเดช
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนทรงสิริ
2. เด็กหญิงทิวาพร  พรวชิรวิทย์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จันตระ
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  เนตรทิพย์
5. เด็กหญิงวิภาวี  เนตรทิพย์
6. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตันกุระ
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
3. นายเสถียร  คำรังษี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วิศรุตภูษิต
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายัพ
5. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
6. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ท้าว
 
1. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
2. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
3. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สังวันนา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คุณกานต์
3. เด็กชายภัทรพล  โทนอ๊อด
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกฤตพล  หน่อไชย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศิริรัตน์
3. เด็กชายสิริภพ  โปทาวี
 
1. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
2. นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คงคา
3. นายอรรถพล  จองคำ
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงจารุณี  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสำราญ  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายสิริพงษ์  อุ่นถิ่น
 
1. นายจารุกิตติ์  สุวรรณ
2. นางสาวอัจฉรา  บุญเทพ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แปงอุด
2. นางสาวดารินทร์  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงนุชนารถ  แสงวรรณา
 
1. นางสมร  สุทธหลวง
2. นางสาวสุดาพร  ปะระมะ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กชายนพวิทย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงสาลิกา  แซ่เติ๋น
 
1. นางวีณา  กันนิยม
2. นางสาวอั๗ฉรารัตน์  แข็งแรง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  หอมดอก
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วสอนดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วมณี
 
1. นายนรินทร์  ขันทกันชัย
2. นางสาวกิตติยา  หาญยุทธ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชลิตา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงนันทิดา  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กชายอำนาจ  ศิลป์ท้าว
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางสใบทิพย์  จันเครือ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอน 1. เด็กหญิงกณิน  อภิชัยเดชากร
2. เด็กหญิงปาลิตา  พันชน
3. เด็กหญิงรวิชา   ทนุ
 
1. นางสุภาวรรณ  จิตบุญ
2. นางสุวรินทร์  ณ ฝั้น
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงเบียบ  ปันอิน
 
1. นางสาวชุติมันต์  วันดี
2. นางฐิติญารัตน์  วงศ์ปัญญา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายพงศกร  ชราพก
2. เด็กหญิงศุภาพร  เสรีนวกุล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมงคล
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวงิ้ว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทำแปง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขอดเตชะ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ปัญญาภู
2. นางดรุณี  พรหมรักษ์
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายทินภัทร  จิรนันทนุกุล
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำมาปัน
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  เขมโสภาวัฒน์
 
1. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
2. นางวัลทิน  ชราชิต
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาวัลย์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  ชาวศรี
3. เด็กหญิงมธุรดา  อุ้มเพชร
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชกร  ปาละ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ศิริวาท
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กันยะ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางจำปา  สุทธหลวง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงคราม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นันภิวงค์
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชญาพร  ใจปิง
2. เด็กชายชยาพล  ใจปิง
 
1. นายธีรวัฒน์  วังแสง
2. นางสาวปิยะพร  สุมทุม
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงนภนันท์  นำแปง
2. เด็กชายสุเทพ  อินพนา
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นางอุทุมพร  ซอเสียง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายประศักดิ์  อินพนา
 
1. นางมุกดา  คำชั่ง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปพน  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงชนากานต์  นันที
2. เด็กหญิงปาริศา  ท้าวคาม
3. เด็กชายรัชชานนท์  ท้าวคาม
4. เด็กชายรัฐนนท์  เกษตรสังข์
5. เด็กหญิงละอองดาว  อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงสมฤทัย  ดิดาวงศ์
 
1. นายทิวากร  ทันเที่ยง
2. นางจินดาภรณ์  กุณา
3. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นายกำแหง  ดีอุ่น
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภุชงค์  รกไพร
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กหญิงมณีมณฑ์  อินสุด
 
1. นางสาวธัญวรรณ  เชื้ออ้วน
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นวลดั้ว
 
1. นายธีรยุทธ  กันทะเสน
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วารีทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คุ้มท้วม
 
1. นายวิชาญ  ใบยา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คำรังษี
 
1. นางรัชณีพร  จันทมาศ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกุหลาบ  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวพวงผกา  หลบภัย
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสาลินี  แซ่ย่าง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  กิติวงศ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงพัทธีรา  คำหว่าง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หิปินะ
3. เด็กชายวิทวัส  แช่ม
 
1. นางนุชนาฏ  วิทยา
2. นางกัลยาณี  ซอระสี
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กชายนภัสกร  ปาลี
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปาละอาจ
3. เด็กชายอนุกูล  รกไพร
 
1. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
2. นายกชนันท์  กิระชัย
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกันธิชา  สุริยะ
2. เด็กชายชนะชล  จิตอารีย์
3. เด็กหญิงญาดานันท์  ชราพก
 
1. นางอัญมณี  ระวังการ
2. นางสาวกชกร  ขันทะสีมา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงชุลี  กิตตินันทวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  กรธนพาณิชย์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำธรธีระวัฒน์
 
1. นางกัญญาภัทร   ปรารมภ์
2. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  งามงอน
2. เด็กชายธนากร  เงินก้อน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองขาว
 
1. นางสาวแพรชมพู  กมลภัทรธร
2. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. นายการิน  ทาแปง
2. เด็กชายมิตร  บุญวัน
3. เด็กชายวศัน  ทาแปง
 
1. นายอดุลย์  โนราช
2. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายกมลภพ  บัวเหล็ก
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวเหล็ก
3. เด็กชายดนัย  อุ่นถิ่น
 
1. นายอนุพล  พรานกวาง
2. นางสาวชิษณุกาญ  นาเมฆ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใจปิง
2. เด็กหญิงสาทิกา  อินปา
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อินปา
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
2. นายวรนัย  ไชยมงคล
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์พฤกษ์
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  คีรีสันติกุล
3. เด็กหญิงเขมิกา  โนพวน
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  คีรีสันติกุล
3. เด็กหญิงอทิตยา  จันตระ
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจปิง
2. เด็กชายศุภโชค  อักขระ
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายนัทวี  ชราชิต
2. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงวารุณี  ใจปิง
2. เด็กชายศุภกิต  สีหะวงศ์
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางปรานอม  อรุณานันท์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กหญิงสุคนทิพย์  สุต๋า
3. เด็กหญิงสุวัจนี  สุต๋า
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นายประดุจ  คันทะสาร
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปฎิพล  มีบุญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กชายวิวัฒน์  ยิ้มพังเทียม
 
1. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
2. นางสลีลา  เตชนันท์